đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 04 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu 1(2đ) a Hồn thành sơ đồ chuyển hóa sau: Zn (1)→H2 (2)→ H2O (3)→ O2 (4) → P2O5 (5)→ H3PO4 (6) ↓ CuCl2 < - (8)Cu (7) ↓ NaOH b.Hãy kể tên phản ứng (1)(2)(3) tìm chất oxit,bazơ,axit,muối sơ đồ Câu 2(2đ) a Giải thích tượng sau: -Nung đá vơi khối lượng vơi thu giảm so với khối lượng đá -Hỗn hợp H2 O2 nổ cháy b Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất: Na2O,MgO,P2O5 lọ nhãn.Viết phương trình hóa học Câu 3(2,5đ) a Khử hoàn toàn 16 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao, kết thúc phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam.Xác định công thức oxit tính hàm lượng sắt oxit b Cho x gam hỗn hợp gồm Na Ca có tỉ lệ mol tương ứng 2:1vào nước dư,thu 11,2 lít khí (đkc).Tính x Câu 3(2đ) TaiLieu.VN Page Nguyên tử X có tổng hạt 40,trong số hạt mang điện nhiều số không mang điện 12 -Tìm số hạt sơ đồ electron X -Tìm nguyên tử khối X biết mp = mn = - Tính khối lượng gam X biết khối lượng nguyên tử C = 1,9926.10 -23 gam Câu 4(1,5đ) Dẫn luồng H2 khử 20 gam bột CuO nhiệt độ cao,sau thời gian thu 16,8 gam chất rắn.Tính thể tích H2(đkc) hiệu suất phản ứng (H =1,O =16, Fe= 56,C = 12,Cu = 64) TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay