đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:49

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MƠN: HĨA HỌC ĐỀ SỐ 03 Thời gian: 120 phút Trường THCS Chu Văn An Câu (2,5 điểm): Chọn hệ số thích hợp để cân phản ứng hóa học sau ( không thay đổi số x,y phản ứng câu a d ): a) FexOy + CO t →Fe b) CaO c) Fe3O4 d) FexOy e) Al2O3 + CO2 + H3PO4  →Ca3(PO4)2 + H2O + HCl  →FeCl2 + FeCl3 + H2O + HCl  → FeCl 2y x + H2O + HCl  →AlCl3 + H2O Câu (1,0 điểm): Một nguyên tử X có tổng số hạt electron, proton, nơtron nguyên tử 46, biết số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 14 hạt Tính số proton, số nơtron nguyên tử X cho biết X thuộc nguyên tố hóa học nào? Câu (2,0 điểm): Hợp chất A cấu tạo nguyên tố X hóa trị V nguyên tố oxi Biết phân tử khối hợp chất A 142 đvC Hợp chất B tạo nguyên tố Y ( hóa trị y, với 1≤ y ≤ 3) nhóm sunfat ( SO4), biết phân tử hợp chất A nặng 0,355 lần phân tử hợp chất B Tìm nguyên tử khối nguyên tố X Y Viết cơng thức hóa học hợp chất A hợp chất B TaiLieu.VN Page Câu (1,5 điểm): Một hợp chất X gồm nguyên tố C,H,O có thành phần % theo khối lượng 37,5% ; 12,5% ; 50% Biết dX / H2 = 16 Tìm CTHH hợp chất X Câu (1,5 điểm): Một hỗn hợp Y có khối lượng 7,8 gam gồm kim loại Al Mg, biết tỷ lệ số mol Al Mg hỗn hợp : a) Tính số mol kim loại hỗn hợp Y b) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp Y Câu (1,5 điểm): Cho biết hợp chất nguyên tố R ( hóa trị x ) với nhóm sunfat (SO4) có 20% khối lượng thuộc nguyên tố R a) Thiết lập biểu thức tính ngun tử khối R theo hóa trị x b) Hãy tính % khối lượng nguyên tố R hợp chất R với nguyên tố oxi ( không xác định nguyên tố R) Phụ lục: Bảng tra cứu nguyên tử khối số proton số ngun tố có liên quan: Kí hiệu nguyên tố P Nguyên tử khối Số proton O Ca Mg C S Fe H Al 31 16 40 24 12 32 27 15 12 16 28 13 20 Hết đề - TaiLieu.VN Page Ghi chú: - Thí sinh dùng máy tính bỏ túi theo quy định Bộ GD&ĐT, không tra cứu tài liệu khác bảng phụ lục - Giám thị coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD: Lớp: Phòng thi: TaiLieu.VN Page HƯỚNG DẪN CHẤM ( gồm: 02 trang ) Câu/ ý Nội dung đáp án Điểm Câu Mỗi PTHH lập 0,5 điểm (2,5đ) a) FexOy t + yCO  → xFe + yCO2 b) 3CaO + 2H3PO4  → Ca3(PO4)2 + 3H2O c) Fe3O4 d) FexOy + 8HCl  → FeCl2 + 2yHCl  → + 2FeCl3 + 4H2O 0,5 đ FeCl 2y x e) Al2O3 + 6HCl  → 2AlCl3 x 0,5 đ + yH2O + 3H2O 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Câu Ta có: 2p + n = 46 (1,0 đ) Mà: 2p – n = 14 (1) 0,25đ (2) Lấy (1) + (2) 4p = 60 ⇒ p = 15 ⇒ n = 16 0,25đ Vì số p = 15 nên X thuộc nguyên tố Phơt ( kí hiệu P) 0,25đ 0,25đ TaiLieu.VN Page Câu CTTQ chất A: Y2O5 0,25đ (2,0 đ) Vì phân tử khối hợp chất A 142 đvC nên ta có: Ta có: 2X + 80 = 142 ⇒ X = 31 0,25đ Vậy X nguyên tố phôtpho ( P) ; CTHH chất A: P2O5 0,25đ CTTQ chất B : Y2(SO4)y PTK B = 142 = 400 đvC 0,355 0,25đ Ta có: 2Y + 96y = 400 ⇒Y = 200 – 48y Bảng biện luận: 0,25đ y Y 152 (loại) 104 ( loại) 56 ( nhận) 0,25đ Vậy X nguyên tố sắt ( Fe) ; CTHH chất B Fe2(SO4)3 0,25đ 0,25đ Câu Đặt CTTQ hợp chất X : CxHyOz (1,5 đ) Ta có: 12x 1y 16z 32 = = = = 0,32 37,5 12,5 50 100 0,25đ 0,5 đ Giải x = , y = , z = CTHH hợp chất X : CH4O TaiLieu.VN 0,5 đ Page 0,25đ Câu a) Gọi x số mol Mg ⇒ số mol Al 2x 0,25đ (1,5 đ) Ta có: 24x + 27.2x = 7,8 0,25đ ⇔ 78x = 7,8 ⇒ x = 0,1 0,25đ Vậy nMg = 0,1 ( mol) ; nAl = 0,2 (mol) 0,25đ b) mMg = 0,1×24 = 2,4 (gam) 0,25đ mAl = 7,8 - 2,4 =5,4 gam 0,25đ Câu Xét hợp chất: R2(SO4)x : (1,5 đ) Ta có: 0,25đ 2R 20 = = ⇒ R = 12x 96x 80 (1) 0,5đ Xét hợp chất R2Ox: Ta có: %R = 2R R ×100% = ×100% 2R + 16x R + 8x Thay (1) vào (2) ta có: %R = (2) 0,25đ 12x ×100% = 60% 12x + 8x 0,25đ 0,25đ -Hết Đáp án -Ghi chú: Học sinh có thể giải bằng cách khác, nếu lập luận có kết xác vẫn đạt điểm tối đa phần đó TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay