đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:49

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 09 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu (1,5 điểm): Lập phương trình hố học sơ đồ phản ứng sau: 1/ FeS2 + O2 > Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 > K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + H2 > Fe + H2O 4/ FexOy + CO > FeO + CO2 5/ Al + Fe3O4 > Al2O3 + Fe Và cho biết phản ứng phản ứng oxi hóa khử ? Chất chất khử? Chất chất oxi hóa?Tại sao? Câu (1,5 điểm): Trình bày phương pháp nhận biết dung dịch đựng lọ nhãn sau:Nước, Natri hiđơxit, Axit clohiđric, Natriclorua Viết phương trình phản ứng minh hoạ có Câu3 (1,0 điểm): Cho oxit có công thức sau: SO3, Fe2O3,K2O, N2O5, CO2 1/ Những oxit thuộc loại oxit axit, oxitbazơ? sao? 2/ Đọc tên tất oxit Viết công thức cấu tạo oxit axit Câu (2,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt Fe xOy nung nóng Sau phản ứng 7,2 gam nước hỗn hợp A gồm chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy hồn tồn) 1/ Tìm giá trị m? 2/ Lập công thức phân tử oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất Câu (2,5 điểm): Cho 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro mêtan CH (đktc) có tỉ khối so với oxi 0,325 Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi Phản ứng xong, làm lạnh để nước ngưng tụ hết hỗn hợp khí Y TaiLieu.VN Page 1/ Viết phương trình hố học xảy Xác định % thể tích khí X? 2/ Xác định % thể tích % khối lượng khí Y Câu 6(1,5 điểm): Tính khối lượng NaCl cần thiết để pha thêm vào 200,00gam dung dịch NaCl 25% thành dung dịch 30% Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5 Họ tên thí sinh: SBD Học sinh phép sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học bảng tính tan TaiLieu.VN Page Hướng dẫn chất đề thi Câu 4FeS2 + 11O2 6KOH + Al2(SO4)3 FeO + H2 FexOy + (y-x)CO 8Al + 3Fe3O4 2Fe2O3 + SO2 3K2SO4 + 2Al(OH)3 Fe + H2O xFeO + (y-x)CO2 4Al2O3 +9Fe 1,5đ (1) 0,2đ (2) 0,2đ (3) 0,2đ (4) 0,2đ (5) 0,2đ Các phản ứng (1) (3)(4)(5) phản ứng oxi hoa khử 0,25đ Chất khử FeS2 , H2, CO, Al chúng chất chiếm oxi chất khác 0,25đ Câu Rót dung dịch vào ống nghiệm tương ứng Bước dùng quỳ tím để nhận biết NaOH làm quỳ tím chuyển màu xanh HCl làm quỳ tím chuyển màu đỏ Bước cho dung dịch ống nghiệm lại khơng làm quỳ tím đổi màu dung cho bay nước óng đựng nước bay hết ống đựng dd NaCl lại tinh thể muối 1,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ TaiLieu.VN Page Câu 1,5đ Oxit SO3, N2O5, CO2,là oxit axit tương ứng với chúng axit H2SO3, HNO3 H2CO3 chúng có khả tác dụng với bazơ oxit bazơ Oxit Fe2O3,K2O oxit bazơ tương ứng với chúng axit Fe(OH)3 KOH chúng có khả tác dụng với dd axit 0,5đ Tên oxit :khí sunfurơ,sắt (III)oxit kalioxit ,khí nitơpentaoxit,khí bonic 0,5đ Cơng thức cấu tạo chúng (vẽ ngoài) 0,25đ 0,25đ Câu Số mol H2 = 0,4 mol Số mol nước 0,4 mol a/=> số mol oxi nguyên tử 0,4 mol 2,0đ 0,5đ => mO = 0,4 x16 = 6,4 gam Vậy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam FexOy +y H2 0,4mol xFe+ y H2O 0,4mol 0,5đ 0,25đ b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam =>Khối lượng oxi mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam TaiLieu.VN 0,5đ Page Gọi công thức oxit sắt FexOy ta có x:y = mFe/56 : mO /16 => x= 3, y= tương ứng công thức Fe3O4 Câu 0,25đ 2,5đ MTB= 0,325 x 32=10,4 gam nhhkhi = 11,2 :22,4= 0,5 mol áp dụng phương pháp đường chéo ta có CH4 16 8,4 3phần 5,6 2phần 10,4 H2 =>số mol nCH4= 0,3mol số mol nH2= 0,2mol 1,0đ  %CH4= 0,3/0,5 x 100%=60%  %H2 = 100%-60% = 40% Số mol khí oxi nO2=28,8:32= 0,9mol TaiLieu.VN Page 0,25đ 2H2 + O2 0,2mol CH4 2H2O 0,1mol + 0,3mol 2O2 0,6mol CO2 + 2H2O 0,3mol Hỗn hợp khí Y gồm CO2 khí O2(dư) nO2dư = 0,9 – (0,6 + 0,1) = 0,2 mol nCO2 = 0,3 mol 0,75đ %V CO2 = 0,3/ 0,5 x 100% = 60% %VO2 = 0,2/ 0,5 x 100% = 40% mCO2 = 0,3 x44=13,2 gam mO2 = 0,2 x 32 = 6,4gam % mCO2 = 13,2/19,6 x 100% =67,34% % mO2 = 6,4/19,6 x 100% = 32,66% 0,5đ Câu 1.0 Khối lượngNaCl có dung dịch ban đầu mNaCl = 25%x200=50 gam gọi lượng NaCl thêm vào x ta có khối lượng NaCl = (50+ x) mdd = (200+ x) 0,5đ áp dụng cơng thức tính nồng độ C% TaiLieu.VN Page  x= (200x5):70 = 14,29 gam TaiLieu.VN 0,5đ Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay