Giáo án văn 8 bố cục văn bản

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:06

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bµi TiÕt BỐ CỤC VĂN BẢN I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt yêu cầu văn bố cục - Biết cách xây dựng bố cục văn mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp người viết nhận thức người đọc II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức Bố cục văn bản, tác phẩm việc xây dựng bố cục Kỹ năng: - Sắp xếp đoạn văn theo bố cục định - Vận dụng kiến thức bố cục việc đọc – hiu bn III- Chuẩn bị Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo Học sinh: Đọc IV- PHNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nªu vấn đề, kĩ thuật ng não V - Hoạt động lên lớp 1.ổn định tỉ chøc(1 phót): 2.KiĨm tra bµi cò(5 phót): ? ThÕ nµo lµ trêng tõ vùng? Cho vÝ dơ Bµi míi: (32 phót) *Giíi thiƯu bµi(1 phót): ë bµi tríc em tìm hiểu tính thống chủ đề văn Các em thấy đợc vai trß quan träng cđa tÝnh thèng nhÊt vỊ chđ đề văn Giờ học hôm em sÏ t×m hiĨu vỊ mét u tè quan träng văn Đó bố cục văn *Nội dung mới:(31 phút) Hoạt động gv hs kiến thức I Bố cục văn bản: (10 phút): GV treo bảng phụ ghi văn bản: Ng- Ví dụ: ời thầy đạo cao đức trọng Nhận xét: ? Văn chia làm * Ba phần: phần? +Phần 1: Từ đầu danh lợi ? Chỉ rõ ranh giới phần Giới thiệu thầy Chu Văn An đó? + Phần 2: Tiếp vào thăm ? Cho biết nội dung phần Tài đức thầy Chu Văn An văn bản? + Phần 3: Còn lại Tình cảm ngời thầy Chu Văn An - Các phần gắn chặt chẽ với nhau, ? Ba phần có quan hệ với phần trớc tiền đề cho phần sau, phần nh nào? ? Qua tìm hiểu văn trên, em cho biết bố cục văn bản? ? Nhiệm vụ phần văn bản? ? Mối quan hệ phần đó? ? Phần thân văn bản: Tôi học, Trong lòng mẹ đợc xếp theo trình tự nào? ? Khi miêu tả ngời, vật, phong cảnh em tả theo trình tự nào? ? Nêu cách xếp việc phần thân văn Ngời thầy đạo cao đức trọng? ? Qua tìm hiểu, em cho biết cách bố trí, xếp nội dung phần thân văn bản? HS đọc ? Hãy phân tích cách trình bày ý đoạn trích? ? Sắp xếp lại ý cho hợp lí ý dùng để chứng minh câu tục ngữ: Đi ngày đàng học sàng khôn? sau tiếp nối phần trớc -> Cả ba phần tập trung làm rõ chủ đề văn - Là tổ chức đoạn văn để thể chủ đề + Mở bài: nêu chủ đề văn + Thân bài: trình bày khía cạnh chủ đề + Kết bài: tổng kết chủ đề văn -> Các phần có quan hệ chặt chẽ với II Cách bố trí, xếp nội dung phần thân văn bản: (10 phút): * Tôi học Trong lòng mẹ - Hồi tởng - Trình tù diƠn biÕn sù viƯc + Kh«ng gian: xa -> gần ngợc lại + Thời gian: Quá khứ -> ngợc lại; đồng * Ngời thầy đạo cao đức trọng: - Sắp xếp theo hai khía cạnh vấn đề: + Ngời thầy giáo giỏi (đạo cao.) + Ngời thầy có tính tình cứng cỏi, không màng danh lợi (đức trọng) - Theo kiểu theo ý đồ ngời viết + Thời gian không gian theo vấn đề => Ghi nhớ: III Luyện tập: (11 phút): Bài tập 1: a Theo không gian ấn tợng đàn chim từ xa đến gần b Theo thời gian: Vẻ đẹp Ba Vì vào thời điểm khác c Luận chứng lời bàn mối quan hệ thật lịch sử truyền thuyết Bài tập 3: a Giải thích câu tục ngữ Giải thích nghĩa đen nghĩa bóng b Chứng minh tính đắn câu tục ngữ theo ý vạch 4 Củng cố(5 phút): 1.Thế bố cục văn bản? 2.Trình bày cách xếp phần văn bản? Hớng dẫn học nhà(2 phút): - Nắm nội dung học, học thc ghi nhí - Lµm bµi tËp vµo vë - Soạn văn bản: Tức nớc vỡ bờ Yêu cầu: + Tìm đọc tác phẩm Tắt đèn + Tìm hiểu đời nghiệp sáng tác Ngô Tất Tè ...nh nào? ? Qua tìm hiểu văn trên, em cho biết bố cục văn bản? ? Nhiệm vụ phần văn bản? ? Mối quan hệ phần đó? ? Phần thân văn bản: Tôi học, Trong lòng mẹ đợc xếp theo trình... cè(5 phót): 1.ThÕ nµo lµ bè cơc văn bản? 2.Trình bày cách xếp phần văn bản? Hớng dẫn học nhà(2 phút): - Nắm nội dung học, học thuộc ghi nhớ - Làm tập vào - Soạn văn bản: Tức nớc vỡ bờ Yêu cầu: +... với II Cách bố trí, xếp nội dung phần thân văn bản: (10 phút): * Tôi học Trong lòng mẹ - Hồi tởng - Trình tự diễn biến việc + Không gian: xa -> gần ngợc lại + Thời gian: Quá khứ -> ngợc lại;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 bố cục văn bản, Giáo án văn 8 bố cục văn bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay