đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:49

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 24 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu (1,5 điểm): Lập phương trình hố học sơ đồ phản ứng sau: 1/ FeS2 + O2 > Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 > K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + H2 > Fe + H2O 4/ FexOy + CO > FeO + CO2 5/ Al + Fe3O4 > Al2O3 + Fe Và cho biết phản ứng phản ứng oxi hóa khử ?Chất chất khử? Chất chất oxi hóa?Tại sao? Câu 2(1,5 điểm): Trình bày phương pháp nhận biết dung dịch đựng lọ nhãn sau:Nước, Natri hiđôxit, Axit clohiđric, Natriclorua Viết phương trình phản ứng minh hoạ có Câu3(1,5 điểm):Cho oxit có cơng thức sau: SO3, Fe2O3,K2O, N2O5, CO2 1/ Những oxit thuộc loại oxit axit, oxit bazơ? sao? 2/ Đọc tên tất oxit Câu (2,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt Fe xOy nung nóng Sau phản ứng 7,2 gam nước hỗn hợp A gồm chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy hồn tồn) 1/ Tìm giá trị m? 2/ Lập công thức phân tử oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất Câu (2,5 điểm): 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro mêtan CH (đktc) có tỉ khối so với oxi 0,325 Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi Phản ứng xong, làm lạnh để nước ngưng tụ hết hỗn hợp khí Y TaiLieu.VN Page 1/ Viết phương trình hố học xảy Xác định % thể tích khí X? 2/ Xác định % thể tích % khối lượng khí Y Câu 6(1,0 điểm): Tính khối lượng NaCl cần thiết để pha thêm vào 200gam dung dịch NaCl 25% thành dung dịch 30% Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5 TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay