Thị trường du lịch thành phố đà nẵng trong hội nhập quốc tế (tt)

27 45 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:28

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ HOA THỊ TRƯỜNG DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số: 62 31 01 02 HÀ NỘI - 2018 Cơng trình hồn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Hoa Phượng TS Đỗ Thanh Phương Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ ngày 1/1/1997, Đà Nẵng tách khỏi tỉnh Quảng Nam, trở thành thành phố (TP) trực thuộc Trung ương, đến nay, Đà Nẵng dần trở thành trung tâm kinh tế, trị, văn hóa khu vực miền Trung Tây Nguyên TP có nhiều lợi để phát triển thị trường du lịch (TTDL) Sau 20 năm phát triển TTDL Đà Nẵng có nhiều khởi sắc: Sản phẩm du lịch ngày đa dạng phong phú, tốc độ tăng trưởng khách du lịch cao, giai đoạn 2007-2016 21,93%, doanh thu du lịch bình quân đạt 29,6%, đóng góp 22,92% vào tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) TP, góp phần khơng nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP, giải việc làm, nâng cao đời sống dân cư Những kết đạt TTDL TP Đà Nẵng thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn, làm thay đổi mặt TP, vị TP Đà Nẵng nước quốc tế ngày nâng cao Vì thế, Đại hội Đảng lần thứ XXI Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục khẳng định “phát triển mạnh ngành dịch vụ dịch vụ du lịch” ba khâu đột phá phát triển kinh tế- xã hội TP nhiệm kỳ 2015-2020 Tuy vậy, TTDL thành Đà Nẵng chưa khai thác hết tiềm lợi sẵn có Đà Nẵng gần điểm trung chuyển khách Huế vào Hội An, Nha Trang cung ứng sản phẩm du lịch chưa thật phong phú, chưa khắc phục tính thời vụ, thiếu sản phẩm du lịch đặc sắc, ấn tượng mang sắc riêng có đẳng cấp quốc tế, thiếu dịch vụ mua sắm giải trí hấp dẫn, đặc biệt thiếu khu mua sắm, khu vui chơi dịch vụ giải trí đêm, nhà Do khơng có nhiều lựa chọn nên khách thường lưu lại ngắn ngày (2-3 ngày), thời gian du khách lưu lại Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan) lên tới ngày, chí 15-20 ngày Mặt khác, môi trường kinh doanh (KD) du lịch chưa thực bền vững, nạn chặt chém, nâng giá dịch vụ du lịch, tình trạng ăn xin biến tướng, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo du khách, vấn đề vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm chưa xử lý dứt điểm Việc cạnh tranh thiếu lành mạnh công ty du lịch chui nước, tour du lịch đồng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh đơn vị KD du lịch TP Hơn nữa, trình khai thác phát triển du lịch phần dẫn đến tình trạng nhiểm mơi trường, làm đa dạng sinh học, phá hủy môi trường sinh thái TP Bên cạnh đó, TTDL Việt Nam hội nhập ngày sâu, rộng với TTDL khu vực giới, đặc biệt năm 2007 Việt Nam thức gia nhập tổ chức kinh tế giới (WTO) năm 2015 gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) với sách du lịch tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) du lịch có quy mơ lớn nước ngồi đầu tư vào Đà Nẵng, đó, thách thức không nhỏ doanh nghiệp kinh doanh (DNKD) du lịch địa bàn TP Vì thế, để phát huy mặt tích cực khắc phục hạn chế, thách thức chế thị trường đưa TTDL TP phát triển cần có giải pháp đồng nhằm phát triển TTDL TP Đà Nẵng theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy nhanh q trình phát triển kinh tế- xã hội TP yêu cầu nhiệm vụ chiến lược vừa cấp thiết vừa lâu dài Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài: "Thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế" làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế trị Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa lý luận thực tiễn thị trường du lịch, luận án nghiên cứu yếu tố cấu thành TTDL, nhân tố ảnh hưởng đến TTDL hội nhập quốc tế Trên sở luận án sâu phân tích, đánh giá thực trạng TTDL TP Đà Nẵng thời gian qua Từ đề xuất phương hướng giải pháp phát triển TTDL TP Đà Nẵng thời gian tới, để du lịch Đà Nẵng thực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội TP phát triển nhanh, bền vững trình hội nhập quốc tế 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, luận án có nhiệm vụ: Một là, làm rõ sở lý luận thực tiễn TTDL hội nhập quốc tế bao gồm khái niệm TTDL, đặc điểm vai trò TTDL, loại TTDL, yếu tố cấu thành TTDL nhân tố ảnh hưởng đến phát triển TTDL, kinh nghiệm phát triển TTDL số nước địa phương phát triển TTDL TP Đà Nẵng tham khảo Hai là, phân tích đánh giá thực trạng TTDL thành phố Đà Nẵng từ năm 2010 đến 2016 khía cạnh tình hình hình cung, cầu, giá cả, cạnh tranh TTDL TP, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân thực trạng Ba là, sở đánh giá sát thực thực trạng TTDL TP Đà Nẵng đồng thời vào chủ trương, đường lối phát triển TTDL Đảng Nhà nước, luận án đề xuất phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển TTDL TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu TTDL TP Đà Nẵng góc độ khoa học kinh tế trị Trong đó, luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến thị trường du lịch, yếu tố cấu thành TTDL mối quan hệ kinh tế yếu tố TTDL bao gồm quan hệ cung-cầu, hàng hóa du lịch, chủ thể kinh tế tham gia TTDL, vấn đề giá chế vận hành thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng điều kiện hội nhập quốc tế 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Luận án sâu nghiên cứu vấn đề cung-cầu, giá chế vận hành TTDL Việc nghiên cứu chủ thể tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng cung ứng sản phẩm tổ chức KD du lịch, dịch vụ du lịch để tìm giải pháp thúc đẩy phát triển trước yêu cầu đẩy mạnh hội nhập nước ta + Về không gian: Địa bàn TP Đà Nẵng Việt Nam + Về thời gian: Từ năm 2000 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận đưa phương pháp Luận án nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối, sách Đảng, Nhà nước du lịch phát triển TTDL 4.2 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp phân tích hệ thống sử dụng việc phân tích hệ thống lý luận TTDL hội nhập quốc tế phân tích trình phát triển TTDL TP Đà Nẵng gắn với thời kỳ hoàn cảnh cụ thể đất nước, TP gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế + Phương pháp trừu tượng hóa khoa học sử dụng để khái quát đặc điểm, vai trò TTDL hội nhập quốc tế, nguyên nhân hạn chế TTDL TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế + Phương pháp phân tích, tổng hợp: sử dụng việc phân tích hệ thống lý luận TTDL hội nhập quốc tế phân tích q trình hình thành, phát triển TTDL TP Đà Nẵng gắn với thời kỳ, hoàn cảnh cụ thể đất nước, TP gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế Trên sở phân tích yếu tố cấu thành TTDL, tác giả tổng hợp đưa đánh giá chung thành tựu, hạn chế thực trạng phát triển TTDL TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế + Phương pháp so sánh: luận án sâu nghiên cứu TTDL TP Đà Nẵng góc độ nghiên cứu kinh tế trị Nội dung phát triển TTDL TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế so sánh, đối chiếu với việc phát triển TTDL nước giới số địa phương nước nhằm rút kinh nghiệm cho phát triển TTDL Đà Nẵng + Phương pháp thu thập số liệu: nhằm phục vụ việc chứng minh cho luận điểm, lập luận nhận định, đánh giá thực trạng phát TTDL TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế, luận án sử dụng thu thập số liệu từ nguồn tài liệu thứ cấp số liệu sơ cấp: Thứ nhất, thu thập từ nguồn tài liệu thứ cấp, bao gồm: - Các văn bản, sách, báo cáo tổng kết, đề án, chiến lược, quy hoạch du lịch TP nguồn số liệu thống kê kết hiệu hoạt động sản xuất KD doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố - Tổng quan tư liệu nghiên cứu có DNKD du lịch, khách du lịch đăng tải báo, tạp chí, gồm báo cáo tổng kết hội nghị, hội thảo, kết đợt điều tra tổ chức, trả lời vấn nhà khoa học, nhà quản lý thân DN Thứ hai, phương pháp điều tra xã hội học: Mục đích điều tra xã hội học nhằm thu thập thơng tin cầu hàng hóa, dịch vụ du lịch TTDL TP Đà Nẵng việc cung ứng hàng hóa dịch vụ du lịch cung TTDL TP Đà Nẵng Đối tượng điều tra bao gồm khách du lịch nước khách du lịch quốc tế; DNKD du lịch địa bàn TP Đà Nẵng Phương pháp điều tra, tiến hành vấn bảng hỏi 250 khách du lịch nước, 250 khách du lịch quốc tế 65 DNKD du lịch địa bàn TP Việc chọn mẫu điều tra là: khách du lịch, phát phiếu điều tra ngẫu nhiên Còn DN, chọn mẫu có phân loại, sở danh sách bao gồm 1.297 DNKD du lịch (không kể hộ KD cá thể) tổng hợp từ Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, tác giả chọn 5% tương ứng với 65 DN để điều tra Những đóng góp luận án - Luận án tiếp cận vấn đề TTDL góc độ kinh tế trị, kết nghiên cứu luận án góp phần hệ thống hóa làm rõ vấn đề sở lý luận thực tiễn TTDL bối cảnh hội nhập quốc tế Trong đó, luận án sâu phân tích TTDL hội nhập quốc tế phương diện yếu tố cấu thành, chủ thể kinh doanh TTDL vai trò TTDL phát triển kinh tế- xã hội; luận giải đặc thù TTDL thể qua quan hệ cung, cầu, giá cả, chế vận hành nhân tố ảnh hưởng đến TTDL hội nhập quốc tế Từ thực tiễn kinh nghiệm phát triển TTDL số quốc gia địa phương nước, luận án rút học quý báu cho phát triển TTDL TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế - Luận án phân tích, nghiên cứu thực trạng TTDL TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế Phân tích kết cấu TTDL vấn đề cung, cầu TTDL, hàng hóa, dịch vụ du lịch, chủ thể kinh doanh chế, giá vận hành TTDL TP Đà Nẵng hội nhập kinh tế Từ thành tựu, hạn chế, luận án sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó, đặc biệt nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến mở rộng phát triển TTDL TP - Luận án luận giải bối cảnh dự báo xu hướng phát triển TTDL giới khu vực Việt Nam Đồng thời, luận án đưa phương hướng mục tiêu phát triển TTDL TP Đà Nẵng hội hập quốc tế để làm luận đưa giải pháp có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy phát triển TTDL TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án kết cấu thành chương, 11 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước thị trường du lịch hội nhập quốc tế Các tác giả, John Ward, Phil Higson William Campbell (1994) “Leisure and Tourism”; Erik Lundberg (2011) “Evaluation of Tourism Impacts-a sustainable development perspective”; Chien Shin University of Science and Technology; Park Kyung-Hye and Han In-Soo (2016) “Japanese Michino Eki initiavefor rural economy and sustainable tourism- Cases and success factors’’ Những cơng trình nghiên tác giả nước ngồi trình bày tổng qt quy hoạch tổng thể du lịch, công nghệ du lịch, khái niệm kinh tế du lịch, quan hệ cung cầu chế vận hành hoạt động KD du lịch TTDL 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước thị trường du lịch hội nhập quốc tế Các công trình nghiên cứu dạng sách tham khảo chuyên khảo: - Nguyễn Văn Lưu (1998), “Thị trường du lịch”; Nguyễn Văn Dung (2009) “Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố”; Đỗ Thanh Phương (chủ biên 2009), Khai thác tiềm phát kinh tế du lịch tỉnh dun hải miền Trung, Ngồi cơng trình sách tham khảo, chun khảo có đề tài khoa học, luận án tiến sĩ nghiên cứu du lịch TTDL hội nhập quốc tế: - Đề án (2001), “Chủ trương giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Miền Trung-Tây Nguyên” Tổng cục du lịch Việt Nam; Hoàng Thị Ngọc Lan (2007), “Thị trường du lịch tỉnh Hà Tây” Các cơng trình nghiên cứu ngành du lịch mà tác giả khái qt tạo nhiều góc nhìn đa dạng du lịch, TTDL Nnhiều cơng trình tập trung nêu bật tiềm du lịch miền Trung-Tây Nguyên có Đà Nẵng, nhiều đề tài đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch hay tầm quan trọng vai trò quản lý nhà nước ngành du lịch TP Đà Nẵng Đây nguồn tài liệu thiết thực, phong phú, có giá trị khoa học tham khảo Tuy nhiên, chưa có cơng trình sâu nghiên cứu tổng thể phát triển TTDL TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế góc độ khoa học kinh tế trị Ngồi sách tham khảo, chuyên khảo, đề tài, luận án tiến sĩ có viết đăng tạp chí chuyên ngành nghiên cứu du lịch TTDL góc độ khác nhau: - Lê Tuấn Anh (2013), “Du lịch giới tác động du lịch Việt Nam’’; Ngô Ngọc Hậu (2015), “Đà Nẵng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù’’; Đỗ Thanh Phương (2015), “Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bền vững TP Đà Nẵng’’ * Khái quát kết làm rõ cơng trình nghiên cứu du lịch thị trường du lịch hội nhập quốc tế Các công trình nghiên cứu tác giả nước ngồi nước du lịch, kinh tế du lịch, TTDL luận giải nội dung chủ yếu sau đây: Một là, vấn đề lý luận kinh tế du lịch, TTDL như: khái niệm du lịch, du lịch bền vững, sản phẩm du lịch, cung, cầu du lịch, lực cạnh tranh TTDL, nguồn nhân lực du lịch, quản lý nhà nước TTDL … Hai là, đặc điểm, tình hình xu hướng phát triển TTDL quốc gia giới số địa phương nước ta Những kinh nghiệm để Đà Nẵng nâng cao lực cạnh tranh, tạo lập sản phẩm du lịch độc thu hút khách du lịch để phát triển TTDL Ba là, phân tích, làm rõ sản phẩm du lịch, cấu sản phẩm du lịch, vai trò yếu tố cấu thành TTDL, vai trò TTDL phát triển KT-XH đất nước, vùng khía cạnh, yếu tố cấu thành cung cầu du lịch, hình thành, vận hành phát triển TTDL Bốn là, số tác giả đề xuất phương hướng, mục tiêu nhóm giải pháp nhằm phát triển du lịch, TTDL KD du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng hóa phẩm du lịch để thu hút du khách nước quốc tế, nâng cao hiệu nguồn vốn để phát triển sản phẩm du lịch Tuy nhiên, mặt lý luận cần phải làm sáng tỏ khái niệm TTDL góc độ kinh tế trị, đặc điểm TTDL, phân tích có hệ thống yếu tố cấu thành TTDL, mối quan hệ TTDL với thị trường khác kinh tế nhân tố ảnh hưởng đến TTDL hội nhập quốc tế Về mặt thực tiễn, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập cách đầy đủ, toàn diện thực trạng TTDL Đà Nẵng mặt: thành tựu hạn chế, thuận lợi khó khăn, nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến tồn tại, hạn chế Đồng thời, tác giả chưa đưa cách có hệ thống mục tiêu, phương hướng giải pháp để phát triển TTDL Đà Nẵng, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút khách du lịch điều kiện cạnh tranh khốc liệt 1.3 Những vấn đề trống luận án cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thị trường du lịch hội nhập quốc tế Các kết nghiên cứu cung cấp vấn đề lý luận TTDL phần tranh chung thực trạng TTDL nước ta Những kết nghiên cứu có giá trị tham khảo hữu ích tác giả luận án luận giải vấn đề lý luận kinh nghiệm thực tiễn luận án Những vấn đề luận án cần tiếp tục phải làm rõ là: Thứ nhất, cần thiết phải làm sáng làm rõ thêm số vấn đề lý luận TTDL khía cạnh: khái niệm TTDL, đặc điểm vai trò TTDL, loại TTDL, yếu tố cấu thành TTDL nhân tố ảnh hưởng đến phát triển TTDL bối cảnh phát triển tình hình nước quốc tế Thứ hai, từ kinh nghiệm thành công nước giới tỉnh TP nước phát triển TTDL bối cảnh hội nhập sâu, rộng để rút học kinh nghiệm cho Việt Nam nói chung TP Đà Nẵng nói riêng tham khảo Thứ ba, cần phân tích, đánh giá thực trạng phát triển phát triển TTDL Đà Nẵng phương diện cung, cầu, chế vận hành TTDL Tìm tồn tại, hạn chế vấn đề đặt ra, từ đề xuất phương hướng giải pháp phát triển TTDL TP Đà Nẵng, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tếxã hội địa phương giai đoạn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1 Thị trường du lịch loại hình thị trường du lịch hội nhập quốc tế 2.1.1 Thị trường du lịch hội nhập quốc tế 2.1.1.1 Khái niệm thị trường du lịch hội nhập quốc tế Thị trường du lịch phận thị trường chung, phạm trù sản xuất lưu thơng hàng hóa, dịch vụ du lịch, phản ánh toàn quan hệ trao đổi 11 * Cơ chế hình thành giá cả, cạnh tranh thị trường du lịch hội nhập quốc tế Thị trường du lịch hội nhập quốc tế tổng thể mối quan hệ kinh tế hình thành khách du lịch nhà KD Trên thị trường này, lao động xã hội hao phí để sản xuất hàng hóa dịch vụ du lịchhội chấp nhận phải thông qua tương tác cung cầu, tác động cung cầu TTDL hình thành nên giá thị trường Thông qua quan hệ cung cầu, giá cạnh tranh TTDL dễ dàng nhận thấy ưu điểm bật chế thị trường Bên cạnh đó, trình cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận tất yếu xuất khuyết tật chế thị trường Vì thế, cần có can thiệp nhà nước, quyền địa phương nhằm làm hạn chế khuyết tật chế thị trường phát huy mạnh chế thị trường TTDL nhằm đưa TTDL ngày phát triển 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường du lịch hội nhập quốc tế Thị trường du lịch phát triển điều kiện hội nhập quốc tế chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố: * Môi trường quốc tế tổng thể nhân tố như: mơi trường trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, tài nhân tố tồn quốc gia kinh tế giới, chúng tác động mạnh mẽ tới phát triển TTDL thời kỳ hội nhập Trước hết, nhân tố tác động trực tiếp tới cung du lịch, đặc biệt DNKD du lịch Thứ hai, cầu du lịch phát triển mơi trường trị ổn định * Mơi trường nước tổng thể nhân tố như: môi trường trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, tài chế, sách quốc gia nhân tố tồn quốc gia, chúng tác động mạnh mẽ tới phát triển TTDL thời kỳ hội nhập * Cơ chế, sách quốc gia Hội nhập quốc tế diễn ngày sâu sắc, cạnh tranh quốc tế ngày gia tăng thế, TTDL ln chịu ảnh hưởng sách dài hạn ngắn hạn nhằm phát triển TTDL quốc gia, sách ln đặt bối cảnh hội nhập quốc tế * Điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch, điều kiện kinh tế- xã hội dân số Một quốc gia, địa phương có vị trí địa lý, địa hình, khí hậu thuận lợi, atif ngun du lịch phong phú, điều kiện kinh tế- xã hội phát triển, thu nhập dân cư cao, cấu 12 dân số phù hợp với hiểu biết, thân thiện cộng đồng dân cư yếu tố quan trọng thúc đẩy TTDL phát triển * Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch bao gồm sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch sở vật chất kỹ thuật xã hội tham gia phục vụ du lịch Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ, đại có ý nghĩa lớn việc thúc đẩy TTDL phát triển thời kỳ hội nhập * Năng lực hoạt động chủ thể kinh doanh du lịch biểu khía cạnh: Một là, lực cung ứng hàng hóa, dịch vụ du lịch Hai là, lực xây dựng phát triển thương hiệu 2.2.3 Vai trò thị trường du lịch hội nhập quốc tế - Hình thành điểm đến sản phẩm du lịch góp phần khai thác tốt nguồn tài nguyên du lịch cho phát triển kinh tế - Thị trường du lịch đóng vai trò thu hút phục vụ khách du lịch - Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế - Thị trường du lịch góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Góp phần thúc đẩy thị trường khác phát triển - Thị trường du lịch góp phần làm tăng lực cạnh tranh chủ thể KD du lịch Bảy là, TTDL phát triển tạo tác động tích cực kinh tế- xã hội 2.3 Kinh nghiệm số quốc gia địa phương phát triển thị trường du lịch hội nhập quốc tế 2.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia phát triển thị trường du lịch hội nhập quốc tế Kinh nghiệm số nước ASEAN Thái Lan Singapore Malaysia phát triển TTDL: Thứ nhất, coi trọng chiến lược, kế hoạch nhằm thúc đẩy TTDL phát triển Thứ hai, thực sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách Thứ ba, sách đa dạng hóa hàng hóa, dịch vụ du lịch Thứ tư, trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực du lịch Thứ năm, đầu tư phát triển sở vật chất kỹ thuật phục vụ TTDL Thứ sáu, điều chỉnh giá sản phẩm du lịch đẩy mạnh marketing du lịch 2.3.2 Kinh nghiệm số địa phương nước phát triển thị trường du lịch hội nhập quốc tế Dưới kinh nghiệm Khánh Hòa Quảng Ninh phát triển TTDL hội nhập quốc tế: 13 - Tập trung phát triển thị trường trọng điểm - Đẩy mạnh phát triển loại hình, sản phẩm du lịch - Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch - Chú trọng marketing du lịch - Đẩy mạnh liên kết nhằm phát triển thị trường du lịch 2.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho thành phố Đà Nẵng phát triển thị trường du lịch hội nhập quốc tế Qua nghiên cứu phát triển TTDL số nước số địa phương, rút học kinh nghiệm vận dụng vào phát triển TTDL TP Đà Nẵng: Một là, xây dựng chiến lược phát triển TTDL dài hạn Hai là, đa dạng hóa loại hình, sản phẩm du lịch Ba là, trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bốn là, đầu tư sở vật chất- kỹ thuật phục vụ du lịch Năm là, đẩy mạnh quảng bá du lịch Sáu là, tăng cường liên kết phát triển TTDL Chương THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2000-2016 3.1 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến phát triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế 3.1.1 Những thuận lợi phát triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng * Điều kiện tự nhiên tài nguyên du lịch: Thành phố Đà Nẵng thành phố cảng lớn miền Trung, với vị trí địa lý, địa hình mình, Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội việc sử dụng kết cấu hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm Miền trung, hành lang kinh tế Đông Tây: tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển đường hàng khơng quốc tế; Địa hình vừa có núi, biển sơng xen kẽ vùng đồng ven biển điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch với nhiều loại hình đa dạng du lịch sinh thái, du thuyền, tắm biển, lướt ván, thể thao biển, thám hiểm leo núi, nghĩa dưỡng số loại hình dịch vụ cao cấp khác khơng thua điểm du lịch nước khu vực 14 Với đặc điểm khí hậu nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao biến động, tạo sức thu hút du khách đến với loại hình du lịch: du lịch biển, du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng Tài nguyên du lịch: Đà Nẵng thành phố có tài nguyên du lịch phong phú đa dạng bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn Với nhiều cảnh quan thiên nhiên sinh động, nhiều bãi biển đẹp, nhiều di tích văn hóa, lịch sử đặc trưng lâu đời Ngồi ra, Đà Nẵng bao bọc di sản văn hoá giới tiếng cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn Rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng điều kiện quan trọng để TP phát triển TTDL * Tình hình kinh tế-xã hội, điều kiện quan trọng thúc đẩy TTDL phát triển: Với dân số triệu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, cấu kinh tế chuyển dịch hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, đại điều kiện thuận lợi để phát triển TTDL địa bàn TP thời kỳ hội nhập 3.1.2 Những khó khăn phát triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng Thứ nhất, hàng năm, Đà Nẵng chịu tác động tượng thời tiết nguy hiểm bất lợi cho phát triển TTDL Thứ hai, địa hình TP Đà Nẵng đồi núi dốc chiếm diện tích lớn, thêm vào đó, hệ thống sơng ngòi ngắn dốc, nên có lũ lụt bão tố gây thiệt hại làm tổn hại đến tài nguyên du lịch,… đồng thời hạn chế việc tiếp cận điểm du lịch hủy chuyến bay, tàu; tour, kiện du lịch,… TP Đà Nẵng Thứ ba, vấn đề ô nhiễm môi trường thiếu ý thức người dân, khách du lịch, việc xử lý nước thải, rác thải dịch vu ̣phục vụ du lịch Thứ tư, việc tăng nhanh quy mô dân số Đà Nẵng đặt TP trước thách thức lớn suy giảm môi trường ảnh hưởng đến phát triển TTDL Thứ năm, với đó, tình hình suy thối kinh tế toàn cầu năm gần Thứ sáu, đạt thành tựu định phát triển kinh tế- xã hội năm qua, nhìn chung kinh tế TP nhiều bất cập 15 3.2 Thực trạng thị trường du lịch thành phố đà nẵng giai đoạn 2000-2016 3.2.1 Thực trạng cầu du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế 3.2.1.1 Thực trạng khách du lịch Tốc độ trăng trưởng khách du lịch bình quân giai đoạn 2000-2006 đạt 15,02% Chỉ sau 10 năm gia nhập WTO (2007-2016), tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân thời kỳ 2007-2016 21,93%, tăng 1,69 lần so với giai đoạn trước hội nhập (2000-2006) 3.2.1.2 Thực trạng cầu hàng hóa du lịch Qua khảo sát tác giả, mức chi tiêu bình qn du khách nội địa thấp từ đến triệu chiếm tỷ lệ cao 38,8% Dưới triệu đồng chiếm tỷ lệ tương đối lên đến 30,4% lượng du khách khảo sát Đối với khách du lịch nước đến với Đà Nẵng phần lớn có nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ du lịch như: thưởng thức đặc sản ẩm thực 56% Tham quan, vui chơi giải trí 51,2% Các dịch vụ mua sắm, hàng lưu niệm 43,6%… Mức chi tiêu bình quân du khách quốc tế chưa thật cao, từ 100 đến 500 USD triệu chiếm tỷ lệ cao 35,2% Từ 500 đến 900 USD chiếm tỷ lệ tương đối lên đến 31,6% lượng du khách khảo sát Tỷ lệ du khách chi tiêu từ 1000 đến 3000 nghìn USD chiếm tỷ trọng khiêm tốn 18,4% Mặt khác, du khách quốc tế đến với Đà Nẵng phần lớn có nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ du lịch như: Tham quan, vui chơi giải trí 57,6%, thưởng thức đặc sản ẩm thực 55,2% Các dịch vụ mua sắm, hàng lưu niệm chiếm 40,8% 3.2.2 Thực trạng cung du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế 3.2.2.1 Chính sách thành phố Đà Nẵng phát triển du lịch Chính sách chung TP phát triển du lịch: Đà Nẵng xác định du lịch ngành kinh tế mũi nhọn vậy, giai đoạn TP có sách phù hợp nhằm đưa TTDL phát triển hội nhập sâu với TTDL quốc tế Chính sách xúc tiến du lịch Trong năm qua công tác xúc tiến du lịch TP trọng đầu tư: Tổ chức đồn Famtrip; Tổ chức thành cơng chương trình hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng đến thị trường nước; Thường xuyên quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thông qua ấn phẩm tập gấp, brochure 3.2.2.2 Thực trạng sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch thành phố Đà Nẵng Nhằm tạo điều kiện cho TTDL phát triển, năm qua Đà Nẵng không ngừng nỗ lực đầu tư sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, sở vật chất kỹ thuật du lịch TP phát triển số lượng chất lượng: 16 Về hệ thống sở lưu trú giai đoạn từ 2000-2006, bình quân số khách sạn tăng 8,38% số phòng tăng 4,29% (năm 2000 có 60 khách sạn với 2.121 phòng, đến năm 2006 105 khách sạn 3244 phòng) Giai đoạn từ 2007-2016, bình qn số khách sạn tăng lần so với giai đoạn trước đó, đạt 19,28% (từ 137 khách sạn năm 2007 lên 572 khách sạn năm 2016), số phòng tăng bình quân gần lần so với giai đoạn trước, đạt 23,1% (năm 2007: 4.134 phòng, năm 2016: 21.197 phòng) Về hoạt động KD lữ hành: Giai đoạn 2000-2006, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,39% (năm 2000 có 52 đơn vị KD lữ hành, đến năm 2006 có 72 đơn vị KD lữ hành) Giai đoạn 2007-2016, tốc độ tăng trưởng DN lữ hành trung bình năm 14,55%, cao gấp gần lần so với giai đoạn trước hội nhập (năm 2007 có 74 đơn vị KD lữ hành lên đến 270 đơn vị KD lữ hành vào năm 2016) Về dịch vụ ăn uống: Giai đoạn 2000-2006, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,78% Năm 2000 có 38 đơn vị KD dịch vụ ăn uống, đến năm 2006 có 69 đơn vị KD dịch vụ ăn uống Giai đoạn 2007-2016, tốc độ tăng trưởng DNKD dịch vụ ăn uống bình năm 23,80%, cao gấp gần lần so với giai đoạn 2000-2006 Năm 2007 có 131 đơn vị KD dịch vụ ăn uống lên đến 454 đơn vị KD dịch vụ ăn uống vào năm 2016 Về kết cấu hạ tầng giao thông: Trong năm qua, kết cấu sở hạ tầng kinh tế- xã hội TP không ngừng đầu tư phát triển số lượng chất lượng Đặc biệt lĩnh vực giao thông vận tải, phương tiện vận tải TP tăng nhanh số lượng chất lượng, theo lực vận chuyển khách du lịch tăng lên Về sở vui chơi giải trí-thể thao: Giai đoạn từ 2000- 2006, TP có số điểm vui chơi giải trí công viên 29/3, siêu thị Bài Thơ, siêu thị Big C Đến giai đoạn 2007-2016 khu vui chơi, thể thao giải trí TP có phát triển mạnh mẽ Hàng loạt cơng trình lớn, đại du lịch hoàn thành, đưa vào hoạt động cáp treo Bà Nà, khu giải trí Fantasy Park, vòng quay Mặt trời (Sun Wheel), công viên Châu Á, khu giải trí Helio Center, khu giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores, sân golf The Dunes Hòa Hải 3.2.2.3 Thực trạng nhân lực thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Quy mô nhân lực du lịch TP Đà Nẵng thể số lượng nhân lực du lịch độ tuổi lao động: Giai đoạn 2000-2006, số lượng lao động du lịch phát triển chậm, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,66% Năm 2000 có 1.489 lao động 17 lĩnh vực du lịch Đến năm 2006 có 2.815 lao động hoạt động lĩnh vực Thời kỳ Việt Nam gia nhập WTO AEC (2007-2016), giai đoạn số lượng lao động tăng lên nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng bình qn 26,6% Năm 2007 có 3.254 lao động hoạt động lĩnh vực du lịch Đến cuối năm 2016, tổng số lao động lĩnh vực 27.000 người (tăng 81% so với năm 2015), gấp lần so với thời điểm gia nhập WTO năm 2007) Trong tập trung chủ yếu lao động lĩnh vực lưu trú (khách sạn) chiếm 56,19%, nhà hàng chiếm 23,46%, lại lao động lĩnh vực lữ hành khác Chất lượng nhân lực du lịch TP Đà Nẵng Đến nay, chất lượng nhân lực ngành du lịch bước đáp ứng yêu cầu phát triển TTDL thời kỳ hội nhập, thể ở: Về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành du lịch: Qua kết điều tra tác giả nhân lực du lịch Đà Nẵng năm 2016 cho thấy, lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao 60,04%, lao động có trình độ đại học cao đẳng chiếm 12,5%, lao động có trình độ trung cấp, nghề 13,32% 34,11% Trình độ ngoại ngữ: lao động ngành du lịch địa bàn thành có trình độ ngoại ngữ tương đối cao 64,57%, nước chiếm 60% Bên cạnh nhân lực việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất TP DN trọng 3.2.3 Thực trạng hàng hóa du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Đà Nẵng địa phương có tiềm du lịch có điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hóa du lịch đa dạng, hấp dẫn du khách Các hóa du lịch chủ yếu, mạnh du lịch biển, du lịch đường sơng, du lịch văn hóa ý khai thác, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng TTDL 3.2.4 Thực trạng chủ thể tham gia thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế DNKD du lịch bao gồm: DNKD dịch vụ lưu trú, DNKD dịch vụ lữ hành DNKD dịch vụ ăn uống Ngày 23/11/2001, luật DN đời, DNKD du lịch địa bàn TP Đà Nẵng có phát triển đáng kể, đặc biệt từ Việt Nam gia nhập WTO AEC số lượng lượng DNKD du lịch tăng hàng năm Giai đoạn 2000-2006 bình quân năm có 14,85 DN đăng ký mới, tốc độ tăng trưởng bình qn giai đoạn 7,66% (năm 2000 có 150 DN, đến năm 2006, tăng lên 246 DN) Giai đoạn 2007-2016 bình qn năm có 93,4 DN đăng ký mới, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 18,78% (năm 2007 có 342 DN, đến năm 2016, tăng lên 1.297 DN) 18 Hộ cá thể KD du lịch: Tính đến địa bàn TP có 15.286 hộ cá thể KD dịch vụ du lịch Các hộ cá thể KD du lịch địa bàn TP chủ yếu KD lĩnh vực dịch vụ lưu trú (các khách sạn mini, hay nhà nghĩ) dịch vụ ăn uống Số KD lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi, giải trí (sản xuất đá mỹ nghệ, KD karaoke, massage ) Quy mô KD hộ cá thể đa số nhỏ lẻ, chủ yếu người KD, đối tượng KD thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, trình độ hiểu biết khác nhau; nhận thức ý thức tuân thủ pháp luật nhiều hộ KD chưa cao Tổ hợp tác KD du lịch: Tổ hợp tác KD du lịch Đà Nẵng với thành viên hộ dân KD loại hình dịch vụ du lịch Homstay địa bàn TP Hiện nay, tổ hợp tác KD du lịch homestay, địa bàn TP có khoảng 15 hộ KD homestay dạng nhà vườn, hộ KD DN tư nhân nước 3.2.5 Cơ chế giá cạnh tranh thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Trong thời gian qua, TP Đà Nẵng thực sách giá hàng hóa du lịch thị trường định; Chính quyền TP phối hợp với sở, ban ngành liên quan thực niêm iết giá tăng cường kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực niêm yết giá bán giá niêm yết nhằm ổn định TTDL; Mức phí tham quan danh lam, thắng cảnh địa bàn niêm iết giá theo quy định Nghị Quyết Hội đồng nhân dân TP năm, thời điểm 3.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển thị trường du lịch thành phố đà nẵng hội nhập quốc tế 3.3.1 Những kết đạt 3.3.1.1 Phát triển cầu du lịch TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế Với nỗ lực đầu tư sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, đa dạng sản phẩm dịch vụ đáp ứng cầu đa dạng du khách thời kỳ hội nhập, khách du lịch TTDL TP Đà Nẵng ngày tăng nhanh Tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch đến Đà Nẵng năm qua (2007-2016) 21,93%/năm, tăng gấp gần lần so với giai đoạn trước (2000-2006,chỉ 15,2%) TTDL phát triển đóng góp thúc đẩy kinh tế- xã hội TP phát triển 3.3.1.2 Phát triển cung du lịch TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế Một là, quản lý thành phố Đà Nẵng thị trường du lịch hội nhập quốc tế Công tác quản lý nhà nước TTDL Đà Nẵng có bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy TTDL phát triển, thể nhiều khía cạnh: Về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển TTDL trọng; Về công tác quản lý đầu tư ngành du lịch; Về quản lý nhà nước TTDL 19 bước vào chiều sâu; Về công tác tra, kiểm tra TP coi trọng triển khai thường xuyên nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh an toàn cho du khách; Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trọng; Về xúc tiến du lịch đầu tư Hai là, sở vật chất kỹ thuật du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế không ngừng đầu tư nâng cấp số lượng chất lượng Ba là, thu hút lực lượng lao động vào thị trường du lịch Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2006, Đà Nẵng có 3.200 lao động làm việc ngành du lịch, đến năm 2016 tổng số người làm việc ngành du lịch tăng lên 27.000 người (cho 270 DN lữ hành, 573 sở lưu trú, 454 DNKD dịch vụ ăn uống), gấp lần so với thời điểm gia nhập WTO năm 2007 3.3.1.3 Phát triển hàng hóa du lịch TP Đà Nẵng hội nhập quốc tế TTDL TP thu hút nhiều nguồn lực cho xây dựng phát triển hàng hóa du lịch Hàng hóa du lịch (sản phẩm du lịch) tăng chất lượng, số lượng đa dạng loại hình 3.3.1.4 Các chủ thể thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Trong năm qua, TTDL TP Đà Nẵng hội nhập phát triển thu hút chủ thể kinh tế nước quốc tế tham gia KD tập trung lĩnh vực dịch vụ lưu trú, dịch vụ lữ hành dịch vụ ăn uống 3.3.1.5 Giá thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Thành phố thực chế hình thành giá theo chế thị trường Bên cạnh đó, TP thực kê khai, niêm iết giá công khai hàng hóa dịch vụ lịch như: giá vé tham quan khu, điểm du lịch, giá phòng khách sạn, giá dịch vụ ăn uống, giá mặt hàng lưu niệm nhằm hạn chế tình trạng nâng giá bán hàng hóa, dịch vụ du lịch, chặt chém du khách vào mùa cao điểm Mặt khác, để khắc phục mặt trái chế thị trường TTDL, TP xử lý nghiêm DNKD du lịch thực KD du lịch không quy định TP giá DNKD trái pháp luật 3.3.2 Những hạn chế, yếu Thứ nhất, hiệu phát triển TTDL chưa thật tương xứng với tiềm năng, mạnh vốn có du lịch thành phố Thứ hai, cung du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển TTDL TP thời kỳ hội nhập, thể khía cạnh: 20 Một là, quản lý nhà nước phát triển TTDL địa bàn TP bộc lộ nhiều hạn chế Hai là, việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng du lịch thiếu đồng Ba là, nguồn nhân lực du lịch cải thiện, song chưa đáp ứng nhu cầu TTDL chưa chuyên nghiệp Thứ ba, hàng hóa, dịch vụ du lịch chưa thực đa dạng, phong phú, chất lượng chưa cao, đặc biệt thiếu sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo lạ Thứ tư, chủ thể KD dịch vụ du lịch có quy mô nhỏ, chất lượng thấp nên lực cạnh tranh thấp Thứ năm, chế, giá TTDL TP Đà Nẵng nhiều bất bập 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Ảnh hưởng biến động kinh tế- xã hội giới tác động đến TTDL TP Đà Nẵng - Công tác quản lý, quy hoạch kế hoạch phát triển TTDL thời kỳ hội nhập TP nhiều bất cập, thiếu tầm nhìn chiến lược - Nguồn vốn đầu tư sở vật chất, kỹ thuật cho phát triển TTDL cục hạn chế số lượng quy mô - Cơ sở, chương trình chất lượng đào tạo đội ngũ làm du lịch nhiều bất cập, nặng tính lý thuyết, việc gắn kết DN nhà trường yếu - Chưa trọng tập trung phát triển hàng hóa, dịch vụ du lịch theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp, đẳng cấp nhằm khai thác tốt tiềm mạnh TP - Thiếu liên kết chủ thể KD du lịch TTDL với ngành du lịch tổ chức kinh tế- xã hội Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030 4.1 Bối cảnh phương hướng phát triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 4.1.1 Bối cảnh dự báo xu hướng phát triển thị trường du lịch nước giới đến năm 2025 tầm nhìn 2030 - Bối cảnh quốc tế, khu vực dự báo xu hướng phát triển thị trường du lịch giới Thế giới khu vực có nhiều biến động, nhiều yếu tố vừa 21 hội vừa thách thức lớn Việt Nam có tác động trực tiếp đến phát triển TTDL Theo dự báo UNWTO, thời gian tới, du lịch tiếp tục tăng trưởng phạm vi toàn cầu Đến năm 2030, lượng khách du lịch quốc tế đạt khoảng 1,8 tỷ lượt Đông Nam Á đánh giá trở thành khu vực thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế với 187 triệu lượt - Dự báo xu hướng phát triển thị trường du lịch Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có TTDL phát triển, thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế 70-72 triệu lượt khách nội địa, doanh thu gấp lần năm 2020 (36 tỷ USD), nâng đóng góp ngành du lịch GDP đến 7,5% 4.1.2 Phương hướng phát triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 Thứ nhất, mở rộng quy mô TTDL Thứ hai, phát triển TTDL phải hướng vào coi trọng hiệu KT-XH Thứ ba, việc phát TTDL phải phát huy có hiệu yếu tố nội lực, đồng thời coi trọng thu hút nguồn lực từ bên ngồi Thứ tư, đẩy mạnh cơng tác xúc tiến quảng bá du lịch 4.2 Giải pháp phát triển thị trường du lịch thành phố đà nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030 4.2.1 Giải pháp hồn thiện chế, sách nhằm phát triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế 4.2.1.1 Hồn thiện sách, khuyến khích ưu đãi đầu tư vào sở hạ tầng du lịch, xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho phát triển TTDL Một là, Đà Nẵng xác định đầu tư phát triển TTDL đôi với đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng du lịch cách đồng Hai là, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư 4.2.1.2 Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động KD dịch vụ du lịch địa bàn - Ủy ban nhân dân TP cần tăng đẩy mạnh: Kiểm tra hướng dẫn DN việc thực quy định Chính phủ tăng cường quản lý công tác trật tự trị an, cháy nổ, bảo vệ mơi trường điểm tham quan du lịch Tình hình thực 22 quy chế bảo vệ mơi trường lĩnh vực du lịch Bộ Tài nguyên Môi trường khu, điểm du lịch địa bàn TP - Tôn vinh cá nhân, tổ chức KD du lịch có đóng góp lớn việc nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô TTDL TP 4.2.1.3 Hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch cho phát triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Trong điều kiện hội nhập, TP cần phải rà soát, bổ sung tiến hành quy hoạch mới, quy hoạch phát triển du lịch Đà Nẵng phải đặt quy hoạch chung phát triển kinh tế- xã hội nước, theo hướng phát triển bền vững tảng quy hoạch hợp đặt trong mối quan hệ liên ngành, liên vùng quan hệ cạnh tranh khu vực Đơng Nam Á, phải có phối kết với loại quy hoạch chuyên ngành khác giao thông, môi trường,… 4.2.2 Phát triển nguồn nhân lực du lịch thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Một là, cần tiến hành thống kê, rà soát, phân loại đánh giá nguồn nhân lực có TP thơng qua khảo sát, điều tra nguồn nhân lực du lịch sở đào tạo nhân lực du lịch Hai là, xây dựng sách phát triển nhân lực du lịch TTDL Ba là, đổi nội dung, chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ dạy học cở đào tạo nhân lực du lịch địa bàn TP Bốn là, cần ưu tiên hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân du lịch 4.2.3 Giải pháp phát triển hàng hóa du lịch thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Thứ nhất, hàng hóa, dịch vụ du lịch chủ lực: Phát triển hàng hóa, dịch vụ du lịch dựa mạnh tài nguyên du lịch TP, sở nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để đáp ứng với nhu cầu thị trường trọng đến sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch công vụ Thứ hai, phải khôi phục phát triển sản phẩm văn hóa đặc trưng Đà Nẵng để khai thác du lịch 23 4.2.4 Nâng cao lực hoạt động chủ thể kinh doanh thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Đối với quyền TP Cần có sách, chế thu hút đầu tư du lịch, sách hỗ trợ về: thuế, tín dụng, đất đai, đào tạo nhân lực nhằm tăng số lượng chất lượng chủ thể KD du lịch địa bàn TP Đối với chủ thể KD du lịch Để DNKD du lịch phát triển bền vững, hội nhập sâu vào kinh tế, việc xây dựng chiến lược KD có tính dài hạn đòi hỏi tất yếu DNKD du lịch địa bàn TP Để xây dựng chiến lược KD hợp lý, trước hết phải vào mục tiêu KT-XH TP đề chiến lược phát triển KD ngành du lịch; vào nhu cầu thị trường sản phẩm, dịch vụ; lực sản xuất, KD (năng lực vốn, máy móc, kỹ thuật, trình độ quản lý, lao động ) 4.2.5 Nâng cao tính chun nghiệp cơng tác xúc tiến quảng bá du lịch thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế Về cách thức phương tiện quảng bá du lịch TP cần phải xây dựng chiến lược quảng bá chuyên nghiệp nhằm hạn chế tính tự phát quảng bá du lịch DN Về nội dung quảng bá du lịch Đẩy mạnh quảng bá loại hình du lịch, trọng đến sản phẩm du lịch chủ lực TP nhằm nâng tầm thương hiệu điểm đến, thu hút ngày nhiều du khách nước Về tăng cường kết hợp Nhà nước với DN quảng bá du lịch Phối hợp chặt chẽ với Thông xã Việt Nam, quan báo chí truyền hình, truyền thơng ngồi nước để quảng bá du lịch Đà Nẵng sâu rộng bên ngồi Khuyến khích, tạo điều kiện cho hãng sản xuất phim đến quay phim TP Đà Nằng nhằm góp phần quảng bá hình ảnh TP thơng qua phim 24 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập quốc tế ngày sâu, rộng, phát triển TTDL đóng vai trò quan trọng phát triển đất nước Đặc biệt, quốc gia tham gia hội nhập quốc tế vai trò TTDL có vai trò to lớn việc hình thành điểm đến sản phẩm du lịch góp phần khai thác tốt nguồn tài nguyên du lịch cho phát triển kinh tế, đóng vai trò thu hút phục vụ khách du lịch; thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia, địa phương; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy thị trường khác phát triển làm tăng lực cạnh tranh chủ thể KD du lịch Sự phát triển TTDL quốc gia, địa phương không kế thừa lý luận phát triển TTDL nhà khoa học, học giả mà tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm thực tiễn quý giá quốc gia địa phương nước phát triển TTDL Trên sở tiềm năng, mạnh phát triển TTDL TP, tác giả phân tích thực trạng TTDL TP Đà Nẵng thời kỳ hội nhập giai đoạn 2000-2016, đặc biệt giai đoạn từ 2007 -2016, Việt Nam gia nhập hội nhập sâu rộng với khu vực giới, khía cạnh cung, cầu du lịch, hàng hóa, dịch vụ du lịch, chủ thể tham gia KD du lịch, chế, giá TTDL Trên sở đó, tác giả đánh giá thành tựu đạt hạn chế ngun nhân q trình phát triển TTDL TP Đà Nẵng Mặt khác, dựa phân tích lý luận, đánh giá thực tiễn, dự báo bối cảnh, xu hướng phát triển TTDL giới, nước chủ trương phát triển ngành du lịch TP Đà Nẵng phát triển KT-XH theo Nghị Đại hội Đảng TP Đà Nẵng lần thứ XXI năm 2015 Luận án đề xuất giải pháp phát triển TTDL TP Đà Nẵng bối cảnh hội nhập quốc tế đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030 Luận án tập trung vào nhóm giải pháp chính: (1) Giải pháp hồn thiện chế, sách, quy hoạch phát triển du lịch hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; (2) Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực; (3) Giải pháp phát triển hàng hóa, dịch vụ du lịch; (4) Giải pháp nâng cao lực hoạt động chủ thể KD thị trường du lịch; (5) Giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp xúc tiến quảng bá du lịch DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Phạm Thị Hoa (2014), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn nay”, Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, (124), tr.69-73 Đỗ Thanh Phương, Phạm Thị Hoa (2015), “Phát triển kinh tế đảo Lý Sơn theo hướng bền vững”, Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, (130), tr.87-90 Phạm Thị Hoa (2016), “Du lịch thành phố Đà Nẵng-Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, (135), tr.65-70 ... lịch loại hình thị trường du lịch hội nhập quốc tế 2.1.1 Thị trường du lịch hội nhập quốc tế 2.1.1.1 Khái niệm thị trường du lịch hội nhập quốc tế Thị trường du lịch phận thị trường chung, phạm... trường du lịch, nhân tố ảnh hưởng vai trò thị trường thị trường du lịch hội nhập quốc tế 2.2.1 Các yếu tố cấu thành thị trường du lịch hội nhập quốc tế Thị trường du lịch hội nhập quốc tế bao... triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế 3.1.1 Những thuận lợi phát triển thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng * Điều kiện tự nhiên tài nguyên du lịch: Thành phố Đà Nẵng thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường du lịch thành phố đà nẵng trong hội nhập quốc tế (tt) , Thị trường du lịch thành phố đà nẵng trong hội nhập quốc tế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay