Phát triển dịch vụ y tế công lập trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)

26 38 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 12:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THANH THẢO PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng – 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: PGS.TS PHẠM THANH KHIẾT Phản biện 2: TS LÂM MINH CHÂU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày kinh tế phát triển, mức sống ngày nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ngày lớn Hơn sức khỏe vốn quý người, điều kiện để người phát triển toàn diện Trong năm qua, dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt kết định, mạng lưới y tế đầu tư cách mạnh mẽ đồng bộ, chất lượng khám chữa bệnh, điều trị bước nâng lên, việc thành phố tăng cường đầu tư, xây dựng sở vật chất trang thiết bị phương tiện kỹ thuật đại, phát triển y tế chuyên sâu, bệnh viện y tế chuyên khoa Tuy nhiên, Phát triển dịch vụ y tế công lập thành phố Đà Nẵng nhiều khó khăn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân thành phố mà chịu san dịch vụ y tế cho nhân dân tỉnh, thành phố lân cận Để nghiên cứu, đánh giá cách đầy đủ thực trạng việc phát triển dịch vụ y tế công lập thời gian qua đưa giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thành phố, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phát triển dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển dịch vụ y tế công lập - Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ y tế công lập thành phố Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ y tế công lập thành phố Đà Nẵng thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển dịch vụ y tế công lập thành phố Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài nghiên cứu nội dung phát triển dịch vụ y tế công lập địa phương từ quy mơ, hình thức, loại hình, chất lượng vấn đề liên quan khác thuộc khu vực Nhà Nước, nói cách khác đề tài khơng nghiên cứu khu vục tư nhân - Không gian: Nội dung nghiên cứu thành phố Đà Nẵng - Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa - Các phương pháp khác… Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển dịch vụ y tế Chương 2: Thực trang phát triển dịch vụ y tế công lập thành phố Đà Nẵng thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp pháp triển dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng Ptrong thời gian tới Tổng quan tài liệu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG LẬP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ 1.1.1 Một số khái niệm - Dịch vụ: kết trình biến đổi yếu tố đầu vào thành đầu cần thiết cho khách hàng Q trình bao gồm hoạt động phía sau (bên trong) hoạt động phía trước, nơi mà khách hàng nhà cung cấp dịch vụ tương tác với nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng theo cách mà khách hàng mong muốn suy cho tạo giá trị cho khách hàng - Dịch vụ y tế: kết mang lại nhờ hoạt động tương tác người cung cấp dịch vụ khách hàng để đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh sở y tế Nhà Nước (Trạm y tế xã/ phường, Trung tâm y tế Quận/ huyện sở y tế tuyến tỉnh, thành phố Trung ương) cung cấp - Phát triển dịch vụ y tế gia tăng túy mặt lượng tiêu kinh tế tổng hợp: viện phí, cơng suất sử dụng giường bệnh… 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ y tế công lập - Vì khơng dự đốn thời điểm mắc bệnh nên thường người ta gặp khó khăn chi trả chi phí y tế khơng lường trước - DVYT loại hàng hóa mà người mắc bệnh thường không tự lựa chọn mà chủ yếu bên tổ chức cung cấp DVYT định - DVYT hàng hóa gắn liền với sức khỏe, tính mạng người nên dù khơng có tiền người ta khám chữa bệnh - DVYT nhiều khơng bình đẳng mối quan hệ, đặc biệt tình trạng cấp cứu: Khơng thể chờ đợi chấp nhận dịch vụ - Bên cung cấp DVYT tổ chức cá nhân Để bên cung cấp dịch vụ y tế phải có giấy phép hành nghề theo quy định Nhà Nước 1.1.3 Phân loại dịch vụ y tế - Phân theo đối tượng phục vụ - Phân theo phân tuyến kỹ thuật danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh - Phân theo tiêu thức WTO 1.1.4 Ý nghĩa việc phát triển dịch vụ y tế công lập - Phát triển DVYT góp phần bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe cho nhân dân, trực tiếp đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước - Phát triển DVYT góp phần nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình đất nước -Phát triển DVYT góp phần cải thiện đáng kể tuổi thọ bình quân thể lực người dân, đưa số HDI đất nước ta lên vị trí đáng khích lệ giới, đảm bảo phát triển bền vững đất nước - Phát triển dịch vụ y tế góp phần nâng cao khả cạnh tranh DVYT Việt Nam thị trường quốc tế 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ CƠNG LẬP 1.2.1 Tăng quy mơ dịch vụ y tế công lập - Tăng số lượt bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế thu hút thêm số bệnh nhân tham gia sử dụng dịch vụ y tế công Khi số lượt bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế tăng lên chứng tỏ đáp ứng mức độ hài lòng bệnh nhân bệnh nhân chấp nhận, - Tăng tần suất sử dụng dịch vụ y tế công lập số lần sử dụng DVYT bệnh nhân đơn vị thời gian tăng lên làm tăng nguồn thu cho sở y tế thơng qua viện phí - Tăng giá trị lần sử dụng dịch vụ y tế công lập hiểu giá trị cho lần sử dụng dịch vụ y tế tăng lên Để gia tăng giá trị cho lần sử dụng dịch vụ y tế đòi hỏi sở y tế phải nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, trang thiết bị máy móc đại, nâng cao tay nghề cho đội ngủ nhân viên y tế, nâng cấp sở vật chất kỹ thuật… 1.2.2 Phát triển nguồn lực ngành y tế - Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người, trước hết tiềm lao động (gồm thể lực, trí lực nhân cách người) huy động vào trình lao động nhằm đáp ứng mục tiêu tổ chức, doanh nghệp Nhân lực y tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng hệ thống y tế, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người Do yêu cầu đội ngũ y tế phải phát triển, chuyên mơn hóa cao sâu Cơng tác quản lý ngành y tế ngày đa dạng đưa nhiều sách thu hút nguồn nhân lực thực có tài y đức - Phát triển nguồn lực tài gia tăng số lượng nguồn thu từ ngân sách Nhà Nước nguồn thu từ hoạt động nghiệp bệnh viện có biến đổi nguồn thu theo hướng giảm dần nguồn thu từ NSNN tăng dần nguồn thu từ hoạt động nghiệp bệnh viện - Phát triển nguồn lực sở vật chất kỹ thuật gia tăng lượng công trình, nhà cửa, máy móc thiết bị, tiện nghi áp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân Phát triển nguồn lực CSVCKT nhằm mục đích nâng cao lực chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh 1.2.3 Tăng chất lƣợng dịch vụ y tế công lập - Tăng chất lượng DVYT biểu gia tăng mức độ hài lòng thỏa mãn bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế, tin tưởng bệnh nhân vào dịch vụ y tế này, thái độ phục vụ đội ngũ nhân viên y tế phục vụ Sự mong đợi bệnh nhân dịch vụ đánh giá bệnh nhân dịch vụ - Chất lượng hình ảnh sở y tế tâm trí bệnh nhân - Chất lượng hệ thống tổ chức nội bộ, mục tiêu, sách, công cụ quản lý đội ngũ nhân viên không diện cụ thể trước mặt bệnh nhân lại cần thiết cho hoạt động diễn thông suốt - Chất lượng môi trường vật chất, đội ngũ nhân viên tiếp xúc, bao gồm tất có liên quan đến sở cung cấp dịch vụ y tế - Chất lượng tác động tương hỗ yếu tố sở cung cấp DVYT - Chất lượng bệnh nhân, mong đợi bệnh nhân Sự thỏa mãn bệnh nhân kết cung cấp dịch vụ y tế phản ảnh so sánh mong đợi bệnh nhân với thực tế đem lại sử dụng DVYT Do cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn phản ảnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh : - Mức độ đánh giá hài lòng cao người bệnh; - Gia tăng số lượng dịch vụ y tế chất lượng cao; - Tỷ lệ Bác sỹ/ giường bệnh; - Tỷ lệ Điều dưỡng viên/ giường bệnh 1.2.4 Mở rộng mạng lƣới cung cấp dịch vụ y tế Theo thông lệ quốc tế, mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế chia làm cấp khác để đáp ứng nhu cầu khác nhau: - Thứ nhất, chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm khám chữa bệnh y tế dự phòng lồng ghép -Thứ hai, dịch vụ y tế chuyên khoa - Thứ ba, dịch vụ y tế chuyên sâu trung tâm chuyên sâu Việc mở rộng mạng lưới cung cấp DVYTCL cần tính đến hiệu chung cho hệ thống dựa tiêu thức sau: - Tối đa hóa lượt bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế; - Tối thiểu hóa khoảng cách di chuyển bệnh nhân; - Tối thiểu hóa khoảng cách di chuyển lượt đến Một số hướng mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế: - Sử dụng rộng rãi sở y tế phục vụ nhu cầu bệnh nhân - Tổ chức mạng lưới sở y tế, sở y tế chun mơn hóa dịch vụ tế cung cấp đa dạng hóa dịch vụ y tế, chuyên mơn hóa theo vùng địa lý theo nhóm bệnh nhân 1.2.5 Phát triển dịch vụ y tế Dịch vụ theo nguyên tắc hoàn toàn xuất thị trường thõa mãn nhu cầu hay hình thái thỏa mãn nhu cầu mà thỏa mãn dịch vụ khác, cung cấp thêm dịch vụ bổ sung cho đối tượng khách hàng phục vụ dịch vụ - Các bước để phát triển dịch vụ y tế mới: Nghiên cứu nhu cầu bệnh nhân để tìm nhu cầu bệnh nhân mà sở y tế chưa có Tìm kiếm ý tưởng DVYT điều tra phản ứng bệnh nhân Phân đoạn bệnh nhân để tìm hội phát triển dịch vụ y tế Xác định bệnh nhân mục tiêu cho loại hình DVYT mà sở y tế dự định cung cấp Đưa giải pháp marketing để phát triển dịch vụ y tế Cần tận dụng triệt để khả liên doanh, liên kết với sở y tế khác để đưa dịch vụ y tế 1.2.6 Các tiêu chí phản ánh phát triển dịch vụ y tế - Số lượng khám chữa bệnh - Số bệnh nhân chuyển tuyến - Số lượng sở y tế - Số lượng giường bệnh - Trình độ đại trang thiết bị chuyên môn - Số ngày điều trị bệnh nội trú ngoại trú - Tổng số lần thực hiện: xét nghiệm, chụp Xquang, siêu âm, chuẩn đốn, chỉnh hình, CT… - Thời gian khám trung bình cho bệnh nhân - Số lượng, chất lượng cấu nguồn nhân lực y tế - Nguồn tài cho sở y tế… 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG LẬP 1.3.1 Điều kiện tự nhiên: Bao gồm yếu tố vị trí địa lý, khí hậu, địa hình 1.3.2 Điều kiện kinh tế: Bao gồm yếu tố quy mô phát triển kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế 1.3.3 Các điều kiện xã hội: Bao gồm yếu tố quy mơ chất lượng dân số, trình độ phát triển xã hội 10 hóa cao tập trung, dân số trẻ có trình độ, mức sống tăng trưởng bền vững Với qui mơ dân số tính đến cuối năm 2016 thành phố 1.046.252 người, tốc độ tăng dân số tự nhiên 9,57% Đà Nẵng xem thành phố trẻ với dân số trẻ lực lượng lao động dồi dào, lực lượng lao động qua đào tạo mức cao, so với nước tỷ trọng dân số biết đọc, viết Đà Nẵng vị trí thứ 5, tỷ trọng dân số tốt nghiệp từ trung học trở lên vị trí thứ 2, tốt nghiệp cao đẵng vị trí thứ tốt nghiệp đại học vị trí thứ 2, tiền đề thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực có chất lượng cao 2.1.4 Tình hình cơng tác tổ chức, điều hành quản lý máy y tế công lập Cơ cấu tổ chức máy sở y tế tùy thuộc theo chức nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho phòng chuyên môn thuộc sở y tế thời kỳ.Trong giai đoạn 2012 đến 2016, tổ chức Sở Y tế gồm có phòng ban đơn vị nghiệp trực, trung tâm y tế tuyến từ quận huyện đến trạm y tế xã phường quản lý theo hình thức quản lý trực tiếp đạo chuyên môn 2.1.5 Đặc điểm mơ hình bệnh tật thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng có mơ hình bệnh tật vùng có kinh tế phát triển, thể tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm vào năm 2016 18.201 người chiếm tỷ lệ 10,10% đứng vị trí thứ bệnh hô hấp với tỷ lệ 17.87% với 21.332 người mắc phải đứng vị trí Đồng thời, có tình trạng bệnh tật vùng phát triển đô thị, hạ tầng giao thông với tỷ lệ mắc bệnh tai nạn, ngộ độc chấn thương vào năm 2016 20.313 người chiếm tỷ lệ 12,45% đứng hàng thứ 11 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng quy mô dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng - Quy mô dịch vụ y tế công lập thể thông qua số giường bệnh, số lượt khám, số lượt điều trị công suất sử dụng giường bệnh sở y tế công lập thành phố Bảng 2.1 Số lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh sở y tế công lập ĐVT: lượt Năm 2012 Tổng số (lươt) + Tuyến thành phố + Tuyến quận/ huyện + Trạm y tế xã/ phường 2013 2014 2015 2016 1.365.447 1.667.407 2.350.624 2.850.400 3.053.814 539.232 561.192 1.010.721 1.290.192 1.213.902 720.727 970.727 1.099.050 1.234.720 1.412.650 105.488 135.488 240.853 325.488 427.262 (Nguồn: Báo cáo thống kê Sở Y tế thành phố Đà Nẵng) Qua bảng 2.1 ta thấy số lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng tăng gần qua năm, năm 2012 1.365.447 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh đến năm 2016 số tăng vượt bật 3.053.814 lượt - Tương ứng với phát triển số lượng sở y tế song hành số giường bệnh sở y tế tăng lên nhanh chóng Vào năm 2012 số lượng giường bệnh 3.482 giường đến năm năm 2015 4.902 giường bệnh tương ướng với tỷ lệ tăng 22,18%, đến 2016 tăng lên 5.112 giường bệnh với tỷ lệ tăng 4,28 % so với năm 2015 12 2.2.2 Thực trạng nguồn lực phát triển dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng a Thực trạng nguồn nhân lực Trong giai đoạn từ 2012 đến 2016, số lượng nguồn nhân lực y tế thành phố có biến động sau thể qua bảng 2.3 sau Bảng 2.2 Tổng dân số số lượng cán y tế công lập ĐVT: Người Năm Dân số TB Tốc độ phát triển (%) Tổng số cán ngành y tế Tốc độ phát triển (%) Số cán y tế/vạn dân Số bác sĩ/vạn dân 2012 2013 2014 2015 2016 966.319 986.792 1.007.653 1.026.771 1.046.252 100 102,11 102,11 101,89 101,90 5.870 6.574 7.411 7.450 7.370 100 132,86 125.54 105,58 91,24 19,65 26,77 21,89 22,89 21,01 8,53 10,67 12,8 13,74 12,41 (Nguồn: Báo cáo thống kê Sở Y tế thành phố) Qua bảng số liệu 2.2 ta thấy dân số thành phố tăng dần qua năm với tốc độ tăng trưởng 101,9% vào năm 2016, tổng số cán ngành y tế có biến động, vào năm 2015 tăng 105,58 % sang năm 2016 giảm xuống 91,24 % Ngun nhân có nhiều cán y bác sĩ xin chuyển công tác sang tỉnh lân cận công tác chuyển sang sở y tế công lập với chế độ lương cao y tế công lập Đây phần tất yếu chế thị trường cơng tác xã hội hóa y tế 13 toàn ngành y tế Đà Nẵng b Thực trạng nguồn lực sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vật chất trang thiết bị sở hạ tầng y tế năm qua tăng cường đầu tư theo hướng đại hóa chuyên sâu, phù hợp với yêu cầu tuyến điều trị Các bệnh viện trung tâm y tế quận huyện đồng loạt nâng cấp, cải tạo xây c Thực trạng nguồn lực tài - Thu phí, viện phí tăng từ 23.887 triệu đồng từ năm 2012 lên đến 29.779 triệu đồng năm 2016 - Nguồn thu từ bảo hiểm y tế năm 2016 đạt 92.293 triệu đồng, chiếm 24,7% tổng thu ngân sách toàn ngành năm - Chi cho hoạt động thường xuyên nghiệp khác 401.531 triệu đồng - Chi mua sắm trang thiết bị ngành là: 46.497 triệu đồng đó: Tuyến thành phố 31.293 triệu đồng, tuyến quận/ huyện 14.714 triệu đồng tuyến xã/ phường 490 triệu đồng - Chi cho xây dựng sỡ vật chất 350.000 triệu đồng 2.2.3 Thực trạng chất lƣợng dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố - Thông qua phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng cơng dân dịch vụ khám bệnh bệnh viện công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng với tỷ lệ hài lòng người bệnh 21 bệnh viện công lập đạt 92,5% Qua kết thu từ việc trả lời phiếu điều tra khảo sát đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế công lập phản ảnh mức độ hài lòng người dân tham gia dịch vụ y tế công lập thành phố - Điều đáng nói năm 2016, cơng suất sử dụng giường 14 bệnh địa bàn thành phố đạt 125,63%, tăng 3,70 % so với năm 2015; tuyến thành phố tăng 6,81% tuyến quận huyện tăng 2,07% - Việc tăng số ngày điều trị qua năm thể chất lượng dịch vụ y tế công lập địa phương thu hút bệnh nhân thành phố lân cận tin tưởng vào chất lượng khám điều trị bệnh Đà Nẵng, nâng cao uy tín ngành y tế thành phố Bảng 2.3 Số ngày điều trị bệnh nội trú sở y tế công lập ĐVT: Ngày Năm Tổng số + Tuyến thành phố + Tuyến q.huyện 2012 2013 2014 2015 2016 1.151.371 1.269.687 1.331.908 1.334.949 1.415.210 747.703 857.442 805.834 795.039 979.388 403.668 412.245 526.074 539.910 395.387 0 0 + Trạm y tế (Nguồn: Báo cáo thống kê Sở Y tế thành phố) Số liệu bảng 2.3 ta thấy, tổng số ngày điều trị bệnh nội trú sở y tế công lập địa bàn thành phố ngày tăng lên qua năm, năm 2012 1.151.371 ngày điều trị, đến năm 2016 số tăng 1.415.210 ngày Việc tăng số ngày điều trị qua năm thể chất lượng dịch vụ y tế công lập địa phương phát triển đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân - Cơng tác chẩn đốn sở y tế thành phố thời gian qua ngày nâng cao Số ca phẫu thuật tăng lên vào năm 2012 23.567 ca sang năm 2016 32.305 ca, tăng gần 12%, tạo niềm tin lớn người dân chất lượng y tế đến khám chữa bệnh 2.2.4 Thực trạng mạng lƣới cung cấp dịch vụ y tế công 15 lập địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2016 a Mạng lưới khám chữa bệnh tuyến thành phố Hiện địa bàn thành phố có 09 sở khám chữa bệnh gồm: 01 bệnh viên đa khoa 07 bệnh viện chuyên khoa; có 01 Trung tâm y tế dự phòng, 01 Trung tim mạch, Bệnh viên Da liễu, Bệnh viện y học cổ truyền với tổng 3.450 giường bệnh tính đến cuối năm 2016 Và đạt chuẩn bệnh viện đa khoa hạng I II b Mạng lưới khám chữa bệnh tuyến quận/ huyện Hiện tuyến quận, huyện có 07 trung tâm y tế thực chức khám chữa bệnh với 1.270 giường bệnh chiếm tỷ lệ 33,1% tổng giường bệnh Ở tất trung tâm y tế quận huyện có phòng khám đa khoa trực tiếp khám điều trị cho người dân Song sở vật chất trung tâm y tế quận, huyện nhiều nơi củ kỷ, chưa trang bị đầy đủ thiết bị y tế đại c Mạng lưới khám chữa bệnh tuyến xã/ phường Hiện địa bàn thành phố có 56 trạm y tế xã, phường có 392 giường bệnh, đạt tỷ lệ 100% mật độ trạm y tế xã, phường đứng đầu nước 2.2.5 Thực trạng phát triển dịch vụ y tế - Hiện Bệnh viện Đà Nẵng triển khai thành công ca ghép tế bào gốc, điều trị chấn thương tủy sống đầu tiên; thực kỹ thuật solitaire (lấy huyết khối) điều trị nhồi máu não cấp tính; Kỹ thuật ECMO, kỹ thuật thẩm tách siêu lọc máu - Tại Bệnh viện chuyên khoa như: Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng triển khai kỹ thuật “Thụ tinh ống nghiệm”, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng triển khai nhiều kỹ thuật phẫu thuật tạo hình sau ung thư 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 16 DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thành công hạn chế a Thành công - Phát triển dịch vụ y tế theo hướng, phù hợp với nhu cầu thời đại - Dịch vụ y tế ngày đa dạng; nhiều công nghệ kỹ thuật y học mới, đại nghiên cứu ứng dụng việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh - Quy trình khám chữa bệnh bệnh viện tuyến ngày cải tiến góp phần nâng cao hài lòng người bệnh vào tạo niềm tin cho người dân tham gia khám chữa bệnh sở y tế công lập b Hạn chế - Dân số tăng nhanh so với việc mở thêm quy mô các sở y tế - Mơ hình bệnh tật thay đổi nhiều, trước chủ yếu bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng, nhiều bệnh lạ ung thư, huyết áp, tiểu đường bệnh truyền nhiễm cúm A, nhiễm phóng xạ, Mers-Cov, Zika - Do mức sống người dân thành phố ngày cao, thu nhập tăng trưởng hàng năm, dân trí cao, giao thơng thuận lợi làm cho người dân khám chữa bệnh thuận tiện, nhiều hơn, ý thức chăm sóc sức khỏe cao hơn, muốn vượt tuyến nhiều hơn, điều tạo tải không cần thiết - Các trang thiết bị y tế chuyên sâu chủ yếu trang bị sở y tế Đa khoa chuyên khoa, trung tâm y tế quận/ huyện xã/phường không đủ trang thiết bị để khám chữa 17 bệnh - Nhân lực y tế thiếu, cấu trình độ đội ngũ cán chưa hợp lý; nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu, đặc biệt thiếu bác sĩ tuyến xã, phường - Phần lớn cán y tế phải đối diện với điều kiện đời sống nhiều khó khăn, mức thu nhập q thấp 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Dịch vụ y tế địa bàn thành phố phải đối mặt với nhiều yếu tố nguy gây bệnh giao lưu du khách đem lại, bệnh lây truyền nhiễm phổ biến phát triển nhanh - Công tác quản lý Nhà nước y tế hạn chế, cải cách hành ngành y tế chậm chưa theo kịp nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày cao - Chế độ đãi ngộ cho CBYT chưa thỏa đáng, nên hàng năm số lượng y bác sĩ giỏi xin nghỉ việc chuyển công tác xảy nhiều - Vì chịu san dịch vụ y tế mà tuyến khám chữa bệnh tình trạng tải số khoa phòng Bệnh viện Đà Nẵng - Trong công tác quản lý nguồn nhân lực y tế chưa thực hiệu quả, thiếu tính khoa học việc bố trí, sử dụng cán y tế - Số lượng người làm việc giao đơn vị chưa đáp ứng với yêu cầu thực nhiệm vụ giao hoạt động cung cấp dịch vụ - Tại bệnh viện thiếu bác sỹ chun khoa chẩn đốn hình ảnh nên gặp khó khăn việc đọc kết xét nghiệm tốn BHYT… - Cơng tác bảo hành, bão dưỡng sữa chữa thiết bị y tế gần 18 chưa quan tâm nhiều sở y tế CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÃ NẴNG 3.1 CÁC CĂN CỨ CỦA VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển dân số thành phố Đà Nẵng 3.1.2 Mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng a Mục tiêu tổng quát - Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống khám chữa bệnh phục hồi chức năng, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế - Rà soát, đánh giá hiệu hoạt động Trạm Y tế phường, xã để củng cố, xếp phù hợp - Tăng cường cơng tác y tế dự phòng; cơng tác tra, kiểm tra dược, mỹ phẩm, vắc xin, sinh phẩm công tác khám, chữa bệnh b Phương hướng phát triển dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 định hướng đến 2025 - Đối với cơng tác phòng chống dịch - Đối với Cơng tác cải cách hành cơng nghệ thơng tin - Củng cố hồn thiện mạng lưới y tế sở - Công tác xã hội hoá hoạt động y tế 3.1.3 Dự báo nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân a Dự báo quy mô phát triển dân số Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm toàn thành phố mức 1,01% năm từ 2012-2016 dự báo đến năm 2025 dân số tăng 1,08% 19 b Dự báo phát triển kinh tế - xã hội - Kinh tế: GDP/người tăng nhanh đạt mức 2.300 USD năm vào năm 2020 từ 2.500 – 2.600 USD năm 2025 Nhịp độ tăng tổng sản phẩm địa bàn thành phố đạt 11,5% năm trở lên - Xã hội: Giảm tỷ lệ sinh hàng năm, đạt tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm khoẳng xấp xỉ 1% Tăng tuổi thọ bình quân đạt 80 tuổi năm 2020 85 tuổi năm 2025 c Dự báo nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2025 Theo Nghị HĐND thành phố đến năm 2025, Đà Nẵng trở thành thành phố Cơng nghiệp Du lịch, nhu cầu chăm sóc sức khỏe có chuyển hướng từ khâu dự phòng điều trị bệnh lây nhiễm sang giải bệnh nhiễm trùng bệnh nhiễm chất phóng xạ, tai nạn bất ngờ ngộ độc thực phẩm 3.1.4 Yêu cầu xây dựng giải pháp - Đầu tư cho chăm sóc sức khỏe nhân dân đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Cụ thể hóa quan điểm lãnh đạo, đạo quyền địa phương chăm sóc sức khỏe nhân dân tình hình - Phát triển DVYT theo hướng công bằng, hiệu quả, bền vững, kết hợp hài hòa phát triển y tế chuyên sâu với y tế phổ cập - Phát triển sở cung cấp DVYT theo địa bàn khu dân cư, tạo hội cho người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ - Tăng cường đầu tư đồng mặc đặc biệt nhân lực y tế 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Tăng quy mô cung ứng dịch vụ y tế - Nghiên cứu hành vi bệnh nhân, phân loại bệnh nhân 20 Đều tra nghiên cứu nhu cầu sử dụng DVYT cuả người dân điều cần thiết với tình hình bệnh tật ngày tiến triển phúc tạp - Xây dựng sách giá thu viện phí phù hợp với giá thị trường phù hợp để tạo khách hàng trung thành - Cho phép tư nhân bỏ vốn mua thiết bị y tế đặt sở y tế cơng, tự lo kinh phí bảo dưỡng, thu hồi vốn thơng qua việc thu phí dịch vụ Bệnh viện có thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, trả tiền sử dụng máy thông qua chế trích tỷ lệ cố định số phí dịch vụ thu - Cho phép tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ theo hợp đồng toán từ NSNN 3.2.2 Tăng cƣờng phát triển nguồn lực a Nguồn nhân lực - Giải pháp cần đề cập tới để phát triển dịch vụ y tế cơng lập tăng cường phát triển nguồn nhân lực Do đặc thù ngành y tế liên quan đến tính mạng người nên cán y tế người “vừa hồng vừa chuyên”, mang đậm tính nhân văn Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế không đơn vấn đề đơn vị cung cấp dịch vụ mà đề tồn ngành y tế thành phố Đà Nẵng - Rà sốt nhân lực tồn ngành y tế số lượng, cấu trình độ để phát bất cập bố trí, sử dụng phân bổ hợp lý đội ngũ cán chuyên môn, điều chỉnh sở y tế thuộc tất tuyến từ thành phố, quận huyện xã phường - Nâng cao số lượng chất lượng cán quản lý chuyên mơn y tế mạng lưới dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức kiến thức, kỹ quản lý chuyên môn 21 lĩnh vực y tế, đặc biệt cho trạm y tế xã phường - Chú trọng tới việc giáo dục y đức cho cán công nhân viên chức ngành y tế, có biện pháp hữu hiệu chống tiêu cực bệnh viện b Nguồn lực sở vật chất kỹ thuật Phát triển dịch vụ y tế phải đơi với việc phát triển ứng dụng có hiệu công nghệ tiên tiến y học bước đại hóa kỹ thuật khám chữa bệnh điều hành quản lý bệnh nhân xử lý nước c Nguồn lực tài - Ưu tiên tăng tốc độ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế để nâng cấp xây trung tâm y tế tuyến, củng cố mạng lưới y tế sở, y tế dự phòng - Xây dựng sách lương phù hợp với công sức lao động cán y tế, cổ phần hóa bệnh viện cơng sửa đổi vài chế độ hưởng trợ cấp ngành y - Mở thêm khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu người nước nhằm tăng nguồn thu hoạt động y tế - Thực chế tự chủ tài sở y tế cơng lập nhằm phát huy tính động, sáng tạo nâng cao tinh thần trách nhiệm sở 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế a Đối với sở cung cấp dịch vụ y tế - Các sở y tế cần xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp đồng hệ thống khám chữa bệnh trung tâm y tế quận huyện phù hợp với chức nhiệm vụ tuyến, xây dựng danh mục thuốc phù hợp với nhu cầu bệnh viện - Thực thông tuyến khám chữa bệnh BHYT tuyến quận, huyện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thu hút người bệnh 22 đến khám bệnh ngày tăng - Khai thác sử dụng hết công xuất thiết bị y tế nhằm cung cấp dịch vụ y tế theo tuyến Các sở y tế cần triển khai thực tốt quy chế bệnh viện, cải cách thủ tục hành khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh - Các sở y tế cần bổ sung thêm trang thiết bị y tế đại nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân địa bàn thành phố - Kinh phí xây dựng khoa phòng khám chữa bệnh theo yêu cầu thực dịch vụ y tế chất lượng cao huy động tầng lớp cán nhân viên sở khám chữa bệnh, viện phí thu dựa chi phí khấu hao trang thiết bị đầu tư, cần UBND thành phố phê duyệt nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh tăng thu nhập cho cán nhân viên y tế b Đối với cấp quản lý Nhà nước - Kiện toàn đơn vị y tế theo quy định ngành y tế Nhà nước, hoàn thiện phát triển đồng hệ thống y tế lĩnh vực khám chữa bệnh lĩnh vực y tế dự phòng tuyến thành phố tuyến sở quận huyện trạm y tế xã phường - Phát triển bệnh viện chuyên khoa đa khoa chuyên sâu nhằm đáp ứng chăm sóc sức khỏe ngày cao nhân dân - Cần tranh thủ hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách trung ương hợp tác quốc tế, huy động vốn đầu tư tổ chức cá nhân nước để đầu tư phát triển sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị y tế - Chính quyền thành phố cần thực sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước đầu tư từ tổ chức 23 vào việc xây dựng sở khám chữa bệnh toàn địa bàn 3.2.4 Phát triển mạng lƣới dịch vụ y tế - Để phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế UBND quận huyện thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất cho xây dựng phát triển sở y tế cơng lập ngồi cơng lập với diện tích đất để xây dựng cần bảo đảm: + Bệnh viện tuyến thành phố từ 60-100m2/giường bệnh + Trung tâm y tế quận huyện từ 100-120m2/giường bệnh + Phòng khám Đa khoa chuyên khoa từ 3.0005.000m2/phòng khám + Trạm y tế xã >500m2 trạm y tế phường >200m2 - Tiếp tục trì xã, phường đạt chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 - 2020; rà soát, đánh giá hiệu hoạt động Trạm Y tế xã, phường - Củng cố, hoàn thiện nâng cao lực mạng lưới y tế sở để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng cộng đồng - Chú trọng đầu tư tuyến y tế sở sở hạ tầng trang thiết bị, đảm bảo nhân lực cho tuyến y tế sở hoạt động có hiệu - Cần khuyến khích tơt chức, cá nhân nước, chủ động hội nhập quốc tế để trao đổi học hỏi kinh nghiệm, thu hút đầu tư khoa học kỹ thuật khám chữa bệnh Y học cổ truyền, đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, xuất, nhập thuốc dược liệu Y học cổ truyền Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân khôi phục trào lưu sử dụng “ thuốc gia đình” vận động nhân dân trồng thuốc nam, hổ trợ nhân dân kỹ thuật giống thuốc để phát triển nguồn dược liệu 24 3.2.5 Phát triển dịch vụ y tế - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chất lượng phục vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính… - Đa dạng hóa dịch vụ y tế cung cấp cho khách hàng - Phát triển dịch vụ y tế phải đôi với việc phát triển ứng dụng có hiệu cơng nghệ vào dịch vụ khám chữa bệnh - Cần tăng cường tin học hóa lĩnh vực: Thống kê y tế, quản lý y tế, quản lý bệnh viện, quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài y tế, cập nhật thơng tin phòng chống dịch bệnh… - Xây dựng wedside dịch vụ y tế mà sở y tế địa bàn có khả đáp ứng - Cơng khai hóa chi phí cần chi trả người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh theo yêu cầu, kể việc chỉnh định bác sĩ khám chữa bệnh…đây hình thức quảng cáo mà sở y tế cần thực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ngành y tế ngành đặc biệt lao động ngành y tế ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng người Do vậy, việc phát triển dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Trong thời gian tới ngành y tế thành phố tiếp tục có nhiều biến động yếu tố tăng dân số, phát triển sở hạ tằng ngành du lịch dịch vụ, cần phải trọng đến việc phát triển dịch vụ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho toàn dân Luận văn thực với nổ lực mong muốn góp phần vào việc khắc phục phần hạn chế ngành y tế thành phố vấn đề nóng bỏng nước nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng ... luận phát triển dịch vụ y tế Chương 2: Thực trang phát triển dịch vụ y tế công lập thành phố Đà Nẵng thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp pháp triển dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà. .. TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng quy mô dịch vụ y tế công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng - Quy mô dịch vụ y tế công lập thể thông qua số giường... TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên Thành phố Đà Nẵng nằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ y tế công lập trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt) , Phát triển dịch vụ y tế công lập trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay