đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MƠN: HĨA HỌC ĐỀ SỐ 02 Thời gian: 120 phút Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa ĐỀ BÀI Câu 1(4,0 điểm): Hồn thành PTHH sau( ghi rõ điều kiện phản ứng có) a) Fe + H2SO4 loãng  b) Na + H2O  c) BaO + H2O  d) Fe + O2  e) S + O2  f) Fe + H2SO4 đặc,nóng  Fe2(SO4)3 + H2O + SO2  g) Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + H2O + NO  t h ) FexOy+ H2SO4 ( đặc) �� � Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Câu 2(2,0 điểm): Bằng phương pháp hố học, làm nhận chất rắn sau đựng lọ riêng biệt bị nhãn: CaO, P2O5, Na2O,CuO Câu 3(2,0 điểm): Viết CTHH phân loại hợp chất vơ có tên sau: Natri hiđroxit, Sắt(II) oxit, Canxi đihiđrophotphat, Lưu huỳnh trioxit, Đồng(II) hiđroxit, Axit Nitric, Magie sunfit, Axit sunfuhiđric Câu 4(3,0điểm) : Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp gồm Mg Fe dung dịch HCl 1M thu 3,36 lít khí H2 (đktc) 1) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng kim loại có hỗn hợp 2) Tính thể tích dung dịch HCl dùng TaiLieu.VN Page Câu 5(3,0điểm): Nung 500gam đá vôi chứa 95% CaCO3 phần lại tạp chất khơng bị phân huỷ Sau thời gian người ta thu chất rắn A khí B 1) Viết PTHH xảy Tính khối lượng chất rắn A thu ,biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 80 % 2) Tính % khối lượng CaO có chất rắn A thể tích khí B thu (ở ĐKTC) Câu 6(4,0 điểm): Một hỗn hợp X tích 17,92 lít gồm hiđro axetilen C2H2 , có tỉ khối so với nitơ 0,5 Đốt hỗn hợp X với 35,84 lít khí oxi Phản ứng xong, làm lạnh để nước ngưng tụ hết hỗn hợp khí Y Các khí đo điều kiện tiêu chuẩn 1) Viết phương trình hố học xảy 2) Xác định % thể tích % khối lượng Y Câu 7(2,0điểm): Nguyên tử Z có tổng số hạt 58 có nguyên tử khối < 40 Hỏi Z thuộc nguyên tố hoá học nào? Cho: Mg =24, Fe =56,H=1,Cl=35,5,K =39, Ca=40,C=12, O =16, N=14 HS không sử dụng thêm tài liệu khác *HẾT* TaiLieu.VN Page CÂU ĐÁP ÁN Thang điểm Mỗi PTHH cho 0,5đ Câu a) Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 0,5đ b) 2Na + 2H2O NaOH + H2 0,5đ c) BaO + H2O Ba(OH)2 0,5đ to d) Fe + O2 4điểm e) S + O2 to Fe3O4 0,5đ SO2 f) 2Fe + 6H2SO4 đặc g) 3Cu + 8HNO3 0,5đ Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2  to 0,5đ 0,5đ 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO  h ) 2FexOy+ (6x-2y)H2SO4 đặc to 0,5đ xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O Trích mẫu thử cho lần làm thí nghiệm - Cho mẫu thử tác dụng với nước 0,25đ + Mẫu thử không tác dụng không tan nước CuO 0,25đ + Những mẫu thử lại tác dụng với nước để tạo dung 0,25đ dịch PTHH: Ca(OH)2 P2O5 + 3H2O 2H3PO4 Na2O + H2O Câu 2.0 đ CaO + H2O NaOH - Nhỏ dung dịch vừa thu vào quỳ tím 0,25đ + Dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ =>Chất ban đầu 0,25đ P2O5 TaiLieu.VN Page + Những dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh hai dd bazơ - Sục khí CO2 vào hai dung dịch bazơ Dung dịch xuất kết tủa trắng => chất ban đầu CaO Dung dịch lại khơng có kết tủa => Chất ban đầu Na2O PTHH: Ca(OH)2 + CO2 CaCO3  + H2O 2NaOH Na2CO3 + H2O + CO2 0,25đ 0,25đ 0,25đ Lưu ý: HS không viết PTHH viết sai trừ 1/2số điểm + Oxít : FeO SO3 0,5đ + Axit : HNO3 H2S 0,5đ Câu + Muối: Ca(H2PO4)2 MgSO3 0,5đ 2.0 đ + Bazơ : NaOH Cu(OH)2 0,5đ 1) - Ta có phương trình hóa học: Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (1) x x Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2) y Câu 0,25đ y - Số mol H2 thu là: n= 0,25đ 0,25đ V 3,36 = = 0,15 (mol) 22,4 22,4 - Gọi x, y số mol Mg Fe hỗn hợp 3.0 đ TaiLieu.VN Ta có hệ phương trình: Page 24x + 56y = 5,2 0,25đ x + y = 0,15 x = 0,1 = nMg => y = 0,05= nFe 0,25đ - Khối lượng Mg có hỗn hợp đầu là: 0,25đ m Mg = 24 0,1 = 2,4(g) - Thành phần phần trăm kim loại hỗn hợp đầu là: 2,4 %mMg = 100 = 46,15% 5,2 0,5đ %mFe = 100% - 46,15% = 53,85% 2) Theo PTHH(1) ta có: nHCl = 2nMg = 0,1 = 0,2 (mol) Theo PTHH(2) ta có: nHCl = 2nFe = 0,05 = 0,1 (mol) 0,25đ => Tổng số mol HCl dùng là: 0,2 + 0,1 = 0,3 (mol) 0,25đ - Thể tích dung dịch HCl dùng là: 0,25đ V= n 0,3 = = 0,3(l) CM 1) CaCO3 3,8mol to CaO + CO2 3,8mol 0,25đ 0,25đ 3,8mol Khối lượng CaCO3 có đá vôi : 0,25đ mCaCO3 = 500.95/100 = 475 gam Câu Vì H=80% nên khối lượng CaCO3 tham gia phản ứng : 3.0 đ mCaCO3 pư = 475.80/100 = 380 gam 0,25đ => mCaCO3 chưa pư = 475 – 380 = 95 gam 0,25đ TaiLieu.VN Page Số mol CaCO3 phản ứng là: nCaCO3 = 380/100 = 3,8 mol Khối lượng Cao tạo thành : 0,25đ mCaO = 3,8.56 = 212,8 gam Khối lượng tạp chất đá vôi : 0,25đ mtạp chất = 500- 475 = 25gam Vậy khối lượng chất rắn A thu là: 0,5đ mA = mCaO + mCaCO3 chưa pư + mtạp chất = 332,8 gam 2) Phần trăm khối lượng CaO A là: 0,25đ %mCaO = 212,8 100/332,8 = 63,9% Theo PTHH khí B khí CO2 0,25đ Vậy thể tích khí B thu là: VCO2 = 3,8 22,4 = 85,12 lít 0,5đ PTHH 2H2 x + O2 2H2O (1) 0,25đ 0,5x 2C2H2 + 5O2 y to to 2,5y 4CO2 + 2H2O (2) 0,25đ 2y MTB = 0,5.28 = 14(g) 0,25đ nhh khí = 17,92 / 22,4 = 0,8 (mol) 0,25đ mx = 0,8 14 = 11,2 (g) 0,25đ Câu nO2 = 35,84/22,4 = 1,6 mol 0,25đ 4.0 đ Gọi x,y số mol H2 C2H2 hỗn hợp X 0,25đ TaiLieu.VN Page Ta có hệ phương trình sau x + 26 y = 11,2 x+ y = 0,8 x = 0,4 = nH2 => 0,5đ y = 0,4 = nC2H2 Theo PTHH (1) (2) ta có số mol oxi tham gia phản ứng nO2 pư = 0,2 + = 1,2 mol => nO2 dư = 1,6 – 1,2 = 0,4 mol 0,25đ => Hỗn hợp khí Y gồm O2 dư CO2 tạo thành Theo PTHH (2) ta có : nCO2 = 2nC2H2 = 0,8 mol 0,25đ Thành phần phần trăm theo thể tích theo khối lượng khí hỗn hợp Y %VO2 = 0,4 100 / 1,2 = 33,33 % 0,25đ % V CO2 = 100% - 33,33% = 66,67% 0,25đ mO2 = 0,4.32= 12,8 gam m CO2 = 0,8 44 = 35,2 gam => mhhY = 48 gam %mO2 = 12,8.100/ 48 = 26,67% 0,25đ 0,25đ %m CO2 = 100% - 26,67% = 73,33% 0,25đ đề  p + e + n =58  2p + n = 58 0,25đ  n = 58 – 2p ( ) Câu 2.0 đ Mặt khác ta lại có: p  n  1,5p ( ) 0,25đ Từ (1)và (2)  p  58–2p  1,5p 0,25đ 0,25đ giải 16,5 p  19,3 ( p : nguyên ) Vậy p nhận giá trị : 17,18,19 Ta có bảng sau p TaiLieu.VN 17 18 0,5đ 19 Page n 24 22 20 NTK = n + p 41 40 39 0,5đ Vậy với NTK =39 => nguyên tử Z thuộc nguyên tố Kali ( K ) Lưu ý: HS làm cách khác mà cho điểm tối đa TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay