đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:49

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 25 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu : (1đ) Nguyên tố X hệ thống tuần hoàn có o xit cao dạng X2O5 Hợp chất khí với hiđo X chứa 8,82% hiđro khối lượng X nguyên tố ? Câu : (1,5 đ) Nguyên tố R có hóa trị III , cho 0,8 gam oxit tác dụng với dung dịch HCl dư thu 106,8 gam muối Xác định tên nguyên tố R Câu 3: (1,5 đ) Tính khối lượng CuSO4.5 H2O khối lượng nước cần dùng để hòa tan vào 20 c tạo thành 200 gam dung dịch bão hòa 200 c Biết sCuSO H O = 25,52 gam Câu 4: (1,5 đ) Chỉ dùng q tím , nhận biết lọ nhãn đụng dung dịch sau: MgCl2 , NaOH, BaCl2, , HCl , Na2SO4 , AgNO3 Câu 5: (1,5 đ) Dẫn luồng khí hiđro qua ống thủy tinh chứa 28 gam bột CuO nung nóng Sau thời gian thu 24 gam chất rắn a/ Viết phương trình phản ứng? b/ Tính khối lượng nước tạo thành? Câu 6: ( đ) Dung dịch A chứa hỗn hợp NaOH Ba(OH)2 Để trung hòa 50 ml dung dịch A cần dùng 60 ml dung dịch HCl 0,1M Khi cho 50 ml dung dịch A tác dụng lượng dư Na2CO3 thấy tạo thành 0,197 gam kết tủa Tính nơng độ CM dung dịch NaOH Ba(OH)2 dung dịch A ? TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay