đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 22 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu 1: a (1 điểm) Hoàn thành PTHH theo sơ đồ: KMnO4 + Al + Al HCl HCl + -→ -→ KCl AlCl3 + + MnCl2 + Cl2  + H2O H2 H2SO4(đặc, nóng) -→ Al2(SO4)3 FeS2 + O2 + SO2  + H2O -→ Fe2O3 + SO2 b (1.5 điểm) Có lọ nhãn đựng bốn chất bột là: Na 2O, P2O5, CaO, Fe2O3 Hãy trình bày phương pháp hố học để phân biệt chất Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) Câu 2: (1 điểm) Một nguyên tử X có tổng số hạt 34, số hạt không mang điện số hạt mang điện Hỏi X thuộc nguyên tố hóa học nào? 11 Câu 3: (2 điểm) Đặt cốc A đựng dung dịch HCl cốc B đựng dung dịch H 2SO4 loãng vào đĩa cân cho cân vị trí cân Sau làm thí nghiệm sau: - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 Khi Fe Al tan hoàn toàn thấy cân vị trí thăng Tính m? Câu 4: (2 điểm) Cho luồng khí hiđro qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit 400 0C Sau phản ứng thu 16,8 g chất rắn a) Nêu tượng phản ứng xảy b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng đktc Câu 5: (1 điểm) Hoà tan a gam Al b gam Zn vào dung dịch axit H 2SO4 dư thu thể tích khí H2 Tính tỉ lệ a : b TaiLieu.VN Page Câu 6: ( 2.5 điểm) Cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch lỗng có chứa 39,2 gam axit sunfuric a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính thể tích khí H2 thu điều kiện tiêu chuẩn c) Dẫn tồn lượng khí thu qua hỗn hợp A gồm CuO Fe 3O4 nung nóng thấy khối lượng hỗn hợp A giảm m gam Xác định giá trị m TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay