đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

1 29 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 23 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu 1: Có ống nghiệm, ống nghiệm chứa dung dịch muối ( không trùng kim loại cung gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat kim loại Ba, Mg, K, Pb a) Hỏi ống nghiệm chứa dung dịch muối nào? Vì sao? b) Nêu phương pháp nhận biết ống nghiệm đó? Câu 2: Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32g oxi sắt (III) sunfat ứng với 14 gam sắt đó? Câu 3: Tìm x cơng thức Na2CO3.xH2O, biết muối ngậm nước Na2CO3 chiếm 37,07% khối lượng? Câu 4: Ngun tố X hệ thống tuần hồn có oxit cao dạng X2O5 Hợp chất khí với hiđro X chứa 8,82% lượng hiđro X nguyên tố nào? Câu 5: Hòa tan 50g tinh thể CuSO4.5H2O vào 390ml H2O nhận dung dịch có khối lượng riêng 1,1g/ml Hãy tính nồng độ % nồng độ mol dung dịch thu được? Câu 6: Độ tan NaCl H2O 900C 50g a) Tính nồng độ % dung dịch NaCl bão hòa 900? b) Nồng độ % dung dịch NaCl 00C 25,93% Tính độ tan NaCl 00C? c) Khi làm lạnh 600g dung dịch bão hòa 900C tới 00C lượng dung dịch thu khối lượng NaCl kết tinh tách bao nhiêu? Câu 7: Trung hòa dung dịch NaHSO3 52% cần dung dịch H2SO4 19,6% Xác định nồng độ % dung dịch sau trung hòa? TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay