Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

26 39 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 12:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH THỊ VÂN ANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số : 60.34.03.01 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 1: TS PHẠM HOÀI HƢƠNG Phản biện 2: TS HỒ VĂN NHÀN Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trƣờng Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành hàng tiêu dùng ngành quan trọng thiếu kinh tế toàn cầu nhƣ kinh tế Việt Nam ngày Doanh số ngành nhƣ giá trị vốn hóa thị trƣờng lớn mức độ sử dụng hàng tiêu dùng phổ biến, rộng rãi, việc sản xuất hàng tiêu dùng không thiết phải sử dụng kỹ thuật công nghệ đại, nên số lƣợng doanh nghiệp tham gia lớn Cổ phiếu công ty sản xuất hàng tiêu dùng thƣờng có khuynh hƣớng đem lại lợi nhuận vững ổn định Đồng thời, ngành mang lại nhiều hội nghề nghiệp cho ngƣời lao động nƣớc ta Tuy nhiên, tăng trƣởng doanh thu công ty ngành thấp nên tăng trƣởng lợi nhuận phải dựa cấu tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp lý Một phƣơng pháp hiệu đƣợc thử nghiệm để trở thành nhà sản xuất tinh gọn phải tái cấu trúc diện rộng, vốn tốn ngắn hạn nhƣng lại đƣợc đền bù hiệu dài hạn Vì vậy, việc gia tăng trì hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Từ lý trên, để làm rõ nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng nhƣ đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng, tác giả chọn đề tài: “Nghiêncứu ảnh hƣởng quản trị công ty đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” để làm luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố quản trị công ty đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhóm ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Ảnh hƣởng nhân tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp nhóm ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Thời gian nghiên cứu đƣợc giới hạn năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp phân tích định lƣợng Trên sở báo cáo thƣờng niên, báo cáo tình hình quản trị cơng ty năm 2016, tác giả tiến hành thu thập, tổng hợp liệu, xây dựng mơ hình nghiên cứu, sử dụng phƣơng pháp phân tích hồi qui đa biến để xác định nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhóm ngành Ý nghĩa đề tài Kết nghiên cứu cho thấy ảnh hƣởng quản trị công ty đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng Từ đó, đƣa gợi ý việc xây dựng định, sách quản trị cơng ty nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận mối quan hệ quản trị công ty hiệu hoạt động doanh nghiệp Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Kết nghiên cứu hàm ý Tổng quan tài liệu nghiên cứu Năm 2010, O’Connell, V Cramer, N tiến hành nghiên cứu mối quan hệ hiệu suất công ty với quy mô Hội đồng quản trị thành phần Hội đồng quản trị cơng ty niêm yết Thị trƣờng Chứng khốn Ailen Với đề tài "Các đặc điểm hội đồng quản trị có ảnh hƣởng đến hiệu suất cơng ty khơng?", Shukeri, Shin Shaari (2012) lựa chọn số đặc điểm Hội đồng quản trị làm biến độc lập ROE biến phụ thuộc để đo lƣờng hiệu hoạt động công ty với mẫu nghiên cứu gồm 300 công ty niêm yết Malaysia đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên từ ngành khác Tác giả Masood Fooladi (2013) với đề tài: "Có mối quan hệ quản trị doanh nghiệp hoạt động công ty?" sử dụng đặc điểm hội đồng quản trị làm biến độc lập số ROE làm biến phụ thuộc với mẫu nghiên cứu ngẫu nhiên đƣợc lựa chọn từ công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Bursa Malaysia Nghiên cứu tác giả Nguyễn Tiến Thông (2017) Việt Nam đặc điểm quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp đƣợc đo lƣờng biến phụ thuộc ROA, ROE số Tobin’Q Nghiên cứu “Quản trị công ty hiệu hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Võ Hồng Đức Phan Bùi Gia Thủy (2013) lựa chọn đặc điểm quản trị công ty làm biến độc lập số ROE biến phụ thuộc cho đề tài nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ Ý UẬN VỀ ẢNH HƢỞNG CỦ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ DO NH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ DO NH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động doanh nghiệp Theo giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh phần II trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng Trƣơng Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun (2009) hiệu đƣợc xem xét mối quan hệ đầu kết doanh nghiệp với đầu vào nguồn lực sử dụng Nhƣ vậy, tiêu phân tích chung hiệu đƣợc tính tốn nhƣ sau: 1.1.2 Đo lƣờng hiệu doanh nghiệp - Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) - Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) - Chỉ số Tobin’Q Ý tƣởng Tobin’Q thị trƣờng đánh giá doanh nghiệp cao giá trị vật chất doanh nghiệp tín hiệu thị trƣờng cho doanh nghiệp có triển vọng phát triển 1.2 TỔNG QU N VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 1.2.1 Khái niệm quản trị công ty Tác giả Đƣờng Nguyễn Hƣng (2016) cho cấu trúc cốt lõi quản trị công ty bao gồm yếu tố đƣợc kết hợp với xung quanh hai vấn đề tảng công ty hoạt động tuân thủ Bởi quản trị công ty cách thức tổ chức kiểm sốt hoạt động khn khổ chuẩn mực, quy định, luật, sách để đạt đƣợc mục tiêu ban đầu đề 1.2.2 Nguyên tắc quản trị công ty a) Đảm bảo cấu quản trị hợp lý; b) Đảm bảo hiệu hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt; c) Đảm bảo quyền lợi cổ đơng ngƣời có liên quan; d) Đảm bảo đối xử công cổ đông; đ) Công khai minh bạch hoạt động công ty 1.2.3 Các yếu tố quản trị công ty Theo cẩm nang quản trị cơng ty Tổ chức Tài Quốc tế IFC (2010), cấu quản trị công ty công ty cổ phần gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ủy ban trực thuộc , Kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, Thƣ ký cơng ty 1.3 CÁC NHÂN TỐ THUỘC QUẢN TRỊ CƠNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ DO NH NGHIỆP 1.3.1 Các lý thuyết tảng Lý thuyết đại diện (Agency Theory) Hội đồng quản trị đƣợc thành lập để giám sát việc quản lý thay mặt cổ đông đánh giá hoạt động quản lý (Westphal & Zajac, 1995; Williamson, 1984) Có nhiều nghiên cứu điều tra ảnh hƣởng hội đồng quản trị hoạt động công ty, giả định nhà quản lý có khuynh hƣớng hành xử theo hội cần đƣợc theo dõi đƣợc khuyến khích động viên họ hành động lợi ích tốt cơng ty (Jensen & Meckling, 1976) Lý thuyết đại diện đề xuất chức Ban giám đốc làm giảm chi phí phát sinh từ việc tách quyền sở hữu kiểm soát (Fama & Jensen, 1983) Do đặc điểm quản trị công ty đặt sở tách biệt nên vấn đề xung đột lợi ích gay gắt Lý thuyết trách nhiệm quản lý (stewardship theory) Lý thuyết trách nhiệm quản lý đƣợc phát triển bới Donaldson Davis (1991), giả định lợi ích cổ đơng lợi ích nhà quản lý liên kết với Để lợi ích hƣớng, cổ đông phải đƣa cấu trúc quản trị cơng ty thích hợp, từ nhà quản lý đƣa định để tối đa hóa lợi ích cá nhân đạt đƣợc lợi ích tổ chức, khơng phải mục tiêu cá nhân Lý thuyết bên liên quan (Stakeholder Theory) Jensen (2001) cho nhà quản lý nên theo đuổi mục tiêu làm gia tăng giá trị dài hạn cơng ty điều khơng thể đạt đƣợc bỏ qua quan tâm bên liên quan Theo ông, hoạt động tổ chức không đƣợc đo lợi nhuận cho bên liên quan mà việc quản lý thông tin tổ chức, mối quan hệ cá nhân tổ chức môi trƣờng làm việc Để quản lý tốt điều này, nhà quản lý cần phải có quy mơ định số lƣợng nhƣ am hiểu sâu sắc tài kế tốn để nhận biết vấn đề phát sinh, từ có hƣớng giải làm thỏa mãn bên liên quan để vừa đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh, vừa đem lại lợi nhuận cao Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource Dependence Theory) Các công ty phải đạt đƣợc hiệu thông tin truyền thông để tạo dựng quan hệ với bên khác khơng có giúp đỡ Hội đồng quản trị khó để tổ chức có đƣợc nguồn lực cần thiết (Johnson Ellstrand, 1999) Vì vậy, đa dạng thành viên Hội đồng quản trị nhƣ tham gia thành viên tổ chức hay tham gia nữ giới Hội đồng quản trị nên đƣợc xem xét yếu tố thiết yếu cần xem xét Lý thuyết xã hội học (Sociological Theory) Vấn đề giám sát nhà quản lý doanh nghiệp nằm tay vài thành viên đặc quyền hình thành nhóm kinh doanh đƣợc xem thách thức lớn công xã hội tiến kinh tế Lý thuyết xã hội học giả định ban giám sát bên ngồi, kế tốn minh bạch công bố thông tin trách nhiệm giải trình cơng ty cơng cụ hữu hiệu, hiệu để thúc đẩy công xã hội đƣợc coi mục tiêu kinh tế xã hội cơng ty Vì vậy, để gia tăng giám sát định quan trọng doanh nghiệp quản trị cơng ty cần xem xét đến tham gia thành viên tổ chức 1.3.2 Ảnh hƣởng nhân tố thuộc quản trị công ty đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Nhiều nghiên cứu quan tâm đến đặc điểm Hội đồng quản trị nhƣ quy mô Hội đồng quản trị, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập không tham gia điều hành tổng số thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên Hội đồng quản trị hay kiêm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành chủ tịch Hội đồng quản trị nhƣtheo nghiên cứu Jackling Johl (2009); Ramdani, D Witteloostuijn, A van (2010); García-Ramos García-Olalla (2011); Shukeri, Shin Shaari (2012); Jermias Gani (2014) Bên cạnh nhân tố khác ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động nhƣ trình độ thành viên Hội đồng quản trị hay tham gia nữ giới Hội đồng quản trị thể nghiên cứu tác giả Chamberlain (2010); Bùi Phan Gia Thủy Võ Hồng Đức (2013); Polina Bublykova (2014) Tác giả cho phụ nữ nhạy bén việc nắm bắt hàng tiêu dùng hay nhu cầu sử dụng hàng tiêu dùng nên nhân tố tham gia nữ giới Hội đồng quản trị ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động công ty ngành CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 ĐẶC ĐIỂM NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG Những công ty sản xuất hàng tiêu dùng tạo lợi nhuận theo kiểu truyền thống: chúng sản xuất sản phẩm bán hàng thông qua hệ thống siêu thị, bán sỉ, cửa hàng bán lẻ cơng ty sản xuất đồ uống bán hàng thông qua hệ thống phân phối Ở đất nƣớc đậm chất văn hóa châu Á nhƣ Việt Nam, phụ nữ ln ngƣời giữ vai trò chăm lo cho gia đình nguồn thực phẩm, thức uống nhƣ đồ dùng ngày nhà Chính vậy, họ nhạy bén việc nắm bắt hàng tiêu dùng hay nhu cầu sử dụng hàng tiêu dùng Thêm vào đó, doanh nghiệp thành công thƣờng công ty tồn từ lâu có tốc độ phát triển ổn định, lựa chọn tốt cho đầu tƣ Bởi vậy, nhà đầu tƣ bên doanh nghiệp xem xét cẩn thận số rủi ro tiềm ẩn mà công ty phải đối mặt Từ đó, tỷ lệ sở hữu vốn Hội đồng quản trị cho tác giả câu trả lời liệu phát triển cơng ty có bền vững hay khơng? Mặt khác, tăng trƣởng doanh thu công ty ngành thấp nên tăng trƣởng lợi nhuận phải dựa cấu tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp lý Điều cần máy quản trị công ty am hiểu tƣờng tận tài kế tốn đặc biệt kế tốn quản trị để xây dựng tổ chức đáp ứng đƣợc đặc điểm ngành phát triển bền vững cạnh tranh khốc liệt hết 2.2 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.2.1 Đo lƣờng biến phụ thuộc  ROA đƣợc xác định công thức sau:  ROE đƣợc xác định công thức sau:  Tobin’Q đƣợc xác định công thức: 2.2.2 Đo lƣờng biến độc lập  Quy mô hội đồng quản trị: Quy mô Hội đồng quản trị đƣợc đo lƣờng tổng số thành viên có Hội đồng quản trị  Mức độ độc lập Hội đồng quản trị: 10 H4: Sự tham gia nữ giới Hội đồng quản trị nhiềuthì hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng  Tỷ lệ thành viên có chun mơn tài kế toán Hội đồng quản trị:  H5: Tỷ lệ thành viên có chun mơn tài kế tốn Hội đồng quản trị lớn hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tốt  Tỷ lệ sở hữu vốn Hội đồng quản trị: H6: Tỷ lệ sở hữu vốn Hội đồng quản trị cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tốt  Sự tham gia thành viên tổ chức Hội đồng quản trị: H7: Sự tham gia thành viên tổ chức Hội đồng quản trị làm tăng hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Mẫu nghiên cứu Tính đến hết tháng 9/2017, số lƣợng công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam hai sàn giao dịch chứng khốn Hà Nội (HNX) thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 49 công ty theo tổng hợp từ website www.cafef.vn Do tổng thể tƣơng đối nhỏ, tác giả định chọn tồn 49 cơng ty để thu thập liệu phục vụ cho nghiên cứu 2.3.2 Mô h nh nghiên cứu Tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích hồi qui đa biến, kiểm định trọng số hồi quy phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ (Ordinary Least Squares - OLS) Phần mềm sử dụng để xử lý liệu phần mềm SPSS 20 phƣơng pháp xử lý số liệu phƣơng pháp enter Mơ hình hồi quy tuyến tính Y = b0 + b1X1 + b2X2 + + biXi Trong đó: Y: biến phụ thuộc; Xi: biến độc lập 11 2.3.3 Quy tr nh nghiên cứu Bƣớc 1: Thu thập liệu Bƣớc 2: Mã hóa biến quan sát Bƣớc 3: Xây dựng hệ số tƣơng quan Bƣớc 4: Đƣa biến đƣa vào mơ hình Bƣớc 5: Ƣớc lƣợng mơ hình ban đầu Bƣớc 6: Kiểm định mơ hình CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.1 Thống ê mô tả a Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) Giá trị trung bình Giá trị thấp Giá trị cao Độ lệch chuẩn mẫu 8,38% 0,23% 31,83% 7,47% Biểu đồ 3.1: Tỷ suất sinh lời tài sản doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Nhận xét: Tỷ suất sinh lời tài sản bình quân (ROA) 8,38%/năm, với mƣời bảy doanh nghiệp vƣợt ngƣỡng bình quân, đặc biệt doanh nghiệp với mã chứng khốn VNM (cơng ty cổ phần Sữa Việt Nam) với ROA đạt 31,83% Trong doanh nghiệp lại có tỷ suất sinh lời tài sản thấp so với mức trung bình ngành doanh nghiệp có giá trị thấp số TFC (0,23%) b Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Giá trị trung bình Giá trị thấp Giá trị cao Độ lệch chuẩn mẫu 14,65% 0,54% 41,73% 10,98% Biểu đồ 3.2: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 12 Nhận xét: Tác giả nhận đƣợc kết tƣơng tự xem xét tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): có mƣời chín doanh nghiệp vƣợt ngƣỡng trung bình ngành tổng số bốn mƣơi chín doanh nghiệp nghiên cứu chiếm 38,77%, có doanh nghiệp nhƣ VNM, GDT, SAB cao c Chỉ số Tobin’s Q Giá trị trung bình Giá trị thấp Giá trị cao Độ lệch chuẩn mẫu 1,58 0,14 6,96 1,33% Biểu đồ 3.3:Chỉ số Tobin' Q doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Nhận xét: Chỉ số Tobin’s Q bình quân 1,58 có mƣời sáu doanh nghiệp vƣợt ngƣỡng bình qn tiêu biểu là: SAB, SAF, TLG, đặc biệt doanh nghiệp với mã chứng khốn VNM (cơng ty cổ phần Sữa Việt Nam) với số Tobin’Q đạt cao 6,96 năm 2016 Nhận xét chung: Hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng năm 2016 đƣợc khái quát nhƣ sau: tiêu sinh lời trung bình ngành phản mức sinh lời ngành tạm ổn điều kiện kinh tế nƣớc giới khó khăn Song mức lời chƣa thực tƣơng xứng với ngành có lợi nhuận lớn tiềm ngành có d Quy mô Hội đồng quản trị Bảng 3.1: Ảnh hƣởng quy mô Hội đồng quản trị tới hiệu hoạt động doanh nghiệp Chỉ tiêu ĐVT Dƣới ngƣời Trên ngƣời Số lƣợng DN 40 ROA bình quân % 7,86 10,73 ROE bình quân % 13,72 18,82 Tobin’Q bình quân 1,56 1,67 Trung bình Ngƣời 5,53 Độ lệch chuẩn % 1,00 (Nguồn:Tác giả tổng hợp) 13 Nhận xét: Qua bảng số liệu 3.1 cho thấy quy mô Hội đồng quản trị doanh nghiệp mức trung bình 5,53 ngƣời tỷ lệ phần trăm hai mức cho thấy quy mô Hội đồng quản trị doanh nghiệp ngành tiêu dùng niêm yết đa số dƣới ngƣời Tác giả tiến hành phân loại thành nhóm theo bảng Nhóm có quy mơ ngƣời có tỷ lệ nợ bình quân cao với tỷ suất sinh lời tài sản 10,73%, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 18,82% số Tobin’s Q 1,67 Điều cho thấy ROA, ROE số Tobin’s Q công ty ngành hàng tiêu dùng tăng theo quy mô Hội đồng quản trị e Mức độ độc lập Hội đồng quản trị Bảng 3.2: Ảnh hƣởng mức độ độc lập Hội đồng quản trị tới hiệu hoạt động doanh nghiệp Chỉ tiêu ĐVT Dƣới 50% Từ 50% - 75% Trên 75% Số lƣợng DN ROA bình quân ROE bình quân Tobin’Q bình quân Trung bình Độ lệch chuẩn % % 21 16 7,62 13,62 1,31 11,19 18,20 2,25 12 5,99 11,74 1,17 % 52,92 % 0,23 (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Nhận xét: Tác giả phân loại mức độ độc lập Hội đồng quản trị thành ba nhóm Nhóm với mức độ độc lập từ 50% tới 75% có ROA, ROE số Tobin’Q cao lần lƣợt 11,19%, 18,20% 2,25 Nếu mức độ độc lập Hội đồng quản trị tăng lên hay giảm xuống hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lại giảm rõ rệt Tuy nhiên để chắn ảnh hƣởng phải tiến hành hồi quy kiểm định liệu g Sự kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành chủ tịch Hội đồng quản trị 14 Bảng 3.3: Ảnh hƣởng kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành tới hiệu hoạt động doanh nghiệp Chỉ tiêu ĐVT Kiêm nhiệm Không kiêm nhiệm Số lƣợng DN 16 33 ROA bình quân % 5,03 10,01 ROE bình quân % 9,53 17,14 Tobin’Q bình quân 1,05 1,84 (Nguồn:Tác giả tổng hợp) Nhận xét: Tỷ lệ doanh nghiệp có kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành nửa doanh nghiệp khơng có kiêm nhiệm Hơn nữa, tỷ suất sinh lời tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) số Tobin’s Q doanh nghiệp không kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành cao nhiều so với doanh nghiệp có kiêm nhiệm f Sự tham gia nữ giới Hội đồng quản trị Bảng 3.4: Ảnh hƣởng tham gia nữ giới Hội đồng quản trị đến hiệu hoạt động công ty Chỉ tiêu ĐVT Dƣới 20% 20% Trên 20% Số lƣợng DN 18 17 16 10,69 ROA bình quân % 7,18 7,35 ROE bình quân Tobin’Q bình quân Trung bình Độ lệch chuẩn % 11,98 1,45 13,29 1,48 18,70 1,83 % 19,47 % 0,15 (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Nhận xét: Qua bảng số liệu 3.4 cho thấy tham gia nữ giới Hội đồng quản trị mức trung bình 19,47% mức chênh lệch tỷ lệ phần trăm lớn nhỏ lớn Dựa vào bảng mô tả liệu trên, tác giả nhận thấy nhóm có tỷ lệ tham gia nữ giới 15 20% có tỷ lệ nợ cao với ROA 10,69%, ROE 18,70% Tobin’Q 1,83 Điều cho thấy ROA, ROE số Tobin’ Q công ty ngành hàng tiêu dùng tăng theo tỷ lệ tham gia nữ giới hội đồng quản trị i Sự am hiểu tài kế tốn Hội đồng quản trị Bảng 3.5: Ảnh hƣởng am hiểu tài kế tốn Hội đồng quản trị đến hiệu hoạt động công ty Chỉ tiêu ĐVT Số lƣợng DN Từ 20% trở xuống 20% - 50% 22 16 11 Trên 50% ROA bình quân % 5,79 7,85 14,36 ROE bình quân Tobin’Q bình quân % 11,01 1,26 13,82 1,27 23,14 2,72 Trung bình % 36,57 Độ lệch chuẩn % 0,24 Nhận xét: Sự am hiểu tài kế tốn Hội đồng quản trị mức trung bình 36,57% Nhóm có tỷ lệ am hiểu tài kế tốn 50% có tỷ suất sinh lời tài sản cao với ROA 14,36%, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 23,14% Tobin’Q 2,72 Điều ROA, ROE số Tobin’Q công ty ngành hàng tiêu dùng tăng theo tỷ lệ am hiểu tài kế tốn hội đồng quản trị doanh nghiệp k Tỷ lệ sở hữu vốn Hội đồng quản trị Bảng 3.6: Ảnh hƣởng tỷ lệ sở hữu vốn Hội đồng quản trị đến hiệu hoạt động công ty Từ 5% Chỉ tiêu ĐVT Dƣới 5% Trên 20% 20% Số lƣợng DN ROA bình quân % 15 19 15 12,86 8,41 3,87 16 ROE bình quân % 21,69 13,68 8,84 Tobin’Q bình 2,45 1,38 0,97 quân Trung bình % 17,69 Độ lệch chuẩn % 0,19 Nhận xét: Tỷ lệ sở hữu vốn Hội đồng quản trị mức trung bình 17,69% Nhóm có tỷ lệ sở hữu vốn dƣới 5% có tỷ suất sinh lời tài sản, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu số Tobin’ Q cao lần lƣợt là: 12,86%; 21,69% 2,45 Điều cho thấy hiệu hoạt động công ty ngành hàng tiêu dùng giảm tỷ lệ sở hữu vốn Hội đồng quản trị doanh nghiệp tăng lên l Tỷ lệ sở hữu vốn thành viên tổ chức Bảng 3.7: Ảnh hƣởng tỷ lệ sở hữu vốn thành viên tổ chức đến hiệu hoạt động công ty Chỉ tiêu ĐVT Dƣới 20% Từ 20% - 60% Số lƣợng DN ROA bình quân ROE bình quân Tobin’Q bình quân Trung bình % % % Trên 60% 15 18 16 4,71 8,58 0,89 9,81 17,29 1,71 10,23 17,39 2,08 41,19 Độ lệch chuẩn % 0,32 Nhận xét: Tỷ lệ sở hữu vốn thành viên tổ chức mức trung bình 41,19% Nhóm có tỷ lệ sở hữu vốn 60% có số cao với ROA 10,23%, ROE 17,39% Tobin’Q 2,08 Dễ dàng nhận thấy hiệu hoạt động công ty ngành tăng tỷ lệ sở hữu vốn thành viên tổ chức doanh nghiệp mức cao Tuy nhiên để chắn ảnh hƣởng phải tiến hành hồi quy kiểm định mơ hình hồi quy 17 3.1.2 Kết hồi quy Ma trận hệ số tƣơng quan Bảng 3.8: Ma trận hệ số tƣơng quan ROA ROE TQ BSIZE NED DUAL WOM A&F OWN ROA ROE ,918** TQ BSIZE NED DUAL WOM A&F OWN ORG ,868** ,796** 181 150 134 -.020 -.007 020 -,316* -,329* -.280 113 092 077 ,475**,456** ,467** -,398**-,394** -,344* 260 219 213 050 -.021 086 008 -.137 059 -.253 -,351* 006 087 -.049 208 068 018 224 -.063 -.069 -.152 -.107 -.101 -.099 Kết phân tích ma trận hệ số tƣơng quan cho thấy, biến phụ thuộc có quan hệ tƣơng quan với biến độc lập mức độ khác Các nhân tố có hệ số tƣơng quan thuận chiều biến phụ thuộc BSIZE – Quy mô Hội đồng quản trị; NED – Mức độ độc lập Hội đồng quản trị (rTQ, NED = 0,02); WOM – Sự tham gia nữ giới Hội đồng quản trị; tỷ lệ sở hữu thành viên tổ chức – ORG Đồng thời nhân tố A&F – Sự am hiểu tài kế tốn Hội đồng quản trị có mối quan hệ tƣơng quan thuận chiều với số hiệu hoạt động cao Ngồi ra, biến hiệu hoạt động có mối tƣơng quan nghịch chiều với nhân tố kiệm nhiệm vị trí giám đốc điều hành mức độ độc lập Hội đồng quản trị biến phụ thuộc có mối tƣơng quan nghịch chiều với OWN – Tỷ lệ sở hữu vốn thành viên Hội đồng 18 quản trị Các biến phụ thuộc có tƣơng quan thấp với biến NED – độc lập Hội đồng quản trị 3.1.3 Phân tích ết Mơ hình 1: Thực hồi quy biến nghiên cứu mơ hình ta đƣợc bảng 3.9 R2 điều chỉnh mơ hình 0,452 tức biến nghiên cứu mơ hình giải thích đƣợc 45,2% thay đổi ROA Ý nghĩa thống kê mơ hình đƣợc thể giá trị Sig = 0,000 tức vơ bé hay mơ hình thật có ý nghĩa thống kê Bảng 3.9 Bảng tổng hợp kết hồi quy mơ hình Biến Hệ số t-value Sig VIF DUAL -4,576 -2,480 0,017 1,197 A&F 15,264 4,624 0,000 1,023 OWNS -9,460 -2,192 0,034 1,118 BSIZE 0,805 0,990 0,328 1,040 NED -0,358 -0,091 0,928 1,235 WOM 8,065 1,393 0,171 1,198 ORG 0,147 2,291 0,027 1,064 Adjusted R = 0,452 Sig = 0,000 Durbin-Watson = 2,126 Kết hồi quy cho thấy có bốn biến độc lập tồn mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc ROA bao gồm: Biến DUAL, biến A&F, biến ORG biến OWNS với giá trị Sig < 0,05 Mơ hình 2: Thực hồi quy biến nghiên cứu mơ hình ta đƣợc bảng 3.10 R2 điều chỉnh mơ hình 0,399 tức biến nghiên cứu mô hình giải thích đƣợc 39,9% thay đổi ROE Mơ hình thật có ý nghĩa thống kê đƣợc thể giá trị Sig = 0,000 vô bé 19 Bảng 3.10 Bảng tổng hợp kết hồi quy mơ hình Biến Hệ số t-value Sig VIF DUAL -7,025 -2,476 0,018 1,197 A&F 21,386 4,213 0,000 1,023 OWNS -14,124 -2,128 0,039 1,118 BSIZE 0,888 0,710 0,482 1,040 NED -0,377 -0,062 0,951 1,235 WOM 10,412 1,170 0,249 1,198 ORG 0,177 1,794 0,080 1,064 Adjusted R = 0,399 Sig = 0,000 Durbin-Watson = 2,138 Tƣơng tự với mơ hình 1, kết hồi quy cho thấy có ba biến độc lập tồn mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc ROE bao gồm: Biến DUAL, biến A&F, biến OWNS với giá trị Sig < 0,05 Mối quan hệ biến ORG biến ROE có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10% Bên cạnh đó, kết hồi quy biến ORG biến ROA mô hình lại có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Điều khả khơng chắn cơng ty niêm yết có tỷ lệ sở hữu vốn thành viên tổ chức tăng hiệu hoạt động tăng lên Mơ hình 3: Ta có R2 điều chỉnh mơ hình 0,399 tức biến nghiên cứu mơ hình giải thích đƣợc 39,9% thay đổi ROA 60,1% thay đổi ROE biến khác bên ngồi mơ hình tác động Ý nghĩa thống kê mơ hình đƣợc thể giá trị Sig = 0,000 tức vô bé hay mơ hình thật có ý nghĩa thống kê 20 Bảng 3.11 Bảng tổng hợp kết hồi quy mơ hình Biến Hệ số t-value Sig VIF DUAL -0,708 -1,963 0,050 1,197 A&F 2,661 4,124 0,000 1,023 OWNS -1,482 -1,757 0,086 1,118 BSIZE 0,093 0,586 0,561 1,040 NED 0,158 -0,205 0,839 1,235 WOM 1,174 1,037 0,306 1,198 ORG 0,022 1,778 0,083 1,064 Adjusted R = 0,343 Sig = 0,001 Durbin-Watson = 2,007 Kết hồi quy cho thấy có hai biến độc lập tồn mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc TQ bao gồm: Biến DUAL biến A&F với giá trị Sig < 0,05 Biến ORG biến OWNS có quan hệ với biến phụ thuộc mức ý nghĩa 10% Bên cạnh đó, kết hồi quy biến ORG, biến OWNS với biến ROE biến ROA hai mơ hình lại có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Điều khả không chắn tỷ lệ sở hữu vốn thành viên tổ chức thành viên Hội đồng quản trị có ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động a Phân tích kết Những phát liên quan đến giả thuyết thứ ba tác giả có giá trị thống kê sở liệu thu thập đƣợc từ doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Mặc dù kết nhiều nghiên cứu trƣớc quyền kiêm nhiệm chƣa thống nhất, nhƣng có trí cao cổ đông, nhà đầu tƣ tổ chức nhà hoạch định sách cho chủ tịch Hội đồng quản trị khơng nên kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành 21 Ở Việt Nam, Bộ Tài (2017) quy định chủ tịch Hội đồng quản trị không đƣợc kiêm nhiệm chức danh giám đốc tổng giám đốc điều hành trừ việc kiêm nhiệm đƣợc phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên Đồng thời, theo quan điểm Fama & Jensen (1983), quyền kiêm nhiệm làm giảm khả Hội đồng quản trị giám sát nhà quản lý, từ làm gia tăng chi phí đại diện Với việc coi trọng vai trò độc lập vị trí giám đốc điều hành chủ tịch Hội đồng quản trị, phát mối liên hệ hiệu hoạt động kiêm nhiệm hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng lý thuyết tƣơng đồng với kết nghiên cứu trƣớc tƣơng đƣơng Bên cạnh đó, chất lƣợng thành viên Hội đồng quản trị đƣợc thể trình độ học vấn Hội đồng quản trị (Nicholson & Kiel, 2004; Fairchild & Li, 2005; Adams & Ferreira, 2007) Để làm đƣợc công việc này, thành viên Hội đồng quản trị phải chuyên gia công tác quản lý am hiểu tốt nhiều lĩnh vực mà quan trọng lĩnh vực tài kế tốn Kết từ mơ hình hồi quy lần khẳng định giả thiết đặt vai trò Hội đồng quản trị việc gia tăng hiệu hoạt động công ty có tốt hay khơng phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng thành viên Hội đồng quản trị Theo nghiên cứu cổ đông tổ chức, Shleifer & Vishny (1997) cho khía cạnh đó, cổ đơng tổ chức góp phần giám sát hoạt động nhà điều hành quản lý Kết hồi quy cho thấy doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhƣ doanh nghiệp hoạt động thị trƣờng tồn ảnh hƣởng cổ đông tổ chức đến hiệu hoạt động với mức ý nghĩa 10% Từ đây, tác giả nhận thấy cơng tytỷ lệ sở hữu vốn cổ đơng tổ chức mức cao giữ vai trò quan trọng hệ thống quản trị công ty họ có nhiều kinh nghiệm, thời gian quan tâm đến hiệu điều hành Tƣơng tự nhƣ tỷ lệ sở hữu vốn thành viên tổ chức tỷ lệ sở hữu vốn thành viên Hội đồng quản trị có ảnh hƣởng đến hiệu 22 hoạt động mức ý nghĩa 10% Việc sở hữu cổ phiếu thành viên Hội đồng quản trị khích lệ Sự khích lệ đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị vận hành doanh nghiệp hoạt động hiệu giám sát giám đốc điều hành doanh nghiệp cách cẩn trọng (Brickley & cộng sự, 1988) Tuy nhiên, doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng tỷ lệ sở hữu vốn lại ảnh hƣởng ngƣợc chiều với hiệu hoạt động công ty Điều nói lên mục đích nhà quản trị công ty gia tăng hiệu hoạt động Khơng có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê đƣợc tìm thấy biến NED với biến phụ thuộc kết đồng với nghiên cứu Võ Hồng Đức (2013) tỷ lệ thành viên không tham gia điều hành Hội đồng quản trị không ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp khẳng định kết nghiên cứu có sở Nghiên cứu khơng phát mối quan hệ có ý nghĩa biến BSIZE biến WOM với hiệu hoạt động Tuy kết không phù hợp với kết luận Oconnell Cramer (2010) Võ Hồng Đức (2013) mối quan hệ quy mô Hội đồng quản trị, tham gia nữ giới Hội đồng quản trị hiệu hoạt động doanh nghiệp mà nghiên cứu khác sau làm rõ mà nghiên cứu chƣa kết luận đƣợc 3.1.4 Kiểm tra điều kiện vận dụng mơ hình a.Kiểm tra tượng đa cộng tuyến Từ bảng số liệu, ta nhận thấy giá trị VIF nhân tố nhỏ tức thừa nhận mơ hình nghiên cứu khơng tồn tƣợng đa cộng tuyến b.Kiểm tra tượng tự tương quan Từ bảng số liệu, ta nhận thấy đƣợc giá trị d: Durbin – Waston mô hình lần lƣợt 2,126; 2,138; 2,007 gần với giá trị nằm khoảng (1.5;2.5) nên có sở để thừa nhận mơ hình khơng tồn tƣợng tự tƣơng quan 23 c Kiểm tra mức độ phù hợp mơ hình Dựa vào bảng phân tích phƣơng sai với biến phụ thuộc lần lƣợt ROA, ROE Tobin’Q, tác giả nhận thấy với độ tin cậy 99% hay Sig ≤ 0,01 chứng tỏ mơ hình lý thuyết phù hợp với thực tế 3.2 HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Từ kết thực nghiệm, tác giả đƣa hàm ý sách nhƣ sau: - Các nhà hoạch định sách cần gia tăng chế tài doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng không minh bạch thông tin tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Hội đồng quản trị nắm giữ, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thành viên tổ chức không tuân thủ quy định quy chế quản trị cơng ty - Khơng nên kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị ảnh hƣởng tiêu cực đến hiệu hoạt động công ty ngành hàng tiêu dùng - Các công ty niêm yết nên xây dựng tỷ lệ sở hữu hợp lý thu hút tham gia đầu tƣ thành viên tổ chức vào hoạt động đơn vị - Bên cạnh đó, khơng nên trì tỷ lệ lớn sở hữu vốn thành viên Hội đồng quản trị ảnh hƣởng tiêu cực đến hiệu hoạt động công ty - Các thành viên Hồi đồng quản trị công ty ngành hàng tiêu dùng nên tự trang bị kiến thức chun sâu tài kế tốn doanh nghiệp để nhận thức rõ đắn tình hình hoạt động nói riêng, nhƣ thơng lệ quản trị cơng ty nói chung để đƣa cơng ty phát triển bền vững 24 KẾT UẬN Những kết đạt đƣợc Qua q trình phân tích có nhân tố thực có ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành là: Sự kiêm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị, am hiểu tài kế tốn Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu vốn thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu vốn thành viên tổ chức Hội đồng quản trị Đây đƣợc xem chứng thực nghiệm để chứng minh thêm ảnh hƣởng nhân tố thuộc quản trị công ty đến hiệu hoạt động Hạn chế - Mẫu nghiên cứu đề tài lựa chọn phạm vi 49 doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, số liệu phân tích giới hạn năm 2016 nên kết chƣa thực phản ánh xác cho phạm vi tổng thể - Số liệu phân tích đƣợc thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách - Hiệu hoạt động vấn đề phức tạp tác động số nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh theo hƣớng khác chƣa giải thích sâu ảnh hƣởng nhân tố ảnh hƣởng Hƣớng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài - Đề tài cần đƣợc tìm hiều giải thích sâu sắc tồn diện ảnh hƣởng nhân tố thuộc quản trị công ty đến hiệu hoạt động - Từ kết nghiên cứu mở rộng nghiên cứu để xây dựng biện pháp, sách liên quan phù hợp cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp ... đối xử công cổ đông; đ) Công khai minh bạch hoạt động công ty 5 1.2.3 Các yếu tố quản trị công ty Theo cẩm nang quản trị cơng ty Tổ chức Tài Quốc tế IFC (2010), cấu quản trị công ty công ty cổ... cao học Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố quản trị công ty đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhóm ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Đối tƣợng... phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Ảnh hƣởng nhân tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt) , Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay