Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)

59 35 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:52

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - NGUY N TH Y N Tên tài: “ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUY N QUY N S TRÊN D NG T A BÀN HUY N NG H - T NH THÁI NGUYÊN GIAI O N 2011 - 2013” KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : Qu n lý Tài nguyên L p : K42 – CMT N01 Khoá h c : 2010 – 2014 Gi ng viên h a mơi tr ng ng d n : ThS Nguy n Ng c Anh Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N t th c t p v a qua kho ng th i gian ng n ng i nh ng l i có ý ngh a vơ quan tr ng ói v i em ây kho ng th i gian giúp cho em nói riêng sinh viên chúng em nói chung tr i nghi m c nh ng ã c h c gh nhà tr ng , th y cô, b n bè vào th c t H n th n a ây kho ng th i gian cho sinh viên chúng em tích l y c nh ng ki n th c quý báu th c t ,t o hành trang v ng ch c cho sinh viên chúng em sau tr ng có th làm t t nh ng cơng vi c c giao c s nh t trí c a Ban giám hi u nhà tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n lí tài nguyên ,em ã c th c t p tài Phòng Tài Ngun Mơi tr ng huy n ng H T nh Thái Nguyên t ngày 20/1/2014-30/4/2014 v tài “ ánh giá công tác chuy n quy n s d ng t a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013” t c k t qu nh ngày hôm s giúp c a Ban giám hi u nhà tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n lí tài nguyên, th y cô giáo khoa, c bi t th y giáo Nguy n Ng c Anh v i s ph n u c a b n thân Nhân d p cho phép em c g i l i c m n sâu s c chân thành nh t t i Ban giám hi u nhà tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Tài nguyên Môi tr ng,các th y cô giáo khoa th y giáo Nguy n Ng c Anh ã giúp em hồn thành khóa lu n Em c ng xin chân thành c m n Phòng Tài nguyên Môi tr ng huy n ng H , T nh Thái Nguyên toàn th cán b công viên ch c ang làm t i y Ban Nhân dân huy n ng H ã t o i u ki n giúp em su t thòi gian th c t p qua M c dù b n thân ã n l c ph n u nh ng khơng tránh kh i nh ng sai sót, em r t mong nh ng l i góp ý quý báu t th y cô b n bè Em xin chân thành c m n ! ng H ,ngày 26 tháng n m 2014 Sinh Viên Nguy n Th Y n DANH M C CÁC B NG B ng 4.1: M t s ch tiêu phát tri n kinh t c a huy n ng H giai o n 2011 - 2013 27 B ng 4.2: M t s ch tiêu ph n ánh m c thu nh p c a ng i dân a bàn huy n ng H giai o n 2011 - 2013 28 B ng 4.3: Hi n tr ng s d ng t huy n ng H n m 2013 31 B ng 4.4: Bi n ng di n tích theo m c ích s d ng n m 2012 so v i n m 2013 33 B ng 4.5: K t qu chuy n i QSD a bàn huy n ng H 34 B ng 4.6: K t qu chuy n nh ng QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 36 B ng 4.7 K t qu cho thuê QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 38 B ng 4.8 K t qu t ng cho QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 40 B ng 4.9 K t qu th a k QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 41 B ng 4.10 K t qu th ch p b ng giá tr QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 42 B ng 4.11 T ng h p k t qu chuy n QSD huy n ng H giai o n 2011 - 2013 theo s tr ng h p 44 B ng 4.12 T ng h p k t qu chuy n QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011 – 2013 theo di n tích 46 DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1 Bi u c c u t n m 2013 c a huy n Hình 4.2 T ng h p k t qu chuy n QSD giai o n 2011 - 2013 theo s tr ng H 32 a bàn huy n ng H ng h p 45 Hình 4.3 T ng h p k t qu chuy n QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011- 2013 theo d n tích 46 DANH M C CÁC T T ,c mt QSD UBND VI T T T Ngh a c a t , c m t Quy n s d ng y ban nhân dân t M CL C Ph n M U 1.1 t v n 1.2.M c ích c a tài 1.3 M c tiêu c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài Ph n T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Các hình th c chuy n quy n s d ng t 2.1.1 C s pháp lý c a tài 2.1.2 C s lý lu n c a tài 2.1.3 C s th c ti n c a tài 2.2 Khái quát v chuy n quy n s d ng t 2.2.1 Các hình th c chuy n quy n s d ng t 2.2.2 M t s quy nh chung v chuy n quy n s d ng t 10 2.2.3 Nh ng quy nh v trình t , th t c chuy n quy n s d ng t theo c ch m t c a t i xã, ph ng, th tr n 14 2.3 S l c v tình hình chuy n QSD c a huy n ng H 22 Ph n IT NG N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 23 3.1 i t ng ph m vi nghiên c u 23 3.1.1 i t ng nghiên c u 23 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 23 3.2 a i m th i gian ti n hành 23 3.3 N i dung nghiên c u ph ng pháp t ng h p s li u 23 3.3.1 N i dung nghiên c u 23 3.3.2 Ph ng pháp t ng h p phân tích s li u 23 Ph n K T QU NGHIÊN C U 24 4.1.Tình hình c b n c a huy n ng h 24 4.1.1 i u ki n t nhiên c a huy n ng H 24 4.1.2 i u ki n kinh t , xã h i 26 4.1.3 Hi n tr ng s d ng t tình hình qu n lý t t i huy n ng H 30 4.2 ánh giá công tác chuy n QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 34 4.2.1 ánh giá công tác chuy n i QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 34 4.2.2 ánh giá công tác chuy n nh ng QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 35 4.2.3 ánh giá công tác cho thuê, cho thuê l i QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 38 4.2.4 ánh giá công tác t ng cho QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 39 4.2.5 ánh giá công tác th a k QSD a bàn ng H giai o n 20112013 41 4.2.6 ánh giá công tác th ch p b ng giá tr QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 42 4.2.7 ánh giá công tác b o lãnh QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 43 4.2.8 ánh giá cơng tác góp v n b ng giá tr QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 43 4.2.9 T ng h p ánh giá k t qu th c hi n hình th c chuy n QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011 - 2013 44 4.3 Thu n l i, khó kh n xu t gi i pháp nh m th c hi n t t công tác chuy n QSD a bàn huy n ng H 47 4.3.1 Thu n l i 47 4.3.2 Khó kh n 48 4.3.3 Gi i pháp kh c ph c 48 Ph n K T LU N VÀ NGH 49 5.1 K t lu n 49 5.2 ngh 49 TÀI LI U THAM KH O 51 Ph n M 1.1 U tv n t c xác nh tài s n vô giá c a thiên nhiên nói chung c a ng i nói chung, t li u quan tr ng c bi t s n xu t,là a bàn phân b dân c , nghành kinh t , b ph n c a m i qu c gia, nhân t quan tr ng b c nh t môi tr ng s ng t có giá tr giá nh v y nên ng i mu n tác ng lên th ng xuyên theo chi u h ng tích c c t o nh ng giá tr v v t ch t, tinh th n ph c v i s ng cho ng i S chuy n d ch t t ch th s d ng sang ch th s d ng khác quy lu t t t y u Lu t t 1993 cho phép chuy n quy n s d ng t, m th i kì m i t o i u ki n thu n l i cho quan h t v n ng phù h p v i c ch th tr ng Tuy nhiên, v i s phát tri n c a m i quan h xã h i không ng ng bi n ng n n kinh t th tr ng,các quy nh pháp lu t t khơng th t phù h p nhi u b t c p Lu t t 1993 ã c Qu c H i s a i, b sung vào n m 1998-2001 M c dù v y v n b n v n ch a c phù h p v i nhu c u i u ch nh qua h chuy n quy n s d ng t Ngày 26/1/2003, qu c h i thông qua lu t t m i v i nhi u i m m i,ti n b h n so v i Lu t t n m 1993, ó quy nh v chuy n quy n s d ng t c ng có nhi u i m m i Chuy n QSD vi c nhà n c cơng nh n tính h p pháp hành vi t i u ch nh t gi a ng i s d ng t t o l p cho quy n s d ng cho ch th m i Chuy n quy n s d ng t theo Lu t t 2003 bao g m chuy n i, chuy n nh ng, cho thuê, th a k , t ng cho,th ch p, b o lãnh, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t Huy n ng H c a t nh Thái Nguyên nh ng n m qua, c bi t nhi u n m tr l i ây vi c th c hi n quy n ngh a v c a nhà n c i di n ch s h u ch d ng t qu n lý s d ng t ã t c nhi u thành tích k xong v n g p nhi u khó kh n nh t nh trình Lu t t Do ó, th y c nh ng m t t n t i y u t nói chung vi c m b o quy n công tác qu n lý Nhà n c v l i nh ngh a v c a Nhà n c ch s h u trình qu n lý s d ng t cách hi u qu nh t Xu t phát t th c ti n nhu c u trên, c s nh t trí c a Ban giám hi u Nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa Qu n lý tài nguyên, tr ng ih c Nông Lâm Thái Nguyên, d i s h ng d n c a th y giáo ThS Nguy n Ng c Anh, em ã th c hi n v tài “ ánh giá công tác chuy n quy n s d ng t a bàn huy n ng H - t nh Thái Nguyên giai o n 2011 - 2013” 1.2.M c ích c a tài ánh giá tình hình chuy n quy n s d ng t a bàn huy n ng H -T nh Thái Nguyên xu t gi i pháp y nhanh ti n ph c v công tác chuy n QSD 1.3 M c tiêu c a tài Xem xét tình tr ng th c t c a t ng hình th c chuy n QSD huy n ng h giai o n 2011-2013 Xác nh c nh ng thu n l i khó kh n c a công tác chuy n QSD xu t h ng gi i quy t nh ng khó kh n ó S li u thu th p ph i y khách quan, xác trung th c 1.4 Ý ngh a c a tài - Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: Giúp sinh viên v n d ng c nh ng ki n th c ã h c vào th c t - Ý ngh a th c ti n: Vi c ánh giá k t qu chuy n QSD s giúp sinh viên hi u rõ h n v công tác qu n lý Nhà n c v t t i a ph ng, t ó có th a nh ng gi i pháp kh thi gi i quy t nh ng khó kh n hồn thi n cơng tác qu n lý Nhà n c v t Ph n T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Các hình th c chuy n quy n s d ng t 2.1.1 C s pháp lý c a tài - Hi n pháp 1992; - Lu t t 2003; - B lu t Dân S 2005; - Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t 2003; - Thông t 23/2006/TT-BTC c a B tài v vi c h ng d n xác nh ti n s d ng t, ti n nh n chuy n nh ng quy n s d ng t ã tr có ngu n g c ngân sách Nhà n c theo quy nh c a Chính ph h ng d n thi hành Lu t t ai; - Thông t 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 n m 2011 c a B t pháp B Tài nguyên Môi tr ng v vi c h ng d n ng ký th ch p quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t; - Thông t liên t ch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT c a B t pháp B Tài nguyên Môi tr ng v vi c s a i, b sung m t s quy nh c a Thông t liên t ch s 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 c a B t pháp B Tài nguyên Môi tr ng h ng d n vi c ng ký th ch p, b o lãnh b ng QSD , tài s n g n li n v i t; - Thông t liên t ch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 c a B t pháp B Tài nguyên Môi tr ng h ng d n vi c công ch ng, ch ng th c h p ng, v n b n th c hi n quy n c a ng i s d ng t; - Thông t 01/2005/TT-BTNMT c a B Tài nguyên Môi Tr ng v vi c h ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t 2003; - Thông t 29/2004/TT-BTNMT c a B Tài nguyên Môi Tr ng v vi c h ng d n l p, ch nh lý, qu n lý h s a chính; - Thơng t s 117/2004/TT-BTC ngày 01 tháng 11 n m 2004 c a B Tài h ng d n th c hi n Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 n m 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; 38 - Hai, c ch m t c a nh m n gi n hố th t c hành cơng tác chuy n quy n, song s l ng h s ng kí chuy n nh ng QSD nhi u mà l c l ng cán b a m ng, n u th c hi n theo úng trình t th t c khơng th gi i quy t m t th i gian ng n, gây b c xúc không th tránh kh i i v i ng i dân Vì v y, òi h i c p quy n c n xem xét a nh ng gi i pháp kh c ph c nh i u ch nh l i th t c hay b xung thêm i ng cán b a khâu…cho phù h p v i công vi c 4.2.3 ánh giá công tác cho thuê, cho thuê l i QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 Cho thuê, cho thuê l i QSD tr ng h p ng i s d ng t tho thu n cho ng i khác thuê t thu c quy n s d ng c a m t th i h n, ng i thuê ph i s d ng úng m c ích, tr ti n thuê tr l i t h t th i h n ng H v n m t xã ch y u s n xu t nông nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh phi nông nghi p v n ch a th c s phát tri n N u có ch ph m vi nh l c a h gia ình quy mơ nh H u h t, h s n xu t phi nông nghi p s d ng t c a gia ình làm a i m s n xu t kinh doanh - Trên th c t c ng có m t s tr ng h p thuê t gi a h gia ình, cá nhân v i nh ng t tho thu n không ng kí chuy n QSD v i c quan nhà n c K t qu cho thuê,cho thuê l i QSD a bàn huy n ng H c th hi n qua b ng 4.7 B ng 4.7 K t qu cho thuê QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 it N m Cho thuê ng S l Nh n Tr ng ng ng ký ã hoàn thành th t c Di n Tr ng Di n tích cho thuê h p tích ( m2) h p ( m2) 2011 Không Không 0 0 2012 Cá nhân Cá nhân 200 200 2013 Cá nhân Cá nhân 900 900 T ng 1100 1100 (Ngu n:Phòng Tài Nguyên & Môi tr ng huy n ng H ) 39 Qua b ng 4.7 ta th y: ho t ng cho thuê, cho thuê l i QSD a bàn huy n ng H di n r t ít, t n m 2011 khơng có tr ng h p cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t nào, t n m 2012 n n m 2013 có tr ng h p cho thuê QSD , khơng có tr ng h p cho th l i, tr ng h p cho thuê toàn b cá nhân cho cá nhân thuê Tuy nhiên th c t khơng ch có tr ng h p nh mà nhi u tr ng h p khác n a xong bên t làm h p ng r i tho thu n v i mà không làm th t c chuy n QSD t i c quan nhà n c có th m quy n T k t qu cho th y: Còn có nhi u ho t ng cho th cho thuê l i c a ng i dân mà khơng n m s ki m sốt c a quy n a ph ng ây m t v n khó kh n cơng tác qu n lý t ai, khơng ch có ho t ng chuy n QSD d i hình th c cho thuê cho thuê l i mà nhi u ho t ng khác n a mà quy n a ph ng khơng ki m sốt c C n ph i có bi n pháp nhanh chóng kh c ph c tình tr ng trên, m b o quy n l i cho ng i s d ng t c ng t ng c ng h n n a công tác qu n lý t t i a ph ng c n giám sát ch t ch h n n a ho t ng cho thuê, cho thuê l i a bàn toàn huy n 4.2.4 ánh giá công tác t ng cho QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 T ng cho QSD m t hình th c chuy n QSD cho ng i khác theo quan h tình c m ng i chuy n QSD không thu ti n ho c hi n v t c Nó th ng di n theo quan h tình c m huuy t th ng, nhiên c ng khơng lo i tr quan h T ng cho QSD m t hình th c chuy n quy n không ph i m i nh ng tr c ây khơng có quy nh lu t nên th c ti n phát sinh ng i ta c áp d ng quy nh c a hình th c th a k sang th c hi n ây c ng m t hình th c c bi t c a chuy n nh ng QSD mà ng i chuy n quy n không thu l i ti n ho c hi n v t Tuy nhiên, tránh l i 40 tr n thu nên Nhà n c quy nh c th nh ng d ng tr ng h p tr ng h p c phép t ng cho không ph i ch u thu chuy n quy n ho c thu thu nh p nh ng tr ng h p v n ph i ch u lo i thu K t qu t ng cho QSD a bàn Huy n ng H giai o n 20112013 c th hi n qua b ng 4.8: B ng 4.8 K t qu t ng cho QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 it N m T ng cho ng Nh n t ng cho Lo i T ng s tr ng h p t (m2) ts n xu t t lâm t nông nghi p nghi p T ng s T ng di n tích gi y ch ng nh n ã c p 2011 Cá nhân Cá nhân 620 59214 45236 73192 177642 702 2012 Cá nhân Cá nhân 599 68469 56915 45632 170747 687 2013 Cá nhân Cá nhân 680 74569 35987 55291 165875 645 1899 202252 138138 115542 514264 2034 T ng (Ngu n: Phòng Tài Ngun & Mơi tr ng huy n ng H ) Qua s li u thu th p c cho th y t n m 2011 n n m 2013 tồn huy n có 1899 tr ng h p ng ký t ng cho QSD v i di n tích 514264 m2 t t c tr ng h p t ng cho QSD c ng ký u c a b m cho có th nói giai o n t 2011 - 2013 ho t ng t ng cho QSD ã ng ký di n sôi ng h s v t ng cho QSD u c gi i quy t hoàn thành th t c theo quy nh c a pháp lu t Có c k t qu nh v y do: - Lu t t 2003 ã quy nh t ng cho QSD m t hình th c c bi t chuy n nh ng QSD , không ph i ch u thu v i nhà n c ph i ch u thu nhà n c ã c quy nh r t ch t ch Vì v y mà công tác gi i quy t tr ng h p t ng cho QSD c ng c gi i quy t nhanh chóng mà v n y th t c pháp lý - H u h t tr ng h p t ng cho a bàn huy n tr ng h p b m cho QSD c a i v i nh m m c ích s n xu t nông nghi p tách h kh u Khi b m cho QSD khơng ph i ch u thu 41 nhà n c v y th c hi n hình th c chuy n quy n không c n ph i n p thu nh hình th c khác, th t c t ó c ng c n gi n h n r t nhi u Nhu c u tách riêng gi y ch ng nh n QSD thu n l i cho ng ký th ch p b ng giá tr QSD ph c v cho nhu c u s n xu t 4.2.5 ánh giá công tác th a k QSD 2011-2013 a bàn B ng 4.9 K t qu th a k QSD a bàn huy n 2011-2013 it N m th a k ng Lo i T ng s ts n Nh n th a tr ng xu t nông h p k nghi p 2011 Cá nhân Cá nhân 2012 Cá nhân Cá nhân 2013 Cá nhân Cá nhân T ng 432 450 461 1343 2800 1357 3237 7394 (Ngu n: Phòng Tài Nguyên & Môi tr t 1982 1241 2564 5787 ng H giai o n ng H giai o n t (m2) T ng s gi y T ng ch ng t lâm di n nh n ã nghi p tích c p 3618 8400 502 1474 4072 521 3910 9711 599 9002 22188 1622 ng huy n ng H ) 42 Qua b ng 4.9 ta th y t n m 2011 - 2013 có nhi u tr ng h p ng ký th a k QSD a bàn huy n Có t t c 1343 tr ng h p v i t ng di n tích 22188 m2 Hình th c th a k QSD ã t n t i lâu c lu t t ch a có quy nh c th v th a k QSD Khi Lu t t 2003 ã có nh ng quy nh c th , rõ ràng h n nh m m b o nh ng di nguy n c a ng i ã khu t Trên th c t th a k quan h mang tính dân s có nhi u v n nh y c m nên th i gian th c hi n gi i quy t ch m h n hình th c chuy n quy n khác 4.2.6 ánh giá công tác th ch p b ng giá tr QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 QSD QSD QSD t QSD bàn huy n B ng 4.10 K t qu th ch p b ng giá tr QSD a bàn huy n giai o n 2011-2013 (Ngu n: Phòng Tài Ngun Mơi tr ng huy n ng H ) ng H 43 Qua b ng s li u ta th y t n m 2011 - 2013 tồn huy n có 4452 tr ng h p ng ký th ch p b ng giá tr QSD v i t ng di n tích 560368m2 ó 1295 tr ng h p ng ký ã c ch nh lý h s a T k t qu cho th y ho t ng th ch p b ng giá tr QSD a bàn huy n ng H m nh m vi c th ch p di n ch y u gi a cá nhân t ch c tín d ng c phép ho t ng theo quy nh c a pháp lu t - Th i gian g n ây n n kinh t c a huy n phát tri n không ng ng t t c l nh v c b i v y mà ngu n v n r t c n thi t i v i trình s n xu t kinh doanh ngu n v n c huy ng t r t nhi u hình th c khác th ch p b ng giá tr QSD m t hình th c mà r t nhi u ng i kinh doanh, s n xu t ã l a ch n hình th c huy ng v n ch y u - H n n a nh ng n m qua t c chuy n d ch c c u kinh t gi a ngành a bàn huy n ang chuy n d ch theo h ng ti u th công nghi p th ng d ch v d n n t ng nhu c u th ch p b ng giá tr QSD 4.2.7 ánh giá công tác b o lãnh QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 T ng t nh quy n th ch p QSD , quy n b o lãnh b ng giá tr QSD quy n mà ng i s d ng t s d ng giá tr QSD c a b o lãnh cho m t ng i khác vay v n hay mua ch u hàng hóa ch a có ti n tr Do ó, nh ng quy nh v quy n b o lãnh t ng t nh quy n th ch p B o lãnh m t nh ng hình th c chuy n quy n m i c a Lu t t 2003 so v i Lu t t dai 1993 Trên a bàn huy n ng H n m qua khơng có hình th c b o lãnh Do ây hình th c t ng i m i nên ch a có nhi u ng i bi t n nhi u, v y c p quy n a ph ng c n có nh ng bi n pháp tuyên truy n h ng d n c th cho ng i dân v nh ng quy nh c ng nh trình t th t c th c hi n b o lãnh b ng giá tr QSD 4.2.8 ánh giá cơng tác góp v n b ng giá tr QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 Góp v n b ng giá tr QSD vi c ng i s d ng t có quy n coi giá tr QSD t c a nh m t tài s n dân s c bi t góp v n v i ng i khác h p tác s n xu t kinh doanh Vi c góp v n có th x y gi a 44 hai hay nhi u i tác r t linh ng, i tác có th góp t, ti n, s c lao ng hay công ngh máy móc theo tho thu n Góp v n b ng giá tr QSD c ng m t hình th c chuy n QSD m i c quy nh t Lu t t 2003, v y hình th c v n ch a c phát tri n Nguyên nhân: - Do h u h t ho t ng s n xu t kinh doanh a bàn xã t nhân u t , ho c có s h p tác u t s n xu t nh nh khơng ng kí v i c quan nhà n c có th m quy n Vì v y, c quan nhà n c khơng ki m sốt qu n lí c - S hi u bi t c a ng i dân v hình th c chuy n quy n m i nhi u h n ch Trong th i gian t i, nh m thúc y ho t ng a ho t ng n m s qu n lí c a c quan nhà n c Các c quan có th m quy n c n k t h p v i ngành, c p a ph ng tuyên truy n m r ng hi u bi t c a ng i dân v quy nh c a hình th c chuy n quy n này, c ng nh l i ích c a vi c ng kí góp v n b ng giá tr QSD v i c quan nhà n c có th m quy n 4.2.9 T ng h p ánh giá k t qu th c hi n hình th c chuy n QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011 - 2013 Qua trình thu th p tài li u, s li u phân tích, ánh giá v cơng tác chuy n QSD a bàn huy n ng H có th t ng h p tr ng h p ng ký ã hoàn thành th t c c th hi n qua b ng sau: B ng 4.11 T ng h p k t qu chuy n QSD huy n ng H giai o n 2011 - 2013 theo s tr ng h p N m Các hình th c T ng chuy n QSD 2011 2012 2013 Chuy n i QSD Chuy n nh ng QSD 455 515 570 1540 Cho thuê, cho thuê l i QSD Th a k QSD 432 450 461 1343 T ng cho QSD 620 599 680 1899 Th ch p b ng giá tr 1290 1565 1597 4452 45 T b ng 4.11 có th th y r ng hình th c chuy n QSD tr a bàn huy n di n ng H giai o n 2011- 2013 có t t c 9903 ng h p chuy n quy n x y ra, ó có hình th c th ch p b ng giá tr QSD di n sôi ng nh t v i 4452 tr ng h p (chi m 47,12 %) , hình th c cho thuê, cho thuê l i QSD di n nh t v i tr Hình 4.2 T ng h p k t qu chuy n QSD o n 2011 - 2013 theo s tr ng h p (chi m 0,06%) a bàn huy n ng h p ng H giai T hình 4.2 có th th y c tình hình chuy n QSD di n a bàn huy n ng H theo s tr ng h p qua n m t 2011 n 2013, nhìn chung tr ng h p chuy n quy n khơng có nhi u bi n ng qua n m, hình th c th ch p b ng giá tr QSD x y nhi u tr ng h p nh t so v i hình th c khác c bi t hình th c th ch p b ng giá tr n m 2013 cao nh t có 1597 tr ng h p th p nh t n m 2011 có 1290 tr ng h p n m 2012 có 1565 tr ng h p Hình th c t ng cho QSD di n t ng i u qua n m cao nh t n m 2013 x y 680 tr ng h p th p nh t n m 2012 x y 599 tr ng h p, n m 2013 có 680 tr ng h p.Hình th c th a k QSD n m 2013 có 461 tr ng h p có ph n t ng nh so v i n m 2012 có 450 tr ng h p, n m 2011 nh t có 432 tr ng h p Hình th c chuy n nh ng có t ng 1540 tr ng h p, n m 2011 có 455 tr ng h p,n m 2012 cos515 46 n m tr ng h p,n m 2013 có 570 tr ng h p Hình th c chuy n i QSD 2011 có tr ng h p x y ra, n n m 2012 có tr ng h p n m 2013 có tr ng h p Th p nh t so v i hình th c khác,hình th c cho thuê,cho thuê l i QSD n m 2011 khơng có tr ng h p x y , n m 2012 có tr ng h p,n m 2013 có tr ng h p B ng 4.12 T ng h p k t qu chuy n QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011 – 2013 theo di n tích N m Các hình th c chuy n T ng 2011 2012 2013 quy n s d ng t (m2) (m2) (m2) (m2) Chuy n i QSD 320 40 180 540 Chuy n nh ng QSD 105501 239800 189005 534306 Cho thuê, cho thuê l i QSD 200 900 1100 Th a k QSD 8405 4072 9711 22188 T ng cho QSD 177642 170747 165875 514264 Th ch p, b ng giá tr QSD 190050 184300 186018 560368 T b ng 4.12 th hi n qua th nh sau: Hình 4.3 T ng h p k t qu chuy n QSD a bàn huy n giai o n 2011- 2013 theo d n tích ng H 47 Qua b ng 4.12 hình 4.3 trên, có th th y r ng ho t ng chuy n quy n di n a bàn huy n ng H giai o n 2011- 2013, nhìn chung hình th c chuy n quy n s d ng t bi n ng qua n m Hình th c cho thuê, cho thuê l i nh t tr ng h p v i t ng di n tích 1100 m2 n m 2013 900 m2 Hình th c th a k QSD n m 2011 8405 m2,n m 2012 4072m2, n m 2013 9711m2 Hình th c t ng cho QSD , n m 2011 177642m2, n m 2012 di n tích 170747m2, n m 2013 165875m2, bi n ng khơng k Hình th c th ch p b ng giá tr QSD n m 2011 di n tích 25005m2, th p h n n m 2013, cao nh t n m 2013 chi m 56018m2 Hình th c chuy n nh ng QSD di n sôi ng v i di n tích 296443m2 n m 2011 chi m 105501 m2 n m 2012 chi m 23980m2, n m 2013 chi m 189005m2 4.3 Thu n l i, khó kh n xu t gi i pháp nh m th c hi n t t công tác chuy n QSD a bàn huy n ng H 4.3.1 Thu n l i c s quan tâm, ch o sát c a c quan c p trên, UBND huy n ng H ã th c hi n t t công tác tuyên truy n, v n ng ch tr ng, sách, quy nh v vi c chuy n QSD cho ng i dân, c p, nghành nh t c quan qu n lý t a ph ng - Do ã th c hi n c ch “ m t c a” nên th t c chuy n QSD c tinh gi m , g n nh , d th c hi n , c bi t lo i gi y t liên quan n chuy n QSD ã c s d ng t theo m u th ng nh t nên ã t o nhi u thu n l i cho ng i s d ng t i ng kí chuy n QSD cán b th c hi n công tác - Nh n th c c a cán b nhân dân v pháp lu t t nói chung, v sách chuy n QSD nói riêng ngày c nâng cao - Vi c xác nh c a a ph ng v ngu n g c, th i i m s d ng t, tình tr ng tranh ch p t s phù h p v i quy ho ch t ã c ti n hành y k p th i - Ký nh n h s m b o th i gian quy nh quy trình chuy n QSD 48 4.3.2 Khó kh n - Cơng tác qu n lý h s ch a c ch t ch , ch a có phòng l u tr h s riêng ch a úng quy cách v y h s nhanh b xu ng c p, h h ng ó ch a áp ng c nh ng thông tin c n thi t ph c v cho công tác qu n lý t c ng nh chuy n QSD -M ts h s t có ngu n g c mua nhà lý ã c c quan ch c n ng c p th lý nh ng i u ki n kinh t c a h gia ình g p nhi u khó kh n nên ch a có kh n ng n p ti n s d ng t - M t s h gia ình s d ng t ang có tranh ch p, ch a th ng nh t c ranh gi i th a t, d n n vi c không i u ki n chuy n quy n s d ng t - Cán b thi u ch a áp ng c yêu c u công vi c M t s ng i dân ch a có ý th c vi c s d ng t - Ng i dân hi u bi t v hình th c chuy n quy n 4.3.3.Gi i pháp kh c ph c áp ng c m c tiêu phát tri n c a t n c nói chung ngành qu n lý t nói riêng huy n ng H c n quan tâm h n n a h n ch nh ng vi ph m pháp lu t t - T ch c th c hi n t t công tác ng ký t ai, phân lo i lo i h s i u ki n ki m tra trình c p gi y ch ng nh n cho h dân - C n th ng xuyên b i d ng chuyên môn nghi p v cho cán b a c p c s , t ng c ng trang thi t b cho công tác qu n lý t nh m nâng cao hi u qu công tác qu n lý s d ng t nh công ngh thông tin, s hóa b n … - Trong q trình th c hi n c n ki n ngh UBNND t nh Thái Nguyên S Tài nguyên – Môi tr ng quan tâm ch o k p th i, cung c p tài li u giúp công tác qu n lý t t i a ph ng c t t h n - Huy n c n ph bi n sâu r ng h n sách pháp lu t v t ng i dân hi u bi t, c ng quy t vi c x lý nh ng vi ph m pháp lu t v t - Nhanh chóng gi i quy t nh ng tr ng h p tranh ch p, l n chi m t ai, h ng d n cho tr ng h p s d ng sai m c ích hi u th c hi n úng sách pháp lu t v t - H i ng nhân dân c n có k ho ch giám sát th ng xuyên i v i công tác chuy n quy n s d ng t 49 Ph n K T LU N VÀ NGH 5.1 K T LU N Qua trình thu th p i u tra phân tích s li u v chuy n QSD t i huy n ng H , tài ã thu c k t qu nh sau: K t qu v chuy n quy n s d ng t t i a ph ng theo s li u cho th y: Công tác chuy n QSD t i huy n ng H , t nh Thái Nguyên giai o n t 2011 - 2013, hình th c chuy n QSD ã c quy nh t i Lu t t 2003 Trong ó: - Hình th c chuy n i QSD ch có 09 tr ng h p ng ký v i di n tích 540 m2 - Hình th c chuy n nh ng QSD có 1540 tr ng h p ng ký v i t ng di n tích 534306m2 tr ng h p ã c gi i quy t theo úng quy nh c a pháp lu t -Hình th c cho thuê, cho thuê l i có tr ng h p v i di n tích 1100m2 - Hình th c t ng cho QSD có 1899 tr ng h p v i di n tích 514264 m2 - Hình th c th a k QSD có 1343 tr ng h p ng ký v i t ng di n tích 22188m2 - Hình th c th ch p có 4452 h s ng ký v i t ng di n tích 560368m2 - Hình th c b o lãnh khơng có h s ng ký -Hình th c góp v n khơng có h s ng ký 5.2 NGH Trên c s s li u ã i u tra, thu th p phân tích thúc y s phát tri n ho t ng chuy n QSD t i a ph ng th i gian t i, c n: C quan qu n lý ph i ng i am hi u sâu r ng v pháp lu t nói chung s hi u bi t v hình th c chuy n QSD nói riêng nh m nâng cao trình cơng tác qu n lý nhà n c v t C quan qu n lý c ng c n có s linh ng th t c hành chính, trình t th c hi n nh m t o i u ki n cho ng i dân th c hi n nhanh chóng nh ng v n m b o theo úng quy nh c a pháp lu t 50 M r ng ch ng trình ph bi n pháp lu t t n ng i dân a ph ng nâng cao trình hi u bi t v pháp lu t tham gia hình th c chuy n QSD T ng c ng công tác qu n lý t ai, v n b n liên quan n l nh v c t ph i c ph bi n r ng rãi c quan qu n lý nhà n c, ng i dân a ph ng C n m b o l i ích c a ng i dân tham gia ho t ng chuy n QSD , khuy n khích ng i dân ng ký v i c quan nhà n c có th m quy n th c hi n chuy n QSD theo úng quy nh c a pháp lu t 51 TÀI LI U THAM KH O Lu t t n m 2003, Nxb Chính tr qu c gia Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t n m 2003, Nxb Chính tr qu c gia Thông t liên t ch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT c a B t pháp B Tài nguyên Môi tr ng v vi c s a i, b sung m t s quy nh c a Thông t liên t ch s 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 c a B t pháp B Tài nguyên Môi tr ng h ch p, b o lãnh b ng QSD , tài s n g n li n v i ng d n vi c ng ký th t; Thông t liên t ch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 c a B t pháp B Tài nguyên Môi tr th c h p ng h ng d n vi c công ch ng, ch ng ng, v n b n th c hi n quy n c a ng i s d ng t; Thông t 01/2005/TT-BTNMT c a B Tài nguyên Môi Tr h ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t - Quy t ng v vi c nh s 181/2004/N -CP ngày t 2003; nh s 141/Q -UBND ngày 18/01/2007 c a UBND t nh Thái Nguyên v vi c ban hành m c thu n p , qu n lý s d ng l phí Quy t a bàn t nh Thái Nguyên nh s 140/Q -UBND ngày 18/01/2007 c a UBND t nh Thái Nguyên v vi c ban hành m c thu n p,qu n lý s d ng phí th m c p QSD nguyên Môi tr ng h ng 2013 – S Tài ng t nh Thái Nguyên Báo cáo th c hi n nhi m v n m 2011 ph ng ký quy n s d ng t huy n ng ký quy n s d ng 11.Báo cáo k t qu th ng kê t huy n ng h ng 2012 – V n ng H 10.Báo cáo th c hi n nhi m v n m 2012 ph Phòng nh a bàn t nh Thái Nguyên Báo cáo th c hi n nhi m v n m 2012 ph Phòng a ng h ng 2013 – V n ng H t n m 2013, UBND huy n ng H 52 12 Nguy n Kh c Thái S n (2007), Bài gi ng Pháp lu t t ai, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên 13.Nguy n Kh c Thái S n (2007), Giáo trình Qu n lý Nhà n cv t ai, Nxb Nông nghi p Hà N i 15.V n phòng ng ký QSD (2013), S t ng h p c p gi y ch ng QSD n m 2011,2012,2013 16.V n phòng tr QSD ng ký QSD (2013), S ng kí th ch p,b o lãnh b ng giá ... 4.2.5 ánh giá công tác th a k QSD a bàn ng H giai o n 20112013 41 4.2.6 ánh giá công tác th ch p b ng giá tr QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 42 4.2.7 ánh giá công tác b... 4.2 ánh giá công tác chuy n QSD a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013 34 4.2.1 ánh giá công tác chuy n i QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 34 4.2.2 ánh giá công tác chuy... QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 35 4.2.3 ánh giá công tác cho thuê, cho thuê l i QSD a bàn ng H giai o n 2011-2013 38 4.2.4 ánh giá công tác t ng cho QSD a bàn ng H giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay