Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6

21 55 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:20

Bài 1 (SGK trang 19 Toán lớp 6 tập 1)Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:15 . 2 . 6; 4 . 4 . 9; 5 . 3 . 12; 8 . 18; 15 . 3 . 4; 8 . 2 . 9.Đáp ánHãy nhận xét những tích trong đó tích của hai thừa số trong tích này lại bằng một thừa số trong tích khác. Chẳng hạn, trong tích 15 . 2 . 6 có 15 = 5 . 3 trong tích 5 . 3 . 12 và ngược lại, trong tích 5 . 3 . 12 lại có thừa số 12 = 2 . 6 trong tích 15 . 2 . 6.⇒ Đáp số: 15 . 2 . 6 = 5 . 3 . 12 = 15 . 3 . 4 (Đều bằng 15.12); 4 . 4 . 9 = 8 . 18 = 8 . 2 . 9 (Đều bằng 16.9 hoặc 8.18).Bài 2 (SGK trang 19 Toán lớp 6 tập 1)Có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng cách: Bài 1, 2, 3, 4, trang SGK Toán lớp tập 1: Tập hợp, Phần tử tập hợp A Tóm tắt kiến thức Tập hợp, Phần tử tập hợp: Mỗi tập hợp thường kí hiệu chữ in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X Mỗi phần tử tập hợp thường kí hiệu chữ thường; chẳng hạn: a phần tử tập hợp A, b phần tử tập hợp B, x phần tử tập hợp X Nếu a phần tử tập hợp A ta viết: a ∈ A Nếu b phần tử tập hợp A ta viết b ∉ A Để viết tập hợp, thường có hai cách: – Liệt kê phần tử tập hợp; tức viết tất phần tử tập hợp trog dấu ngoặc nhọn {} – Chỉ tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp đó; tức tính chất mà phần tử tập hợp phải có phần tử tập hợp có B Giải tập sách giáo khoa trang Mơn Tốn lớp tập 1: Bài (Trang SGK Đại số lớp tập 1) Viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 14 hai cách, sau điền kí hiệu thích hợp vào vng: 12 …A 16…A Đáp án hướng dẫn giải 1: Vì phần tử A số tự nhiên lớn nhỏ 14 nên 14 không thuộc tập hợp A Vậy A = {9; 10; 11; 12; 13} Dùng tính chất đặc trưng cho phần tử A = {x ∈ N | < x < 14} ta có: 12 ∈ A; 16 ∉A Bài (Trang SGK Đại số lớp tập 1) Viết tập hợp chữ từ “TOÁN HỌC” Bài giải: Mỗi chữ TOÁN HỌC liệt kê lần, tập hợp chữ từ TOÁN HỌC là: {T; O; A; N; H; C} Bài (Trang SGK Đại số lớp tập 1) Cho hai tập hợp: A = {a, b} B = {b, x, y} Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông: x …A; y …B; b …A; b… B Bài giải: x ∉ A; y ∈ B; b ∈ A; b∈B Bài (Trang SGK Đại số lớp tập 1) Nhìn hình 3, 5, viết tập hợp A, B, M, H Đáp án hướng dẫn giải 4: Mỗi đường cong kín biểu diễn tập hợp, dấu chấm đường cong kín biểu diễn phần tử tập hợp Hãy xét xem “bút” có phải phần tử tập hợp H hay không Ta có: A = {15; 26}, B = {1; a; b}, M = {bút}, H = {sách; vở; bút} Bài (Trang SGK Đại số lớp tập 1) Giải tập trang 7, SGK Toán tập 1: Tập hợp số tự nhiên A Giải tập Sách giáo khoa Toán lớp tập trang 7, Bài (trang SGK Toán Đại số tập 1) a) Viết số tự nhiên liền sau số: 17; 99; a (với a ∈ N) b) Viết số tự nhiên liền trước số: 35; 1000; b (với b ∈ N*) Đáp án hướng dẫn giải 6: a) 18; 100; a + b) Số liền trước số tự nhiên a nhỏ a đơn vị Mọi số tự nhiên khác có số liền trước Vì b ∈ N* nên b ≠ Vậy đáp số là: 34; 999; b–1 Bài (trang SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: a) A = {x ∈ N | 12 < x < 16}; b) B = {x∈ N* | x < 5}; c) C = {x ∈ N | 13 ≤ x ≤ 15} Đáp án hướng dẫn giải: a) Vì x > 12 nên 12 ∉A, tương tự 16 ∉A Ta có A = {13; 14; 15} b) Chú ý ∉ N*, B = {1; 2; 3; 4} c) Vì 13 ≤ x nên x = 13 phần tử tập hợp C; tương tự x = 15 phần tử tập hợp C Vậy C = {13; 14; 15} Bài (trang SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp A số tự nhiên không vượt hai cách Biểu diễn tia số phần tử tập hợp A Đáp án hướng dẫn giải: Các số tự nhiên không vượt có nghĩa số tự nhiên lớn nhỏ (Liệt kê phần tử) A = {0; 1; 2; 3; 4; 5} (Dùng tính chất đặc trưng cho phần tử) A = { x ∈ N | x ≤ 5} Bài (trang SGK Toán Đại số tập 1) Điền vào chỗ trống để hai số dòng hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần: ….,8 a,… Đáp án hướng dẫn giải: Số tự nhiên liền sau số tự nhiên x x + Ta có: 7, a, a + Bài (trang SGK Toán Đại số tập 1) Điền vào chỗ trống để ba số dòng ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần: …,4600,… …, …, a Đáp án hướng dẫn giải Số tự nhiên liền trước số x ≠ số x – Số liền trước 4600 4600 – hay 4599; Số liền sau 4600 4600 + hay 4601 Vậy ta có 4599; 4600; 4601 Số liền trước a a – 1; số liền trước a – (a – 1) -1 hay a – Vậy ta có (a – 1) – 1; a – 1; a hay a – 2; a – 1; a → Giải 11,12,13,14,15 trang 10 SGK Toán lớp tập 1:Ghi số tự nhiên B Tóm tắt lý thuyết Tập hợp số tự nhiên Các số 0; 1; 2; 3; 4… số tự nhiên Tập hợp số tự nhiên kí hiệu N Như N = {0; 1; 2; 3…} Các số tự nhiên biểu diễn tia số Mỗi số biểu diễn điểm Điểm biểu diễn số tự nhiên a gọi điểm a Tập hợp số tự nhiên khác O kí hiệu N*, N* = {1; 2; 3; …} Thứ tự tập số tự nhiên: a) Trong hai số tự nhiên khác có số nhỏ số Khi số a nhỏ số b, ta viết a < b b > a Ta viết a ≤ b để a < b a = b; viết b ≥ a để b > a b = a Trong hai điểm tia số hình vẽ trên, điểm ben trái biểu diễn số nhỏ b) Nếu a < b b < c a < c c) Mỗi số tự nhiên có số liền sau Chẳng hạn, số số liền sau số 0, số số liền sau số 5; ta nói số số liền trước số 1, số số liền trước số d) Số số tự nhiên nhỏ Khơng có số tự nhiên lớn e) Tập hợp số tự nhiên có vô số phần tử a) Một năm gồm bốn quý Viết tập hợp A tháng quý hai năm b) Viết tập hợp B tháng (dương lịch) có 30 ngày Đáp án hướng dẫn giải 5: a) Vì q có tháng nên ta có A = {tháng tư; tháng năm; tháng sáu} b) Hướng dẫn: Các em viết tháng năm theo thứ tự từ tháng giêng đến tháng 12 Tháng có 28 29 ngày Mỗi tháng lại gồm 30 31 ngày Tháng tháng có 31 ngày Xen hai tháng 31 ngày tháng có 31 ngày Vậy B = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11} Giải tập trang 10 SGK Toán lớp tập 1: Ghi số tự nhiên A Tóm tắt kiến thức Ghi số tự nhiên Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Dùng mười chữ số viết số Một số có nhiều chữ số Chẳng hạn số số có chữ số; số 2015 số có chữ số 2; 0; 1; Khi viết số có ba chữ số ta thường tách thành nhóm gồm ba chữ số kể từ phải sang trái để dễ đọc, chẳng hạn 321 608 Trong số, cần phân biệt chữ số hàng chục với số chục, chữ số hàng trăm với số trăm, chẳng hạn, số 2015, chữ số chữ số hàng trăm số trăm 20 Trong hệ thập phân 10 đợn vị hàng làm thành đơn vị hàng liền trước Để biểu thị số có nhiều chữ số, chẳng hạn có bốn chữ sô theo thứ tự từ trái sang phải a, b, c, d, ta thường viết abcd Số là: a nghìn, b trăm, c chục, d đơn vị Do abcd = a.1000 + b.100 + c.10 +d Chữ số La Mã: I V X L C D M I 10 50 100 500 1000 Từ chữ số người ta thiết lập thêm chữ số sau: IV IX XL XC CD CM 40 90 400 900 Giá trị số La Mã tổng giá trị thành phần Khi viết số chữ số La Mã ta viết số từ lớn đến bé, từ trái sang phải Chẳng hạn: MMCDIX = 2000 + 400 + = 2409 B Giải tập sách giáo khoa trang 10 – Toán đại số lớp tập Bài (trang 10 SGK Toán Đại số tập 1) a) Viết số tự nhiên có số chục 135, chữ số hàng đơn vị b) Điền vào bảng: Số cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục 1425 2307 Đáp án hướng dẫn giải: a) 135.10 + = 1357 b) Số cho Số trăm Chữ số hàng chục 1425 14 142 2307 23 230 Bài (trang 10 SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp chữ số số 2000 Bài giải 2: Trong số 2000 có bốn chữ số ba chữ số Nhưng viết tập hợp phần tử kể lần nên tập hợp chữ số số 2000 {0; 2} Bài (trang 10 SGK Toán Đại số tập 1) a) Viết số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số b) Viết số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số khác Đáp án hướng dẫn giải : a) Số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số 1000 Giải thích: Muốn số có bốn chữ số số nhỏ chữ số hàng nghìn phải số nhỏ khác 0, chữ số lại số nhỏ Vì số có bốn chữ số nhỏ 1000 b) Số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số khác 1023 Giải thích: Muốn số có bốn chữ số khác số nhỏ chữ số hàng nghìn phải số nhỏ khác 0, phải số 1; chữ số hàng trăm phải số nhỏ khác 1, phải số 0; chữ số hàng chục phải số nhỏ khác 1, phải 2; tường tự chữ số hàng đơn vị phải Vậy số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số khác 1023 Bài (trang 10 SGK Toán Đại số tập 1) Dùng ba chữ số 0, 1, 2, viết tất số tự nhiên có ba chữ số mà chữ số khác Bài giải bài: Các số tự nhiên có ba chữ số mà chữ số khác có chữ số 0,1,2 là: 102; 120; 201; 210 Hướng dẫn: Vì số có ba chữ số nên chữ số hàng trăm phải khác Do chữ số hàng trăm Hãy viết tất chữ số có chữ số hàng trăm số lại 2; viết tất số có chữ số hang trăm chữ số lại Đáp số: 102; 120; 201; 210 Bài (trang 10 SGK Toán Đại số tập 1) a) Đọc số La Mã sau: XIV ; XXVI b) Viết số sau số La Mã: 17; 25 c) Cho chín que diêm xếp hình Hãy chuyển chỗ que diêm để kết Đáp án hướng dẫn giải a) ĐS: XIV = 10 + = 14; XXVI = 10 + 10 + + = 26 b) ĐS: 17 = XVII; 25 =XXV c) Vế phải – = Do phải đổi vế trái thành cách chuyển que diêm bên phải chữ V sang bên trái Giải tập trang 13 SGK Toán lớp tập 1: Số phần tử tập hợp, Tập hợp A Tóm tắt lý thuyết Số phần tử tập hợp, Tập hợp Một tập hơp có phần tử,có nhiều phần tử, có vơ số phần tử, khơng có phần tử Tập hợp khơng có phần tử gọi tập rỗng kí hiệu Φ Nếu phần tử tập hợp A thuộc tập hợp B tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B Kí hiệu: A ⊂ B hay B ⊃ A đọc là: A tập hợp tập hợp B A chứa B B chứa A B Giải tập sách giáo khoa trang 13 Toán Đại số lớp tập Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Mỗi tập hợp sau có phần tử ? a) Tập hợp A số tự nhiên x mà x – = 12 b) Tập hợp B số tự nhiên x mà x + = c) Tập hợp C số tự nhiên x mà x = d) Tập hợp D số tự nhiên x mà x = Hướng dẫn giải 1: a) x – = 12 x = 12 + = 20 Vậy A = {20} b) x + = x = – = Vậy B = {0} c) Với số tự nhiên x ta có x = Vậy C = N d) Vì số tự nhiên x ta có x = nên khơng có số x để x = Vậy D = Φ Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp sau cho biết tập hợp có phần tử? a) Tập hợp A số tự nhiên không vượt 20 b) Tập hợp B số tự nhiên lớn nhỏ Hướng dẫn giải 2: a) Các số tự nhiên không vượt 20 số tự nhiên bé 20 Do A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20} Như A có 21 phần tử b) Giữa hai số liền khơng có số tự nhiên nên B = Φ Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Cho A = {0} Có thể nói A tập hợp rỗng hay khơng? Bài giải: Tập hợp A có phần tử, số Vậy A khơng phải tập hợp rỗng Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ 10, tập hợp B số tự nhiên nhỏ 5, dùng kí hiệu ⊂ để thể quan hệ hai tập hợp Giải bài: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}; B = {0; 1; 2; 3; 4} B ⊂ A Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Cho tập hợp A = {15; 24} Điền kí hiệu ∈, ⊂ = vào trống cho a) 15 …A; b) {15}…A; c) {15; 24}…A Giải bài: a) 15 ∈ A b) {15} phần tử mà tập hợp gồm phần tử số 15 Vì 15 ∈ A nên {15} ⊂ A Lưu ý Nếu A tập hợp a ∈ A {a} phần tử tập hợp A mà tập hợp gồm phần tử A Do {a} ⊂ A Vì viết {a} ∈ A sai c) {15; 24} = A Bài tập trang 16 SGK Toán lớp tập 1: Phép cộng phép nhân A Tóm tắt lý thuyết Kết phép cộng gọi tổng Như vậy, a + b = c c tổng hai số a b Khi a b gọi số hạng Kết cảu phép nhân gọi tích Như vậy, a b = d d tích hai số a b Khi a b gọi thừa số Các tính chất phép cộng phép nhân: Tính chất/Phép tính Cộng Nhân Giao hoán a + b =b + a a.b = b.a Kết hợp (a+b)+c = a+(b+c) (a.b).c =a.(b.c) Cộng với số a+0=0+a=a Nhân với số a.1 = 1.a = a Phân phối phép nhân phép cộng a (b+ c) = ab +ac B Giải tập Sách giáo khoa trang 16 Toán Đại số tập Bài (trang 16 SGK Toán đại số tập 1) Cho số liệu quãng đường bộ: Hà Nội – Vĩnh Yên: 54km, Vĩnh Yên – Việt Trì: 19km Việt Trì – Yên Bái: 82km Tính qng đường tơ từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên Việt Trì Giải 1: Qng đường tơ là: 54 + 19 + 82 = 155 (km) Bài (trang 16 SGK Toán đại số tập 1) Áp dụng tính chất phép cộng phép nhân để tính nhanh: a) 86 + 357 + 14; b) 72 + 69 + 128; c) 25 27 2; c) 28 64 + 28 36 Giải 2: a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 457; b) 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 269; c) 25 27 = (25 4) ( 2) 27 = 27 000; d) 28 64 + 28 36 = 28(64 + 36) = 2800 Bài (trang 16 SGK Toán đại số tập 1) Trên hình 12, đồng hồ 18 phút, hai kim đồng hồ thành hai phần, phần có sáu số Tính tổng số phần, em có nhận xét ? Bài giải 3: Phần : 10 + 11 + 12 + + + = 39 Phần : + + + + + = 39 Vậy tổng phần 39 Giải tập trang 17 SGK Toán lớp tập 1: Phép cộng phép nhân (tiếp theo) Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Điền vào chỗ trống bảng toán sau: STT Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Vở loại 35 2000 Vở loại 42 1500 Vở loại 38 1200 Cộng Đáp án giải 1: Tổng số tiền (đồng) STT Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Tổng số tiền (đồng) Vở loại 35 2000 70.000 Vở loại 42 1500 63.000 Vở loại 38 1200 45.600 Cộng 178.600 Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Tìm số tự nhiên x, biết: a) (x – 34) 15 = b) 18 (x – 16) = 18 Giải bài: a) Chú ý tích thừa số Vì (x – 34) 15 = 15 ≠ nên x – 34 = Do x = 34 b) x-16 =18:18 x-16 = x=16+1 x = 17 Giải thích: Nếu biết tích hai thừa số thừa số tích chia cho thừa số Do từ 18(x – 16) = 18 suy x – 16 = 18 : 18 = Vậy x = + 16 = 17 Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Tính nhanh a) 135 + 360 + 65 + 40; b) 463 + 318 + 137 + 22; c) 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30 Đáp án hướng dẫn giải: a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600 b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 =940 c) Nhận thấy 20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26 Do 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30 = (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25 = 50 + 25 = 275 Lưu ý Cũng áp dụng cách cộng Gau-xơ trình bày trang 19, SGK Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 cách áp dụng tính chất kết hợp phép cộng: 97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116 Hãy tính nhanh tổng sau cách làm tương tự trên: a) 996 + 45; b) 37 + 198 Đáp án hướng dẫn giải: a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041; b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235 Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, Trong dãy số trên, số (kể từ số thứ ba) tổng hai số liền trước Hãy viết tiếp bốn số dãy số Bài giải: Số thứ bảy là: + = 13; Số thứ tám là: + 13 = 21 Số thứ chín là: 13 + 21 = 34; Số thứ mười là: 21 + 34 = 55 Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Sử dụng máy tình bỏ túi Các tập máy tính bỏ túi sách trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy tính bỏ túi khác sử dụng tương tự a) Giới thiệu số nút (phím) máy tính bỏ túi (h.13); – Nút mở máy: – Nút tắt máy: – Các nút số từ đến 9: – Nút dấu cộng: cong– Nút dấu “=” cho phép kết số: – Nút xóa (xóa số vừa đưa vào bị nhầm): b) Cộng hai hay nhiều số: c) Dùng máy tính bỏ túi tính tổng: 1364 + 4578; 3124 + 1469; Bài giải: Học sinh tự giải 6453 + 1469; 5421 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217 Giải tập trang 19, 20 SGK Toán tập 1: Phép cộng phép nhân Bài (SGK trang 19 Toán lớp tập 1) Tìm tích mà khơng cần tính kết tích: 15 6; 9; 12; 18; 15 4; Đáp án Hãy nhận xét tích tích hai thừa số tích lại thừa số tích khác Chẳng hạn, tích 15 có 15 = tích 12 ngược lại, tích 12 lại có thừa số 12 = tích 15 ⇒ Đáp số: 15 = 12 = 15 (Đều 15.12); = 18 = (Đều 16.9 8.18) Bài (SGK trang 19 Toán lớp tập 1) Có thể tính nhầm tích 45 cách: – Áp dụng tính chất kết hợp phép nhân: 45 = 45 (2 3) = (45 2) = 90 = 270 – Áp dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng: 45 = (40 + 5) = 40 + = 240 + 30 = 270 a) Hãy tính nhẩm cách áp dụng tính chất kết hợp phép nhân: 15 4; 25 12; 125 16 b) Hãy tính nhẩm cách áp dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng: 25 12; 34 11; 47 101 Đáp án hướng dẫn giải a) 15 = 15 = 30 = 60; 25 12 = 25 = 100 = 300 125 16 = 125 = 1000 = 2000 b) 25 12 = 25(10 + 2) = 250 + 50 = 300; 34 11 = 34(10 + 1) = 340 + 34 = 374; 47 101 = 47(100 + 1) = 4700 + 47 = 4747 Bài (SGK trang 20 Toán lớp tập 1) Áp dụng tính chất a(b – c) = ab – ac để tính nhẩm: Ví dụ: 13 99 = 13 (100 – 1) = 1300 – 13 = 1287 Hãy tính: 16 19; 46 99; 35 98 Đáp án hướng dẫn giải 16 19 = 16(20 – 1) = 320 – 16 = 304; 46 99 = 46(100 – 1) = 4600 – 46 = 4554; 35 98 = 35(100 – 2) = 3500 – 70 = 3430 Bài (SGK trang 20 Toán lớp tập 1) Dùng máy tính bỏ túi để tính: 375 376; 624 625; 13 81 215 Học sinh tự làm Bài (SGK trang 20 Toán lớp tập 1) Đố: Số 142 857 có tính chất đặc biệt Hãy nhân với số 2, 3, 4, 5, 6, em tìm tính chất đặc biệt Đáp án hướng dẫn giải 142 857 = 285714; 142 857 = 428571; 142 857 = 571428; 142 857 = 714285; 142 857 = 857142 Các tích viết chữ số 1, 4, 2, 8, 5, Nếu xếp lại kết theo thứ tự sau đây:142 857; 428571; 285714; 857142; 571428; 714285 dãy mà số hạng sau thu cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số đứng cuối Bài (SGK trang 20 Toán lớp tập 1) Bình Ngơ đại cáo đời năm nào? Năm abcd, Nguyễn Trãi viết Bình Ngơ đại cáo tổng kết thằng lợi kháng chiến Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh Biết ab tổng số ngày hai tuần lễ, cd gấp đơi ab Tính xem năm abcd năm nào? Đáp án hướng dẫn giải bài: ab = 14; cd = 2ab = 14 = 28 Do abcd= 1428 Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngơ đại cáo vào nằm 1428 ... 1 364 + 4578; 3124 + 1 469 ; Bài giải: Học sinh tự giải 64 53 + 1 469 ; 5421 + 1 469 ; 1534 + 217 + 217 + 217 Giải tập trang 19, 20 SGK Toán tập 1: Phép cộng phép nhân Bài (SGK trang 19 Toán lớp tập. .. 64 + 28 36 Giải 2: a) 86 + 357 + 14 = ( 86 + 14) + 357 = 457; b) 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 269 ; c) 25 27 = (25 4) ( 2) 27 = 27 000; d) 28 64 + 28 36 = 28 (64 + 36) = 2800 Bài. .. gọi tập hợp tập hợp B Kí hiệu: A ⊂ B hay B ⊃ A đọc là: A tập hợp tập hợp B A chứa B B chứa A B Giải tập sách giáo khoa trang 13 Toán Đại số lớp tập Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Mỗi tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6, Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay