Giáo trình ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ

33 50 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:56

Giáo trình Tin học ứng dụng trong trắc địa bản đồ đƣợc biên soạn là tài liệu để học tập, nghiên cứu cho sinh viên ngành trắc địa bản đồ, quản lý đất đai, trang bị các kỹ năng sử dụng các phần mềm tính toán bình sai lƣới trắc địa, tính chuyển hệ tọa độ, xử lý dữ liệu biên tập bản đồ, thành lập bản đồ số trên nền AUTOCAD,Giáo trình Tin học ứng dụng trong trắc địa bản đồ đƣợc biên soạn là tài liệu để học tập, nghiên cứu cho sinh viên ngành trắc địa bản đồ, quản lý đất đai, trang bị các kỹ năng sử dụng các phần mềm tính toán bình sai lƣới trắc địa, tính chuyển hệ tọa độ, xử lý dữ liệu biên tập bản đồ, thành lập bản đồ số trên nền AUTOCAD, ! "# $ / *) 6- * >- # % & ' ( % !2 ? AB C C E *-9 = H # " #$ ,- ,-! : / ; 3 ,- < 51 = #% - 51 % # / ! #$ ! 51 U63 V %! / ;- + I % / #$ B / $ -9 J ( % % " '( ( ! K LM2N OPQRS! #6 + 51 + V ( %( 6% * + % * /# #/ >- I % &$ " '( ) D - * %B " *@! @ 5F B *9 ! : T + * * - $ F * %B ! - + %( * + >51 G )% * B N LG2WS X% OPYZ J ! " #$ " '( ( :4 # ,- " # A &$ " '( #$ " " #/ OP[PS! WwW.GeoTechVn.Com &C DG #$ " #$ ? " $ &$ @ " &$ " '( ) ! ! E , % ! ! % * /# #/ % * % % * / + / #$ = #/ ( % &9 % % #6 < F ( %( ; &$ " '( (B #$ * + (= * &C ; $( " A + ; ; > ) * D0 ) DA #$ % $ / , #$ %K LG V B B ;- + ] b V H C - >#$ -B j # % f *( d e ^ G^ f $ % ) #$ 6% $ &F O % O LG* ^% ^ A 51 WwW.GeoTechVn.Com !e V G (B " K * %B ( n Yg % %B ( H j N ) , %' JL 5G B $ d ! e7 / , V& = % (B K! : # #$ j D B &F J ( m -9 % -@ $ %B B 3", M$ m -9 % 5F X% OPQY %N I %B ( ! T$ A < V LOPYQSH %% H = N $ & %B >- U-7 M$ s *^3 d $ C H ( *q P /( ( H # * ; OPQYS! r % * %B f F *@ -3$ % % -3 >- G* ^% ^ 5F !2 H >- DG s *^3 OP[gSH 9 A * t % #J $ *@ -3$ X $ G JQ -( K LA ( H m -9 ; j ! T( ( d >- OP[gS U-7 ? $ p LOPQRS! W B # ( G LOPYPSH e H * %B 6" # # %d $ >- JH * J !!! ( / ( ( 5f ? G D % LOPYQSH o * " S L: 3* 5F d F H V # % f 3a V OP[gS! m -9 % V * *2 # ; ; K Li * ^ OPQkS OPYg l OP[gH 5F % % I(" 5F &F " K Le ; ( D % < \ ! 51 A %B % ( `U ^ %^ $ / H (" I # * J( j (! % K L- I %# - ) B @ % / 51 * - j 5F B OhOP[g! i * ^ A F c ;- % < VG % ^ _ V7- Td N $ * % E K < ) $ m -9 \ # 3H >- % d 51 W * + ^ , ,- % d X %B *+ LOP[RS! -H ' V + o ,- 51 U ? $ Lv^ w % U-( 51 *) % ! H U-7 / C + ) # , !2 ) #$ P % f * X X -7 * B !2 >- ;- $ ! : C X% [gH %' ( B % W d / >- &N DA F , &N DA WwW.GeoTechVn.Com - K B ( * _ * R( 5f % % * #; d B / % ! ( ! y 51 % * J !!! ( % * % %B * ) & E ( H $ * / S ( V5 *9 % &> V& %& " "" R ^ OP[RS! " * , d % * #$ 2@ E VC * - $ & # ; #$ K LW * H d Vt " K ^ +@ ; #2 $( - H " R < " " - >- * !W * ) ? !T - _ 51 ; ) (! B V- u% ! x- ** " * ' % 6% ;- + %B 3 V7- %B 0! 2D >- %% m -9 ) 5F A < ( 5f d (@ $ $ c ;- 51 >- V& 51 u% ;- 5f 5F >- " xMW # u% % * (G ,- P , Q; G ) + -J " G ) % % * ,- + [gH ID A " ) - 5f % DA -3+ 5f DG m -9 B ^ #2 *) OP[RS! : < ) ^ 6% m -9 ,- + ! + ( f % 7 X% Qg ( *51 * Gc AmH d - < ;- $ * % *- % C ! (4 ) " #$ ; % #3 + R " DA W OP[ZS! : N * %B / X V OP[PS / d% / % $ % *9 %B / % * + * * /# , / + / - t / / / $ C * D U !2 d \ C %( * + 51 / J&$ " '( / +% WwW.GeoTechVn.Com d L% S E $ % d \ * < % 5* (G ( , ) G B # $ V& &C DG R &F / ' #2 &E &E ; R ) t + ! D B D0 (E / ( u% 51 ! T % 3$- +% V + V G $ # < D * % X ) K N D0 A / !K LG u% u% % 51 F u% ; D0 &C DG K! G # u% ! F &F / V5 %( $ - JM$ u% ! % / &$ " '( _ / (E G / #/ DU - $ * ; #6 D0 * %B O V) &E % JM$ * %B 51 *# ; + ! # (4 C I ( (G !G &$ " '( #$ 3* D B D0 / ) 6% T 0 63 _ X% LOP[Q l OP[PS " DA 51 , >- !W - % * / N D B D0 #6 D0 K: xMWE X% OP[QH sB G F < J ( 51 * T *@! AB ; -9 ; + #$ * %B H f O + % t * -3+ c \ V& d *) B / ) * %B * + d H %' V ; ,- / O C u% # ? *+ %( $ K( OP[PS! xMW K * j% K Lx- ** D0 ! J &E, N -; * %B V) H 73 * %B %B * ) * z 3! *9 LM2NS d f u% : @ 6- ? X LG D0 I + G VH i^ F / K K! T #6 D0 / * - / K %B / * C *) / / % V& H $ J K >- + ! A' V ,- #% ! ; %B C 51 - >- y u% {% ? # I *9 , H # *51 ;3 %B $ 3H H %B , \ V& * \ V& - = ! ! "7 ; ; ) %, B ; (B ( OP[kS! f ;-! 2D e % ^~ E #$ #$ %( $ * 0* ) :-3 + u% t % * %B WwW.GeoTechVn.Com *-9 B K V& 4* J D ; X &F / # ; ( d C F # ) V& / 51 D 3$3H G %B %& $ 51 ! * %B 3$- (H %B ; B %, &N ? _ 9% , 63 * %B D %B ( @ $ K L: 3* #$ # $ + " $ (B % , % ) * %B 0 5F 3 % L ^ l • % * S 51 * %B , $ #$ F -3+ &H ,- % / *@ -3$ + 6" % d - $ &F @ >- # xMW! A' V V& ; J %K xMW * %B ( *q , ) $ ; #$ >-3 - D * ( JK *@! ) % t &E %-( - ( #$ (B R( 9%H $- C KW %K Le % ^~ OPPgS! #$ ; ( S X = ( $( &F * ) $ ) &F ! J: < % L; V B +- < : 3* $ JL * * X % : 3* U * %B *| *;% * ! 3K H D0 j # -( JN ^} *+ * ! $- $ X% OP[Z C *) ! s *^3 d & j H >- % ( " D #$ % ! % V^ K ) € - -* ]^ V $ f @ 5F %B b / K Ls *^3 OP[PS! s *^3 d \ V& " / *) d d 63 H d Jv 4* - l c *) v ^! T( C * C 51 j %& ; z2 d 51 * % 73 51 ! L" - * % OP[PS! T * %B e J!!! * OP[PS! :-3 93 %& 4% $ >- - % # t 3+- ;C ? #J A /( A & % u% < -3+ ) F $ A F V) U ! ^ N - # ) * u% -3 51 % -u * %, B 51 H U{ j J- C >- % ^ C %# ' D ( j E C ! ' , % *= ; = %( >- ) $ " $ 6- y C 51 B 5e ~ H - 6% $ $% F H N K N K Li ^ OP[PSH 73 K -9 f ! ( & R( ) % *) # &C DG # D H 9% E + * % - f % 51 I )! i ^ /( +- ( 51 H >- *51 J ( ; - %& & -B ' < u% 51 * % z 51 / $ % $ = $ & ? I- 51 A K Le #$ _ -9 V5 %& # %| %B %& ! % !G 6- y 6- y - (& u% 3* % * - 63! % f F *@ -3$ O! Q WwW.GeoTechVn.Com ) >- % q * % * z >- # #% -H l , V& + •! \ V& 5f c% c 51 + R! " 51 # $ % &' , ) *+ *= * C :I *- f - C - $ 3H \ V& %B ( *51 c ! *- * ! K 63 K 6- y J J" K! AB ) # u% \ V& 51 - c% c j -! , " LOP[PS d c% c j z X $ *- C - $ Ud B _ F 63 4% % * %& - + I * u% ,- - 8 %B ( *- Vt $ Ud B * *- v $ * %B , ) ! - ;- * ? - H u% < ! !2 KH J 6- y J ; d Vt < $ %% *@ 5F >-3$ $ * 63 $ f *< 5f * - + $ F ) C C + ! VC * - d %B D * ;3 ! ( $ F + ;- - *- * %B + < * , X >- * + >- $ - ;- J # 5f H + %# ! T73 _ , ( f $% K C- ! T H + %' % j H VC * - ( *51 - )! , * %B >- $ $ j ; % % xMW % WwW.GeoTechVn.Com $ % \ V& # # V-3 \ V& %( >7- < VC * - ^ !T F V) : * 3 D ,H - * ^>- * ' ( 51 L p^ ) ) DA %K L2 } H, 5f m -9 #J OP[PS! W t *9 u% $ CV D _ ; -3 ( & H # u @ ! * / (3 !2 ; %c %& % 51 ! A $ - 5f ! t # 5 51 ( B (G $ VC * - *< J % % 5 , H #% d U{ JYF ( * $ #; - % $ DA $ V * / #; (6 E , / T" V& # m -9 =" R < I j %c ! e ^ # * / ! - 73 ( ! & # _ & * / / ( ( < 8 DU D " D B D0 #J ! F OP[[S! # # 5f - j - >- $ 5f \ V& WwW.GeoTechVn.Com 51 \ V& *1 * %B + < >- 51 u% -3 ! YF OP[[S! A ( ( DA $ 51 ) < D j ! # * / % * + >- 5f V m -9 % % * % ? DA \ V& U K Le ^ T ' f d D D B ( u% -3 _ &C DG %K Le ^ " * / >5 ( Gj $ T $ m -9 ‚ T ; #$ u% X ( D B D0 A #/ >- - u% X j $ %B @ * %B */ #J d 51 ) V ( % ) $ ! e7 %B xMW d %B ( %' # X % #; j C % J- %# ! ' 52 } V& X *S! : ^ S * / #$ ^ C- \ V& X %B % j 63! :7 %c # - & -B H m -9 ) + A 51 OP[[S! " - VC * - %B ; # !J $ < !K Le ^ -V - 5f d & -B >- m -9 U \ V& 51 f VC * - f m -9 $ # ( 3+- ;0 s# $ 8- O!O % # ) , V& %( >- 5F B 3+- ;- C 3 %( >- D >5f %( >- -9 _ # 51 \ V& -3$ 5 ; C ) %7 ) % V + WwW.GeoTechVn.Com 5 m -9 f F j -9 ! * %B -9 H ) ) ) 3$- ( + f ! :7 * 0 % S # $ $ 51 5f 5% $ 7! 51 # -9 F 63 51 ! -H + % 8 , L % 63 t # - < # - >- * %B V& % #% $ ! ƒ 5f # ! % C ) % 3! A 51 5- + + -! : C % !A , ) : % 6% + % C ;- H ;% >- - */ 5F 3$- ( f !o # $ m -9 ) 51 ! A' V %B ;- - H* % X 5f % H d j , % : % *) H >- ; M!O d ! % *@ -3$ % Ud B ! $ - 73 = X C U5 *+ ! T - U63 V -( ( + # ; B * % : - ! D %) - 5F + V& = 7 ! 7, 89 2A B : $ ; # 51 ! , 2.3 < = >? @ G ?>>% HHI J K #' D 51 , / / u% % ! "# ! %% F * u% % G? E2F 73S t ) * >- $ & 3+- ;- +, ' - L F ;- ' % = 51 j -3 C ! $- *) # 51 - ;- ( $ * : D 3+- ;- ! 04% ; C % &' -2 * - ;- >- # *9 * ) _ * z l W( * - ) $ l: * - 73 l l „ % " %| * ) * -H 51 , V& %B - >- j C 5f -! O! ! * + ,- , *9 % % # V& ! WwW.GeoTechVn.Com 51 + ,- xvW , : = $ V& ) *9 &' ( ) \! * d _ = ? - 51 $ ( 51 >- -H -‘ * % V6 +, L A N2 ^ % 51 >- V) % 51 V *@ % WwW.GeoTechVn.Com 92 N2 V6 L>- V6 + # V % V6 9% M OlOH Ol O O ) ( 51 -3+ f F n * Oz •kgggg z f 9% ! + ^ ' % V6 # U -B %| %B f •k ! V) 51 *) H V % -3+ !: ^ ( 51 * -B # # (H Ud ( % V6 51 % V6 - f C f F VC * - 51 (! "# 93 %B %( >- # *@ L+ ( *@ % %B C % V6 VC * - L:v! :4 S• UdH H >>- ! ( VC * - % H %B \ V& # *@! -B ( !] # f H A( >>- %B % VC * - >- ( $- V6 92 -3+ ( y f •k 51 , # L:v! :!’S• ( 51 : ^ 5f % - = Vt 51 U63 V -3+ c -S! ! "8 V& ^ ( - V! L V! G (S 5! V! 67 S 5f ) 5f 51 U *9 -B !" WwW.GeoTechVn.Com B! ( W - $ $ @ 5F = 51 , F2 + ? F % V& ! "8 V& 5H - # W %B % " ;% % % A W ! A| %B • *^ >-3 9: ? , / $; O! : *73 • ; % % -3+ H -* # - = 3* A M • , -B 51 ; % %A W = # : ) / $; > ( 51 V) % %B • *^ -3+ -B S •%! B * YZ * >- C %B • *^ L! ! : -B )! 3$- ( B V- 51 -z -3 F % ; % % -3+ -3+ F %B + VC * - F 51 % O, “O? @L ) ‚ S O +@(( * %B @ - y 51 + # -3+ c $- 51 ( 51 % -3+ "8 V& * • H %| %B * -3+ ( 51 % )! -B -3+ %H X VC * - -! : ; % %A + % # * % V& % " # 7- < V 7- < VC * A , VC * - F % 2^** ! A| %B ^** 51 ^** L+@(( ? " + - B *9 =S! ! + >-3 >-3 / @ - ( ! V5 V) z C % %B % -| ) B LUOH 3OS ) ‚ LU•H 3•S! ( * -L ( ) z* + 51 ) z ( + A (@B :7 V) + F Ogg ) ‚ - ) ‚ ( * ) *+ * f Ogg V ( 51 V) + ! R! ( 51 V) 51 - @z * ( ' * V) ) ‚ @z * + A (@B Ogg V5 V) z 51 ) I + - ) *+ ( ) C b ^ * ‚ ) *+ j * ' b ^W V Ogg f -! ( 51 V) + V) %! " % ! Z! C < + C@B z ( 51 * 51 C $ 51 ' * %B ( 51 C! - ( 51 C@B D &@z V5 V) z V) ^U 51 % *) %B ( 51 V) %! + E F : ( 51 G / $; > -B ( 51 V) 51 >- -B ) %z b^ ^*z * 51 * z% - - ( 51 ! G 51 z* b ^ W 3*^z 2- WwW.GeoTechVn.Com { A W •kY % - % - - @ - \ V& - %B - 5 S ! $ $ %! A| %B € ** * z % - ( I gl••k! b ^ i^ { ( I O $ YR % - Q - - 51 + / -u A %# F %B + * + W - 51 *5- C ! ( 51 V) L % -H % - ' H % - : -B ( 51 ( 51 @ 51 * z% b ^ i^ -B ) 2^** : ( I O $ YR - @ -! { z* b ^ W 3*^z - %^z + -B @ @ @ - - - ( 51 C $ L ^U S 51 >- -B ) %z b^ ^*z * 51 * z% b ^ i^ - z* b ^ W 3*^z € z C! { C C C z - C :^U i V z B B (% ( I O $ YR - - :^U s^ , >- %z b^ ^*z * ( 51 - B *9 L ^**S 51 C / $; : %B • *^ VC * - * ! : ^ >-3 •S Š•‹H ( 51 " B! ( : >-3 # 7- < * $ $% ( 51 51 ^ ( 51 - ( -S! "8 V& W + 51 ( 51 % H - B V-3+ -3+ % B A V! v %B *^ ^* Y + W X H * YR LU^% v & *& %T %o ( 51 % ) B # VC * - $ + %B H ! # 04 U63 V # * + >- WwW.GeoTechVn.Com f F VC * -H VC * - *@! A ; % %! T63 * H L ( b^ ^* A % B W * 51 : c T H : \ T7 ! W * A $ ? ) B , B ) # $ ^ VC * - *@ 51 $ $% 8+ $ L• *^S VC * -H %& H f F VC * -H V& % & -B Vt H ; 5 #% $%H c U$ H U , B y 9 VC * -!!! s# x % ) %B % # VC * - *@ Gc ! • *^ VC * G %& s2l: s-3^ ! %& #3 :7 & ( 51 V) H + H A M • % , >- %d J z % X -3+ ( 51 %& s2l 51 *5- 51 %F B + Ls# H s2lŽ ! 51 *5-3 ! -3+ ; % %, *5- C •!OS ! M ! " # $% & '( #! $% & # V& -3+ &' ( ) E 51 *5- C # %B ( 51 - V„ ; % %* % ) !" 7 { I B VC * - $% ) "* WwW.GeoTechVn.Com 51 *5- 01 )% ! ]C * - -B ( LM]S %| * ) 51 U63 V • *^ &' ( ) 51 *5- ^}H Ax`H x^ A^V SH H - /+ ( 51 ! ] ; % % xMW LN M • H N s-3 Gc x Ud 51 *55 %& J + -3 K = , -B ! • *^ VC * %| %& 5f , - %& + DH • *^ VC * 5f , ! : %& Ud F f F VC * - 51 c $ : -B cH - ( 51 51 -V„ F / H% ( 51 V& 5 $ !: B +-H $ ! v & -B n * >-3 V) z %H ! - K L :A >-3 ( 51 *51 H - - # $% H BV * U ; *5- C f ( 51 V) H 3V y ( 51 "^ V " $" $% " ) "* +( ,- * f +( V $% " ) "* ( 51 - -3$ ' ( 51 V) % = 51 AB % %B AB ) %B AB ) AB + /+ )( #! $% & 01 51 *5- C F %B V) VC * - -z VC * - ? ]C * - "^ ( 51 & ( & ^ B! ( < V) $% " ) "* ; *5- C 8H ) VC * - e ( 51 ( 51 ! % ]C * - % • ' ( ) >-3 +( , ( 51 ! - K NO # ( 51 V * ; *5- C L ) BS• K L$M ( 51 V) % ;* %B WwW.GeoTechVn.Com ; 51 -3$ ( 51 H - ! o ) B L UH3 S * %B % % V) LA *^ ( 51 ! ' LUH3H~S %B -V„ %! % -( ' * %B ( 51 ) j %B V) { HOPP[S! V) / * H 7- " B! ( >? ]C * - e ( ' VC * - e ^ - ( 51 ( 51 j %B % U^* L ) BH -B S! s# %| •!R! % U^* ) -% - ( 51 ^! - * #! $% & ( & !+,- $ &- /0 /1 & $% !" + /+ o (! :8 >- ' $ ( 51 %B : % * + >-3+ %& = 51 *5- C! %! ( 51 -B ( 51 "8 V&H $- ( 51 -B 5 Ud % * \ V& C ( 51 %B A % V6 # HV : ^ * %B *f •!ZS! -B H % H -B *+ -3+ = 51 = C A E F B ( % ( 51 -B f •k -B ( 51 y f D * 51 C - @= - 51 *5- C ^ * 2, " # ! ! WwW.GeoTechVn.Com & ' 9, #! $% & : C ' ! $% % % V6 ! &' -! -B ! : Ud Ls# C 2W]b C S ,o ) & - 51 *5- C D >-3$ UdH = F -B *@ = =1 + 51 *5- C @= YE DR - -B & $ %B ( 51 -z H= &E # %| %B ( 51 #3 !+ ; H % ( & ' 67 ( !)* $ / " ( ,* )* +, - / *0 - ) " %012 # # 3" $# $ 4' %& ' # 43 ) + )5 ( ) ! ,6 47 " 0" $# * s < ( *9 m -9 ! " # # 5* - V& * %& V& * - 51 $ ( H >- \ V& # %! " 51 # ;- + >- B V- >-3 & -B 73 d 51 # $ $ % !: - ;- _ @A *9 *9 ( „ *9 H U63 V ) F V) H ) /? /0 -3 % * - ( u% U *9 = > &= ' ( _ = %& * - 51 *9 F ? - \ % ' # $ ! ' &' & " $ $ m -9 = O! >-3 $ $ X - z -3 ! T51 U63 V % S WwW.GeoTechVn.Com %R >-3 ; %& V z + )%H >-3 # H @ *9 X % *@ L -H >-3 % X $ $ m -9 , # d 51 V-3 ! : >-3 + ; = >-3 z # f F* f F *5 H f >-3 # H f !:+ ) % f F '4 ! " " % >-3 D "01 $' &G* J K&/ ! L8 M N M L & C 0( * J * (/' & = / C *) M + # & Q D & LM D RLM # T / U K F V; ) VW: XY < ! &7 >+ L8 M U R * G* J = \ N * * % &* + ) + N *) LM rb!q9 P> Pα P00 4< H ^ k & &0 &00 y @ / > + \ * LM ; RA ] * O { c U + * O & D 0(;( * *) # * RLM $ *) > " M = z R >[ :2 :2 *) # * + )[ $ R > * (( R= LM ) $" + ( 51 ' : I # >- * ) „ %! 3F ; O!•!O # - * -H %& H F C/ & d 51 Dg P P !" V) & R$& $ R M* - ! "8 V& ŠR‹z _ # L (H 73SH T D $ Rd %& '(((/ + RLM N& ^ • 0(;( sR T L_ Y + # C D Tf/ ! < , R$ ;' & /H ‚, Vo 4I '(((/ a R$ 0(;( $ L_ H >g P R= N M A < \ Rf " &i P A "4 I & E j( > ) ~ R E 0? 0((( ) 0? 0( ((( = ) €!` &i j( * C RL\ ) $ $ U $ p( * R$& F - M M * V-3 * •! L ' %B -B *- -B -B ' -B %B x -B M* - X 51 *5- C V5 V) ( 51 ( 51 *+ d 51 ! b5- @H %| %B ) V5 V) H VC * - -B -B B S -B H V& 5 %| %B ( , %B L *' S! : VC * - H _ ! (: ;2 51 ( 51 j _ C ^ B V- % - c u% %m - %B $M ) ( 51 I C ) V5 V) ! T( ( 51 V) H V-3 7! * %B ( 51 j ' - ! G+ ) F V) VC * - # V5 V) • @ ' @ - ^ - ) % < # >-3 + ! ( < =# $ $" o$ >>- # ( 73! o *5- C VC * - ) *5- C • *^ & •%! WwW.GeoTechVn.Com + 51 *5- C V5 V) z *5- C + / + ? , VC * - V5 V) %& %B +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ, Giáo trình ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay