đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 08 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu 1: Hãy lập phương trình hóa học theo sơ đồ sau : a KNO3 > KNO2 + O2 b Al + H2SO4 > Al2(SO4)3 + H2 c C + Fe3O4 -> Fe + d CaO + e Al + CO2 P2O5 > Ca3(PO4)2 Fe2O3 > Al2O3 + Fe f CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl Phản ứng là: Phản ứng phõn hủy? Phản ứng hòa hợp? Phản ứng thế? Phản ứng oxi hóa - khử? Chỉ trừ chất khử, chất oxi hóa Câu 2: Cho luồng khí hiđro qua ống thuỷ tinh chứa 20g bột đồng (II) oxit 400 0C Sau phản ứng thu 16,8 g chất rắn a) Nêu tượng phản ứng xảy b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng điều kiện tiêu chuẩn Câu 3: Một hỗn hợp Y có khối lượng 7,8 gam gồm kim loại Al Mg, biết tỷ lệ số mol Al Mg hỗn hợp : a) Tính số mol kim loại hỗn hợp Y b) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp Y Khi phân hủy 2,17g thủy ngân oxit (HgO), người ta thu 0,16g khí oxi Tính khối lượng thủy ngân thu thí nghiệm này, biết ngồi oxi thủy ngân, khơng có chất khác tạo thành? Câu 4: TaiLieu.VN Page 1 Có hỗn hợp khí CO CO Nếu cho hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thỡ thu 1g chất kết tủa màu trắng Nếu cho hỗn hợp khí qua bột CuO nóng dư thỡ thu 0,64g Cu a) Viết phương trỡnh phản ứng xảy ra? b) Tính thể tích hỗn hợp khí điều kiện tiêu chuẩn thể tích khí có hỗn hợp Hỗn hợp khí X gồm H2 CH4 tích 11,2 lít (đo đktc) Tỉ khối hỗn hợp X so với oxi 0,325 Trộn 11,2 lít hỗn hợp khí X với 28,8 gam khí oxi thực phản ứng đốt cháy, phản ứng xong làm lạnh để ngưng tụ hết nước thỡ thu hỗn hợp khí Y a) Viết phương trỡnh cỏc phản ứng hoỏ học xảy xỏc định phần trăm thể tích khí hỗn hợp X b) Xác định phần trăm thể tích phần trăm khối lượng chất hỗn hợp Y Hết TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay