đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Yên Khánh

4 66 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:50

PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHÁ, GIỎI NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN: HỐ HỌC (Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Bài a) Cho chất sau: CaO, Zn, KMnO4, H2O, HCl, CO2, S, Cu dụng cụ thí nghiệm cần thiết Hãy viết phương trình phản ứng để điều chế: H2, Ca(OH)2, O 2, H2CO3, H2SO3 b) Có lọ nhãn đựng bốn chất bột là: Na2O, P2O5, CaO, Fe2O3 Hãy trình bày phương pháp hố học để phân biệt chất Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) Bài Một nguyên tử X có tổng số hạt 34, số hạt khơng mang điện số hạt mang điện Hỏi X thuộc nguyên tố hóa học nào? 11 Bài Đốt cháy hồn tồn 27,6 gam hỗn hợp kim loại nhơm sắt cần 11,2 lít khí Oxi điều kiện tiêu chuẩn Tính khối lượng chất rắn thu theo cách Bài Cho m gam hỗn hợp bột Cu Mg Chia hỗn hợp thành hai phần nhau: - Phần đem nung nóng ngồi khơng khí đến phản ứng xảy hồn tồn thấy khối lượng hỗn hợp tăng thêm gam - Phần đem hòa tan dung dịch HCl dư thấy 3,36 lit khí H2 điều kiện tiêu chuẩn Tìm m thành phần % khối lượng kim loại hỗn hợp Bài Cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch lỗng có chứa 39,2 gam axit sunfuric a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính thể tích khí H2 thu điều kiện tiêu chuẩn c) Dẫn toàn lượng khí thu qua hỗn hợp A gồm CuO Fe3O4 nung nóng thấy khối lượng hỗn hợp A giảm m gam Xác định giá trị m (Thí sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học) ………….Hết………… PHỊNG GD&ĐT YÊN KHÁNH HƯỚNG DẪN CHẤM KĐCL HỌC SINH KHÁ, GIỎI Năm học 2010-2010 MƠN: HỐ HỌC ĐÁP ÁN - BIỂU CHẤM BÀI NỘI DUNG Bài a) (1,5 đ) (4,5 đ) CaO + H2O   Ca(OH)2 Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2 t 2KMnO4   KMnO2 + MnO2 + O2 CO2 + H2O   H2CO3 t S + O2   SO2 H2O + SO2   H2SO3 b) (3,0đ) Trích mẫu thử… - Hòa tan mẫu thử vào nước Chất tan nước Na2O, P 2O5, CaO PTPƯ: Na2O + H2O   2NaOH P2O5 + 3H2O   2H3PO4 CaO + H2O   Ca(OH)2 - Chất không tan Fe2O3 - Dùng quỳ tím nhúng vào dung dịch thu được, dung dịch làm quỳ tím chuyển mầu đỏ H3PO4 => chất bột P2O5 Dung dịch làm quỳ tím chuyển mầu xanh dó NaOH Ca(OH)2 - Dùng CO2 sục vào dung dịch làm quỳ tím chuyển thành mầu xanh, dung dịch xuất vẩn đục dung dịch Ca(OH)2 => chất bột CaO, dung dịch lại NaOH => chất bột Na2O PTPƯ: Ca(OH)2 + CO2   CaCO3 + H2O Bài Theo đề ta có: e + p + n = 34 (3,0đ) Mà e = p => 2p + n = 34 => n = 34 - 2p (1) 0 6 (p +e) = 2p (2) 11 11 Thay (2) vào (1) ta có: 2p = 34 - 2p 11 Mặt khác: n = ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0,75 0,75 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 Biến đổi tìm p = 11, e = 11, n =12 Vậy Nguyên tố là: Na t Bài PTPƯ: 4Al + 3O2   2Al2O3 (1) (4,5 đ) t 3Fe + 2O2   Fe3O4 (2) 0,5 0, 0 Số mol O2 tham gia phản ứng là: n O  11,2  0,5 (mol) => mO2  0,5.32  16 (g) 22,4 Cách 1: Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng Tính mhh Fe,Al = 27,6 + 16 = 43,6 (g) Cách 2: (2,5 đ) 1,0 0,25 0,75 BÀI NỘI DUNG Gọi số mol Al có hỗn hợp x (mol, x>0) Số mol Fe có hỗn hợp y (mol, y > 0) Theo ta có: 27x + 56y = 27,6 (I) Theo PTPƯ (1) tính n O Theo PTPƯ (2) tính n O  x (mol)  y (mol) ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 Mà tổng số mol O2 tham gia phản ứng 0,5 mol nên ta có PT: x  y = 0,5 (II) 0,25 Kết hợp (I) (II) tìm x = 0,4; y = 0,3 Lập luận tìm m Al O = 20,4 (g) ; m Fe O = 23,2 (g) Vậy khối lượng hỗn hợp 20,4 + 23,2 = 43,6 (g) Bài Gọi số mol Cu m gam hỗn hợp x (mol); số mol Mg m gam hỗn (4,0 đ) hợp y (mol) (x, y >0) => Số mol Cu phần x/2 (mol); số mol Mg phần y/2 (mol) 3 Số mol H2 thoát n H = 3,36  0,15(mol ) 22,4 Khi nung phần khơng khí xảy phản ứng: t PTPƯ: 2Cu + O2   2CuO (1) t 2Mg + O2   2MgO (2) Khối lượng hỗn hợn tăng thêm khối lượng Oxi tham gia phản ứng 0 x y  ( mol ) => m O2 = 8y (g) 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Theo PTPƯ (1) => n O  (mol ) => m O = x (g) 0,25 Theo PTPƯ (2) => n O 0,25 2 Theo ta có 8x + 8y =  x + y = (*) Khi hòa tan phần vào dung dịch HCl dư xảy phản ứng: Mg + 2HCl   MgCl2 + H2 (3) Theo PTPƯ (3) n Mg = n H = 0,15 (mol) => n Mg phần 0,15 (mol) Hay y/2 = 0,15 (mol) => y = 0,3 (mol) Thay y= 0,3 vào (*) ta có x + 0,3 = => x = 0,7 Vậy khối lượng hỗn hợp là: m = 0,7.64 + 0,3.24 = 52 (g) 0,25 Tính %Cu = 0,7.64  86,15% ; %Mg = 0,3.24  13,85% 0,5 52 52 Bài a) PTPƯ: Zn + 2H2SO4   ZnSO4 + H2 (4,0 đ) b) (2,0 đ) Số mol Zn là: nZn = 19,5/65 = 0,3 (mol) Số mol H2SO4 là: n H SO  39,2/98 = 0,4 (mol) Ta có 0,3/1 < 0,4/1 H2SO4 dư, Zn phản ứng hết Tính khối lượng chất khác theo số mol Zn Theo PTPƯ n H  n Zn  0,3(mol ) Thể tích khí H2 sinh là: V H = 0,3.22,4 = 6,72 (l) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 BÀI NỘI DUNG ĐIỂM c) (1,5 đ) Dẫn khí qua hỗn hợp gồm CuO Fe3O4 t CuO + H2  (1)  Cu + H2O t Fe3O4 + 4H2   3Fe + 4H2O (2) Khối lượng hỗn hợp A giảm O tham gia phản ứng Theo (1) (2) ta có số nO (trong oxit) phản ứng tối đa = n H =0,3(mol) Vậy khối lượng hỗn hợp giảm tối đa là: 0,3.16 = 4,8 (g) => 0< m  4,8 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Lưu ý: - Lời giải trình bày tóm tắt, học sinh trình bày hồn chỉnh, lý luận chặt chẽ cho điểm tối đa - Học sinh trình bày nhiều cách giải khác cho điểm tương ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Yên Khánh, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Yên Khánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay