Giáo án văn 8 hướng dẫn học thêm

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bài Tiết 3: Hớng dẫn đọc thêm Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ I Mức độ cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu đợc cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ mối quan hệ cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ - Tích hợp với kiến thức phần văn tập làm văn II.Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: Các cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Kĩ năng: Thực hành so sánh,phân tích cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Iii Chuẩn bị: Giáo viên: Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo Học sinh: Xem lại kiến thức từ đồng nghĩa từ trái nghĩa IV PHNG PHP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nªu vấn đề, kĩ thuật động não V.Hoạt động lên lớp: ổn định(1 phút) Kiểm tra cũ(5 phút) Cảm nhận em sau tìm hiểu xong văn "Tôi học" Thanh Tịnh Bài (31 phút) * Giới thiệu bài(1 phút) Quan hệ trái nghĩa đồng nghĩa quan hệ nghĩa từ mà ta học lớp Hôm ta tìm hiểu mối quan hệ khác nghĩa từ ngữ mối quan hệ bao hàm - đợc gọi phạm vi khái quát nghĩa từ ngữ * Nội dung mới(1 phút) Hoạt động gv hs kiến thức I Từ ngữ nghĩa rộng từ ngữ nghĩa hẹp: (15 phút) GV treo bảng phụ ghi sơ ®å VÝ dô: SGK NhËn xÐt: ? Nghĩa từ động vật rộng - Rộng hơn hay hẹp nghĩa từ thú, chim, cá? ? Tại sao? - Phạm vi nghĩa từ bao hàm phạm vi nghĩa từ thú, chim, ? H·y xem xÐt mèi quan hƯ vỊ c¸” nghÜa từ thú, chim, cá - Nghĩa rộng với từ voi, hơu, tu hú, sáo, cá rô, c¸ thu”? GV: Nh vËy, c¸c tõ “thó, chim, c¸” có phạm vi nghĩa rộng từ voi, hơu, tu hú, sáo, cá rô, cá thu nhng lại có nghĩa hẹp từ động vật GV đa tập: Cho từ: cây, cỏ, hoa ? tìm từ ngữ có phạm vi nghĩa rộng hẹp từ đó? ? Từ đó, em hiểu từ ngữ có nghĩa rộng, nghĩa hẹp? ? Mét tõ cã thÓ võa cã nghÜa réng vïa cã nghĩa hẹp đợc không? Vì sao? Lấy ví dụ minh hoạ? -HS nêu ví dụ HS đọc - Rộng hơn: thực vật -Hẹp hơn: cam, cau, dừa, cỏ sữa, cỏ gÊu, cá gµ, hoa mai, hoa lan, hoa hång II Ghi nhớ:(SGK) III Luyện tập: (15 phút) Bài Quần cộc Quần Quần dài * Y phục áo dài áo áo sơ mi Bài 2: a Chất đốt b Nghệ thuật c Thức ăn d Nhìn e Đánh Bài 5: - Ba động từ phạm vi nghĩa: khóc, nøc në, sôt sïi + Tõ nghÜa réng: khãc + Tõ nghÜa hĐp: nøc në, sơt sïi Cđng cè(5 phút) -Nhắc lại khái niệm cấp độ khái quát vỊ nghÜa cđa tõ? 5.Híng dÉn tù häc(3 phut) - Học bài, nắm kiến thức - Làm tập:1,2,3 vào vë bµi tËp …………………………………………………………… ... võa cã nghÜa réng vïa cã nghÜa hĐp đợc không? Vì sao? Lấy ví dụ minh hoạ? -HS nêu ví dụ HS đọc - Rộng hơn: thực vật -Hẹp hơn: cam, cau, dừa, cỏ sữa, cỏ gấu, cỏ gµ, hoa mai, hoa lan, hoa hång... thuật c Thức ăn d Nhìn e Đánh Bài 5: - Ba ®éng tõ cïng mét ph¹m vi nghÜa: khãc, nøc në, sôt sïi + Tõ nghÜa réng: khãc + Tõ nghÜa hĐp: nøc në, sơt sïi Cđng cè(5 phót) -Nh¾c lại khái niệm cấp độ... phót) -Nh¾c lại khái niệm cấp độ khái quát nghĩa cđa tõ? 5.Híng dÉn tù häc(3 phut) - Häc bµi, nắm kiến thức - Làm tập:1,2,3 vào tËp ……………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 hướng dẫn học thêm, Giáo án văn 8 hướng dẫn học thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay