CÁC THUẬT NGỮ được IN TRÊN CARD TEXT của CARD

13 74 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:08

CÁC THUẬT NGỮ ĐƯỢC IN TRÊN CARD TEXT CỦA CARD Battle Damage Là thiệt hại gây chiến đấu Monster bên có Monster, bên ko Phân biệt với Effect Damage Ngoài Battle Damage bình thường, có số loại sau Battle Damage: - Direct Damage: Damage tạo Direct Attack, tức người chơi công trực tiếp vào điểm số đối phương - Deflect Damage: Khi monster công vào monster đối phương, mà Atk quái công nhỏ Def quái phòng thủ Người đánh bị trừ điểm, số điểm có tên gọi khác Deflect Damage Can only be Special Summoned by (Chỉ Special Summon cách ) Đây loại điều kiện summon đặc biệt Ví dụ: "Gigantes" Gigantes gọi cách "remove Earth Monster Graveyard" Nếu chưa summon theo cách này, mà bị gửi vào Graveyard khơng dùng card có khả hồi sinh lại từ Graveyard như: Premature Burial, Call of the Haunted để gọi lại Còn summon cách thức từ trước lấy lại Call hay Burial Cannot be Special Summoned except by (Khơng Special Summon hình thức gì, ngoại trừ ) Điều kiện Summon cao điều kiện Kể Summon cách từ trước khơng thể dùng Premature Burial, Call of the Haunted để gọi lại Ví dụ: Dark Armed Dragon, Horus the Black Flame Dragon LV8, Cards on the Field Card field bao gồm: Monster, Spell (kể Field Spell), Trap, card úp field Khơng tính: Graveyard, Deck, Extra Deck Column/Row (Cột Hàng) Trên Playing Field (vùng để chơi Yugioh) bao gồm hàng cột _ "Cột" bao gồm ô Monster + ô Spell/Trap bên + ô Monster + ô Spell/Trap đối phương nằm thẳng hàng phía _ "Hàng" bao gồm tồn vùng Monster ô vùng Spell/Trap Một số thuật ngữ khác: _ Front Row: Ám ô Monster (hàng trên) _ Back Row: Ám ô Spell/Trap (hàng dưới) Minh họa: Counter Là loại ký hiệu đặc biệt dùng để đếm, nhận biết sử dụng số effect đặc biệt Nói nơm na "đạn" "năng lượng" card Các loại counter bao gồm: Alien Counter, Clock Counter, Frog Counter, Spell Counter, Venom Counter, Một số cách để đếm counter: dùng hột me, mẩu giấy, đồng xu, cách đơn giản dùng hạt xí ngầu Control (Là quyền điều khiển sử dụng card) Người điều khiển gọi "Controller" Card người điều khiển field người Take Control: lấy card đối phương sử dụng card Ví dụ: Snatch Steal, Change of Heart, Brain Control Lưu ý: Nếu card text có đoạn: "until the End Phase", "until the End Phase of this turn" end phase bắt buộc phải trả lại cho đối thủ, cho dù bị face-down field Switch Control: (Chuyển quyền điều khiển) Là chuyển quyền điều khiển (nhiều) card cho đối phương ngược lại Ví dụ: Creature Swap, Shien's Spy Declare Là hành động thơng báo cho đối thủ biết làm Declare attack: Thơng báo cho đối phương vào Battle Phase Declare (a) name(s): Hô lên (nhiều) tên cho đối thủ biết Ví dụ: D.D Designator, Mind Crush, Designate a specific monster as the target Là hành động chọn mục tiêu (target) định cho effect card VD: Snipe Hunter, Raigeki Break, Magic Cylinder, Monster Reborn, card có target Destroy (Phá hủy) Có nghĩa (nhiều) card Field bị tiêu diệt đưa từ field vào Graveyard (ngoại trừ số trường hợp đặc biệt) Có kiểu phá hủy: Battle Effect _ Một Monster có ATK cao đánh Monster khác có ATK (DEF) thấp Thì Monster có ATK(DEF) thấp bị destroy đưa vào Graveyard Đó bị Destroy Battle _ Một số card có effect phá hủy card field Ví dụ: Night Assailant, Old Vindictive Magician, Ryko, Lightsworn Hunter, Ngồi số effect có khả destroy card hand Ví dụ: Crush Card Virus, Eradicator Epidemic Virus Đó Destroy Effect Discard Là hành động bỏ (nhiều) card từ tay xuống Graveyard (ngoại trừ số trường hợp đặc biệt) Có loại discard: _ Discard effect: bỏ card từ Hand xuống Graveyard card effect Ví dụ: Brron, Mad King of Dark World, Dark World Dealings, Fine, Cách nhận biết: thường có cú pháp: "(một hành động đó) discard from hand.", "Both players discard their hands", _ Discard cost: bỏ card từ Hand xuống Graveyard để trả giá Ví dụ: Snipe Hunter, Lightning Vortex, Raigeki Break Cách nhận biết: có cú pháp "Discard card from your hand (Một hành động đó)", "Discard cards (Một hành động đó)", Double/Halve (Gấp đơi/chia đơi) Là khả gấp đôi chia đôi ATK/DEF (nhiều) Monster Ví dụ: Shrink, Mirror Wall, Each time you draw a card(s)/receive damage (Mỗi ta rút (nhiều) card/ nhận damage làm hành động đó) Ví dụ: Solemn Wishes, Dark Room of Nightmare, Appropriate Giải nghĩa: Appropriate Mỗi đối phương rút card ngồi Draw Phase ta rút cards Equip Card Là loại card mà dùng coi "gắn tạm" vào Monster mà equip Monster gọi Equipped Monster Khi Monster bị nhấc khỏi field equip card mục tiêu bị destroy Bình thường Equip Card Spell, đơi lúc có Trap Monster tính Equip Card Ví dụ: Divine Sword - Phoenix Blade, Metalmorph, Armor Breaker, Fusion Material/Substitute Là card thành phần để dung hợp Fusion Monster Ví dụ: Cyber Dragon fusion-material Cyber Twin Dragon Cyber End Dragon, Fusion Substitute có nghĩa card thay fusion material Fusion Summon Ví dụ: King of the Swamp, The Dark - Hex-Sealed Fusion, Hand Size Limit Là giới hạn card tay Trong lượt có bao nhiều card tay tùy ý, cuối turn có nhiều phải bỏ bớt card tùy ý chọn cho card tay Ngoại trừ trường hợp có: Infinite Cards field Level Là số ghi (xem chi tiết topic "Luật chơi Yugioh" ) Một số quy định liên quan tới số sao: _ Monster có số từ trở xuống phép Normal Summon thẳng từ Hand xuống Field _ Monster có số từ đến sao, muốn xuống Field Normal Summon phải hy sinh (Tribute) mộtMonster Field _ Monster có số từ trở lên (tối đa 12 sao), muốn xuống Field Normal Summon phải hy sinh (Tribute) hai Monster Field Đặc biệt số card có đoạn: "This card cannot be Normal Summon or Set " khơng Normal Summon Set trường hợp số Ví dụ: Wulf, Lightsworn Beast, Chaos Sorcerer Ngồi có số card có khả tăng/giảm số Ví dụ: Cost Down, Greed Quasar, Fortune Lady Dark Negate (Vơ hiệu hóa, ngăn chặn) Negate hành động phủ định tác dụng card Negate có loại sau: _ Negate the Activation: Card bị negate coi chưa sử dụng _ Negate the Effect: Những khả đặc biệt card bị vơ hiệu hóa, tính sử dụng _ Negate the Summon: Chỉ dùng cho Monster Monster bị Negate Summon khơng tính summon thành cơng, chưa tính đặt xuống field, khơng có effect (kể Continuous) Monster bị negate send vào Graveyard nằm lại tay, tùy vào effect card negate Ví dụ 1: Player A summon Jinzo Player B dùng Solemn Judgment để ngăn chặn summon Jinzo Jinzo chưa tính xuống field, chưa có effect ngăn chặn Trap Ví dụ 2: Sangan Nếu Summon Sangan bị Negate người điều khiển khơng phép Search Deck Vì effect Search Deck Sangan active bị send từ Field vào Graveyard Original ATK/DEF Chỉ số ATK/DEF gốc Là số ATK/DEF in quân Phân biệt với Current Attack ATK có Ví dụ: "Jinzo" gắn "Axe of Despair" Original ATK Jinzo 2400, Current Atk 3400 Những quân có ghi ATK/DEF "?" có nghĩa số thay đổi tùy thuộc vào tình khác Nếu card Hand, Deck, Graveyard Removed Zone Original ATK/DEF tính Những qn có Original ATK "?" không search Sangan, Mystic Tomato, Pay Hành động trả để sử dụng effect card Và thứ dùng để trả gọi chung Cost (xem phần Cost) Ví dụ: Pay 800LP, Discard card from your hand Offer a monster as a Tribute, Premature Burial, Raigeki Break, Icarus Attack, Bạn phải pay trước card hoạt động Nếu card bị negate, bạn khơng nhận lại phần mà pay Pick Up Là hành động nhặt qn lên để nhìn xem "Pick up" khác với "Draw" sau Pick up làm hành động (như add to Hand, return to Deck, ) Ví dụ: Crystal Seer, Reasoning, Bởi effect tác dụng lên "Draw" "Pick up" ko bị ảnh hưởng Ví dụ: Crush Card Virus Randomly Ngẫu nhiên, Discard randomly: Chọn card tay đối phương mà khơng biết trước card Ví dụ: Spirit Reaper, Mind Crush, Remove From Play Là hành động loại card khỏi Playing Field (vùng thi đấu) Những card ko thể tái chế sử dụng card thông thường mà phải dùng card có effect riêng Ví dụ: Return from the Different Dimension, Light of Redemption, Chú ý: Remove From Play phân biệt với Graveyard Trong trận đấu, vùng Remove From Play thường đặt kế vùng Graveyard Ngày nay, với đời card, chiến thuật tái chế RFP Removed Zone coi Graveyard thứ Return (Trở về) Là hành động đưa (nhiều) card nơi tới nơi khác Bao gồm: - Return to Field - Return to Graveyard - Return to Hand - Return to Deck Sự Return to Field khác hoàn toàn Special Summon Ví dụ: Strike Ninja ko thể bị Bottomless Trap Hole xài effect Sự Return to Graveyard khác hoàn toàn khái niệm "Sent to Graveyard" Sự Return to Hand khác hoàn toàn với "Add card to Hand" Sự Return to Deck khác hoàn toàn với "Put to top/bottom of deck" Làm nhận return Điều có ghi text card với dòng chữ: " Return to abcxyz " Send (from the Hand/Field/Deck to the Graveyard/Removed Zone) Là hành động đưa (nhiều) card từ Hand/Field/Deck tới Graveyard/Removed Zone Phân biệt với Discard Destroy Send có nghĩa rộng Discard Discard có nghĩa Send, Send ko tính Discard -> Sent to Graveyard Bao gồm tất trường hợp sau: - Monster bị destroy by battle - Discard - Cardtext ghi rõ ràng "Sent to Graveyard" - card bị tribute cho effect Tribute Summon - Spell/Trap qua sử dụng (ko phải countinous) - Card bị destroy Và card xem "would be sent to Graveyard" ko thể bị target trở thành card "be returned to Hand/Deck" Tuy nhiên card "would be sent to Graveyard" trở thành card "be destroyed" "be Removed from play" Ví dụ 1: B có S/T Set A activate Mystical Space Typhoon target S/T -> Nếu Raigeki Break, B có quyền chain lại Typhoon cách discard target Typhoon -> Nếu Phoenix Wing Wind Blast, B ko có quyền chain lại Typhoon cách discard target Typhoon Ở đây, Typhoon card "would be sent to Graveyard" nên ko thể "return to Deck" Ví dụ 2: A có Wall of Illusion face-up ATK position B attack Wall of Illusion Treeborn Frog Sau Damage Calculation, Treeborn Frog xem bị destroy by battle "would be sent to Graveyard" Treeborn Frog ko thể "return to Hand" effect Wall of Illusion Successfully Summoned Là hành động Summon hồn tất mà khơng bị negate quân Solemn Judgment, Horn of Heaven, Treated as hành động coi hành động khác Ví dụ 1: This summon is treated as a Fusion Summon Có nghĩa summon coi Fusion Summon card bình thường "Polymerization" hay "Fusion Gate" Ví dụ 2: Phantom of Chaos This card's name is treated as that monster name Có nghĩa tên card coi tên monster THUẬT NGỮ CHUYÊN DỤNG Absorption/Take on Đây hành động "hút"/"bắt" card đối phương (thường thường biến quái đối phương thành Equip Card), copy ATK/DEF/Effect quân đối phương Ví dụ: Relinquished, Destiny Hero - Plasma, Copycat.v.v Beatstick/Beatdown Thuật ngữ Deck sử dụng monster có ATK cao có khả đặc biệt, dùng để cơng điên cuồng Nói nơm na "Đè đầu cưỡi cổ" Burn Chỉ hành động dùng effect card để trừ hết Life Points đối phương mà không cần phải đánh Combo Là kết hợp hay nhiều card để tạo hiệu ứng đặc biệt mang lại lợi cho người chơi Combo điều quan trọng chơi Build Deck (lập Deck) Dead Draw Là việc rút Draw Phase hồn tồn vơ ích gây phí lượt rút (rút phải card vơ ích lúc đó, rút phải card gây bất lợi cho mình, rút phải card không ) Deck Fattener/Thinner/Out _ Deck Fattener: Làm cho Deck nhiều card thêm (thường thường làm giảm hội rút card muốn) _ Deck Thinner: Làm cho Deck bớt card không cần thiết đi, sớm rút card cần _ Deck Out: Tình trạng hết card Deck để rút Draw Phase Imbalance/Overpowered Mất cân bằng, thường dùng để card có effect "khủng", làm cân trận đấu, đem lại bất lợi lớn cho đối phương Lock Khóa field/hand/effect đối phương khơng cho sử dụng, gọi lockdown One Turn Kill/ First Turn Kill _ One Turn Kill (viết tắt OTK): Là phương pháp dứt 8000LP (hoặc tí) vòng turn _ First Turn Kill (viết tắt FTK): Giống OTK, dứt điểm turn trận đấu Piercing Damage "Đánh thủ trừ điểm" "đánh xuyên giáp" Thuật ngữ có nghĩa với câu "when this card attacks with an ATK that is higher than the DEF of a Defense Position monster, inflict the difference as Battle Damage to your opponent's Life Points." Nếu ATK cao DEF quái phòng thủ đối phương, đối phương bị trừ điểm hiệu ATK DEF đó.(Battle Damage) Priority Là quyền ưu tiên người chơi để sử dụng effect quân trước đối phương Thường thường priority sử dụng với quân Effect Monster có Spell Speed vừa summon Ví dụ: A úp Bottomless Trap Hole B summon Demise, King of Armageddon sử dụng Priority để activate effect Demise A respond Bottomless Trap Hole lên effect Demise Demise bị remove from play Sau đó, tất Card bàn bị phá hủy Search Deck Là quân giúp ta có (nhiều) card định cách lấy từ Deck lên Hand Field _ Lên Hand: Sangan, Deep Diver, Gold Sarcophagus, _ Lên Field: Shining Angel, Mystic Tomato, UFO Turtle, Swarm Field Tình trạng lúc có nhiều Monster field, áp đảo qi đối phương Nói nơm na "đánh hội đồng" ... B có quyền chain lại Typhoon cách discard target Typhoon -> Nếu Phoenix Wing Wind Blast, B ko có quyền chain lại Typhoon cách discard target Typhoon Ở đây, Typhoon card "would be sent to Graveyard"... Discard Là hành động bỏ (nhiều) card từ tay xuống Graveyard (ngoại trừ số trường hợp đặc biệt) Có loại discard: _ Discard effect: bỏ card từ Hand xuống Graveyard card effect Ví dụ: Brron, Mad King... World, Dark World Dealings, Fine, Cách nhận biết: thường có cú pháp: "(một hành động đó) discard from hand.", "Both players discard their hands", _ Discard cost: bỏ card từ Hand xuống Graveyard
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC THUẬT NGỮ được IN TRÊN CARD TEXT của CARD, CÁC THUẬT NGỮ được IN TRÊN CARD TEXT của CARD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay