đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Bình Xuyên

2 144 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:50

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017 MƠN: HĨA HỌC– LỚP UBND HUYỆN BÌNH XUN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: a, Gọi tên hợp chất sau: SO2, FeO, N2O5, HNO2, Ca(H2PO4)2, H3PO4, Fe(OH)3, Ag3PO4, KOH, NaHCO3 b, Để đốt cháy hết gam đơn chất X cần dùng lượng vừa đủ 0,7 lít O 2(đktc) Xác định đơn chất X ? Câu 2: a, Chọn chất hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (mỗi mũi tên phương trình) A+ X A +Y A +Z Fe3O4 Fe FeCl3 E + G↑ b, CuSO4 chất có nhiều ứng dụng làm phân bón, thuốc trừ sâu, mạ kim loại, làm chất màu…để điều chế CuSO4 người ta tiến hành cách Cách 1: Cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc theo phản ứng Cu + H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2↑ + H2O Cách 2: Ngâm Cu kim loại H2SO4 loãng sau sục khí O2 vào theo phản ứng Cu + O2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O Hãy hoàn thành phản ứng trên, cho biết cách có lợi sao? Câu 3: a, Lập biểu thức liên hệ độ tan nồng độ phần trăm chất tan dung dịch bão hòa b, Tính khối lượng AgNO3 tách khỏi dung dịch làm lạnh 2500 gam dung dịch AgNO3 bão hòa 600C xuống 100C Biết độ tan AgNO3 600C 100C 525 170 Câu 4: Đốt cháy hợp chất X lượng O vừa đủ thu hỗn hợp khí CO SO2 có tỉ khối so với hiđro 28,667 Tỉ khối X so với khơng khí nhỏ Xác định công thức phân tử X Câu 5: Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 Al2O3 cho khí hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi dư thu 15 gam kết tủa Chất rắn lại ống sứ có khối lượng 215,0 gam Viết phản ứng xảy ra, tính giá trị m ? Câu 6: Tổng số hạt p,n,e nguyên tử nguyên tố X 34 Hãy xác định số p,n,e nguyên tử, cho biết tên nguyên tố X (Thí sinh sử dụng bảng HTTH nguyên tố hóa học)
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Bình Xuyên, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Bình Xuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay