đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Cẩm Xuyên

1 170 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:50

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM XUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI MƠN : HĨA HỌC LỚP Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Phân loại gọi tên hợp chất vô sau: FeO; SO3; H3PO3; Fe(OH)3; KH2PO4; Cu(OH)2; Na2S; HCl; CaHPO4; K2SO3 Có lọ nhãn đựng bốn chất bột màu trắng riêng biệt gồm: P 2O5; MgO; CaO; Na2O Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt lọ Viết PTHH xẩy (nếu có) Câu 2: Nêu tượng giải thích thí nghiệm sau: Dùng muỗng sắt, đốt cháy phốt (P) lửa đèn cồn đưa nhanh vào bình chứa khí oxi Phản ứng kết thúc, cho nước lắc cho tiếp mẫu giấy quỳ tím vào bình thuỷ tinh Để đốt cháy hết 34 gam hỗn hợp khí H CO cần dùng 44,8 lít oxi (đktc) Xác định thành phần % khối lượng khí ban đầu Nêu phương pháp khác để giải toán Câu 3: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp X (CO H2) qua hỗn hợp chất rắn CuO, FexOy, MgO nung nóng Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm m gam a) Viết PTHH b) Tính m, biết khí phản ứng hồn tồn c) Tính thành phần % thể tích khí có X, biết tỉ khối X khí mêtan (CH4) 0,45 Câu 4: Dùng 4,48 lít khí CO (đktc) để khử hoàn toàn gam oxit sắt theo sơ đồ: t FexOy + CO  → Fe + CO2 Hỗn hợp khí thu sau phản ứng có tỉ khối so với H 20 Xác định công thức oxit sắt thành phần % thể tích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng Câu 5: Cho 9,3 gam hỗn hợp kim loại Na, K nung nóng bình kín có chứa 1,12 lít O (đktc) đến phản ứng xảy hoàn toàn Sau phản ứng thu m gam chắt rắn A a) Chứng minh sau phản ứng hỗn hợp kim loại dư b) Tính m o (Biết: H=1; Li=7; C=12; O=16; N=14; Na=23; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Mn=55) Hết Họ tên: …………………………………………….………… SBD …………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Cẩm Xuyên, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Cẩm Xuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay