Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)

26 50 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 12:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ VĂN TRUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS TRẦN PHƯỚC TRỮ Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An tồn thực phẩm vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, tiếp cận với thực phẩm an toàn trở thành quyền người An tồn thực thực phẩm khơng ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khoẻ mà liên quan chặt chẽ đến suất, hiệu phát triển kinh tế, thương mại, du lịch an sinh xã hội Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng có nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Tuy nhiên, cơng tác quản lý vệ sinh an tồn thực phẩm nhiều bất cập Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp để hồn thiện cơng tác đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm vơ quan trọng, nên tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nƣớc vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm - Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tu 3.1 ng, ph m vi nghie n cứu t e c u Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2 v e c u - Về nội dung: Luạ n va n nghie n cứu nội dung quản lý nhà nu ớc v sinh an toàn thực phẩm tre n địa bàn thành phố Đà Nẵng - Về không gian: Nghie n cứu tre n địa bàn thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: Tiến hành nghiên cứu chủ yếu thời gian từ đầu năm 2014 đến năm 2016 đề xuất giải pháp cho năm Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Phương pháp điều tra (thông qua phiếu điều tra câu hỏi) - Phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn chia làm chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1.1 Một số khái niệm a Khái niệm thực phẩm Là sản phẩm dùng cho việc ăn, uống người dạng nguyên liệu tươi, sống qua sơ chế, chế biến, chất sử dụng sản xuất, chế biến thực phẩm b Khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm việc bảo đảm thực phẩm khơng gây hại cho sức khỏe, tính mạng người, khơng chứa tác nhân sinh học, hóa học, lý học giới hạn cho phép c Quả lý ớc vệ sinh an toàn thực phẩm - Quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm việc nhà nước thực quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm 1.1.2 Đặc điểm quản lý nhà nƣớc vệ sinh an toàn thực phẩm - Nhà nước thông qua việc hoạch định ban hành văn pháp luật có liên quan đến VSATTP để hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có định hướng để sản xuất thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Nhà nước sử dụng công cụ pháp luật đội ngũ tra cấp để quản lý vấn đề VSATTP - Nhà nước tổ chức tuyên truyền, giáo dục VSATTP cho nhân dân để nâng cao ý thức hiểu biết vấn đề 1.1.4 Ý nghĩa quản lý nhà nƣớc vệ sinh an toàn thực phẩm - Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có định hướng để sản xuất thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Tạo niềm tin người tiêu dùng giúp cho người tiêu dùng cảm thấy yên tâm sử dụng sản phẩm dịch vụ thị trường - Định hướng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo chủ trương sách đề 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.2.1 Ban hành văn tu ên tru ền vệ sinh ATTP * Ba vă bả vệ s a t ực p ẩ - Ban hành văn nhằm điều chỉnh mối quan hệ quản lý nội Nhà nước quan nhà nước với tổ chức công dân - Ban hành văn vệ sinh an toàn thực phẩm là: Ban hành khung pháp lý, quy định tie u chuẩn v sinh an toàn thực phẩm; ban hành quy định tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành v sinh an toàn thực phẩm * Tuyê truyề vệ s a t ực p ẩ - Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm chuyển tải thông tin, phổ biến kiến thức pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm đến thành viên xã hội hình thức cụ thể, phù hợp - Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm: + Nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm, thay đổi hành vi, phong tục, tập quán sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống lạc hậu gây an tồn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người + Nâng cao ý thức trách nhiệm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh với sức khoẻ, tính mạng người tiêu dùng thực phẩm 1.2.2 Tổ chức má quản lý nhà nƣớc vệ sinh ATTP - Tổ chức máy quản lý trình dựa chức năng, nhiệm vụ xác định máy quản lý để xếp lực lượng, bố trí cấu, xây dựng mơ hình giúp cho tồn hệ thống quản lý hoạt động chỉnh thể có hiệu - Tổ chức máy quản lý nhà nước vệ sinh ATTP nhằm quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát, ngăn chặn nguy gây an toàn thực phẩm - Tổ chức máy quản lý nhà nước vệ sinh ATTP là: + Tổ chức máy quản lý từ Trung ương đến địa phương + Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ vệ sinh an tồn thực phẩm + Bố trí nguồn lực cho máy quản lý nhà nước VSATTP đảm bảo hoạt động có hiệu - Tổ chức máy quản lý nhà nước vệ sinh ATTP cần lưu ý: + Đảm bảo phân định rõ trách nhiệm quan đầu mối, quan chủ trì + Tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, phân tán lực lượng + Phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu lực lượng chức từ Trung ương đến địa phương 1.2.3 Tiến hành ho t động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm toàn vấn đề cần xử lý liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng - Hoạt động đảm bảo VSATTP tạo niềm tin cho người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ thị trường - Hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là: + Tổ chức thực chiến lu ợc, sách, quy hoạch, kế hoạch v sinh an toàn thực phẩm; + Triển khai thực văn ban quy phạm pháp luật v sinh an toàn thực phẩm, quy định tie u chuẩn v sinh an toàn thực phẩm; + a y dựng tổ chức thực hi khắc phục ngọ đọ c thực phẩm b + Quản lý h thống kiểm nghi n kế hoạch ph ng ngừa, nh truyền qua thực phẩm; m, thử nghi m v sinh ATTP; + Quản lý vi c co ng bố tie u chuẩn v phẩm, chứng nhạ n đủ điều ki nv sinh an toàn thực sinh an toàn thực phẩm - Hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cần ý: + Phải kiểm sốt ATTP tồn chuỗi cung cấp thực phẩm + Đề biện pháp hữu hiệu đánh giá mức độ an toàn loại thực phẩm + Kiểm soát chặt chẽ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ địa bàn - Tiêu chí đánh giá: + Số lượng ph ng kiểm nghiệm đạt chất lượng ATTP, đạt chuẩn ISO/IEC 17025 + Hình thành mạng lưới giám sát, cảnh báo nhanh thực phẩm + Số lượng vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an tồn theo tiêu chuẩn VietGap 1.2.4 Kiểm tra cơng tác vệ sinh an toàn thực phẩm - Kiểm tra cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm hoạt động quan nhà nước để đánh giá tình hình tn thủ pháp luật an tồn thực phẩm - Phải kiểm tra cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm để đảm bảo thực phẩm lưu thông thị trường an toàn, ngăn ngừa trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy - Kiểm tra công tác vệ sinh an tồn thực phẩm là: + Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn sản phẩm thực phẩm + Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm + Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất - Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP cần phải: + Khách quan, xác, cơng khai, minh bạch, không phân biệt đối xử + Bảo vệ bí mật, thơng tin, tài liệu, kết kiểm tra liên quan đến quan, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm kiểm tra chưa có kết luận thức + Khơng sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm 1.2.5 Xử lý vi ph m vệ sinh an toàn thực phẩm - lý vi phạm pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền vào quy định hành áp dụng biện pháp xử lý hành hình tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm - lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giáo dục, răn đe hành vi vi phạm, góp phần hạn chế chấm dứt tình trạng vị phạm VSATTP - Các hành vi vi phạm pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm: + Vi phạm ghi nhãn hàng hố hàng hố có kết kiểm nghiệm mẫu không phù hợp với tiêu công bố + Vi phạm quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm + Vi phạm quy định công bố hợp quy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm sản phẩm thực phẩm + Vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm + Vi phạm quy định hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán thực phẩm hàng giả, hàng cấm 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.3.1 Điều kiện tự nhiên - Điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn; người tiếp xúc với thực phẩm dễ bị ngộ độc 1.3.2 Điều kiện kinh tế - Kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng lên, người dân ngày quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm; 1.3.3 Điều kiện xã hội - Sự bùng nổ dân số dẫn đến nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng lên, phải tăng cường công tác quản lý vệ sinh an tồn thực phẩm 1.3.4 Chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm - Các văn quy phạm pháp luật sở pháp lý để hướng dẫn 10 ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản 2.1.4 Chính sách, pháp luật vệ sinh an tồn thực phẩm - Chính sách pháp luật hành lang pháp lý cho hoạt động đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm - Chính sách, pháp luạ t va n quy phạm pháp luạ t đu ợc ban hành h thống từ trung u o ng đến địa phu o ng -H vi thống sách, pháp luạ t chạ t chẽ, đầy đủ, c giải vi thực phẩm tri c, tình liên quan đến vệ sinh an tồn t để nhanh chóng kịp thời 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011-2016 2.2.1 Ban hành văn tu ên tru ền vệ sinh ATTP a Ba vă bả - Thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều văn nhằm cụ thể hoá mục tiêu quy định quản lý VSATTP địa bàn Bả 2.1 á cá lý ớc ệ t vă bả VSATT ĐVT: SL: Người; Tỷ lệ: 100% Chỉ tiêu Cán Chi Cán Sở cục Y tế ATVSTP Cán TTYT quận, huyện Cán xã, phường SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Văn phù hợp Văn kịp Tính chung Tỷ lệ SL Tỷ lệ 100 70 90 16 80 35 81,4 100 70 80 18 90 36 83,72 11 thời Văn cụ thể, rõ ràng 66,6 60 80 16 80 32 74,42 Kết đánh giá cán quản lý nhà nước VSATTP cho thấy: - Cán cấp Sở, cán cấp quận, huyện, phường, xã có đánh giá cao phù hợp kịp thời sách - Cán Chi cục ATVSTP đơn vị trực tiếp thực nhiệm vụ quản lý có đánh giá thấp Mặc dù, h thống va n quy định VSATTP hoàn chỉnh nhu ng c n nhiều bất cạ p, hướng dẫn địa phương chưa kịp thời Hệ thống văn chồng chéo nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị chức b Tuyê truyề vệ s a t ực p ẩ Công tác thông tin, truyền thông, VSATTP đẩy mạnh phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, tun truyền giải thích thơng qua đợt kiểm tra ATTP; Bả 2.2 á cô tác tuyê truyề VSATT ĐVT: người Công tác tuyên truyền Các hình thức tuyên truyền đa dạng Thông tin tuyên Cán quản Người sản Người kinh Người tiêu lý nhà nước xuất, chế biến doanh dùng Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) 38 88,37 50 83,33 21 70,00 27 90,00 39 90,70 57 95,00 27 90,00 28 93,33 12 truyền phong phú Nội dung tuyên truyền phù hợp Công tác tuyên truyền đạt hiệu cao 41 95,35 45 75,00 24 80,00 25 83,33 38 88,37 51 85,00 24 80,00 23 76,67 (Nguồn: Số liệu điều tra năm 2016) Công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai đồng bộ, đa số người dân đánh giá cao hình thức, nội dung tuyên truyền, - Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa vào chiều sâu, chưa triển khai thường xuyên, liên tục 2.2.2 Tổ chức má quản lý nhà nƣớc vệ sinh ATTP Bọ máy tổ chức quản lý đu ợc xây dựng cụ thể, rõ ràng, phân công chức na ng, nhi Bả 2.3 m vụ co quan, đo n vị áy lý VSATT TP Nẵ ĐVT: SL: Người; Tỷ lệ: % Chỉ tiêu Cán Chi Cán Sở cục Y tế ATVSTP Cán TTYT quận, huyện Cấp phường, xã Tính chung SL Tỷ lệ Đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu công việc 66,6 60 70 15 75 30 69, 77 Trình độ chun mơn phù hợp với yêu cầu công việc 100 60 70 10 50 26 60, 47 Khả tiếp cận cộng việc nhanh chóng 66,6 7 70 80 18 90 35 81, 40 SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 13 Mức độ hồn thành cơng việc tốt 66,6 7 70 80 17 85 79, 07 34 (Nguồn: Số liệu điều tra năm 2016) Đội ngũ cán chuyên trách đào tạo tập huấn hàng năm Tuy nhiên, đánh giá mức độ hồn thành cơng việc chưa cao số lượng, trình độ chun mơn phận cán chưa đáp ứng yêu cầu công việc - Đội ngũ quản lý công tác VSATTP c n mỏng, phần lớn kiêm nhiệm - Cơ sở vật chất nguồn kinh phí hoạt động chưa đầu tư tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ giao - Trang thiết bị phục vụ công tác quản lý VSATTP c n hạn chế 2.2.3 Tiến hành ho t động đảm bảo VSATTP - Công tác cấp giấy chứng nhạ n VSATTP địa bàn thành phố Đà Nẵng đu ợc thực hi n hi u - Ứng dụng phần mềm cạ p nhạ t quản lý sản phẩm góp phần giảm bớt nhân lực, thời gian giải hồ so Bả 2.4 á cô vệ s tác cấp ậ a t ực p ẩ Công tác cấp giấy chứng nhận Thủ tục cấp giấy chứng nhận nhanh, gọn Thời gian cấp giấy chứng nhận nhanh chóng c Người sản Người kinh xuất, chế biến doanh SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ (người) (%) (người) (%) 51 85,00 24 80,00 57 95,00 30 100,0 14 (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) Công tác cấp giấy chứng nhận coi trọng, quan chức tạo điều kiện hướng dẫn sở cụ thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận Do đó, phần lớn sở sản xuất, kinh doanh có đánh giá tốt thủ tục, thời gian cấp giấy chứng nhận Tuy nhiên, công tác cấp giấy chứng nhạ n c n gạ p khó kha n nhu : - C n nhiều sản phẩm chu a có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể; - Số li u cạ p nhạ p thu ờng mang tính tu o ng đối khó kha n cơng tác quản lý co sở thu ờng xuyên thay đổi địa điểm; thay đổi ngu ời quản lý - Khó kha n phối hợp với đo n vị chức na ng khác quản lý, công bố chất lu ợng sản phẩm 2.2.4 Kiểm tra công tác vệ sinh an tồn thực phẩm - Cơng tác thanh, kiểm tra đu ợc ta ng cu ờng qua na m, na m 2016, số đoàn kiểm tra cấp thành phố giảm nhu ng tỷ l đoàn kiểm tra liên ngành ta ng lên - Số lượt sở tra, kiểm tra năm tăng lên - Sự phối hợp tốt quan chức thanh, kiểm tra phát nhiều sai phạm VSATTP địa bàn Bả 2.5 Các ộ du p Stt v p Nẵ c ủ yếu trê địa bà t a đo Nội dung vi phạm 2014– 2016 Tỷ lệ (%) Điều kiện vệ sinh sở 3,3 Điều kiện trạng thiết bị dụng cụ 11 Điều kiện người 30 15 Ghi nhãn thực phẩm Chất lượng sản phẩm thực phẩm Vi phạm khác 31 (Nguồn: Chi cục ATVSTP thành phố Đà Nẵng) Qua kiểm tra phát vi phạm chủ yếu là: - Khơng có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP; - Không có giấy chứng nhận sở đủ điều kiện ATTP giấy chứng nhận sở đủ điều kiện ATTP hết hạn; - Không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ; vệ sinh sở, vệ sinh dụng cụ không đảm bảo; - Vi phạm quy định công bố tiêu chuẩn sản phẩm; ghi nhãn hàng hố khơng quy định; - Sử dụng chất bảo quản, phẩm màu danh mục cho phép chế biến thực phẩm; kinh doanh thực phẩm hạn 2.2.5 Xử lý vi ph m vệ sinh an toàn thực phẩm - Kết kiểm tra năm 2014-2016 đơn vị quản lý VSATTP phát xử lý vi phạm hành nhiều hành vi vi phạm vệ sinh an tồn thực phẩm Bả 2.6 Tì STT Nội dung Số sở vi phạm/số sở kiểm tra Số sở bị xử lý Cảnh cáo Phạt tiền Số tiền phạt p ì xử lý v p Nẵ ĐVT a đo VSATT trê địa bà 2014-2016 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) Cơ sở 705 Cơ sở 705 100 1475 100 2431 100 Cơ sở Cơ sở Triệu 363 102 150 51,5 14,5 476 103 168 32,3 562 175 475 23,1 7,2 1579 2431 16 đồng Cơ sở Nhắc nhở 240 34 896 60,7 1694 69,7 (Nguồn: Chi cục ATVSTP thành phố Đà Nẵng) Kết thực hi n tra, kiểm tra hàng na m địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy: - Càng kiểm tra nhiều phát hi - Số co n sai phạm nhiều sở vi phạm na m sau nhiều ho n na m tru ớc, hình thức xử lý chủ yếu nhắc nhở, cảnh cáo chu a đủ mạnh để n đe hành vi vi phạm - Thiếu phu o ng pháp chế tài xử lý co sở vi phạm - Công tác xét nghiệm dừng lại việc xác định nguy nhiễm thực phẩm, áp dụng biện pháp nhắc nhở đơn vị có nguy nhiễm thực phẩm 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thành công h n chế a Thành công - Ban hành nhiều văn kịp thời đạo thực công tác đảm bảo ATTP - Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ATTP thực đồng bộ, nội dung, hình thức phong phú - Bộ máy tổ chức quản lý xây dựng cụ thể, phân công rõ chức nhiệm vụ quan, đơn vị - Hoạt động đào tạo, tập huấn cán quản lý nhà nước tổ chức thường xuyên năm - Công tác cấp giấy chứng nhận VSATTP thực 17 hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho sở kinh doanh thực phẩm - Việc kiểm tra thực cách thường xuyên, liên tục, phối hợp tốt trình kiểm tra - Việc xử lý sở vi phạm thực liệt b H c ế - Các văn ban hành c n chồng chéo chức nhiệm vụ quan quản lý VSATTP - Việc tuyên truyền ATTP chưa triển khai sâu rộng, thường xuyên - Đội ngũ quản lý nhà nước ATTP c n mỏng phần lớn kiêm nhiệm Trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Chưa kiểm sốt ATTP tồn chuỗi cung cấp thực phẩm Nhiều sản phẩm chưa có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể - Việc kiểm tra chủ yếu trực quan, việc xác định nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm c n chậm - Công tác xử lý vi phạm có lúc chưa kịp thời chưa nghiêm 2.3.2 Nguyên nhân - Các ngành phối hợp c n tình trạng chưa chủ động tham mưu kịp thời văn đạo quản lý VSATTP - Công tác tuyên truyền c n chồng chéo, trùng lắp nội dung tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền nên hiệu chưa cao - Đầu tư nguồn lực cho công tác đảm bảo VSATTP c n hạn chế, nhân lực kinh phí hoạt động - Việc phân công, phân cấp quản lý ATTP ngành, cấp c n bỏ sót loại hình, đối tượng quản lý - Kiểm tra phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm vận 18 chuyển, kinh doanh, sử dụng chất cấm sản xuất, nuôi trồng, chế biến thực chưa chặt chẽ, có lúc, có nơi c n chồng chéo - Các quy định xử phạt hành ATTP chế tài c n nh nên không đủ sức răn đe CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lƣ c phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 + Một là, phát triển mạnh ngành dịch vụ, du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin + Hai là, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng có trọng điểm; xây dựng phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường + Ba là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình 3.1.2 Chƣơng trình đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đo n 2016-2020 Thực Chương trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu cụ thể: 19 - 100% người quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có kiến thức thực hành an toàn thực phẩm; - Tăng cường lực hệ thống quản lý an tồn thực phẩm 100% cán làm cơng tác an toàn thực phẩm cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ thuật ATTP; - 100 % sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ thực quy đinh bảo đảm an tồn thực phẩm - Kiểm sốt chặt chẽ hàng hố lưu thơng, phân phối phạm vi thành phố Đà Nẵng; ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại - Tăng cường ph ng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế bệnh truyền qua thực phẩm; để để xảy vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên ghi nhận; giảm số ngộ độc thực phẩm nhỏ lẻ; 100% vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính điều tra, xử lý kịp thời 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 3.2.1 Hồn thiện cơng tác ban hành văn tu ên tru ền - Rà sốt, hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm - Các văn quy phạm pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm cần đảm bảo tính thống việc phân cơng trách nhiệm rõ ràng cho quan Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thơn thành phố; tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm 20 - Ban hành quy định phối hợp tra, kiểm tra, xử lý vi phạm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm theo chức nhiệm vụ quan quản lý an tồn thực phẩm - Thơng tin, giáo dục, truyền thơng an tồn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức an toàn vệ sinh thực phẩm, thay đổi hành vi, phong tục, tập quán sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống lạc hậu gây an tồn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người; đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm tổ chức, cá nhân sản xuất , kinh doanh với sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng - Tổ chức buổi tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, học tập chuyên đề, hội thi tìm hiểu vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức hội như: Hội nông dân, phụ nữ trường học qua nhiều hình thức để thu hút tham gia người dân - Tuyên truyền hướng dẫn sở sản xuất kinh doanh áp dụng chương trình quản lý chất lượng vào quy trình sản xuất để đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm trường hợp cần thiết 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức má QLNN vệ sinh ATTP - Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cán làm công tác quản lý, tra, kiểm tra ATTP ây dựng khoa chuyên ngành, mơn học lĩnh vực an tồn thực phẩm trường Đại học, Cao đẳng để có đội ngũ cán làm công tác ATTP đào tạo quy, chun nghiệp - Kiện tồn phát huy tốt vai tr Ban đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm; kiện toàn, củng cố Chi cục: An toàn vệ sinh thực phẩm, Quản lý chất lượng Nông lâm sản Thuỷ sản, Quản lý thị trường; tăng cường nhân lực, trang thiết bị, sở vật chất để đủ khả đảm nhận chức quản lý ATTP địa 21 phương - Tập trung đầu tư hạ tầng, trang thiết bị cho ph ng kiểm nghiệm có Tăng số lượng tiêu kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005, bước đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý ATTP Thực phân cấp đôi với đào tạo, tập huấn, nâng cao lực quản lý, trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho địa phương quản lý ATTP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao - Đa dạng nguồn lực tài bước tăng mức đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn viện trợ nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật - Đầu tư tài sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cao quản lý nhà nước an tồn thực phẩm 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đảm bảo vệ sinh ATTP - Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin thành viên ban đạo an toàn thực phẩm - Tăng cường công tác hướng dẫn phối hợp quan việc đào tạo, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cơng tác thẩm định, cấp Giấy chứng nhận an tồn thực phẩm - Hình thành chuỗi cung cấp thực phẩm nơng lâm sản thuỷ sản an tồn, chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thực phẩm - ây dựng quy định, quy chuẩn tiêu chuẩn thực phẩm; trang bị ph ng kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm đủ điều kiện đáp ứng việc thực thi pháp luật Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, 22 tuân thủ quy định giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm chất khác thực phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng người - Hình thành mạng lưới giám sát, cảnh báo nhanh thực phẩm thức ăn chăn nuôi cấp, ngành Tập trung vào việc kiểm soát thực phẩm khu vực xuất hàng ra, xác định loại thực phẩm, hàng hoá cần kiểm soát, thực phẩm mà người dân dùng nhiều, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ người dân 3.2.4 Hồn thiện cơng tác kiểm tra vệ sinh ATTP - Hoàn thiện lực lượng tra chuyên ngành thực phẩm, ph ng kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm đủ điều kiện đáp ứng việc thực thi pháp luật - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực quy định pháp luật ATTP thực truy xuất nguồn gốc, thu hồi xử lý thực phẩm nông lâm sản, thủy sản khơng đảm bảo an tồn - Đẩy mạnh hoạt động tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật vật tư nông nghiệp, đảm bảo sử dụng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly loại vật tư nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm Thường xuyên thực giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại nơng sản, thủy sản thực phẩm - Công tác kiểm tra cần xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai cần thực theo nguyên tắc: + Tăng cường kiểm tra sở thực không tốt, sở vi phạm, tần suất/ năm, kiểm tra toàn diện, chi tiết, sở 23 thực tốt kiểm tra + Đối với sở sản xuất chế biến thức ăn sẵn, bếp ăn tập thể cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên - Chủ động giám sát mối nguy ATTP để thông tin cảnh báo cho cộng đồng Tăng cường hoạt động phối hợp tra chuyên ngành, kiểm tra, tập trung đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm ATTP theo hướng chủ động “quản lý dựa nguy cơ”; có biện pháp ph ng ngừa, ngăn ngừa khắc phục cố an tồn thực phẩm 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xử lý vi ph m vệ sinh ATTP - Kiên xử lý vi phạm sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm vi phạm nhiều lần đề nghị quan chức rút giấy phép kinh doanh, đóng cửa vĩnh viễn sở vi phạm an toàn thực phẩm phạt thật nặng để tổ chức, cá nhân không dám vi phạm an tồn thực phẩm - Cơng khai tên, địa chỉ, sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng sản sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm để tăng tính răn đe - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra đặc biệt thanh, kiểm tra đột xuất ATTP ngành hàng phân công, xử lý theo thẩm quyền kiến nghị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý ATTP - Phát huy hiệu đường dây nóng vệ sinh an toàn thực phẩm để tiếp nhận phản ánh nhân dân, báo chí vi phạm ATTP xử lý nghiêm, kịp thời; có hình thức tơn vinh, khen thưởng cá nhân phát cung cấp thông tin sản xuất, 24 kinh doanh thực phẩm khơng an tồn - Đề xuất sửa đổi Bộ luật hình sự, đề nghị đưa hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định VSATTP để điều chỉnh Bộ luật hình sự, nhằm đảm bảo tính răn đe làm xử lý nghiêm hành vi vi phạm 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị cấp Trung ƣơng - Tiếp tục xây dựng văn quy phạm pháp luật tránh chồng chéo bộ, ngành, quan quản lý nhà nước VSATTP - Tăng cường hỗ trợ, đầu tư kinh phí cho cơng tác quy hoạch, xét duyệt quy hoạch vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn KẾT LUẬN Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cho người vấn đề quan tâm Tuy nhiên, c n tình trạng chồng chéo sách tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm chưa có hiệu quả, nguồn lực người nguồn lực sở vật chất, tài có hạn; thiếu phối hợp quan quản lý, kiểm tra ATTP uất phát từ nghiên cứu thực tiễn VSATTP Đà Nẵng, tác giả đề xuất số giải pháp để thành phố đưa vào áp dụng là: Hồn thiện cơng tác ban hành văn tuyên truyền; tổ chức máy quản lý nhà nước, công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm ... mối quan hệ quản lý nội Nhà nước quan nhà nước với tổ chức công dân - Ban hành văn vệ sinh an toàn thực phẩm là: Ban hành khung pháp lý, quy định tie u chuẩn v sinh an toàn thực phẩm; ban hành... tình liên quan đến vệ sinh an toàn t để nhanh chóng kịp thời 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011-2016 2.2.1 Ban hành văn... vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm theo chức nhiệm vụ quan quản lý an toàn thực phẩm - Thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức an toàn vệ sinh thực phẩm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt) , Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay