đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:49

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 07 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu I (4,0 điểm) 1) Lập phương trình hố học sơ đồ phản ứng sau: a) NaOH + Al2(SO4)3 > Na2SO4 b) CO + Fe2O3 -> Fe + CO2 c) FexOy + CO d) FeS2 + O2 > FeO > Fe2O3 + + + Al(OH)3 CO2 SO2 2) Nguyên tử X có tổng hạt 52 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 hạt a) Hãy xác định số p, số n số e nguyên tử X? b) Hãy cho biết tên, kí hiệu hố học nguyên tử khối nguyên tố X? Câu II (4,0 điểm) 1)Cho hỗn hợp khí X gồm CO2 N2 (ở đktc) có tỉ khối khí oxi 1,225 a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích khí hỗn hợp X b) Tính khối lượng lít hỗn hợp khí X đktc 2) Đốt 12,4 (g) phốt khí oxi Sau phản ứng thu 21,3 (g) điphốtpho penta oxit Tính: a) Thể tích khí O2 (đktc) tham gia phản ứng? b) Khối lượng chất rắn thu sau phản ứng? Câu III (4,0 điểm) TaiLieu.VN Page Để đốt cháy hết 1,6 (g) hợp chất Y cần dùng 1,2.10 23 phân tử oxi, thu khí CO2 nước theo tỉ lệ số mol 1: 1) Tính khối lượng khí CO2 nước tạo thành? 2) Tìm cơng thức phân tử Y, biết tỉ khối Y H2 Câu IV (4,0 điểm) Cho luồng khí Hiđro qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột Đồng (II) oxit 400 C Sau phản ứng thu 16,8 g chất rắn a) Viết phương trình phản ứng xảy ra? b) Tính hiệu suất phản ứng? c) Tính số lít khí Hiđro tham gia khử Đồng (II) oxit đktc? Câu V : ( 4,0 điểm) a) Hoà tan hồn tồn 3,6 g kim loại A hóa trị II dung dịch axit clohiđric (HCl) thu 3,36 lít khí hiđro (đktc) muối ACl Xác định tên kim loại A? b) Nếu cho lượng kim loại A nói vào 14,6 g axit clohiđric, tính khối lượng chất thu sau phản ứng? Cho: Cl = 35,5; N = 14; p = 31; H = 1; Cu = 64; C =12; O = 16 TaiLieu.VN Page HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I 4,0 đ I.1 Viết phương trình cho: 0,5 điểm a) NaOH + Al2SO4 b) CO + Fe2O3  Na2SO4 + Al(OH)3 Fe + CO2 t → t c) FexOy + (y-x)CO → xFeO d) FeS2 + 11O2 0,5 t → Fe2O3 + (y-x)CO2 0,5 + SO2 0,5 I.2 Theo ĐB ta có: n + p + e = 52 (1) n + 16 = p + e (2) Thay (2) vào (1) ta có: 2n = 52 - 16 = 36; n = 18 Vì p = e; ta thay n = 18 p = e vào (1): 18 + 2p = 52; 2p = 34; p = e = 17 Tên nguyên tố: Clo; KHHH: Cl; nguyên tử khối: 35,5 II II.1 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 4,0 đ a) Xét (mol) hỗn hợp X 0,25 Gọi số mol CO2 x (mol) → số mol N2 : (1-x) (mol) 0,25 Ta có : 44x + 28.(1-x) = 1,225.32= 39,2 0,5 → x = 0,7 (mol) → %VCO = 70% 0,5 → %VN = 30% TaiLieu.VN Page b) 22,4 lít hỗn hợp X có khối lượng : 39,2 (g) → II.2 0,25 0,25 39,2 lít hỗn hợp X có khối lượng : 22,4 = 1,75( g ) Theo ĐB ta có: Số mol phốt = 12, 21,3 = 0,4 mol; Số mol P2O5 = = 0,15 31 142 0,25 mol PTHH: 4P + Theo PT ta có: mol Theo ĐB: 0,3 mol ← 5O2 5mol t  → 2P2O5 → 0,25 mol 0,375 mol ← 0,15 mol Theo PT ĐB ta có: Số mol phốt dư: 0,4 - 0,3 = 0,1 mol Số mol oxi tham gia phản ứng là: 0,375 mol 0,5 0,25 Thể tích khí oxi tham gia phản ứng là: 0,375 22,4 = 8,4 lít b)Sau phản ứng có chất rắn P P2O5 với số mol 0,1 ;0,15 - Khối lượng phốt dư là: 0,1 31 = 3,1 g 0,25 - Khối lượng P2O5 tạo thành là: 0,15 142 = 21,3 g 0,25 - Tổng khối lượng chất rắn là: 3,1 + 21,3 = 24,4g 0,25 III 4,0 đ III.1 1) Sơ đồ phản ứng : Y + O2 → CO2 Ta có : mY + mO2 = + H2 O 0,5 23 mCO2 + mH 2O = 1,6 + 1,2.10 32 = 8( g ) 6.10 23 Gọi số mol CO2 x (mol) → số mol H2O : 2x (mol) 0,5 → Ta có phương trình : 44x + 18.2x = TaiLieu.VN Page → x = 0,1 (mol) → mCO2 = 0,1.44 = 4,4( g ) 0,5 → m H 2O = 2.0,1.18 = 3,6( g ) 0,5 2) Ta có : nC = nCO = 0,1(mol ) → mC = 0,1.12 = 1,2( g ) n H = 2n H 2O = 2.0,2 = 0,4(mol ) → m H = 0,4.1 = 0,4( g ) mC + m H = 1,2 + 0,4 = 1,6( g ) = mY → Hợp chất Y chứa nguyên 0,5 0,5 tố C H Gọi CTTQ Y : CxHy → x : y = 1,2 0,4 : = 1: 12 → Công thức đơn giản Y : (CH4)n 0,5 0,5 Ta có : 16n = 8.2 = 16 → n=1 Vậy công thức phân tử Y CH4 IV 4,0 IV.a PTPƯ: CuO + H2 400 C   → Cu + H2O; IV.b Giả sử 20 g CuO phản ứng hết sau phản ứng thu 20.64 = 16 g chất rắn (Cu) < 16,8 g chất rắn thu theo 80 đầu => CuO phải dư 0,5 0,75 Đặt x số mol CuO phản ứng (x > 0), Viết PTHH , lập luận đến kết quả: Ta có mCR sau PƯ = mCu + mCuO dư = x 64 + (mCuO ban đầu - mCuO PƯ) 0,75 = 64 x + (20 - 80x) = 16,8 g => Phương trình: 64x + (20 - 80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2 TaiLieu.VN 0,5 0,5 Page => mCuO PƯ = 0,2 80= 16 g 0,5 16 Vậy H = 100 = 80% 20 IV.c c) Theo PTPƯ: nH2 = nCuO = x = 0,2 mol Vậy: VH2= 0,2 22,4 = 4,48 lít V 0,5 4,0 đ a/ Viết PT: A +2 HCl > ACl2 + H2 0,5 Tính A = 24 => A Mg 1,0 b/ Viết PTHH, So sánh để kết luận HCl dư 0,5 Sau phản ứng thu MgCl2, H2 HCl dư 0,5 Tính m MgCl = 0,15.95= 14,25 (g) m H2 = 0,12 2= 0,3 ( g ) 1,5 m HCldu = 0,1 36,5= 3,65 (g) Lưu ý: HS giải nhiều cách khác,nếu cho điểm tối đa TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay