Mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở nông thôn huyện thường tín, thành phố hà nội (tt)

27 30 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 12:30

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHẠM GIA CNG Mạng lưới hội khám chữa bệnh Của người độ tuổi lao động nông thôn Hun th­êng tÝn, thµnh hµ néi TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: HỘI HỌC Mã số: 62 31 03 01 NỘI – 2018 Cơng trình hồn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đính Tấn TS Lê Văn Tồn Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi .ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chăm sóc sức khỏe (CSSK) nói chung, khám chữa bệnh (KCB) nói riêng chức hội nhà nước, không trách nhiệm ngành Y tế mà trách nhiệm người, toàn hội Là nhu cầu cao quyền người Nhu cầu KCB yếu tố thúc đẩy người dân tham gia mạng lưới hội (MLXH), từ tạo nên tảng quan trọng cho việc thực hành vi sức khỏe Lý thuyết MLXH sử dụng phương pháp tiếp cận áp dụng phổ biến nghiên cứu thực nghiệm nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực hội học, hội học y tế CSSK Việc mơ hình hóa MLXH góp phần làm trực quan khái quát hóa phản ánh hội, từ thúc đẩy tiến hội Qua nghiên cứu MLXH có hiểu biết mơ hình kết nối, truyền tải giá trị hành vi hội, cung cấp phương pháp tiếp cận xây dựng sách nói chung sách bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nói riêng, có sách KCB Mạng lưới hội yếu tố hội quan trọng ảnh hưởng đến công hội sức khỏe nói chung KCB nói riêng Việc phối hợp kiến thức MLXH vào chiến lược CSSK theo hướng gắn kết với động cá nhân, cộng đồng góp phần quản lý phát triển hệ thống CSSK đáp ứng nhu cầu KCB người dân với chi phí thấp, góp phần thực cơng hội đòi hỏi phát triển mạng lưới y tế sở Tuy nhiên, mạng lưới y tế thức tuyến huyện, đặc biệt tuyến nhiều bất cập lực cung cấp dịch vụ, sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ CSSK Thiếu liên thông phản hồi thông tin tuyến Quản lý hệ thống thơng tin y tế yếu Người bệnh có xu hướng yêu cầu chuyển lên tuyến để khám điều trị Những hạn chế hệ thống y tế, đặc biệt mạng lưới y tế sở dẫn đến tình trạng tải bệnh viện, lạm dụng thuốc kháng sinh, mức độ đáp ứng thấp nhu cầu KCB người dân, người dân bị nghèo hóa chi phí y tế Việc đảm bảo KCB cho nhóm dân số độ tuổi lao động góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng suất lao động, cải thiện tình trạng kinh tế - hội khu vực nông thôn Nhiều nghiên cứu lĩnh vực y tế, sức khỏe tiến hành quy mô tỉnh, thành phố hay quốc gia Nhưng nhìn chung nghiên cứu tập trung vào khía cạnh y học, MLXH thức Một số nghiên cứu lĩnh vực y tế đề cập đến yếu tố hội, bước ban đầu Xuất phát từ luận giải trên, tác giả lựa chọn vấn đề: “Mạng lưới hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động nơng thơn huyện Thường Tín, thành phố Nội” làm đề tài nghiên cứu luận án Thông qua cách tiếp cận hội học, đặc biệt tiếp cận hội học y tế, luận án mong muốn nhận diện đặc điểm, tính chất, yếu tố ảnh hưởng, xu hướng biến đổi HTXH MLXH việc giúp người ĐTLĐ nơng thơn tiếp cận dịch vụ KCB, góp phần cung cấp chứng cho việc cụ thể hóa tổ chức thực sách, quản lý tổ chức hệ thống y tế nhằm cung cấp dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu KCB cho người dân nói chung người ĐTLĐ nói riêng theo hướng hiệu quả, công phát triển địa phương Mục tiêu nghiên cứu Nhận diện đặc điểm, tính chất, HTXH, yếu tố tác động xu hướng biến đổi MLXH KCB người ĐTLĐ nông thơn huyện Thường Tín, thành phố Nội Trên sở đó, cung cấp chứng giải pháp cho việc cụ thể hóa tổ chức thực sách khám chữa bệnh địa phương phát triển chức MLXH KCB người ĐTLĐ địa bàn nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết nghiên cứu mạng lưới hội làm rõ khái niệm công cụ như: mạng lưới hội, mối quan hệ hội, hỗ trợ hội, vốn hội, sức khỏe, khám chữa bệnh, người ĐTLĐ số khái niệm có liên quan đến chủ đề nghiên cứu luận án - Xác định đặc điểm, tính chất mạng lưới hội khám chữa bệnh người ĐTLĐ nông thôn như: quy mô, thành tố cấu thành mạng lưới hội (các mối quan hệ) mức độ quan hệ thành viên MLXH - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến mạng lưới hội khám chữa bệnh người ĐTLĐ nông thôn - Làm rõ hỗ trợ mạng lưới hội việc khám chữa bệnh người độ tuổi lao động nông thôn - Xác định khả tiếp cận dịch vụ y tế người độ tuổi lao động nông thôn thông qua mạng lưới hội - Dự báo xu hướng biến đổi mạng lưới hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động huyện Thường Tín, thành phố Nội - Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hỗ trợ hội mạng lưới hội người ĐTLĐ huyện Thường Tín, thành phố Nội Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu MẺn bè Tuy nhiên, khác biệt mối quan hệ theo tình trạng nhân người ĐTLĐ khơng có ý nghĩa thống kê mối quan hệ với hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, quyền địa phương, quan, tổ chức người có hồn cảnh ốm đau, bệnh tật - Về mức sống: Người có mức sống trung bình trở lên có tỷ lệ cao mối quan hệ với thành viên gia đình, họ hàng, bạn bè, nhân viên y tế người có hồn cảnh ốm đau, bệnh tật Người có mức sống mức trung bình tập trung vào hai mối quan hệ thành viên gia đình nhân viên y tế có đầu mối người có mức sống trung bình trở lên Tuy nhiên, mối tương quan mức sống với mối quan hệ với họ hàng, người có hồn cảnh ốm đau, bệnh tật bạn bè khơng có ý nghĩa thống kê - Loại ốm đau, bệnh tật: Mạng lưới hội người ĐTLĐ chưa xác định loại bệnh tật có số lượng đầu mối người bệnh cấp tính mạn tính (7 so với đầu mối) Có tỷ lệ cao mối quan hệ với thành viên gia đình, nhân viên y tế, họ hàng người có hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật bạn bè - Mức độ ốm đau, bệnh tật: Khi xem xét mối quan hệ MLXH khía cạnh mức độ ốm đau, bệnh tật cho thấy MLXH người bị bệnh nặng có đầu mối người bị bệnh nặng nhẹ (5 so với đầu mối) Có tỷ lệ cao theo mức độ ốm đau, bệnh tật mối quan hệ với thành viên gia đình, họ hàng, bạn bè, nhân viên y tế người có hồn cảnh ốm đau, bệnh tật - Khoảng thời gian ốm đau, bệnh tật: Người ĐTLĐ có khoảng thời gian ốm đau, bệnh tật từ 12 tháng trở lên có tỷ lệ cao người có khoảng thời gian ốm đau, bệnh tật từ 12 tháng trở xuống mối quan hệ với thành viên gia đình, họ hàng, nhân viên y tế người có hồn cảnh ốm đau, bệnh tật Tuy nhiên, số liệu khơng có ý nghĩa thống kê - Nhận thức dấu hiệu ốm đau, bệnh tật: Người ĐTLĐ có nhận thức dấu hiệu ốm đau, bệnh tật có tỷ lệ cao người chưa có nhận thức dấu hiệu ốm đau, bệnh tật mối quan hệ với nhân viên y tế (96,3% so với 78,8%), người có hồn cảnh ốm đau, bệnh tật (46,8% so với 24,2%) (p = 0,001; 0,010) 4.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến mạng lưới hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động nông thôn Tổng hợp kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ với thành viên chủ yếu MLXH KCB cho thấy có yếu tố nhân – hội, nghề nghiệp, tình trạng việc làm, nhân, mức sống, bảo hiểm y tế ốm đau, bệnh tật ảnh hưởng đến mối quan hệ chủ yếu người ĐTLĐ cho thấy yếu tố ảnh hưởng theo tỷ lệ thuận: giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, mức sống, khoảng thời gian mức độ ốm đau, bệnh tật; yếu tố trình độ học vấn vừa có ảnh hưởng theo tỷ lệ thuận nghịch; yếu tố nhận thức dấu hiệu ốm đau, bệnh tật có ảnh hưởng theo tỷ lệ 22 nghịch với mối quan hệ người ĐTLĐ với nhân viên y tế nhiều mối quan hệ với người có hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật Yếu tố nhận thức dấu hiệu ốm đau, bệnh tật có ảnh hưởng theo tỷ lệ nghịch nhiều yếu tố trình độ học vấn người ĐTLĐ 4.3 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MẠNG LƯỚI HỘI KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Trên sở phân tích kết nghiên cứu MLXH KCB người ĐTLĐ nông thôn yếu tố tác động đến KCB, đặc biệt tác động yếu tố đến MLXH, đưa số dự báo xu hướng biến đổi MLXH KCB người ĐTLĐ địa bàn nghiên cứu nội dung: - Xu hướng đa dạng hóa thành phần mạng lưới hội khám chữa bệnh; - Xu hướng đặc điểm, kiểu loại sử dụng mạng lưới hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động nông thôn; - Sự hỗ trợ mạng lưới hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động nông thôn thiết thực 4.4 NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY MẠNG LƯỚI HỘI TRONG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN - Nhà nước cần tăng cường lãnh đạo, đạo, quản lý, kiểm tra giám sát việc thực văn pháp luật liên quan đến KCB quyền địa phương; tham gia tổ chức trị - hội hội nghề nghiệp tuyên truyền, giáo dục kiến thức CSSK, thúc đẩy tiếp cận dịch vụ y tế Chỉ đạo quyền địa phương kiểm tra, giám sát việc thực sách người lao động sở sử dụng lao động Đưa mối QHXH người bệnh điểm then chốt sách CSSK vào trình thiết kế thực biện pháp can thiệp Tăng cường tính liên thơng từ xuống từ lên phối hợp liên ngành việc bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe cho người dân nói chung người ĐTLĐ nói riêng - Chính quyền địa phương cần tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế BHYT, cải cách thủ tục hành KCB, nâng cao chất lượng KCB, bảo đảm cho người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế bản; sử dụng MLXH KCB giải pháp hỗ trợ hội cung cấp dịch vụ y tế; thực liên thông sở y tế tuyến KCB để người dân tiếp cận dịch vụ y tế Nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục, truyền thơng bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ - Đối với sở y tế nhân viên y tế cần có hiểu biết mối quan hệ người ĐTLĐ KCB; thiết lập mối quan hệ tuyến nguồn lực có liên quan để tổ chức cung cấp dịch vụ y tế; phối hợp với sở sử dụng lao động để thực khám sức khỏe định kỳ; tổ chức hỗ trợ người ĐTLĐ tiếp cận dịch vụ y tế sử dụng nguồn lực; thành lập nhóm người bệnh ngồi bệnh viện để giúp họ trao đổi thơng tin y tế - Đối với gia đình họ hàng cần tăng cường gắn kết thành viên gia đình, dòng họ; cung cấp thơng tin sức khỏe, cách bảo vệ, chăm sóc nâng cao 23 sức khỏe, chia sẻ nguồn lực trình CSSK; phát triển mối gắn kết với cộng đồng để có thêm nguồn lực việc KCB - Đối với người độ tuổi lao động cần khám sức khỏe định kỳ, tham gia BHYT, hoạt động nhóm, tổ đội nơi làm việc nơi sinh sống, chia sẻ tình trạng sức khỏe với người khác, đặc biệt với người có trình độ chuyên môn KẾT LUẬN Tổng quan tài liệu nghiên cứu MLXH cho thấy nghiên cứu MLXH phong phú, đa dạng ngày có tính hệ thống MLXH nghiên cứu theo khuynh hướng cấu trúc, chức tập trung chủ yếu xác định quy mô, kiểu loại, tính chất, nội dung, chức mối QHXH MLXH tạo nên tranh tổng thể nghiên cứu MLXH đa diện, nhiều chiều Việt Nam, nghiên cứu MLXH lĩnh vực KCB Những thay đổi sách kinh tế - hội tác động đến mối QHXH KCB người dân từ nhiều góc độ khác Tuy nhiên, khơng phải tác động sách xuất phát từ thực trạng đa dạng cấu trúc MLXH KCB Điều cho thấy cần có nghiên cứu bổ sung làm rõ người dân sử dụng mối QHXH KCB để cung cấp chứng cho việc ban hành sách y tế phù hợp theo hướng hiệu quả, công phát triển Nghiên cứu sử dụng lý thuyết MLXH lý thuyết hệ thống hội Talcott Parsons để lý giải đặc điểm, tính chất chức MLXH việc hỗ trợ hội giúp người ĐTLĐ khám chữa bệnh Luận án thực mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, trả lời câu hỏi chứng minh giả thuyết nghiên cứu, qua phản ánh thực trạng MLXH KCB người ĐTLĐ nông thôn huyện Thường Tín, thành phố Nội Luận án phân tích đặc điểm tính chất MLXH KCB người ĐTLĐ quy mô, mối quan hệ hội MLXH, đồng thời hỗ trợ hội MLXH người ĐTLĐ khám chữa bệnh Trên sở phân tích yếu tố tác động đến MLXH KCB người ĐTLĐ đưa dự báo xu hướng biến đổi MLXH số giải pháp nhằm nâng cao chức hỗ trợ hội mạng lưới việc giúp người ĐTLĐ khám chữa bệnh Luận án kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu: Các mối quan hệ mạng lưới khám chữa bệnh Mạng lưới hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động nơng thơn có quy mơ nhỏ có thành phần Có năm mối quan hệ chủ yếu mạng lưới KCB người ĐTLĐ là: thành viên gia đình, nhân viên y tế, họ hàng, người có hồn cảnh ốm đau, bệnh tật bạn bè Trong đó, người ĐTLĐ có mối quan hệ mạnh với thành viên gia đình, nhân viên y tế có mối quan hệ yếu với họ hàng, bạn bè, người hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật Có mối tương quan mối quan hệ mạng lưới KCB với cấu kinh tế Sự khác mối quan hệ tiếp nhận hỗ trợ mạng lưới khám chữa bệnh người độ tuổi lao động theo mức sống 24 Người có mức sống trung bình trung bình có chung năm mối quan hệ mạng lưới KCB, người có mức sống trung bình có tỷ lệ cao người có mức sống trung bình giả mối quan hệ với thành viên gia đình nhân viên y tế Người ĐTLĐ có mức sống trung bình thường nhận hỗ trợ thành viên gia đình cao người ĐTLĐ có mức sống cao hơn, nhận hỗ trợ từ mối quan hệ khác mạng lưới KCB Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mạng lưới hội khám chữa bệnh người ĐTLĐ cho thấy, sách, pháp luật Nhà nước, chế thị trường, hệ thống trị sở, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người độ tuổi lao động có tác động tích cực đến hỗ trợ MLXH người ĐTLĐ KCB Ngoài ra, mối quan hệ mạng lưới KCB bị ảnh hưởng mạnh yếu tố nhân – hội, tình trạng nhân, mức sống ốm đau bệnh tật người độ tuổi lao động Cụ thể: - Trong mối quan hệ với thành viên gia đình bị ảnh hưởng yếu tố: tình trạng nhân, mức sống mức độ ốm đau, bệnh tật người ĐTLĐ Trong mối quan hệ với họ hàng, có yếu tố ảnh hưởng: độ tuổi, khoảng thời gian mức độ ốm đau, bệnh tật người ĐTLĐ; - Trong mối quan hệ với nhân viên y tế bị ảnh hưởng yếu tố: giới tính, trình độ học vấn nhận thức dấu hiệu ốm đau, bệnh tật người ĐTLĐ Trong mối quan hệ với người hồn cảnh ốm đau, bệnh tật, có yếu tố ảnh hưởng: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn nhận thức dấu hiệu ốm đau, bệnh tật người ĐTLĐ Trong mối quan hệ với bạn bè, yếu tố giới tính người ĐTLĐ ảnh hưởng đến mối quan hệ Để củng cố phát triển MLXH KCB người độ tuổi lao động thành phần tồn MLXH KCB phải tăng cường thực có hiệu chức nhằm tạo nên vốn hội, gắn kết nguồn lực hỗ trợ người ĐTLĐ người khác Đồng thời tăng cường tính liên thơng theo chiều dọc chiều ngang cấp độ MLXH KCB nhằm quản lý sức khỏe, giúp người ĐTLĐ tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, phù hợp có hiệu quả, đồng thời giúp người bệnh hòa nhập cộng đồng nâng cao sức khỏe Trong thời kỳ hội nhập phát triển chế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, sở sử dụng lao động cần thực có hiệu sách người lao động, đặc biệt sách y tế, bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế cải thiện môi trường làm việc nhằm bảo đảm sức khỏe, đời sống người lao động, giảm thiểu nguy ảnh hưởng đến sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lao động phát triển bền vững Những phân tích MLXH KCB người ĐTLĐ nơng thơn khía cạnh quy mơ, loại mức độ quan hệ, hỗ trợ hội tiếp cận dịch vụ y tế thông qua số liệu khảo sát trả lời câu hỏi nghiên cứu, chứng minh giả thuyết nghiên cứu đặt Qua phản ánh thực trạng MLXH KCB người ĐTLĐ nông thôn địa bàn nghiên cứu Tuy nhiên kết nghiên cứu MLXH KCB người ĐTLĐ cho địa bàn nghiên cứu huyện Thường Tín Cần có nghiên cứu để xác định yếu tố ảnh hưởng đến toàn MLXH KCB DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ Đào Văn Dũng, Phạm Gia Cường (2015), “Công hội chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Tạp chí Khoa học hội, (86), tr 75 – 83 Nguyễn Quốc Trung, Phạm Gia Cường (2017), “Mối quan hệ nhân viên y tế người bệnh – yếu tố định chất lượng hiệu công tác khám chữa bệnh”, Tạp chí Tuyên giáo, (2), tr 69 – 70, 80 Nguyễn Đình Tấn, Phạm Gia Cường (2017), “Thực trạng mạng lưới hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động huyện Thường Tín, thành phố Nội”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Nội: Nghiên cứu Chính sách Quản lý, (33), tr 34- 42 ...ộ tuổi lao động nông thôn; - Sự hỗ trợ mạng lưới xã hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động nông thôn thiết thực 4.4 NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY MẠNG LƯỚI XÃ HỘI TRONG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI TRON... lưới xã hội khám chữa bệnh người ĐTLĐ nông thôn - Làm rõ hỗ trợ mạng lưới xã hội việc khám chữa bệnh người độ tuổi lao động nông thôn - Xác định khả tiếp cận dịch vụ y tế người độ tuổi lao động nông. .. người độ tuổi lao động nông thôn thông qua mạng lưới xã hội - Dự báo xu hướng biến đổi mạng lưới xã hội khám chữa bệnh người độ tuổi lao động huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở nông thôn huyện thường tín, thành phố hà nội (tt) , Mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở nông thôn huyện thường tín, thành phố hà nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay