Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện đại lộc, tỉnh quảng nam (tt)

26 39 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 12:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI VIẾT TOÀN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐỖ NGỌC MỸ Phản biện 1: PGS.TS LÊ VĂN HUY Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết An tồn thực phẩm (ATTP) việc đảm bảo để thực phẩm khơng gây hại đến sức khỏe, tính mạng người [1] Thực phẩm nhu cầu thiết yếu người nên vấn đề sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an tồn ln vấn đề mang tính thời Có thể nói vấn đề phức tạp khơng có tham gia nhiều chủ thể mà có ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe người dân Trong giai đoạn nay, vấn đề thực phẩm khơng an tồn gây hại cho sức khỏe người xúc chung toàn xã hội địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nói riêng Huyện Đại Lộc huyện giai đoạn phát triển Điều kiện sống mức thu nhập người dân ngày tăng nhanh Trong năm gần trình thu hút đầu tư huyện gặp nhiều thuận lợi, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động địa bàn không ngừng gia tăng Lực lượng lao động địa phương từ nơi khác thu hút địa bàn huyện có xu hướng gia tăng Đến năm 2020, huyện Đại Lộc có định hướng trở thành huyện công nghiệp nên quy mô lao động dân cư ngày tăng cao Người dân quan tâm nhiều đến vấn đề chất lượng sản phẩm; nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn người dân tăng nhanh Thực trạng công tác quản nhà nước (QLNN) vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) huyện năm qua đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận chưa xuất vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) nghiêm trọng, nhiên xuất nhiều tồn cần giải Từ công tác quản VSATTP phân cho nhiều đầu mối quản lý: phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, phòng Y tế, phòng Kinh tế Hạ tầng thay đầu mối cho phòng Y tế trước bắt đầu xuất nhiều tồn tại, yếu công tác quản Sự quản chồng chéo nghành, phòng ban làm giảm nhiều hiệu cơng tác quản vệ sinh ATTP Nhiều phòng ban chưa có cán chun mơn có khả đảm nhiệm công tác quản vệ sinh ATTP, lại phải kiêm nhiệm quản nhiều lĩnh vực nên công tác quản vệ sinh ATTP chưa đạt kết mong đợi Từ đầu năm 2017 địa bàn huyện xảy vụ ngộc độc bếp ăn tập thể làm 27 người nhập viện [27] Bên cạnh tình trạng sử dụng chất cấm số sở sản xuất; công tác đạo quản vệ sinh ATTP số địa điểm chợ, bếp ăn chưa trọng lại có chồng lấn quản nhiều ngành Nhận định thời gian tới với gia tăng nhiều doanh nghiệp, công ty nhiều sở sản xuất, kinh doanh mọc lên gia tăng nhiều vấn đề cần giải công tác vệ sinh ATTP Do đó, tác giả chọn đề tài “Quản nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát: Trên sở đánh giá tình hình QLNN VSATTP huyện Đại Lộc, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản VSATTP địa bàn huyện Đại Lộc 2.2 Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản vệ sinh an toàn thực phẩm + Đánh giá thực trạng quản nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đại Lộc + Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản vệ sinh an toàn thực phẩm + Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đại Lộc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu QLNN VSATTP địa bàn huyện Đại Lộc, tập trung vào hoạt động QLNN sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thị trấn Ái Nghĩa huyện Đại Lộc gồm sở sản xuất, chế biến thực phẩm (40 sở) sở kinh doanh thực phẩm (30 sở) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Luận văn nghiên cứu, đánh giá nội dung quản nhà nước VSATTP địa bàn huyện Đại Lộc Không gian nghiên cứu Luận văn thu thập số liệu thứ cấp thực trạng QLNN VSATTP phạm vi toàn huyện; nhiên luận văn giới hạn điều tra khảo sát sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm địa bàn thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc Thời gian nghiên cứu Luận văn xem xét, đánh giá hoạt động QLNN VSATTP địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn từ năm 2012-2016 Đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2018-2022 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu: Gồm phương pháp thu thập liệu thứ cấp phương pháp thu thập liệu sơ cấp  Phƣơng pháp thu thập liệu thứ cấp  Phƣơng pháp thu thập liệu sơ cấp: Gồm + Phƣơng pháp vấn + Phƣơng pháp điều tra + Phƣơng pháp quan sát 4.2 Phương pháp phân tích liệu  Phƣơng pháp xử dự liệu sơ cấp  Phƣơng pháp xử liệu thứ cấp  Phƣơng pháp hác Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu hệ thống hóa sở luận, đề tài cần giải câu hỏi cụ thể sau:  Thực trạng quản VSATTP Đại Lộc  Làm để quản tốt VSATTP Đại Lộc Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bố cục (dự iến) luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài nghiên cứu trình bày gồm chương: - Chương 1: Cơ sở luận Quản nhà nước VSATTP - Chương 2: Thực trạng Quản nhà nước VSATTP - Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quản nhà nước VSATTP địa bàn huyện Đại Lộc CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1.1 Khái niệm quản nhà nƣớc 1.1.2 Khái niệm quản nhà nƣớc Vệ sinh an toàn thực phẩm QLNN VSATTP hoạt động có tổ chức nhà nước thông qua văn pháp quy, cơng cụ, sách nhà nước tác động đến tình hình thực VSATTP đơn vị sản xuất, kinh doanh người tiêu dùng nước nhằm định hướng, dẫn dắt chủ thể thực tốt vấn đề VSATTP QLNN VSATTP bao gồm số hoạt động chủ yếu: Công tác hoạch định ban hành văn bản, sách, chiến lược, kế hoạch có liên quan đến vấn đề VSATTP công tác tổ chức thực thi văn gồm số công việc cụ thể: Tổ chức giáo dục tuyên truyền, công tác tra xử vi phạm, công tác phối hợp liên ngành quản 1.1.3 Tầm quan trọng quản VSATTP 1.2 NỘI DUNG QLNN VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.2.1 Ban hành triển hai quy định quản Vệ sinh an toàn thực phẩm Nhà nước hoạch định sách VSATTP thơng qua việc ban hành văn Các quy định QLNN VSATTP cụ thể hóa văn Sau q trình triển khai văn đến đối tượng quản lý: sở sản xuất, kinh doanh đối tượng người tiêu dùng để tự bảo vệ quyền lợi sức khỏe thân 1.2.2 Tổ chức máy quản nhà nƣớc vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ máy quản nhà nước VSATTP đến xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương Có đầy đủ Bộ ngành quản nhóm sản phẩm riêng Mỗi ngành có quan cấp phụ trách quản VSATTP ngành Mỗi ngành bố trí nguồn lực cho máy quản nhà nước VSATTP đảm bảo hoạt động có hiệu Hiện việc bố trí đủ nhân lực quản ATTP việc làm cần thiết mà địa phương tiến hành để đáp ứng với yêu cầu quản VSATTP 1.2.3 Thực chức quản nhà nƣớc VSATTP - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm; - Quản hệ thống kiểm nghiệm, thử nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; - Quản việc công bố tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; - Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm - Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm; - Tổ chức nghiên cứu khoa học cơng nghệ lĩnh vực vệ sinh an tồn thực phẩm; 1.2.4 Đào tạo, bồi dƣỡng - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán làm công tác ATVSTP theo hình thức sau: - Đào tạo chứng - Đào tạo thường xuyên - Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TỒN THỰC PHẨM 1.3.1 Điều iện inh tế- văn hóa xã hội Điều kiện kinh tế xã hội quốc gia, địa phương có tác động lớn đến công tác QLNN VSATTP Những quốc gia, địa phương có điều kiện kinh tế tốt, người dân có ý thức cao thuận lợi cho cơng tác quản Ngược lại điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức người dân khơng cao việc quản gặp nhiều khó khăn, người sản xuất người tiêu dụng chưa nhận thức đắn tầm quan trọng VSATTP 1.3.2 Cơ chế sách quản nhà nƣớc Vệ sinh an tồn thực phẩm Hệ thống chế sách lĩnh vực VSATTP thực đồng từ trung ương đến địa phương Hệ thống sách pháp luật quy định QLNN VSATTP thực theo quy định chung Luật an tồn thực phẩm, Thơng tư hướng dẫn BYT, BNNPTNT, BCT có cụ thể hóa văn hướng dẫn UBND tỉnh, ngành QLNN VSATTP tỉnh Đối với hoạt động có văn quy định để thực hiện, kèm theo mẫu biểu như: định, mẫu biên bản, mẫu đơn, giấy chứng nhận, xác nhận… tạo tính thống q trình thực 1.3.3 Nguồn lực phục vụ quản VSATTP a Nguồn nhân lực b Cơ chế tài c Cơ sở vật chất, trang thiết bị 1.3.4 Nhận thức Vệ sinh an toàn thực phẩm a Người sản xuất b Người tiêu dùng 1.3.5 Sự phối hợp quan quản nhà nƣớc Quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đơn giản dừng lại phạm vi quản ngành Một sản phẩm xuất phát từ nguyên liệu nhiều ngành, sở kinh doanh lại kinh doanh sản phảm nhiều ngành…Việc phối hợp giúp quản tránh chồng chéo Phân định rõ quan kiểm ra, số lần kiểm tra sở tránh phiền hà cho sở đảm bảo hiệu quản 10 Sơ đồ 2.1 Hệ thống QLNN VSATTP theo chiều dọc 2.1.4 Tình hình VSATTP địa bàn huyện Tình hình vệ sinh ATTP huyện Đại Lộc thời gian qua chưa có vụ việc nghiêm trọng Tuy nhiên nhìn chung tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm sở nhiều hạn chế điều kiện đảm bảo VSATTP Một số loại hình sản xuất, kinh doanh chưa có hình thức quản phù hợp.Việc vi phạm quy định VSATTP diễn Một điểm chung dễ nhận biết tình trạng thiếu hiểu biết người sản xuất người tiêu dùng vấn đề VSATTP Những năm vừa qua địa bàn huyện Đại Lộc 11 khơng xuất tình trạng NĐTP theo báo cáo quan chức địa phương Tuy nhiên vấn đề NĐTP ln tìm ẩn việc phát vụ ngộ độc thực phẩm gặp nhiều khó khăn 2.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VSATTP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC 2.2.1 Thực trạng xây dựng ế hoạch, triển hai thực văn pháp luật VSATTP Hằng năm huyện Đại Lộc xây dựng kế hoạch để quản công tác ATTP Các kế hoạch xây dựng sở phục vụ cho cơng tác quản năm Chưa có kế hoạch dài hạn, định hướng tương lai công tác QLNN VSATTP Việc triển khai văn pháp luật đến với đối tượng quản gặp khó khăn Đối tượng quản có số lượng lớn, hầu hết sở nhỏ lẻ, nhận thức người sản xuất, kinh doanh chưa cao Tại phòng ban chun mơn quản lý, số cán chun quản ATTP khơng có, kiêm nhiệm quản nên thường đơn độc cơng tác quản Nên nhìn chung địa bàn huyện Đại Lộc công tác triển khai văn pháp luật ATTP chưa cao Theo kết điều tra, đánh giá người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm địa bàn huyện thông qua phiếu khảo sát việc triển khai, phổ biến quy định VSATTP kết khơng khả quan 2.2.2 Thực trạng công tác tuyên truyền, tập huấn iến thức vệ sinh an toàn thực phẩm Trên địa bàn huyện Đại lộc năm tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyên, tập huấn kiến thức VSATTP đến đối tượng sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng Hoạt động thông tin, tuyên truyền VSATTP tiến hành nhiều hình thức khác 12 Bên cạnh việc tổ chức hoạt động giáo dục truyền thông vào dịp cao điểm Tết nguyên đán, Tết Trung thu, Tháng hành động chất lượng VSATTP hình thức tổ chức phát truyền hình theo chuyên đề hệ thống phát xã tổ chức thường kỳ, đặn.Thông qua đợt tuyên truyền tác giả khảo sát lấy ý kiến người sản xuất người tiêu dùng hoạt động tuyên truyền không mang lại hiệu mong đợi 2.2.3 Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều iện Vệ sinh an tồn thực phẩm Tính đến năm 2016 quan chức ngành Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Công thương cấp 102 GCN CSĐĐK VSATTP cho sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm địa bàn huyện Tuy nhiên số sở cấp GCN CSĐK VSATTP có tỷ lệ thấp Biểu đồ 2.5 Số sở có Giấy chứng nhận CSĐĐK VSATTP địa bàn huyện qua năm 13 Qua biểu đồ thấy tổng số sở cần cấp Giấy chứng nhận CSĐĐK VSATTP tăng nhanh qua năm số sở cấp giấy có tăng nhiên tỷ lệ không cao Số lượng sở cấp giấy từ năm 2012-2015 số lượng thấp so với số lượng sở cần cấp giấy Qua năm 2016 việc cấp GCN CSĐĐK VSAATP có gia tăng rõ rệt, nhiên chưa có tỷ lệ cao Do thấy việc cấp giấy GCN CSĐĐK VSAATP chưa đáp ứng với gia tăng số lượng sở Riêng với ngành quản công tác cấp giấy chứng nhận có khác biệt: Ngành Y tế thực từ lâu nên triển khai tốt, ngành Nơng nghiệp Cơng thương chậm 2.2.4 Thực trạng công tác iểm tra, giám sát xử vi phạm Từ năm 2012 đến năm 2016, BCĐ liên ngành cấp kiện toàn vào hoạt động, với hoạt động kiểm tra liên ngành VSATTP cấp đẩy mạnh Công tác kiểm tra tăng cường qua năm Đối với cấp huyện, tổ chức đoàn kiểm tra với số lượng ổn định qua năm Riêng năm 2015, 2016 số lượng đoàn kiểm tra năm sau tăng năm trước, có thêm đồn kiểm tra chun ngành quan phụ trách lĩnh vực ATTP Tuy số lượng đoàn kiểm tra tăng chất lượng kiểm tra nhiều hạn chế: kinh phí thấp, lực tra cấn chưa đáp ứng yêu cầu, trang thiết bị không đáp ứng nội dung kiểm tra, xử vi phạm mang hình thức chưa có tác dụng cao sở 14 Bảng 2.9 Tình hình tra, kiểm tra VSATTP huyện Đại Lộc giai đoạn 2012 – 2016 STT Nội dung Tổng sở kiểm tra Cơ sở sản xuất thực phẩm Cơ sở kinh doanh thực phẩm Cơ sở dịch vụ ăn uống ĐVT Năm 2012 Năm Năm Năm 2013 2014 2015 Năm 2016 Cơ sở 641 646 661 742 808 Cơ sở 84 86 97 114 120 Cơ sở 201 195 203 235 256 Cơ sở 356 365 389 393 432 (Nguồn: Phòng Y tế huyện Đại Lộc) 2.2.5 Thực trạng cơng tác phối hợp quản quan có liên quan Hiện nay, mặt phối hợp chủ yếu ngành tham gia vào Đoàn kiểm tra liên ngành đợt cao điểm kiểm tra VSATTP địa bàn huyện Một năm phối hợp tham gia đợt kiểm tra liên ngành Ngoài phối hợp với xã, thị trấn có nhu cầu kiểm tra địa phương Nếu thành lập riêng đồn kiểm tra nhân lực ngành chưa đủ cần có phối hợp Hiện chưa có chia thông tin, phối hợp để quản sản phẩm từ nguyên liệu sản phẩm hoàn chỉnh đưa tới thị trường.Theo kết điều tra vấn cán làm nhiệm vụ quản ATTP địa bàn huyện hoạt động phối hợp quản không hiệu 15 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLNN VỀ VSATTP PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC 2.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc - Hệ thống tổ chức quản ATTP bước đầu hình thành từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn - Các phòng chun mơn bắt đầu triển khai văn pháp luật quản ATTP đến với đối tượng sản xuất, kinh doanh địa bàn huyện Các đối tượng sản xuất, kinh doanh bắt đầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATTP, chủ động liên hệ quan quản để hoàn thành hồ sơ ATTP theo quy định - Công tác tuyên truyền, thông tin giúp nâng cao nhận thức, thực hành ATTP cho nhóm đối tượng tiến hành thường xuyên năm - Công tác tra, kiểm tra tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng từ cấp huyện đến xã, thị trấn - Hoạt động phối hợp liên ngành quản ATTP thực thống đạo Ban Chỉ đạo liên ngành huyện - Thị trường thực phẩm địa bàn huyện quan tâm nhiều hơn: nhiều vùng nguyên liệu an toàn vùng rau sạch, chăn ni an tồn xây dựng 2.3.2 Những hạn chế quản nhà nƣớc VSATTP huyện Đại Lộc - Các kế hoạch phục vụ quản ATTP dừng lại kế hoạch ngắn hạn quản năm, chưa xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn - Đội ngũ quản ATTP chưa có đồng từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn - Lực lượng cán quản nhà nước ATTP thiếu số 16 lượng hạn chế chuyên môn, chưa trang bị trang thiết bị cần thiết đặc biệt cán tuyến sở chun mơn sâu ATTP dẫn đến việc hiểu áp dụng văn không đúng, nhiều lĩnh vực chưa có khả quản - Cơng tác vận động, tuyên truyền, giáo dục ATTP chưa thường xuyên, kết hạn chế; - Hoạt động kiểm tra có số lượng nhiều chất lượng chưa cao Trang bị sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động kiểm tra nhiều hạn chế - Việc thực thi pháp luật nhiều địa phương hình thức, dàn trải, chưa đạt u cầu, chưa cơng khai xử nghiêm vụ việc vi phạm chưa tạo động lực khuyến khích sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn - Công tác phối hợp quan QLNN ATTP, tuyến sở hạn chế dẫn đến nhiều vụ việc quan xử khác khơng có phối hợp trao đổi thông tin ảnh hưởng đến doanh nghiệp, trường hợp sở năm bị kiểm tra nhiều lần năm - Hoạt động quản số khu vực như: chợ, bếp ăn tập thể phục vụ đám tiệc, kinh doanh thức ăn vỉa hè chưa quản lý, 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế quản nhà nƣớc VSATTP a Khách quan b Chủ quan 17 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VSATTP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC 3.1 CĂN CỨ ĐƢA RA GIẢI PHÁP Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước VSATTP địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung huyện Đại Lộc nói riêng đưa sở nhìn nhận sâu sắc vấn đề làm tồn hạn chế thời gian qua công tác quản nhà nước VSATTP Trên sở Quyết định số 20/QĐTTG Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030; Báo cáo Số 48-BC/TU sơ kết 05 năm thực Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo Đảng vấn đề an tồn thực phẩm tình hình tỉnh Quảng nam, Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” mà UBND huyện cần có hướng cơng tác quản VSATTP 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện việc xây dựng ế hoạch, triển hai thực văn pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm Xây dựng kế hoạch quản ATTP phải có chiều sâu Xây dựng kế hoạch phải có góp ý, đề xuất ý kiến tất quan quản ATTP, đưa khó khăn cụ thể ngành 18 để UBND huyện có hướng khắc phục, đạo đề xuất với UBND tỉnh Cần ban hành chương trình, kế hoạch hành động ATTP dài hạn hơn, đưa biện pháp cụ thể, đầu tư cho năm triển khai để hoàn thành kế hoạch đặt Đưa kế hoạch, chương trình hành động vào Nghị Hội đồng nhân dân cấp để có đạo liệt quyền địa phương quan tâm mực quan QLLN VSATTP Để triển khai kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn đạt hiệu cao cần đưa mục chi riêng cho quản ATTP vào hoạt động chi thường xuyên ngân sách huyện tương ứng với nhiệm vụ đưa kế hoạch Bảo đảm cấp đủ ngân sách nhà nước cho hoạt động quản nhà nước VSATTP, tăng dần mức đầu tư huy động ngày nhiều nguồn kinh phí cho cơng tác bảo đảm ATTP Trên sở rà soát thống kê sở sản xuất, kinh doanh địa bàn; Các quan quản tiến hành phân loại đối tượng quản thuộc ngành quản Phân loại cụ thể đâu đối tượng thuộc tuyến huyện quản lý, đâu tuyến xã quản Trên sở ngành, địa phương lập kế hoạch để phổ biến quy định, tập huấn kiến thức đến đối tượng quản 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác tun truyền Vệ sinh an tồn thực phẩm Công tác giáo dục truyền thông xác định nhiệm vụ trọng tâm, trước bước hoạt động bảo đảm ATTP Việc nâng cao kiến thức thực hành ATTP cho đối tượng cần ngành địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dang, phong phú, sử dụng cách tiếp cận phù hợp với đối tượng cụ thể để tuyên truyền, vận động; đặc biệt trọng vào đối tượng 19 học sinh học tập trường học địa bàn Đây nhóm đối tượng góp phần thay đổi nhận thức VSATTP tương lai Các hoạt động tuyên truyền giáo dục phương tiện thông tin đại chúng cần triển khai đồng bộ, Tháng hành động ATTP cần trì tổ chức hàng năm để báo động thức tỉnh cho toàn người dân nguy ATTP nhờ huy động toàn xã hội tham gia vào chiến dịch tuyên truyền thanh, kiểm tra ATTP từ tuyến huyện đến tuyến xã, thị trấn Để tăng hiệu chất lượng công tác tuyên truyền cần nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền cho cán làm công tác ATTP từ cấp huyện đến sở Các ngành phải thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, lớp tập huấn ATTP, đặc biệt với cán sở 3.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác cấp giấy phép an toàn thực phẩm Triển khai thủ tục đến tận sở việc làm cần thiết, vai trò cán phụ trách quản ATTP tuyến xã, thị trấn quan trọng Đây người bám sát địa bàn, thuận tiện để hướng dẫn cho sở hoàn thành thủ tục cần thiết Công tác kiểm tra phát sai phạm nhiên hình thức xử phạt chưa nghiêm khắc nên khơng có tác dụng ren đe với sở, nên tiến đến hệ lụy sở khác nhìn vào mà khơng tn thủ việc cấp phép để sản xuất, kinh doanh Do để việc cấp phép VSATTP mang hiệu cao ngành quản phải có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng việc cần thiết phải làm thủ tục này, triển khai cụ thể văn đến đối tượng ngành quản mức xử phạt không tiến hành làm 20 thủ tục Cần có hình thức xử nghiêm khắc sở không tuân thủ, cao đình sản xuất sở không tiến hành làm thủ tục quy định để làm gương cho sở khác địa bàn Đội ngũ cán làm công tác cấp phép VSATTP cần phải có trình độ chun mơn vững chắc, phải am hiểu rõ quy định, hướng dẫn cho đối tượng xin cấp phép Do việc bồi dưỡng kiến thức, thực hành kiểm tra cấp phép trực tiếp sở từ ngành cần thiết Để đẩy mạnh hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP hoạt động kiểm tra phải tăng cường Kiểm tra tất sở thuộc phạm vi ngành, đơn vị quản để từ xử cách cơng tất quản địa bàn, khơng bỏ xót để khỏi xảy tình trạng sở yêu cầu làm hồ sơ, sở khác không làm không bị 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác iểm tra, giám sát xử vi phạm a Tăng cường nguồn lực Bố trí cán chuyên trách quản ATTP quan chuyên môn việc cần thiết kết hợp với tuyến xã phải bố trí cán phụ trách ATTP để phối hợp với quan chuyên môn cấp huyện Hoạt động kiểm tra tiến hành vào đợt cao điểm hành động, chưa có đội ngũ thường xuyên kiểm tra giám sát, cần có lực lượng tra chuyên ngành vệ sinh an tồn thực phẩm kiểm sốt thường xun, kiểm sốt ngồi hành để phát xử lý.Việc tăng cường số lượng nhân lực quản ATTP phải đơi với nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ quản lý, cán cần phải đào tạo, bồi dưỡng 21 kiến thức hoạt động kiểm tra, xử vi phạm, vấn đề chưa quan tâm múc giai đoạn Nghiên cứu bố trí kinh phí đủ cho hoạt động ngang tầm với nhiệm vụ giao Quan tâm đến sách, chế độ đãi ngộ cán thực nhiệm vụ bảo đảm chất lượng VSATTP b Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ kiểm tra Đầu tư thêm kiểm tra nhanh với chủng loại đa dạng hơn, thiết bị có khả phát nhanh sai phạm ATTP dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật mẫu rau trái chợ, đồng thời trang bị máy móc phục vụ kiểm nghiểm số tiêu thường gặp phòng kiểm nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng huyện c Tăng cường đầu tư kinh phí cho kiểm tra Hiện nguồn kinh phí hỗ trợ cho đồn kiểm tra q thấp có vấn đề phát sinh q trình kiểm tra khó để xử Thiếu kinh phí, đồn kiểm tra huyện khơng mạnh dạn thu thập mẫu thực phẩm để phân tích kiểm tra chất cấm tình nghi mẫu thực phẩm chất lượng kiểm tra khơng đạt hiệu khơng có sức nặng quản sở kiểm tra Thơng thường việc lấy mẫu đem phân tích diễn xuất vụ NĐTP địa bàn huyện d Tăng cường kiểm tra, tra Một là, đẩy mạnh công tác giám sát, tra, kiểm tra xử vi phạm pháp luật an tồn thực phẩm Tăng cường tra, kiểm sốt chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật vật tư nông nghiệp, bảo đảm sử dụng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly loại vật tư nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm 22 Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại nơng sản, thủy sản thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ giết mổ vệ sinh thú y, vệ sinh thủy sản; kiểm tra việc thực quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm toàn chuỗi sản xuất Phát xử nghiêm vụ ngộ độc thực phẩm xảy Hai là, ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, chất lượng, hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật an tồn thực phẩm Nâng cao lực phòng chống ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm e Tăng cường hình thức xử vi phạm Để công tác quản vệ sinh ATTP đạt hiệu quả, có tính ren đe đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm cơng tác xử vi phạm quy định vệ sinh ATTP cần tăng cường đa dạng hóa hình thức xử Các phòng ban thực quản ATTP địa bàn huyện cần mạnh dạn tham mưu, kiến nghị ngành chức năng, quyền địa phương vào liệt công tác xử nghiêm hành vi vi phạm Kết hợp xử hành đình hoạt động sản xuất, kinh doanh sở tái phạm nhiều lần để làm điển hình cho sở khác tuân thủ Cập nhật danh sách sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm vi phạm vệ sinh ATTP hình thức xử để người dân sở biết Các quan QLNN cần phối hợp với quan truyền hình, báo chí tăng cường viết, chun mục ATTP; đưa tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời để khuyến cáo cho người tiêu dùng cập nhật thông tin, biết lựa chọn đâu kinh doanh thực phẩm sạch, đâu kinh doanh thực phẩm khơng đảm bảo an tồn; để sử dụng tiêu dùng tẩy chay Đây nói giải pháp có hiệu 23 3.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác phối hợp quản quan Xây dựng văn phối hợp quản phòng ban quản sở sản xuất, kinh doanh địa bàn để tránh chồng chéo quản Hỗ trợ chia thông tin để quản sản phẩm chuỗi trình sản xuất Phần lớn tuyến huyện tuyến xã nguồn nhân lực để quản ngành hạn chế Vì ngành phải có chế phối hợp với công tác quản lý, kiểm tra giám sát đặt biệt phối hợp với xã, thị trấn cơng tác quản đặc thù hộ sản xuất, kinh doanh chủ yếu nhỏ lẽ Ngoài hoạt động phối hợp ngành kiểm tra, giám sát xử nghiêm sở vi phạm, cần tăng cường hoạt động trao đổi thông tin, công khai thông tin sở vi phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi an toàn cho người tiêu dùng 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ban đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm a Đối với BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam b Đối với BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đại Lộc 3.3.2 Kiến nghị quan, đơn vị quản a Ủy ban nhân dân xã, thị trấn b Phòng Y tế Trung tâm Y tế dự phòng huyện c Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện d Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đại lộc 24 KẾT LUẬN Quản nhà nước VSATTP hoạt động có tổ chức nhà nước thông qua văn pháp quy, cơng cụ, sách nhà nước tác động đến tình hình thực VSATTP đơn vị sản xuất, kinh doanh người tiêu dùng nước nhằm định hướng, dẫn dắt chủ thể thực tốt vấn đề VSATTP Trên sở thực trạng QLNN VSATTP huyện Đại Lộc giai đoạn 2012-2016 quan điểm, chiến lược công tác QLNN VSATTP ngành thời gian tới, đề tài đề xuất số giải pháp để hoàn thiện, nâng cao QLNN VSATTP huyện Đại Lộc thời gian đến số khía cạnh như: giải pháp hồn thiện việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực văn pháp luật Vệ sinh an toàn thực phẩm; Giải pháp hồn thiện cơng tác tun truyền VSATTP; Giải pháp hồn thiện cơng tác cấp giấp phép VSATTP; Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực xử vi phạm; Giải pháp hồn thiện cơng tác phối hợp liên ngành Để thực giải pháp đưa trước hết cần có quan tâm Đảng, sách Nhà nước đặc biệt vào quyền địa phương ATTP Bên cạnh phải có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ cấp, ngành sở thực mục tiêu, kế hoạch phát xây dựng; có chủ động công tác tham mưu, đề xuất ngành để việc QLLN VSATTP có hiệu thời gian đến ... QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nƣớc 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nƣớc Vệ sinh an. .. nghị Ban đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm a Đối với BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam b Đối với BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đại Lộc 3.3.2 Kiến nghị quan, đơn vị quản lý. .. giá thực trạng quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đại Lộc + Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm + Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý vệ sinh an
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện đại lộc, tỉnh quảng nam (tt) , Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện đại lộc, tỉnh quảng nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay