trò chơi chữ cái l m n

21 65 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:42

Giáo án làm quen chữ viết Đề tài: Trò chơi ch cỏi n m l Giáo viên: Nguyễn ThÞ Thđy Líp ti A2 Trò chơi : “Ai tinh mắt” l n m l n m l m n m l n n m l Trò chi: Tỡm ch bé tìm chữ m Hoa mận m Hoa đào Hoa cánh buớm Hoa chuối cảnh Hoa mai m Hoa đồng tiền m bé tìm chữ n Hoa mận n Hoa đào Hoa cánh n buớm Hoa chuối cảnh n Hoa mai Hoa đồng n tiền n bé tìm chữ l Hoa mận Hoal loa kèn Hoa cánh buớm Hoa l lan chuông Hoa mai Hoa đồng tiền Trò chơi: Ai giỏi m Hoa cánh buớm Hoa mận n Hoa loa kèn l Hoa đồng tiền Trò ch ơi: Thử t ài bé n l m m l Trò chơi TRề CHI HT TO" n l m l n m l m n ... tìm chữ l Hoa mận Hoal loa kèn Hoa cánh buớm Hoa l lan chuông Hoa mai Hoa đồng tiền Trò chơi: Ai giỏi m Hoa c¸nh bm Hoa mËn n Hoa loa kÌn l Hoa đồng tiền Trò ch ơi: Thử t ài bé n l m m l Trò chơi. . .Trò chơi : “Ai tinh mắt” l n m l n m l m n m l n n m l Trũ chi: Tỡm ch bé tìm chữ m Hoa mận m Hoa đào Hoa cánh buớm Hoa chuối cảnh Hoa mai m Hoa đồng tiền m bé tìm chữ n Hoa mận... Hoa c¸nh bm Hoa mËn n Hoa loa kÌn l Hoa đồng tiền Trò ch ơi: Thử t ài bé n l m m l Trò chơi TRề CHƠI “HÁT TÁO" n l m l n m l m n
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi chữ cái l m n, trò chơi chữ cái l m n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay