THỦ tục XUẤT KHẨU gạo

3 56 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 10:16

Để doanh nghiệp (đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo) được xuất khẩu gạo ra nước ngoài cần trải qua 2 thủ tục chính: một là thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, hai là thủ tục hải quan trước khi hàng được xuất đi. THỦ TỤC XUẤT KHẨU GẠO Để doanh nghiệp (đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo) xuất gạo nước cần trải qua thủ tục chính: thủ tục đăng ký hợp đồng xuất gạo, hai thủ tục hải quan trước hàng xuất Thủ tục đăng kí hợp đồng xuất gạo Căn cứ: Nghị định 109/2010/ND-CP kinh doanh xuất hẩu gạo, Thông tư 44/2010/TT-BTC quy định chi tiết số điều NĐ 109/2010/ND-CP -Trình tự, thủ tục: + Nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất gạo thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng xuất gạo ký kết Trường hợp có lý đáng, thời hạn kéo dài thêm không 10 (mười) ngày làm việc + Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ thương nhân, Hiệp hội Lương thực Việt Nam có trách nhiệm đăng ký hợp đồng xuất thương nhân theo quy định Bộ Công thương thương nhân đáp ứng đủ tiêu chí đăng ký hợp đồng xuất gạo quy định khoản Điều 18 Nghị định 109/2010/ND-CP + Trường hợp không chấp thuận đăng ký, Hiệp hội Lương thực Việt Nam phải có văn trả lời chậm thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thương nhân nêu rõ lý * Thương nhân phải chịu trách nhiệm tính xác thực thông tin nội dung hợp đồng đăng ký; thực giao hàng sau hợp đồng đăng ký theo quy định; xuất trình hợp đồng xuất đăng ký với quan hải quan làm thủ tục xuất * Nội dung hợp đồng xuất gạo: Điều Thông tư 44/2010/TT-BTC - Cơ quan đăng ký: Hiệp hội Lương thực Việt Nam Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng trực tiếp gửi theo đường bưu điện bảo đảm (hoặc chuyển phát nhanh) đến Hiệp hội Lương thực Việt Nam Hồ sơ: - Hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất gạo gồm: Văn đề nghị đăng ký hợp đồng xuất gạo Bản hợp lệ hợp đồng xuất gạo ký kết Bản báo cáo lượng thóc, gạo có sẵn, nêu rõ tổng lượng thóc, gạo thương nhân có sẵn kho; địa cụ thể lượng thóc gạo có kho chứa thóc, gạo thương nhân Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo hiệu lực, đăng ký hợp đồng lần đầu (Ngoài ra)Trường hợp để ưu tiên theo quy định khoản Điều 18 Nghị định số 109/2010/NĐ-CP Chính phủ, thương nhân nộp thêm văn đề nghị ưu tiên báo cáo tổng hợp việc mua thóc, gạo trực tiếp thơng qua hợp đồng tiêu thụ nông sản ký với người sản xuất kèm theo chứng từ liên quan để chứng minh (Điều Thông tư 44/2010/TT-BTC) Thủ tục hải quan Gồm: Bước 1: Nộp hồ sơ hải quan Bước 2: Hải quan tiến hành kiểm tra chi tiết hồ sơ thuế giá.và kiểm tra thực tế hàng hóa Bước 3: Nộp lệ phí hải quan, hồn thành thủ tục trả tờ khai hải quan 2.1 Hồ sơ hải quan gồm: - Tờ khai hải quan (02 chính) - Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng ủy thác xuất (nếu xuất ủy thác) hàng hóa xuất có thuế xuất khẩu, hàng xuất có u cầu hồn thuế, khơng thu thuế, hàng hóa có quy định thời điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu: 01 chụp; - Giấy đăng ký hợp đồng xuất gạo; - Hóa đơn xuất hàng hóa xuất có thuế xuất khẩu: 01 chụp; - Bảng kê chi tiết hàng hố trường hợp hàng hố có nhiều chủng loại đóng gói khơng đồng nhất: 01 chụp; - Văn xác định trước mã số, trị giá hải quan (nếu có): 01 chụp (Điều 24 Luật hải quan Nghị định 08/2015/ND-CP) 2.2 Thời hạn nộp hồ sơ hải quan: - Thời hạn nộp tờ khai hải quan quy định sau: + Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau tập kết hàng hóa địa điểm người khai hải quan thông báo chậm 04 trước phương tiện vận tải xuất cảnh; hàng hóa xuất gửi dịch vụ chuyển phát nhanh chậm 02 trước phương tiện vận tải xuất cảnh; + Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký + Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan quy định sau: Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp xuất trình chứng từ có liên quan đăng ký tờ khai hải quan Trường hợp khai hải quan điện tử, quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ chứng từ có hệ thống thông tin cửa quốc gia; 2.3 Thời hạn nộp thuế xuất khẩu: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan (Điều 15 Văn hợp số 19/VBHN-VPQH Luật thuế xuất khẩu, nhập có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) 2.4 Thời hạn quan hải quan làm thủ tục hải quan: Căn Điều 23 Luật hải quan 2014: “a) Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm 02 làm việc kể từ thời điểm quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan; b) Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm 08 làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho quan hải quan Theo Công ty luật Hải Nguyễn ... hợp đồng ủy thác xuất (nếu xuất ủy thác) hàng hóa xuất có thuế xuất khẩu, hàng xuất có u cầu hồn thuế, khơng thu thuế, hàng hóa có quy định thời điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu: 01 chụp;... điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu: 01 chụp; - Giấy đăng ký hợp đồng xuất gạo; - Hóa đơn xuất hàng hóa xuất có thuế xuất khẩu: 01 chụp; - Bảng kê chi tiết hàng hoá trường hợp hàng hố có nhiều... thuế xuất khẩu: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan (Điều 15 Văn hợp số 19/VBHN-VPQH Luật thuế xuất khẩu, nhập có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) 2.4 Thời hạn quan hải quan làm thủ tục hải
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ tục XUẤT KHẨU gạo, THỦ tục XUẤT KHẨU gạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay