đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 17 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu 1: ( 2đ ) Cân phản ứng sau : t a) FexOy + CO �� � Fe b) CaO c) Fe3O4 d) FexOy + CO2 + H3PO4 �� � Ca3(PO4)2 + H2O + HCl �� � FeCl2 + FeCl3 + H2O + HCl �� � FeCl 2y x + H2O Câu 2: ( 2đ ) a) Trộn tỉ lệ thể tích (đo điều kiện) khí O2 CO để người ta thu hỗn hợp khí có tỉ khối khí H2 14,75 b/ Hai kim loại A B có tỉ lệ MA : MB = : ; biết MA MB không 30g Tìm tên kim loại A B Câu 3: ( 2đ ) Trộn 200ml dung dịch H2SO4 ( dung dịch X ) với 300ml dung dịch H2SO4 ( dung dịch Y) dung dịch Z Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 4,59g Al a) Xác định CM dung dịch Z b) Dung dịch X pha từ dung dịch Y cách thêm H2O vào dung dịch Y theo tỉ lệ thể tích V H2O : VY = : Xác định CM dung dịch X dung dịch Y Câu 4: ( 2đ ) Một hỗn hợp gồm kim loại : K ; Cu Fe cho tác dụng với nước ( lấy dư) thu dung dịch A ; hỗn hợp chất rắn B 2,24 lít khí C ( đktc) Cho B tác TaiLieu.VN Page dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl nồng độ 0,5M sau phản ứng lại 6,6g chất rắn a) Xác định % khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu b) Khí C thu tác dụng vừa đủ với 5,8g oxit Fe chưa rỏ hoá trị nhiệt độ cao Xác định CTHH oxit sắt Câu 5: ( 2đ ) Trong bình kín chứa mol khí SO2 mol khí O2 bột V2O5 làm xúc tác Nung nóng bình thời gian thu hỗn hợp khí A a) Nếu hiệu suất phản ứng đạt 75% có lít khí SO3 tạo thành ( đktc) b) Nếu tổng số mol khí hỗn hợp A 4,25 mol có % số mol SO2 bị oxi hoá thành SO3 -Cho biết : C= 12 ; O = 16 ; H = ; Al = 27 ; K = 39 ; Cu = 64 ; Fe = 56 TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay