Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ tưới máu và cộng hưởng từ phổ trong chuẩn đoán một số u thần kinh đệm trên lều ở người lớn (TT)

25 25 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:56

ĐẶT VẤN ĐỀ U thần kinh đệm (UTKĐ) chiếm khoảng 40 – 70% các u nguyên phát nội sọ và được phân thành nhóm u bậc thấp và bậc cao theo Tổ chức y tế thế giới. Phương pháp điều trị UTKĐ hiện nay là sự phối hợp giữa phẫu thuật lấy u, xạ trị và điều trị hoá chất. Việc chẩn đoán chính xác bậc của UTKĐ trước phẫu thuật rất quan trọng trong lên kế hoạch điều trị và tiên lượng bởi nhóm u bậc cao được điều trị khác với nhóm bậc thấp. Cộng hưởng từ (CHT) tưới máu và cộng hưởng từ phổ hiện nay được coi là 2 phương pháp không xâm nhập giúp chẩn đoán bậc của UTKĐ trước phẫu thuật. Trên thế giới đã có các nghiên cứu về vai trò của CHT tưới máu và CHT phổ trong chẩn đoán bậc của UTKĐ, trong khi đó, đã có một vài nghiên cứu trong nước nghiên cứu giá trị của các chuỗi xung này trong các bệnh lý u não nói chung, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tập trung vào UTKĐ. Chúng tôi nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: 1.Mô tả đặc điểm hình ảnh của cộng hưởng từ phổ và cộng hưởng từ tưới máu của một số u thần kinh đệm trên lều hay gặp ở người lớn. 2.Đánh giá giá trị của cộng hưởng từ phổ và cộng hưởng từ tưới máu trong chẩn đoán phân bậc một số u thần kinh đệm trên lều hay gặp ở người lớn. 1. Tính cấp thiết của đề tài: UTKĐ là u nguyên phát trong trục hay gặp nhất. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ được áp dụng trong điều trị UTKĐ nhưng tiên lượng sống, đặc biệt với nhóm UTKĐ bậc cao không tốt. Chính vì vậy, việc sử dụng các phương pháp không xâm nhập như CHT tưới máu và CHT phổ đánh giá phân bậc UTKĐ trước phẫu thuật rất cần thiết để lên kế hoạch điều trị và theo dõi cho bệnh nhân. Hiện nay, ở trong nước, chưa có nghiên cứu nào tập trung vào vấn đề này, đồng thời, các chuỗi xung CHT tưới máu và CHT phổ chưa được sử dụng thường quy trong chẩn đoán phân bậc UTĐK. Thêm vào đó, các nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh giá trị của hai phương pháp này trong chẩn đoán phân bậc UTKĐ nhưng kết quả chưa thống nhất. Vì những lý do trên cần có một nghiên cứu tập trung đánh giá vai trò của CHT tưới máu và CHT phổ trong chẩn đoán phân bậc UTKĐ ở trong nước nhằm ứng dụng các phương pháp này thường xuyên hơn trong thực hành lâm sàng. 2. Những đóng góp mới của luận án: - Chỉ số rCBV và tỷ lệ Cho/NAA có giá trị tốt trong chẩn đoán phân bậc UTKĐ. - Tại điểm cắt rCBV = 2,56, CHT tưới máu có độ nhạy 86,54%, độ đặc hiệu 75,76%, giá trị tiên đoán dương 84,91%, giá trị tiên đoán âm 78,12% trong chẩn đoán phân bậc UTKĐ. - Tại điểm cắt Cho/NAA = 2,76, CHT phổ có độ nhạy 82,69%, độ đặc hiệu 78,79%, giá trị tiên đoán dương 86%, giá trị tiên đoán âm 74,29% trong chẩn đoán phân bậc UTKĐ. 3. Bố cục luận án: Luận án gồm 130 trang. Ngoài phần đặt vấn đề (2 trang), phần kết luận (2 trang) và phần kiến nghị (1 trang) còn có 4 chương bao gồm: chương 1: Tổng quan 44 trang; Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 15 trang; Chương 3: Kết quả nghiên cứu 25 trang; chương 4: Bàn luận: 37 trang. Luận án gồm 39 bảng, 25 hình, 8 biểu đồ, 150 tài liệu tham khảo (tiếng Việt: 4, tiếng Anh: 143, tiếng Pháp: 3). 1 ĐẶT VẤN ĐỀ U thần kinh đệm (UTKĐ) chiếm khoảng 40 – 70% u nguyên phát nội sọ phân thành nhóm u bậc thấp bậc cao theo Tổ chức y tế giới Phương pháp điều trị UTKĐ phối hợp phẫu thuật lấy u, xạ trị điều trị hoá chất Việc chẩn đốn xác bậc UTKĐ trước phẫu thuật quan trọng lên kế hoạch điều trị tiên lượng nhóm u bậc cao điều trị khác với nhóm bậc thấp Cộng hưởng từ (CHT) tưới máu cộng hưởng từ phổ coi phương pháp không xâm nhập giúp chẩn đoán bậc UTKĐ trước phẫu thuật Trên giới có nghiên cứu vai trò CHT tưới máu CHT phổ chẩn đoán bậc UTKĐ, đó, có vài nghiên cứu nước nghiên cứu giá trị chuỗi xung bệnh lý u não nói chung, nhiên chưa có nghiên cứu tập trung vào UTKĐ Chúng nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Mơ tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ phổ cộng hưởng từ tưới máu số u thần kinh đệm lều hay gặp người lớn Đánh giá giá trị cộng hưởng từ phổ cộng hưởng từ tưới máu chẩn đoán phân bậc số u thần kinh đệm lều hay gặp người lớn Tính cấp thiết đề tài: UTKĐ u nguyên phát trục hay gặp Mặc dù có nhiều tiến áp dụng điều trị UTKĐ tiên lượng sống, đặc biệt với nhóm UTKĐ bậc cao khơng tốt Chính vậy, việc sử dụng phương pháp không xâm nhập CHT tưới máu CHT phổ đánh giá phân bậc UTKĐ trước phẫu thuật cần thiết để lên kế hoạch điều trị theo dõi cho bệnh nhân Hiện nay, nước, chưa có nghiên cứu tập trung vào vấn đề này, đồng thời, chuỗi xung CHT tưới máu CHT phổ chưa sử dụng thường quy chẩn đoán phân bậc UTĐK Thêm vào đó, nghiên cứu giới chứng minh giá trị hai phương pháp chẩn đoán phân bậc UTKĐ kết chưa thống Vì lý cần có nghiên cứu tập trung đánh giá vai trò CHT tưới máu CHT phổ chẩn đoán phân bậc UTKĐ nước nhằm ứng dụng phương pháp thường xuyên thực hành lâm sàng Những đóng góp luận án: - Chỉ số rCBV tỷ lệ Cho/NAA có giá trị tốt chẩn đoán phân bậc UTKĐ - Tại điểm cắt rCBV = 2,56, CHT tưới máu có độ nhạy 86,54%, độ đặc hiệu 75,76%, giá trị tiên đoán dương 84,91%, giá trị tiên đoán âm 78,12% chẩn đoán phân bậc UTKĐ - Tại điểm cắt Cho/NAA = 2,76, CHT phổ có độ nhạy 82,69%, độ đặc hiệu 78,79%, giá trị tiên đoán dương 86%, giá trị tiên đoán âm 74,29% chẩn đoán phân bậc UTKĐ Bố cục luận án: Luận án gồm 130 trang Ngoài phần đặt vấn đề (2 trang), phần kết luận (2 trang) phần kiến nghị (1 trang) có chương bao gồm: chương 1: Tổng quan 44 trang; Chương 2: Đối tượng phương pháp nghiên cứu 15 trang; Chương 3: Kết nghiên cứu 25 trang; chương 4: Bàn luận: 37 trang Luận án gồm 39 bảng, 25 hình, biểu đồ, 150 tài liệu tham khảo (tiếng Việt: 4, tiếng Anh: 143, tiếng Pháp: 3) Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu giới Trên giới có nhiều nghiên cứu giá trị CHT tưới máu CHT phổ đánh giá mức độ ác tính UTKĐ nhiên số lượng bệnh nhân, tỷ lệ nhóm u, protocol chẩn đoán hay lựa chọn biến số nghiên cứu khác kết nghiên cứu thường khơng đồng nhất, chí chồng chéo Một số nghiên cứu đánh giá riêng rẽ vai trò CHT tưới máu, CHT phổ nhiên có nhiều tác giả sử dụng phối hợp chuỗi xung CHT khác chuỗi xung T1 sau tiêm CHT phổ, chuỗi xung khuyếch tán CHT phổ, hay phối hợp ba chuỗi xung CHT khuyếch tán, CHT tưới máu CHT phổ phối hợp CHT với phương pháp khác nhằm đánh giá hiệu chẩn đốn u não nói chung phân độ UTKĐ nói riêng CHT phổ CHT tưới máu sử dụng đồng thời nghiên cứu UTKĐ với nhiều mục đích khác Đối với CHT tưới máu, hầu hết tác giả sử dụng kỹ thuật gradien echo nghiên cứu Tiêm thuốc tốc độ nhanh – ml/giây, lượng thuốc đối quang từ 0,2ml/kg cân nặng kèm với 20ml nước muối sinh lý với tốc độ tương tự thường áp dụng Chỉ số thể tích máu não (CBV) thể mức độ tăng sinh mạch khối u qua thể mức độ ác tính khối sử dụng rộng rãi nghiên cứu để phân bậc UTKĐ Mặc dù khơng có kết nghiên cứu cho thấy CHT tưới máu giúp tăng độ nhạy độ đặc hiệu chẩn đoán phân bậc UTKĐ với độ nhạy giao động từ 79% đến 100% độ đặc hiệu từ 57,5% đến 100% Đối với CHT phổ, chuỗi xung TE dài đa thể tích thường sử dụng phổ chuyển hố khơng bị chồng chéo, dễ đọc, dễ định lượng khảo sát toàn diện khối u nhu mô não lân cận Cũng CHT tưới máu, nghiên cứu giá trị CHT phổ chẩn đoán phân bậc UTKĐ cho thấy phương pháp giúp tăng độ nhạy độ đặc hiệu chẩn đốn 1.2 Tình hình nghiên cứu nước: Các nghiên cứu nước CHT tưới máu CHT phổ chưa nhiều, chưa có nghiên cứu CHT tưới máu chẩn đoán u não, nghiên cứu CHT phổ dừng lại mức nhận xét đặc điểm chuyển hoá u não nói chung Nghiên cứu tác giả Phước giá trị CHT phổ phân độ mô học u bào trước phẫu thuật cho thấy tỷ lệ Cho/NAA thơng số có giá trị dự báo độ mô học u bào CHT phổ có độ nhạy 86,7%, độ đặc hiệu 71,4% Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Người lớn  18 tuổi - Được chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla với chuỗi xung thường quy, chuỗi xung cộng hưởng từ tưới máu cộng hưởng từ phổ - Mẫu bệnh phẩm vùng u phẫu thuật sinh thiết bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Có kết mơ bệnh học u thần kinh đệm thuộc nhóm u bào, u thần kinh đệm nhánh nhóm u thần kinh đệm hỗn hợp 2.1.2 Tiêu chuẩn lại trừ: - Các trường hợp chẩn đốn u não khơng chụp cộng hưởng từ đầy đủ chuỗi xung cộng hưởng từ thường quy, cộng hưởng từ tưới máu cộng hưởng từ phổ chuỗi xung không đạt yêu cầu chẩn đoán hay bệnh nhân điều trị - Các trường hợp không phẫu thuật hay sinh thiết bệnh viện Việt Đức 4 - Các trường hợp khơng có kết mơ bệnh học u thần kinh đệm thuộc nhóm u bào, u thần kinh đệm nhánh nhóm u thần kinh đệm hỗn hợp - Bệnh nhân người thân không đồng ý tham gia nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp nghiên cưua; Phương pháp nghiên cứu mô tả tiến cứu 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu: Cỡ mẫu ước tính 78 bệnh nhân 2.2.3 Phân tích số liệu: Đặc điểm, giá trị CHT thường quy, CHT tưới máu, CHT phổ phân tích dựa kết mô bệnh học So sánh khác biệt biến định lượng dựa thuật toán Mann Whitney, KruskalWallis, Fisher, χ2 -với p < 0,05 Đường cong ROC sử dụng nhằm đánh giá giá trị số sử dụng cộng hưởng từ tưới máu cộng hưởng từ phổ Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chúng thu thập 89 bệnh nhân có 85 bệnh nhân có kết mô bệnh học UTKĐ, bệnh nhân không thuộc nhóm UTKĐ Vì vậy, để thực mục tiêu nghiên cứu đề tài tổng số đối tượng nghiên cứu n 85 bệnh nhân 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 3.1.1 Đặc điểm theo tuổi giới - Tuổi thấp nhất: 19 tuổi, tuổi lớn nhất: 75 tuổi Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu 45,6714,16 - Nhóm tuổi từ 40 – 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao 41,2%, nhiên, lứa tuổi hay gặp UTKĐ nhóm nữ giới 18 – 40 tuổi - Tỷ lệ nam: nữ 1,36: 3.1.2 Đặc điểm theo mô bệnh học 85 trường hợp UTKĐ có đặc điểm theo mơ bệnh học sau: Bảng 3.1 Phân bố UTKĐ theo mô bệnh học Bậc u Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ (%) Bậc thấp 33 38,8 Bậc I 3,5 Bậc II 30 35,5 Bậc cao 52 61,2 Bậc III 21 24,7 Bậc IV 31 36,5 Tổng 85 100 - Các u bậc cao hay gặp u bậc thấp - Nhóm u bậc II bậc IV chiếm ưu thế, đó, nhóm u bậc IV chiếm tỷ lệ cao 36,5% 3.2 Đặc điểm UTKĐ cộng hưởng từ thường quy 3.2.1 Vị trí - U thường gặp bên phải, gặp hai bên - Thuỳ trán thuỳ thái dương hai vị trí thường gặp 3.2.2 Số lượng - 83 trường hợp (97,7%) có tổn thương đơn độc - trường hợp tổn thương nhiều vị trí 3.2.3 Một số đặc điểm hình ảnh UTKĐ Bảng 3.2 Một số đặc điểm UTKĐ cộng hưởng từ thường quy nhóm u theo mơ bệnh học Nhóm u Bậc thấp (n=33) n % 11 22,5 22 61,1 22 31,4 Bậc cao (n=52) n % 38 77,5 14 38,9 48 68,6 Chung (n=85) n % 49 57,7 36 42,4 70 82,3 11 73,3 26,7 15 17,7 Không 75,0 25,0 9,4 Độ I 16 64,0 36,0 25 29,4 Độ II 12,9 27 87,1 31 36,5 Độ III 33,3 14 66,7 21 24,7 Đặc điểm khối u Hoại tử Có Khơng Chèn ép Có não thất Khơng Đè đẩy đường p χ2/exact 0,001 (test χ2) 0,001 (test χ2) 0,001 (exact test) Bậc thấp Vùng tăng tín hiệu FLAIR Độ III Bậc cao 100 Độ II 31,9 Độ I 68,1 43,8 56,3 Không 80 0% 10% 20% 30% 40% 20 50% 60% 70% 80% Tỷ lệ % 90% 100% p=0,12(Fisher-exacttest) Biểu đồ 3.1 Đặc điểm vùng tăng tín hiệu quanh u FLAIR theo nhóm u Bậc thấp 20 Ngấm mạnh, đồng 100 Ngấm dạng viên nhan Tín hiệu sau tiêm Bậc cao 80 33,3 Ngấm khơng 66,7 50 Ngấm 50 78,6 Khơng ngấm thuốc 0% 10% 20% 30% 40% 21,4 50% Tỷ lệ % 60% 70% 80% 90% 100% p=0,00 (Fisher-exacttest) Biểu đồ 3.2 Đặc điểm tín hiệu ngấm thuốc sau tiêm T1W theo nhóm u - Đặc điểm hoại tử u có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm u bậc thấp nhóm u bậc cao - Các u bậc thấp thường có hiệu ứng khối (không chèn ép não thất, không đè đẩy đường giữa), ngược lại, u bậc cao chèn ép não thất đè đẩy đường mức độ nhiều - 80% u khơng có vùng tăng tín hiệu FLAIR u bậc thấp toàn u có vùng tăng tín hiệu FLAIR độ III u bậc cao - 71,8% u bậc thấp khơng ngấm thuốc ngấm sau tiêm, 71,15% u bậc cao ngấm thuốc mạnh, khác biệt có ý nghĩa thống kê 3.2.4 Giá trị cộng hưởng từ thường quy chẩn đoán phân bậc UTKĐ Bảng 3.3 Giá trị cộng hưởng từ thường quy chẩn đoán phân bậc UTKĐ Mô bệnh học CHT thường quy Bậc cao (n=50) Bậc thấp (n=35) Bậc cao (n=52) 40 12 Bậc thấp (n=33) 10 23 Tổng (n=85) 50 35 52 33 85 Tổng (n=85) - CHT thường quy có độ nhạy 80%, độ đặc hiệu 65,71%, giá trị tiên đoán dương 76,92%, giá trị tiên đoán âm 69,70% chẩn đoán phân bậc UTKĐ 3.3 Đặc điểm UTKĐ cộng hưởng từ tưới máu 3.3.1 Đặc điểm tăng sinh mạch u đồ thể tích tưới máu não Bảng 3.4 Mức độ tương xứng vùng tăng sinh mạch u đồ rCBV với vùng ngấm thuốc sau tiêm T1W phân bậc theo mơ bệnh học Nhóm u Bậc thấp (n=33) n % 17 26,6 16 76,2 33 38,8 Bậc cao (n=52) n % 47 73,4 23,8 52 61,2 Mức độ p tương xứng Có 0,001 Không Tổng * (test χ2) - 21 trường hợp, chủ yếu u bậc thấp (chiếm 76,2%) khơng có tương xứng vùng ngấm thuốc T1W sau tiêm vùng tăng sinh mạch u đồ rCBV 3.3.2 Giá trị trung bình rCBV Bảng 3.5 Giá trị trung bình rCBV theo bậc u Bậc u Min-max p rCBV (TBSD) Bậc thấp 0,63-14 0,001 2,382,78 Bậc I (n=3) 0,71-2 1,320,65 Bậc II (n=30) 0,63-14 2,492,89 Bậc cao Bậc III (n=21) Bậc IV (n=31) 4,802,43 5,182,64 4,542,28 0,86-10 0,86-10 1,12-10 Tổng (n=85) 0,63-14 3,852,81 * (Kruskal-Wallis test) - Giá trị trung bình rCBV có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm u bậc thấp nhóm u bậc cao - Giá trị trung bình rCBV u bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV có khác biệt có ý nghĩa thống kê 3.3.3 Giá trị cộng hưởng từ tưới máu chẩn đoán phân bậc UTKĐ 3.3.3.1 Giá trị cộng hưởng từ tưới máu chẩn đoán UTKĐ Bảng 3.6 Giá trị cộng hưởng từ tưới máu chẩn đoán phân bậc UTKĐ Mô bệnh học Bậc cao Bậc thấp Tổng CHT tưới máu Bậc cao Bậc thấp 40 12 12 26 52 33 Tổng 47 38 85 - Với điểm cắt rCBV = 2,93, CHT tưới máu có độ nhạy 76,92%, độ đặc hiệu 78,79%, giá trị tiên đoán dương 85,11%, giá trị tiên đoán âm 68,42% chẩn đoán phân bậc UTKĐ 3.3.3.2 Đường cong ROC đánh giá giá trị cộng hưởng từ tưới máu chẩn đoán UTKĐ Biểu đồ 3.3 Đường cong ROC dùng rCBV chẩn đoán phân bậc UTKĐ - rCBV có giá trị tốt chẩn đốn phân bậc UTKĐ - Điểm cắt rCBV = 2,56 cho diện tích đường cong lớn 83,68% Bảng 3.7 Giá trị CHT tưới máu chẩn đoán phân bậc UTKĐ điểm cắt rCBV 2,56 Mô bệnh học Cao Thấp Tổng rCBV Cao 45 53 Thấp 25 32 Tổng 52 33 85 - Tại điểm cắt rCBV 2,56, CHT tưới máu có độ nhạy 86,54%, độ đặc hiệu 75,76%, giá trị tiên đoán dương 84,91%, giá trị tiên đoán âm 78,12% chẩn đoán phân bậc UTKĐ 3.4 Đặc điểm UTKĐ cộng hưởng từ phổ 3.4.1 Đặc điểm chất chuyển hoá vùng u Bảng 3.8 Nồng độ trung bình chất chuyển hố vùng u theo nhóm u Nhóm u Cho NAA Cr Bậc thấp 0,342,69 1,702,50 1,320,86 (n=33) Bậc cao (n=52) 2,881,99 0,890,96 0,990,78 Tổng (n=85) 3,112,30 1,220,39 1,130,82 p* 0,53 0,01 0,01 * (Kruskal-Wallis test) - Nồng độ trung bình NAA Cr nhóm u bậc thấp bậc cao có khác biệt có ý nghĩa thống kê - Nồng độ trung bình Cho khơng có khác biệt nhóm u Bảng 3.9 Tỷ lệ xuất Lactat vùng u theo bậc u mô bệnh học Lactat Bậc u Bậc I (n=3) Có n Khơng % n % 8,6 p 0,001 10 Bậc II (n=30) 16,0 22 62,9 Bậc III (n=21) 17 34,0 11,4 Bậc IV (n=31) 25 50,0 17,1 Tổng (n=85) 50 100 35 100 - Sự xuất phổ Lac có xu hướng tăng dần theo bậc u có khác biệt có ý nghĩa thống kê - Các khối u bậc I khơng có hình ảnh phổ Lac, 16% u bậc II có phổ Lac - Sự xuất phổ Lac có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm u bậc thấp nhóm bậc cao 3.4.2 Đặc điểm tỷ lệ chất chuyển hoá vùng u Bảng 3.10 Nồng độ trung bình tỷ lệ chất chuyển hố vùng u theo bậc u mô bệnh học Bậc u Bậc thấp (n=33) Bậc I (n=3) Bậc II (n=30) Cho/NAA 2,121,16 3,102,52 NAA/Cr 1,421,94 0,880,17 Cho/Cr 3,433,21 2,902,83 2,020,97 1,472,03 3,483,28 Bậc cao (n=52) Bậc III (n=21) Bậc IV (n=31) Tổng (n=85) 4,923,35 1,281,54 4,374,27 5,964,25 1,351,73 4,515,19 4,152,29 1,30 1,23 4,263,53 3,803,02 1,341,70 3,993,89 p 0,001 0,94 0,33 * (Kruskal-Wallis test) - Tỷ lệ Cho/NAA có khác biệt có ý nghĩa thống kê bậc u Ngược lại, tỷ lệ Cho/Cr NAA/Cr khơng có khác biệt - Tỷ lệ Cho/NAA, Cho/Cr có xu hướng tăng dần theo bậc u, nhiên, nồng độ trung bình tỷ lệ giảm nhẹ nhóm u bậc IV so với bậc III - Tỷ lệ NAA/Cr có xu hướng giảm dần theo bậc u 3.4.3 Đặc điểm cộng hưởng từ phổ vùng quanh u 3.4.3.1 Đặc điểm chất chuyển hoá vùng quanh u Bảng 3.11 Nồng độ trung bình chất chuyển hố vùng quanh u theo bậc u mô bệnh học Bậc u Cho NAA Cr 11 Bậc thấp (n=33) Bậc I (n=3) Bậc II (n=30) Bậc cao (n=52) Bậc III (n=21) Bậc IV (n=31) Tổng (n=85) 2,491,62 2,552,37 2,340,85 2,380,47 2,511,69 2,562,48 2,010,76 1,531,30 2,240,62 1,861,82 1,840,81 1,280,63 2,201,20 1,941,86 1,530,5 1,540,0 1,520,5 1,410,7 1,340,3 1,460,9 1,450,6 0,13 p 0,09 0,001 * (Kruskal-Wallis test) - Nồng độ NAA có xu hướng giảm dần theo bậc u khác biệt có ý nghĩa thống kê - Nồng độ NAA, Cr Cho giảm nhóm u bậc cao so với nhóm bậc thấp - Nồng độ NAA có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm bậc cao bậc thấp 3.4.3.2 Đặc điểm tỷ lệ chất chuyển hoá vùng quanh u Bảng 3.12 Tỷ lệ trung bình nồng độ chất chuyển hoá vùng quanh u theo bậc u mô bệnh học Bậc u Bậc thấp (n=33) Bậc I (n=3) Bậc II (n=30) Bậc cao (n=52) Bậc III (n=21) Bậc IV (n=31) Cho/NAA 1,200,70 Cho/Cr 2,122,69 1,040,47 1,520,56 1,230,73 2,202,86 1,580,82 1,410,48 1,310,61 1,800,91 1,520,38 1,320,54 NAA/Cr 1,952,07 1,550,3 2,012,20 1,100,6 1,370,70 0,880,48 12 Tổng (n=85) 1,410,91 1,741,88 1,500,48 p 0,09 0,37 0,02 * (Kruskal-Wallis test) - Tỷ lệ Cho/NAA tăng NAA/Cr giảm theo bậc u - Khác biệt tỷ lệ NAA/Cr bậc u có ý nghĩa thống kê - Tỷ lệ Cho/NAA NAA/Cr khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm u bậc thấp nhóm u bậc cao - Tỷ lệ Cho/Cr khơng có khác biệt nhóm u bậc thấp nhóm u bậc cao 3.4.3.3 Tính chất thâm nhiễm quanh u Bảng 3.13 Tỷ lệ thâm nhiễm quanh u theo bậc u mô bệnh học Thâm nhiễm Có Khơng p Bậc u n % n % Bậc I (n=3) 1,8 6,9 Bậc II (n=30) 14 25,0 16 55,2 Bậc III (n=21) 17 30,4 13,8 0,01 Bậc IV (n=31) 24 42,9 24,1 Tổng (n=85) 56 100 29 100 * Fisher-exact test - Số lượng u có thâm nhiễm quanh u tăng theo bậc u - Tỷ lệ thâm nhiễm quanh u có khác biệt có ý nghĩa thống kê bậc u - Tỷ lệ thâm nhiễm quanh u có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm u bậc thấp nhóm u bậc cao 3.4.4 So sánh đặc điểm chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành 3.4.4.1 Đặc điểm chất chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành Bảng 3.14 Nồng độ chất chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành Cho NAA Cr Vùng u 3,112,30 1,221,78 1,130,82 Vùng quanh 1,450,6 2,201,20 1,941,86 u 13 Vùng lành p 1,680,90 2,902,43 1,470,71 0,001 0,001 0,001 * (Kruskal-Wallis test) - Nồng độ Cho giảm, nồng độ NAA Cr tăng dần từ vùng u, vùng quanh u vùng lành - Nồng độ Cho, NAA, Cr vùng u, quanh u vùng lành có khác biệt có ý nghĩa thống kê 3.4.4.2 Đặc điểm tỷ lệ nồng độ chất chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành Bảng 3.15 Tỷ lệ nồng độ chất chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành Vùng u Vùng quanh u Vùng lành p Cho/NAA Cho/Cr NAA/Cr 3,993,8 3,803,02 1,341,70 1,410,78 1,491,52 1,731,88 0,650,22 2,051,44 1,150,36 0,001 0,001 0,001 * (Kruskal-Wallis test) - Tỷ lệ Cho/NAA Cho/Cr tăng dần, tỷ lệ NAA/Cr giảm dần từ vùng u đến vùng quanh u vùng lành - Các tỷ lệ Cho/NAA, Cho/Cr NAA/Cr có khác biệt có ý nghĩa thống kê vùng u, vùng quanh u vùng lành 3.4.5 Giá trị cộng hưởng từ phổ chẩn đoán phân bậc UTKĐ 3.4.5.1 Giá trị cộng hưởng từ phổ chẩn đoán UTKĐ Bảng 3.16 Giá trị cộng hưởng từ phổ chẩn đốn UTKĐ Mơ bệnh học CHT phổ Bậc cao Bậc cao Bậc thấp Tổng 49 52 14 Bậc thấp 12 21 33 Tổng 61 24 85 - Với điểm cắt Cho/NAA = 2,2, CHT phổ có độ nhạy 94,23%, độ đặc hiệu 63,64%, giá trị tiên đoán dương 80,33%, giá trị tiên đoán âm 87,50% chẩn đoán phân bậc UTKĐ 3.4.5.2 Đường cong ROC đánh giá giá trị cộng hưởng từ phổ chẩn đoán UTKĐ Biểu đồ 3.5 Đường cong ROC dùng nồng độ tỷ lệ chất chuyển hoá chẩn đốn phân bậc UTKĐ - Tỷ lệ Cho/NAA có giá trị tốt chẩn đoán phân bậc UTKĐ - Điểm cắt Cho/NAA 2,76 có diện tích đường cong lớn 86,95% Bảng 3.17 Giá trị cộng hưởng từ phổ chẩn đoán phân bậc UTKĐ điểm cắt Cho/NAA 2,76 Cho/NAA Cao Thấp Tổng Mô bệnh học Cao 43 52 Thấp 26 33 Tổng 50 35 85 - Tại điểm cắt Cho/NAA 2,76, CHT phổ có độ nhạy 82,69%, độ đặc hiệu 78,79%, giá trị tiên đoán dương 86%, giá trị tiên đoán âm 74,29% chẩn đoán phân bậc UTKĐ 3.5 Giá trị chẩn đoán phân bậc kết hợp hai phương pháp CHT tưới máu CHT phổ 15 Bảng 3.18 Giá trị chẩn đoán phân bậc kết hợp hai số rCBV tỷ lệ Cho/NAA Mô bệnh học Bậc cao Bậc thấp Tổng Rcbv+Cho/NAA Bậc cao 37 44 Bậc thấp 15 26 41 Tổng 52 33 85 - Kết hợp hai số rCBV tỷ lệ Cho/NAA cho độ nhạy 71,15%; độ đặc hiệu 78,79%, giá trị tiên đoán dương 84,09%, giá trị tiên đoán âm 63,41% Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 4.1.1 Phân bố theo tuổi giới Lứa tuổi mắc UTKĐ nghiên cứu thường có khoảng dao động rộng, vậy, tuổi trung bình nhóm tuổi hay gặp thường nhóm tuổi trung niên (40 – 60 tuổi) Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu nước với độ tuổi dao động từ 16 – 75 tuổi nhóm tuổi từ 40 – 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao 41,2%, nhiên, nữ giới, nhóm tuổi hay gặp từ 18 – 40 tuổi Hầu hết nghiên cứu cho thấy mức độ ác tính UTKĐ có xu hướng tăng theo tuổi Trong nghiên cứu chúng tôi, ngồi nhóm u bậc I có số lượng bệnh nhân (3 trường hợp), tuổi trung bình nhóm u có xu hướng tăng theo mức độ ác tính u Mặc dù vậy, tuổi trung bình nhóm u bậc cao nghiên cứu chúng tơi nghiên cứu nước thấp nghiên cứu giới Điều giải thích dựa khác biệt chủng tộc, lối sống cách thức thu thập số liệu thống kê Trong y văn nghiên cứu tiến hành, tỷ lệ nam giới mắc UTKĐ ghi nhận cao so với nữ giới Nghiên cứu chúng tơi có kết phù hợp với nghiên cứu giới với tỷ lệ nam: nữ 1,36: Có nhiều giả thuyết nguyên nhân khác biệt lối sống, tác nhân môi trường yếu tố hormone 16 4.1.2 Phân bố theo mô bệnh học Các nghiên cứu tiến hành cho thấy UTKĐ bậc cao thường chiếm tỷ lệ cao UTKĐ bậc thấp, đó, nhóm u bậc IV hay gặp Nghiên cứu cho kết phù hợp với nghiên cứu giới có tỷ lệ nhóm u bậc IV cao nghiên cứu nước 4.2 Đặc điểm UTKĐ cộng hưởng từ thường quy 4.2.1 Vị trí Kết nghiên cứu chúng tơi phù hợp với nghiên cứu công bố, u phân bố chủ yếu thuỳ trán thuỳ thái dương, đặc biệt với nhóm u bậc thấp, u bậc cao có xu hướng phát triển lan sang hai bên bán cầu, nhiên, khác biệt vị trí nhóm u bậc thấp bậc cao khơng có ý nghĩa thống kê Ngun nhân khác biệt tác giả Larjvaara đề cập đến nghiên cứu 331 trường hợp UTKĐ, đó, tỷ lệ xuất UTĐK tỷ lệ thuận thể tích mơ thần kinh đệm vị trí Ngồi ra, số giả thuyết khác nêu nghiên cứu khối u thuộc phần khác não phát triển từ tiền tế bào khác khác biệt cấu trúc, chức vùng bao gồm chuyển hoá lượng, tương tác tế bào thần kinh tế bào đệm tác động đến tần suất xuất UTKĐ 4.2.2 Số lượng Tỷ lệ u nhiều vị trí nghiên cứu tiến hành dao động từ 0,5 đến 20% Trong nghiên cứu, chúng tơi có trường hợp u nhiều vị trí chiếm 2,3% thuộc nhóm u bậc cao, tỷ lệ tương đương với nghiên cứu Lê Văn Phước thấp so với nghiên cứu giới nhiên khác biệt tỷ lệ nhóm u bậc thấp bậc cao không tương đồng 4.2.3 Một số đặc điểm hình ảnh UTKĐ Hoại tử tạo nang u thường khó chẩn đốn phân biệt CHT thường quy Kết nghiên cứu cho thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm hoại tử khơng hoại tử nhóm u bậc thấp bậc cao Thâm nhiễm quanh u đặc điểm đặc trưng UTKĐ, vậy, đánh giá mức độ thâm nhiễm quanh u hạn chế CHT thường quy Trong nghiên cứu, nhận thấy hầu hết u bậc cao có vùng tăng tín hiệu FLAIR rộng (32/52 trường hợp có vùng tăng tín hiệu từ – cm), u bậc thấp có 19/33 trường 17 hợp khơng có vùng tăng tín hiệu quanh u cm, khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê mức độ tăng tín hiệu nhóm bậc thấp bậc cao Trong nghiên cứu chúng tôi, u bậc thấp thường không chèn ép não thất, đè đẩy đường < 5mm; u bậc cao thường chèn ép não thất đè đẩy đường nhiều (> 5mm), có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm bậc thấp bậc cao hai dấu hiệu Các nghiên cứu khác cho thấy nhóm u bậc cao thường có hiệu ứng khối rõ, nguyên nhân u phát triển nhanh xâm lấn nhiều cấu trúc lân cận Tính chất ngấm thuốc u coi dấu hiệu quan trọng dự báo mức độ ác tính Các u bậc thấp thường khơng ngấm thuốc ngấm thuốc ít, u bậc III ngấm thuốc mạnh, khơng đều, u bậc IV có hình ảnh ngấm thuốc viền đặc trưng Dấu hiệu ngấm thuốc coi dấu hiệu điểm cho chuyển dạng ác tính u Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu tiến hành, 71,8% u bậc thấp không ngấm thuốc ngấm sau tiêm, 71,15% u bậc cao ngấm thuốc mạnh, khác biệt có ý nghĩa thống kê 4.2.4 Giá trị cộng hưởng từ thường quy chẩn đoán phân bậc UTKĐ Nhiều nghiên cứu cho thấy cộng hưởng từ thường quy có tỷ lệ chẩn đốn xác bậc u thần kinh đệm thấp Qua nghiên cứu chúng tơi nhận thấy CHT thường quy có độ nhạy 80%, độ đặc hiệu thấp 65,71%, giá trị tiên đoán dương 76,92%, giá trị tiên đoán âm 69,70% chẩn đốn phân bậc UTKĐ Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết CHT thường quy chẩn đốn phân bậc UTKĐ, đó, hạn chế đánh giá tăng sinh mạch máu mức độ hoại tử u hai yếu tố quan trọng 4.3 Đặc điểm UTKĐ cộng hưởng từ tưới máu 4.3.1 Đặc điểm tăng sinh mạch u đồ thể tích tưới máu não CHT tưới máu có tiêm thuốc tương phản giúp đánh giá mức độ vị trí tăng sinh mạch u Trong nghiên cứu, chúng tơi nhận thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê mức độ tăng sinh mạch u đồ thể tích tưới máu não nhóm u bậc thấp bậc cao, u bậc I, II, III IV, ngồi ra, có 19 u bậc II có hình ảnh 18 tăng sinh mạch u bậc III khơng có tăng sinh mạch đồ thể tích máu não Chúng tơi ghi nhận có 21 trường hợp chủ yếu u bậc thấp có khơng tương xứng vùng ngấm thuốc u T1W vùng tăng sinh mạch đồ rCBV Điều chứng minh vai trò CHT tưới máu việc xác định vùng tăng sinh mạch u giúp định hướng lấy mẫu mơ bệnh học đồng thời tăng độ xác chẩn đoán phân bậc UTKĐ 4.3.2 Giá trị trung bình rCBV Nghiên cứu chúng tơi có giá trị rCBV trung bình bậc u hay nhóm u khác biệt với nghiên cứu có khác biệt có ý nghĩa thống kê số bậc u nhóm u tương tự kết công bố Sự khác biệt tỷ lệ rCBV lý giải kỹ thuật tiến hành có khác biệt chuỗi xung, số lượng thuốc tương phản thời gian tiêm thuốc 4.3.3 Giá trị cộng hưởng từ tưới máu chẩn đoán phân bậc UTKĐ Chúng lựa chọn ngưỡng rCBV = 2,93 tương tự tác giả Shin để chẩn đoán phân biệt nhóm u bậc thấp nhóm u bậc cao có tương đồng hai nghiên cứu Tác giả Shin sử dụng chuỗi xung gradient echo cho chuỗi xung tưới máu với tỷ lệ nhóm UTKĐ bậc cao chiếm tương đối cao 64%, kết cho thấy cộng hưởng từ tưới máu có độ nhạy 90,9% độ đặc hiệu 83,3% chẩn đoán phân bậc UTKĐ Tuy nhiên với ngưỡng rCBV = 2,93, cộng hưởng từ tưới máu có độ nhạy, độ đặc hiệu thấp 76,92% 78,79% nghiên cứu chúng tơi Ngun nhân chênh lệch số lượng bệnh nhân, nghiên cứu có 85 bệnh nhân nghiên cứu Shin có 17 bệnh nhân Sử dụng đường cong ROC, xác định điểm cắt rCBV 2,56 cho diện tích đường cong lớn (83,68%) điểm cắt, CHT tưới máu có độ nhạy 86,54%, độ đặc hiệu 75,76%, giá trị tiên đoán dương 84,91%, giá trị tiên đoán âm 78,12% chẩn đoán phân bậc UTKĐ Kết cho thấy điểm cắt rCBV = 2,56 giúp tăng độ nhạy cho chẩn đoán Mặc dù vậy, nghiên cứu chúng tơi có điểm cắt, độ nhạy độ đặc hiệu thấp so với nghiên cứu cơng bố Sự khác biệt lý giải khác biệt lựa chọn chuỗi xung, vị trí đặt ROI, kích thước ROI tỷ lệ u nhóm UTKĐ 4.4 Đặc điểm UTKĐ cộng hưởng từ phổ 19 4.4.1 Đặc điểm chất chuyển hoá vùng u 4.4.1.1 Choline Các nghiên cứu chứng minh Cho chất chuyển hoá phosphatide liên quan đến hoạt động chuyển hố màng tế bào, vậy, tăng nồng độ Cho liên quan đến phá vỡ hay tăng hoạt động màng tế bào Trong nghiên cứu chúng tơi khơng nhận thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê nồng độ Cho bậc u, nhóm u bậc thấp bậc cao loại UTKĐ Chúng ghi nhận nồng độ Cho có xu hướng tăng dần nhóm u bậc I, II III, nhiên lại giảm nhóm u bậc IV Có thể giải thích khác biệt u bậc IV thường có hoại tử rộng khối nên nồng độ Cho vùng hoại tử thường thấp 4.4.1.2 N-Acetylaspartate (NAA) Nồng độ NAA có vai trò quan trọng chẩn đốn phân bậc UTKĐ chất chuyển hoá chất điểm cho sống neuron thần kinh Các UTKĐ phát triển lan rộng, tế bào neuron bị phá huỷ dẫn đến nồng độ NAA u quanh u giảm Nghiên cứu chúng tơi cho thấy NAA có xu hướng giảm theo mức độ ác tính tăng dần u, ngồi ra, nồng độ NAA có khác biệt có ý nghĩa thống kê bậc u, nhóm u bậc thấp bậc cao, nhiên, khơng có khác biệt số loại UTKĐ Sự khác biệt kết số nghiên cứu Catalaa, hay Galanaud khác biệt nhóm u nghiên cứu Ở nhóm u bậc cao nồng độ NAA giảm nhiều hoại tử u, nhóm u bậc cao mức độ giảm NAA chủ yếu tế bào u thay tế bào neuron bình thường Ngồi ra, vị trí đặt ROI ảnh hưởng đến kết quả, trường hợp ROI đặt vùng có hoại tử nhiều, nồng độ NAA giảm mạnh khơng 4.4.1.3 Creatine Vai trò Cr chẩn đốn bệnh lý sọ não nói chung chẩn đốn phân bậc UTKĐ nói riêng chưa thống nghiên cứu Trong nghiên cứu chúng tơi, nồng độ Cr có xu hướng giảm u có độ ác tính cao bậc III bậc IV, khác biệt có ý nghĩa thống kê bậc u nhóm bậc thấp bậc cao, khơng có khác biệt loại UTKĐ 4.4.1.4 Lactate 20 Sự xuất phổ Lac tổn thương u não liên quan đến giáng hố glucose kị khí hay giảm tưới máu hoại tử vùng u Cho đến nay, giá trị xuất hay nồng độ Lac chẩn đốn phân bậc UTKĐ tranh cãi Một số nghiên cứu khẳng định chẩn đốn phân biệt nhóm u bậc thấp nhóm u bậc cao dựa xuất hay không phổ Lac Sự xuất Lac u bậc II yếu tố gây nhiễu, làm hạn chế phân biệt u bậc thấp bậc cao Nghiên cứu chúng tơi có trường hợp u bậc II có xuất phổ Lac chiếm 16% Ngồi ra, kỹ thuật khảo sát nguyên nhân gây sai lệch, phổ Lac thường bị chồng lấp với phổ Lipid TE dài Chúng sử dụng chuỗi xung có thời gian TE trung bình (144ms) giúp đảo ngược phổ Lac, phân biệt với phổ Lipid 4.4.2 Đặc điểm tỷ lệ chất chuyển hoá vùng u Qua nghiên cứu nhận thấy vùng u nồng độ Cho/NAA Cho/Cr tăng nồng độ NAA/Cr giảm theo mức độ ác tính UTKĐ đặc điểm quan trọng chẩn đoán phân bậc UTKĐ Tỷ lệ Cho/NAA có vai trò quan trọng phân biệt bậc UTKĐ nhóm u bậc thấp bậc cao có khác biệt có ý nghĩa thống kê tỷ lệ với bậc u Các tỷ lệ Cho/Cr NAA/Cr có thay đổi khơng có ý nghĩa thống kê chẩn đốn phân bậc UTKĐ Điều phù hợp với nhiều nghiên cứu tiến hành Nghiên cứu nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ chất chuyển hố giá trị chẩn đốn phân biệt u bào, UTKĐ nhánh u hỗn hợp, nhóm u bậc III bậc IV Các u bậc III bậc IV thường có tín hiệu không đồng hoại tử rộng u làm thay đổi nồng độ chất chuyển hoá, nồng độ Cho u bậc IV thường thấp u bậc III nguyên nhân hạn chế độ xác CHT phổ phân biệt hai nhóm u Tuy nhiên, số tác giả gợi ý lipid lactate chất chuyển hoá tạo q trình hoại tử u giúp chẩn đoán phân biệt trường hợp 4.4.3 Đặc điểm cộng hưởng từ phổ vùng quanh u 4.4.3.1 Đặc điểm chất chuyển hoá vùng quanh u Sự thay đổi nồng độ chất chuyển hoá quanh u chưa đề cập nhiều nghiên cứu, thay vào đó, tác giả chủ yếu sử dụng Cr chất tham chiếu nội để so sánh tỷ lệ 21 chất chuyển hố Nghiên cứu chúng tơi có kết tương tự nghiên cứu tiến hành, nồng độ NAA giảm theo mức độ ác tính u khác biệt có ý nghĩa thống kê bậc u nhóm bậc thấp bậc cao Ngược lại, ghi nhận nồng độ Cho có xu hướng giảm nhóm u bậc cao so với u bậc thấp Điều số lượng u bậc IV tương đối nhiều khoảng 36% Các u thường có mức độ hoại tử, phù quanh u mạnh gây giảm nồng độ Cho vùng CHT phổ Ngồi ra, chúng tơi thấy khơng có khác biệt nồng độ chất chuyển hoá vùng quanh u loại UTKĐ 4.4.3.2 Đặc điểm tỷ lệ chất chuyển hoá vùng quanh u Tỷ lệ nồng độ chất chuyển hoá vùng quanh u nhiều nghiên cứu sử dụng nhằm đánh giá mức độ thâm nhiễm UTKĐ Nghiên cứu chúng tơi ghi nhận khác biệt có ý nghĩa thống kê tỷ lệ Cho/NAA NAA/Cr nhóm u bậc thấp bậc cao, tỷ lệ NAA/Cr bậc u, qua chúng tơi thấy rằng, thay đổi nồng độ NAA vùng quanh u có giá trị chẩn đốn phân bậc UTKĐ 4.4.3.3 Tính chất thâm nhiễm quanh u Đặc điểm thâm nhiễm nhu mô não lân cận đặc điểm đặc trưng UTKĐ Đặc điểm có ý nghĩa quan trọng chẩn đốn hình ảnh, định hướng sinh thiết, lên kế hoạch điều trị tiên lượng bệnh CHT thường quy có vai trò hạn chế đánh giá thâm nhiễm quanh u hình ảnh tăng tín hiệu quanh u FLAIR hay T2W phù vận mạch thâm nhiễm tế bào u Nghiên cứu cho thấy, u bậc cao thường có thâm nhiễm quanh u với khác biệt tỷ lệ thâm nhiễm bậc u nhóm u bậc thấp bậc cao có ý nghĩa thống kê 4.4.4 So sánh đặc điểm chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành 4.4.4.1 Đặc điểm chất chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành Các nghiên cứu cho thấy phát triển UTKĐ làm thay đổi nồng độ chất chuyển hoá vùng u, vùng quanh u so với vùng lành Tại vùng u, màng tế bào u tăng chuyển hố phục vụ cho q trình tăng sinh đồng thời làm tăng nồng độ Cho vùng u Đồng thời, tế bào u xâm lấn gây phá huỷ tế bào neuron bình 22 thường làm giảm nồng độ NAA Tại vùng quanh u, phát triển thâm nhiễm nhu mô não lân cận đặc điểm quan trọng UTKĐ, làm tăng nồng độ Cho, giảm nồng độ NAA vùng quanh u so với vùng lành Trong nghiên cứu cho kết tương tự nghiên cứu công bố, nồng độ Cho giảm dần nồng độ NAA Cr tăng dần từ vùng u đến vùng quanh u vùng lành, khác biệt có ý nghĩa thống kê 4.4.4.2 Đặc điểm tỷ lệ nồng độ chất chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành Sự thay đổi tỷ lệ nồng độ chất chuyển hoá vùng u, vùng quanh u vùng lành dấu hiệu quan trọng giúp đánh giá mức độ ác tính giới hạn khối Nghiên cứu cho kết tương tự với nghiên cứu cơng bố, đó, tỷ lệ Cho/Cr Cho/NAA tăng dần, tỷ lệ NAA/Cr giảm dần từ vùng u đến vùng quanh u vùng lành, khác biệt có ý nghĩa thống kê Điều phù hợp với tính chất xâm lấn thâm nhiễm nhu mơ não lành UTKĐ gây phá huỷ tế bào neuron tăng sinh tế bào u, tăng hoạt động chuyển hoá màng tế bào 4.4.5 Giá trị cộng hưởng từ phổ chẩn đoán phân bậc UTKĐ 4.4.5.1 Tỷ lệ Cho/NAA Với điểm cắt Cho/NAA = 2,2 tương tự nghiên cứu Zeng, cộng hưởng từ phổ có độ nhạy 94,23%, độ đặc hiệu 63,64% nghiên cứu Nghiên cứu Zeng cho thấy điểm cắt Cho/NAA = 2,2 cho độ nhạy cao 88%, độ đặc hiệu thấp 66,67% Đường cong ROC cho thấy tỷ lệ Cho/NAA số có giá trị chẩn đốn phân bậc UTKĐ Điểm cắt Cho/NAA = 2,76 cho diện tích đường cong lớn 86,95%, CHT phổ có độ nhạy 82,69%, độ đặc hiệu 78,79%, giá trị tiên đoán dương 86%, giá trị tiên đoán âm 74,29% chẩn đoán phân bậc UTKĐ Như vậy, điểm cắt Cho/NAA = 2,76, cộng hưởng từ phổ có độ nhạy thấp (82,69% so với 94,23%), độ đặc hiệu cao (78,79% so với 63,64%) so với điểm cắt Cho/NAA = 2,2 Điều giúp chẩn đốn nhóm UTKĐ bậc cao hạn chế chẩn đốn nhầm nhóm u bậc thấp thành nhóm u bậc cao Hai yếu tố quan trọng q trình điều trị nhóm u bậc thấp điều trị mức hay nhóm u bậc cao điều trị tích cực ảnh hưởng đến tỷ lệ biến chứng tử vong bệnh nhân 23 4.4.5.2 Tỷ lệ Cho/Cr Nghiên cứu chúng tơi cho thấy tỷ lệ Cho/Cr có giá trị chẩn đốn phân bậc UTKĐ với diện tích đường cong 61,9% 4.4.5.2 Tỷ lệ NAA/Cr Chúng nhận thấy tỷ lệ NAA/Cr có giá trị chẩn đốn phân bậc UTKĐ với diện tích đường cong thấp số nghiên cứu 50,15% 4.5 Giá trị chẩn đoán phân bậc kết hợp hai phương pháp CHT tưới máu CHT phổ Khác với kết công bố, nghiên cứu cho thấy kết hợp hai số rCBV tỷ lệ Cho/NAA không giúp tăng giá trị chẩn đoán phân bậc UTKĐ Sự khác biệt giải thích thiết kế nghiên cứu khác nghiên cứu Trong nghiên cứu Law Zonari lưạ chọn bệnh nhân chụp sau sinh thiết lấy bỏ phần khối, điều ảnh hưởng đến kết q trình chuyển hố, tăng sinh mạch u thay đổi sau điều trị Nghiên cứu loại bỏ trường hợp can thiệp sinh thiết hay phẫu thuật Mặc dù vậy, tỷ lệ UTKĐ bậc cao nghiên cứu Aprile chiếm tỷ lệ cao > 50% ảnh hưởng đến việc xác định điểm cắt số KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 85 bệnh nhân u thần kinh đệm cộng hưởng từ tưới máu cộng hưởng từ phổ rút số kết luận sau: Đặc điểm UTKĐ CHT tưới máu CHT phổ - Mức độ tăng sinh mạch đồ thể tích máu não giá trị trung bình rCBV có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm u bậc thấp bậc cao, bậc u - Nồng độ trung bình Cho có xu hướng tăng dần, nồng độ trung bình NAA Cr có xu hướng giảm dần xuất phổ Lac có xu hướng tăng dần theo mức độ ác tính u - Nồng độ trung bình NAA Cr có khác biệt có ý nghĩa thống kê, nồng độ trung bình Cho khơng có khác biệt bậc u nhóm u 24 - Tỷ lệ Cho/NAA có khác biệt có ý nghĩa thống kê, tỷ lệ NAA/Cr Cho/Cr khơng có khác biệt bậc u nhóm u Giá trị CHT tưới máu CHT phổ chẩn đoán phân bậc UTKĐ - Chỉ số rCBV tỷ lệ Cho/NAA có giá trị tốt chẩn đoán phân bậc UTKĐ - Tại điểm cắt rCBV = 2,56, CHT tưới máu có độ nhạy 86,54%, độ đặc hiệu 75,76%, giá trị tiên đoán dương 84,91%, giá trị tiên đoán âm 78,12% chẩn đoán phân bậc UTKĐ - Tại điểm cắt Cho/NAA = 2,76, CHT phổ có độ nhạy 82,69%, độ đặc hiệu 78,79%, giá trị tiên đoán dương 86%, giá trị tiên đoán âm 74,29% chẩn đoán phân bậc UTKĐ - Sự kết hợp rCBV tỷ lệ Cho/NAA không làm tăng giá trị chẩn đoán phân bậc UTKĐ KIẾN NGHỊ Các chuỗi xung tưới máu chuỗi xung phổ cần sử dụng đồng thời thường xuyên bệnh lý sọ não nói chung đặc biệt trường hợp UTKĐ trước phẫu thuật ngồi giá trị chẩn đốn mức độ ác tính UTKĐ, hai chuỗi xung có nhiều ứng dụng lâm sàng chứng minh qua nhiều nghiên cứu giúp nâng cao khả chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt theo dõi tổn thương sau điều trị Các điểm cắt số rCBV tỷ lệ Cho/NAA nên sử dụng để chẩn đốn phân biệt nhóm UTKĐ bậc thấp nhóm UTKĐ bậc cao 25 ... thống kê 3.3.3 Giá trị cộng hưởng từ tưới m u chẩn đoán phân bậc UTKĐ 3.3.3.1 Giá trị cộng hưởng từ tưới m u chẩn đoán UTKĐ Bảng 3.6 Giá trị cộng hưởng từ tưới m u chẩn đốn phân bậc UTKĐ Mơ bệnh... Ti u chuẩn lại trừ: - Các trường hợp chẩn đốn u não khơng chụp cộng hưởng từ đầy đủ chuỗi xung cộng hưởng từ thường quy, cộng hưởng từ tưới m u cộng hưởng từ phổ chuỗi xung không đạt y u c u chẩn... nghiên c u 85 bệnh nhân u thần kinh đệm cộng hưởng từ tưới m u cộng hưởng từ phổ rút số kết luận sau: Đặc điểm UTKĐ CHT tưới m u CHT phổ - Mức độ tăng sinh mạch đồ thể tích m u não giá trị trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ tưới máu và cộng hưởng từ phổ trong chuẩn đoán một số u thần kinh đệm trên lều ở người lớn (TT), Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ tưới máu và cộng hưởng từ phổ trong chuẩn đoán một số u thần kinh đệm trên lều ở người lớn (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay