đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8

3 37 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:50

ĐỀ THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU MƠN: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I( 1điểm) Hồn thành phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có): KMnO4 ? + ? + ? FeS2 + ? Fe2O3 + SO2 CxHy + O2 CO2 + H2O FexOy + HCl ? + ? Câu II( điểm) Có chất rắn dạng bột : MgO , P2O5, CaO, Na2O Bằng phương pháp hóa học, nhận biết chất rắn Câu III( 1,5 điểm) Cho 10g hỗn hợp gồm bạc nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư Sau phản ứng kết thúc thu 6,72 lít H2(đktc) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp Câu IV( 1,5 điểm) Tổng số hạt proton, nơtron, electron hai nguyên tử nguyên tố X Y 96, có tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 32 Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều X 16 Xác định kí hiệu hóa học X Y? Câu V( điểm) Cho a gam hỗn hợp gồm kim loại A B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl ( A B phản ứng) Sau phản ứng kết thúc, người ta thu 67 gam muối 8,96lít H2 (ĐKTC) a Viết phương trình hố học ? b Tính a ? Cho lng khÝ hi®ro ®i qua èng thủ tinh chøa 20 g bột đồng(II) oxit 400 0C Sau phản ứng thu đợc 16,8 g chất rắn a) Nêu tợng ph¶n øng x¶y b) TÝnh hiƯu st ph¶n øng c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khư ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc =========Hết========= Chỳ ý: - Thí sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Họ tên thí sinh: Số báo danh: Hướng dẫn chấm Câu Câu (1đ) Nội dung Câu (2đ) Câu (1,5đ) điểm 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 4x + y 2CxHy + O2 → 2xCO2 + yH2O t0 t0 FexOy + 2yHCl → xFeCl y + yH2O 6, 72 Theo PTHH ta có : nAl = 2/3 nH = 22, =0,2 mol số gam nhôm = 0,2.27 = 5,4 g ⇒ số gam Ag = 10 – 5,4 = 4,6 g ⇒ % nhôm = 5, 100% = 54% 10 0,25 0,25 x - Trích mẫu thử: Hồ tan chất rắn vào nước , BaCO3 khơng tan chất lại tan +Nhỏ dung dịch HCl vào mẫu thử cũn lại ,mẫu có khí bay lên Na2CO3 Na2CO3 + HCl→ NaCl + CO2↑+ H2O Sau cho dd HCL vào ống nghiệm chứa BaCO3 BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑+ H2O Lấy dd BaCl2 nhỏ từ từ vào mẫu thử chứa NaCl K2SO4 +Mẫu thử khơng có kết tủa NaCl mẫu cho kết tủa K2SO4 BaCl2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KCl Khi cho hỗn hợp vào H2SO4 có Al phản ứng Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ⇒ % bạc = 100 – 54 = 46 % 0,25 Câu (1,5đ) - Gọi số hạt X: P,N,E; Y : P/ N/, E/ Theo giả thiết có hệ PT:  2P + N + 2P / + N / = 96  / /  2P − N + 2P − N = 32  2P − 2P / = 16  0, /  4P + 4P = 128 ->  /  −2P + 2P = 16 Câu (4điểm) 0,25 0, 25 -> P= 12; P/ = 20 X Mg; Y Ca 0,25 0,25 (1,5đ) a/ PTHH: 2A + 2xHCl → 2AClx + xH2 2B + 2yHCl → 2BCly + yH2 0,25 0,25 8,96 b/ - Số mol H2: nH = 22,4 = 0,4 mol, mH = 0,4.2 = 0,8 gam - Theo PTHH => nHCl = 0,4.2 = 0,8 mol, mHCl = 0,8.36,5 = 29,2 gam - áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: a = 67 + 0,8 – 29,2 = 38,6 gam 0,25 0,25 0,25 C PTP¦: CuO + H2 400  → Cu + H2O ; a) HiƯn tỵng PƯ: Chất rắn dạng bột CuO có màu đen biến thành màu đỏ(Cu) b) Giả sử 20 g CuO PƯ hết sau PƯ thu đợc 20.64 = 16 g chÊt r¾n nhÊt (Cu) < 16,8 g chất rắn thu 80 đợc theo đầu => CuO phải d - Đặt x số mol CuO P¦ ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO d= x.64 + (mCuO ban đầu mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16,8 g => Phơng trình: 64x + (20-80x) =16,8 16x = 3,2  x= 0,2 => mCuO P¦ = 0,2.80= 16 g VËy H = (16.100%):20= 80% 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0, 0,5 c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt Ghi chú: * Học sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa * Điểm toàn tổng điểm phần học sinh làm được, không làm tròn ... 0,25 8, 96 b/ - Số mol H2: nH = 22,4 = 0,4 mol, mH = 0,4.2 = 0 ,8 gam - Theo PTHH => nHCl = 0,4.2 = 0 ,8 mol, mHCl = 0 ,8. 36,5 = 29,2 gam - áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: a = 67 + 0 ,8. .. 16 ,8 g chất rắn thu 80 đợc theo đầu => CuO phải d - Đặt x số mol CuO P¦ ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO d= x.64 + (mCuO ban đầu mCuO P¦) = 64x + (20 – 80 x) = 16 ,8 g => Phơng trình: 64x + (20 -80 x)... (20 -80 x) =16 ,8 16x = 3,2  x= 0,2 => mCuO P¦ = 0,2 .80 = 16 g VËy H = (16.100%):20= 80 % 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0, 0,5 c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol VËy: VH2= 0,2.22,4= 4, 48 lÝt Ghi chú:
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 , đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay