Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

59 33 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp) V V N HUY Tên tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG CH T L NG MÔI TR NG N C M T VÀ XÂY D NG B N CH T L NG MÔI TR NG N C M T KHU V C THÀNH PH V NH YÊN, T NH V NH PHÚC” H t o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c Môi tr Khoa : Mơi tr Khố h c : 2010-2014 Thái Ngun, n m 2014 ng ng V V N HUY Tên tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG CH T L NG MÔI TR NG N C M T VÀ XÂY D NG B N CH T L NG MÔI TR NG N C M T KHU V C THÀNH PH V NH YÊN, T NH V NH PHÚC” H t o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c Mơi tr Khoa : Mơi tr Khố h c : 2010-2014 Gi ng viên h ng ng ng d n: ThS Ngô Th H ng G m TS Hoàng V n Hùng Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N hồn thành t t ch ng trình t o nhà tr ng v i ph ng châm h c i ôi v i hành, m i sinh viên tr ng c n chu n b cho l ng ki n th c c n thi t, chuyên môn v ng vàng Th i gian th c t p t t nghi p m t ph n quan tr ng không th thi u c ch ng trình t o sinh viên i h c nói chung sinh viên i h c Nơng Lâm nói riêng ây kho ng th i gian c n thi t m i sinh viên c ng c l i nh ng ki n th c lý thuy t ã c h c m t cách có h th ng nâng cao kh n ng v n d ng lý thuy t vào th c ti n, xây d ng phong cách làm vi c c a m t k s Tr c tiên em xin chân thành c m n n cô giáo ThS Ngô Th H ng G m th y giáo T S Hoàng V n Hùng, ã t n tình ch d n, giúp em hồn thành khóa lu n Cùng tồn th th y cô giáo khoa Tài Nguyên Môi Tr ng, th y cô giáo Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên ã gi ng d y, ch b o, truy n t ngu n ki n th c nh ng kinh nghi m quý báu cho em su t th i gian h c t i tr ng Em c ng xin bày t lòng bi t n n cán b thu c Trung tâm Tài Nguyên B o v môi tr ng - S Tài nguyên Môi tr ng t nh V nh Phúc ã t o i u ki n cho em su t trình th c t p M c dù ã n l c h t mình, nh ng v i kh n ng, ki n th c h n ch khơng th tránh kh i nh ng sai sót q trình th c hi n khóa lu n này.Em kính mong q th y ch d n, giúp em ngày hồn thi n v n ki n th c c a t tin b c vào cu c s ng Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, tháng n m 2014 Sinh viên V V N HUY DANH M C CÁC B NG TRONG KHÓA LU N B B B B B B B B Trang ng 2.1 M t s thơng tin v khí t ng o t i Tr m V nh Yên ng 2.2: Th ng kê tài nguyên n c th gi i 15 ng 2.3: Ch t l ng n c m t th gi i 15 ng 2.3.M t s c tr ng c b n c a h th ng sơng Vi t Nam 17 ng 4.1: V trí ngu n tác ng i m quan tr c môi tr ng n c m t thành ph V nh Yên, t nh v nh phúc 25 ng 4.2: K t qu quan tr c ch t l ng môi tr ng n c m t 04/2014 27 ng 4.3: K t qu quan tr c ch t l ng môi tr ng n c m t 04/2013 28 ng 4.4: K t qu quan tr c ch t l ng môi tr ng n c m t 04/2012 29 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 S v trí i m quan tr c 26 Hình 4.2 Bi u k t qu phân tích nhu c u oxy sinh hóa (BOD5) 30 Hình 4.3 Bi u k t qu phân tích nhu c u oxy hóa h c (COD) 31 Hình 4.4 Bi u k t qu phân tích t ng ch t r n l l ng (TSS) 32 Hình 4.5: Bi u k t qu phân tích Phơtphat (PO43-) 33 Hình 4.6: Bi u K t qu phân tích Nitrit (NO2-) 34 Hình 4.7: Bi u k t qu phân tích Amoni (NH4+) 35 Hình 4.8: Bi u k t qu phân tích t ng d u, m (oils & grea se) 36 Hình 4.9: Bi u k t qu phân tích coliform 37 Hình 4.10: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu BOD5 39 Hình 4.11: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu COD 40 Hình 4.12: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu TSS 41 Hình 4.13: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu Amoni 42 Hình 4.14: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu Colifom 43 Hình 4.15: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiê natri (no2-) 44 Hình 4.16: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu t ng d u m 45 Hình 4.17: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu phôtphat 46 DANH M C CÁC T Ký hi u VI T T T Ti ng Vi t As BOD5 : Asen : Nhu c u oxy sinh hóa BVMT Cd ClCOD : B o v môi tr ng : Cadimi : Clorua : Nhu c u oxy hóa h c Cr6+ DO : Crôm VI : Hàm l ng oxy hòa tan NH4+ NO2NO3Pb PO43QCVN TCVN TSS : Amoni : Nitrit : Nitrat : Chì : Phơtphat : Quy chu n Vi t Nam : Tiêu chu n Vi t Nam : T ng ch t r n l l ng UBND : y ban nhân dân M CL C Trang Ph n 1: M U 1.1 t v n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 M c ích nghiên c u 1.4 Ý ngh a c a tài Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.1 M t s khái ni m liên quan 2.1.2 C s pháp lý 2.1.3 i u ki n t nhiên, c i m kinh t - xã h i c a TP V nh Yên 2.1.3.1 i u ki n t nhiên 2.1.3.2 i u ki n kinh t - xã h i 11 2.2 Tình hình nghiên c u ngồi n c 14 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 14 2.2.2 Tình hình nghiên c u n c 16 Ph n 3: IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 18 3.1 Ph m vi, i t ng, a i m th i gian th c hi n 18 3.1.1 i t ng nghiên c u c a tài 18 Ph m vi nghiên c u c a tài 18 3.1.2 a i m th i gian nghiên c u 18 3.2 N i dung nghiên c u 18 3.3 Ph ng pháp nghiên c u 19 3.3.1 Ph ng pháp thu th p s li u 19 3.3.2 Ph ng pháp phân tích s li u 19 3.3.3 Ph ng pháp li t kê 19 3.3.4 Ph ng pháp t ng h p so sánh 20 3.3.5 Ph ng pháp vi n thám ph n m m xây d ng b n arcgis 20 3.3.6 Ph ng pháp quan tr c l y m u phân tích m u phòng thí nghi m 21 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 24 4.1 K t qu quan tr c 24 4.1.1 V trí, t a quan tr c 24 4.1.2 K t qu quan tr c ch t l ng môi tr ng n c 27 4.1.3 ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t theo ch tiêu riêng l 30 4.1.3.1 M t s ch tiêu v t tiêu chu n cho phép c t B1 - Dùng cho m c ích t i tiêu th y l i ho c m c ích s d ng khác có yêu c u ch t l ng n c t ng t ho c m c ích s d ng nh lo i B2 30 4.1.4 ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t theo ch tiêu t ng h p 38 4.1.5 Xây d ng b n hi n tr ng môi tr ng 39 4.1.6 xu t bi n pháp 47 Ph n 5: K T LU N VÀ NGH 48 5.1 K t lu n 48 5.2 ngh 48 TÀI LI U THAM KH O 50 Ph n M U 1.1 tv n Nh ã bi t, hi n môi tr ng ang tr thành m i quan tâm hàng u c a m i qu c gia c a c ng ng qu c t Ngày v i s phát tri n c a xã h i môi tr ng nói chung mơi tr ng n c m t nói riêng ang b nhi m n ng n b i s tàn phá c a ng i Lồi ng i ã làm cho mơi tr ng n c b ô nhi m tr m tr ng, gây nên nh ng nh h ng tiêu c c t i ng i, t i h sinh thái c ng nh t i i s ng c a loài sinh v t khác Ô nhi m môi tr ng: Là s bi n i c a thành ph n môi tr ng không phù h p v i tiêu chu n môi tr ng, gây nh h ng x u n ng i, sinh v t Suy thối mơi tr ng s suy gi m v ch t l ng s l ng c a thành ph n môi tr ng, gây nh h ng x u i v i ng i sinh v t [6] V i s phát tri n kinh t m nh m nh ng n m qua ngu n phát sinh gây ô nhi m môi tr ng ngày l n nh ng Vi t Nam ch a có bi n pháp b o v môi tr ng úng n, ó ã gây s c ép l n i v i mơi tr ng Tình tr ng ô nhi m n c m t thành ph l n, khu công nghi p ang ngày tr m tr ng, gây tác ng x u n c nh quan môi tr ng s c kh e ng i Do v y, b o v môi tr ng m t nh ng u tiên hàng u c ng Nhà n c ta r t quan tâm chi n l c phát tri n kinh t xã h i giai o n Cơng nghi p hóa, hi n i hóa t n c Ho t ng b o v môi tr ng: Là ho t ng gi cho môi tr ng lành, s ch p; phòng ng a, h n ch tác ng x u i v i môi tr ng, ng phó s c mơi tr ng; kh c ph c nhi m, suy thối, ph c h i c i thi n môi tr ng; khai thác, s d ng h p lý ti t ki m tài nguyên thiên nhiên; b o v a d ng sinh h c [10] Tài nguyên n c ngu n n c mà ng i s d ng ho c có th s d ng vào nh ng m c ích khác N c c dùng ho t ng nông nghi p, cơng nghi p, dân d ng, gi i trí môi tr ng H u h t ho t ng u c n n c ng t.97% n c Trái t n c mu i, ch 3% l i n c ng t nh ng g n h n 2/3 l ng n c t n t i d ng sông b ng m b ng c c Ph n l i khơng óng b ng c tìm th y ch y u d ng n c ng m, ch m t t l nh t n t i m t t khơng khí [11] N c ng t ngu n tài nguyên tái t o, v y mà vi c cung c p n c ng t s ch th gi i ang t ng b c gi m i Nhu c u n c ã v t cung m t vài n i th gi i, dân s th gi i v n ang ti p t c t ng làm cho nhu c u n c t ng S nh n th c v t m quan tr ng c a vi c b o v ngu n n c cho nhu c u h sinh thái ch m i c lên ti ng g n ây [11] V i n n kinh t ang phát tri n c a t nh V nh Phúc v i xu h ng: Gi m t tr ng nông nghi p, t ng t tr ng ngành công nghi p, xây d ng, th ng m i d ch v t c phát tri n ô th c ng nh công nghi p hóa a bàn t nh ang di n r t nhanh chóng [7] V nh Phúc m t nh ng t nh có t c phát tri n kinh t cao v i nhi u khu công nghi p, ng giao thông qu c l t nh l Các ho t ng ã gây nh h ng không nh t i ch t l ng môi tr ng n c m t t nh V nh Phúc nói chung thành ph V nh Yên nói riêng Do ó vi c xem xét ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t t nh V nh Phúc nói chung thành ph V nh Yên nói riêng m t v n c n c quan tâm hi n [7] Xu t phát t nh ng v n nh n th y c t m quan tr ng c a công tác ánh giá hi n tr ng ch t l ng môi tr ng, c s nh t trí c a Ban giám hi u nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa Tài nguyên Môi tr ng Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên c s th c t p Trung tâm k thu t B o v môi tr ng t nh v nh phúc, d i s h ng d n tr c ti p c a gi ng viên T S Hoàng v n Hùng em th c hi n tài “ ánh giá hi n tr ng ch t l ng mơi tr ng n c m t t ó xây d ng b n ch t l ng môi tr ng n c m t khu v c thành ph V nh Yên, t nh V nh Phúc” nh m ph c v công tác qu n lý nhà n c v b o v môi tr ng t i Thành ph V nh Yên, qua ó xu t m t s gi i pháp nh m b o v c i thi n môi tr ng h ng t i s phát tri n b n v ng Phát tri n b n v ng: Là phát tri n áp ng c nhu c u c a th h hi n t i mà không làm t n h i n kh n ng áp ng nhu c u ó c a th h t ng lai c s k t h p ch t ch , hài hoà gi a t ng tr ng kinh t , b o m ti n b xã h i b o v môi tr ng [12] 37 h Coliform Hình 4.9: Bi u k t qu phân tích coliform Coliforms nh ng tr c khu n Gram âm không sinh bào t , hi u khí ho c k khí tùy nghi Coliforms g m gi ng E Coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiela B n nên coi k nh ng c tính c a t ng lo i vi khu n trên, chu trình phân gi i ng Lo i môi tr ng s d ng BGBL hay Lactose broth thành ph n c a t ng lo i môi tr ng Nh n xét: D a vào bi u ta th y h u h t t t c i m quan tr c coliformm u v t QCVN m V c ch a có d u hi u b nhi m coliform nh ng n m gân ây n m 2014 sông Phan ã v t 3,6 l n gi i h n cho phép c t B1 Riêng m V c không bi ô nhi m coliform Nh n xét: So sánh k t qu phân tích m u n c m t a bàn thành ph V nh Yên v i QCVN 08:2008/BTNMT C t B1 (MPN/100ml) cho th y : H u h t t t c ch tiêu u n m gi i h n cho phép Nhìn chung, qua k t qu i u tra 38 th c t ánh giá c m quan c a ng i dân k t qu phân tích ch t l ng môi tr ng n c m t c a i a s a ph ng a bàn thành ph V nh Yên ang có d u hi u ô nhi m c bi t ô nhi m n c m t ao h n i t p trung ông dân c , khu công nghi p khu th Vì v y vi c gi m thi u ô nhi m n c m t nh ng u tiên hàng u l nh v c b o v môi tr ng s c kho c a ng i Nguyên nhân: - N c th i sinh ho t t khu dân c ven m, sơng - Do tình tr ng ch y tràn t ho t ng t i tiêu nông nghi p - Do ho t ng ng n sông ch n nuôi th y s n - N c th i t ho t ng nông nghi p, ch n nuôi c a khu dân c ven sông - N c th i t bãi r c th i c a khu dân c 4.1.4 ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t theo ch tiêu t ng h p Thông s dùng ánh giá ch t l ng n c m t bao g m:pH, BOD5, COD, DO, TSS, Pb, NH4+, NO2-, Cl-, NO3- PO43-, As, Cd, Cr6+, t ng d u m , t ng coliform ánh giá c ch t l ng n c m t t i thu v c l n a bàn thành ph V nh Yên Nhìn chung, thu v c n c m t a bàn thành ph u ang b ô nhi m, c bi t thu v c n c m t thu khu v c ô th , khu công nghi p m s thu v c khu v c nông thôn- làng ngh Môi tr ng n c m t b ô nhi m c y u b i ch tiêu BOD5, COD, DO, TSS, Pb, NH4+, NO2-, Cl-, NO3-, PO43-, As, Cd, Cr6+, t ng d u m , t ng coliform Tình tr ng nhi m qua n m c i u h ng gia t ng di n bi n ph c t p 39 4.1.5 Xây d ng b n Hình 4.10: B n hi n tr ng môi tr ch t l ng n ng c m t t i i m quan tr c - ch tiêu BOD5 [14] 40 Hình 4.11: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu COD [14] 41 Hình 4.12: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu TSS [14] 42 Hình 4.13: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu Amoni [14] 43 Hình 4.14: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu Colifom [14] 44 Hình 4.15: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu natri (no2-) [14] 45 Hình 4.16: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu t ng d u m [14] 46 Hình 4.17: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu phôtphat [14] 47 xu t bi n pháp nâng cao ch t l ng môi tr ng n c m t thành ph V nh Yên c n ti n hành ng b bi n pháp sau: * Gi i pháp quy ho ch qu n lý: - Xây d ng, b sung h ng quy ho ch môi tr ng nh m t n i dung c a quy ho ch t ng th , t ng ng v i quy ho ch ngành tồn thành ph Nó c xem nh m t bi n pháp b o v môi tr ng ch o i u ch nh d án chi ti t, ho t ng kinh t quan i m phát tri n b n v ng - Các c s công nghi p, xí nghi p, nhà máy xây d ng ph i có báo cáo ánh giá tác ng mơi tr ng y nh m tìm gi i pháp c th , h n ch ch t th i c h i gây ô nhi m môi tr ng - T ng c ng ho t ng qu n lý nhà n c v môi tr ng; m i c p quy n th c hi n y ch c n ng, nhi m v , quy n h n, v ho t ng b o v môi tr ng ã c quy nh Lu t BVMT v n b n pháp lu t liên quan Yêu c u c s s n xu t ph i l p t h th ng s lí n c th i cho t t c công o n ng th i ti n hành ki m tra th ng xuyên - T ch c quan tr c th ng k hi n tr ng môi tr ng khu công nghi p khu v c xung quanh có nguy c nhi m mơi tr ng * Gi i pháp k thu t kh c ph c tình tr ng nhi m - u t l p t thi t b x lý n c i v i ngu n th i b ng h th ng nh : h th ng x lý n c th i phân tán DEWATS, x lí hi u khí n c th i b ng b earoten Ngoài ra, c n quan tâm n công ngh s n xu t s ch, công ngh t o ph th i ti t ki m n ng l ng - T ng c ng tr ng xanh, có kh n ng s lý n c th i ô nhi m * Gi i pháp giáo d c - truy n thông Không ng ng nâng cao nh n th c cho c ng ng, c quan, nhà máy, xí nghi p a bàn thành ph v v n b o v môi tr ng phát tri n b n v ng 4.1.6 48 Ph n K T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n Trên c s ti n hành i u tra, kh o sát, phân tích ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t khu v c thành ph V nh Yên, có th a m t s k t lu n sau: - Nhìn chung ch t l ng mơi tr ng n c khu v c thành ph V nh Yên ang có d u hi u b nhi m nh Nh t t i khu v c s n xu t công nghi p, khu v c chang tr i ch n nuôi, khu v c ông dân c Có 16 ch tiêu phân tich n c ó có ch tiêu quan tr c ã v t QCVN gi i h n c t B1 BOD5, COD, TSS, Amoni, coliform, nattri, photphat, tông d u m ,chi m 50% Trong ó c bi t ý t i sông Phan, t ng d u m n m t i o n sông ch y qua a phân thành ph V nh Yên t ng d u m ã v t 12 l n QCVN T t c i m quan tr c n m 2014 n ng Nitrit (NO2-) u v t QCVN nhi u l n Sông b n tre, n ng NO2- n m 2014 t ng 63 l n so v i n m 2013 v t QCVN 7,8 l n m V c, n ng NO2- n m 2014 t ng 14 l n so v i n m 2013 v t QCVN 3,5 l n Sông Phan, n ng NO2- n m 2014 t ng 29 l n so v i n m 2013 v t QCVN 2,1 l n N c m t t i thành ph V nh Yên ang b ô nhiêm NO2- ,c quan qu n lí mơi tr ng thành ph c n có bi n pháp gi m thi u n ng NO2- có n c m t t i t t c h th ng n c m t toàn thành ph Ta th y h u h t t t c i m quan tr c n ng TSS u l n h n QCVN Các thơng s PH*, Chì (Pb)*, Asen (As)*, Cadimi (Cd)* Crôm VI (Cr6+), Nitrat (NO3-)*, Clorua (Cl-)* u d i ng ng cho phép 5.2 ngh Bên c nh nh ng k t qu t c, tài v n t n t i m s v n sau: - Do th i gian nghiên c u h n ch nên em ch ti n hành ánh giá m t s ch tiêu c b n ngh ti p t c ti n hành nghiên c u phân tích, ánh 49 ánh giá c toàn di n h n v ch t giá thêm m t s ch tiêu ô nhi m khác l ng môi tr ng khu v c thành ph V nh Yên - M i ch t p trung ánh giá c ch t l ng n c m t môt s thuy v c l n, s l ng m u phân tích h n ch nên s ánh giá m i mang m c khái quát nh t, ch a i vào chi ti t t ng o n l u v c - M i ch xác nh c m c khái quát ngu n gây ô nhi m n c m t - S li u thu th p c qua n m ch a th c s y nên không ánh giá c di n bi n ô nhi m môi tr ng n c m t t t c thuy v c mà tài nghiên c u 50 TÀI LI U THAM KH O Andrew D.Eaton(2009),water-scarcity-and-global-warming B Tài nguyên Môi tr ng (2005) Các tiêu ch n Vi t Nam v môi tr ng, n m 2005 Hà N i B khoa h c công ngh Môi Tr ng (1995) Tiêu chu n Vi t Nam v Môi tr ng.NXB khoa h c k thu t Hà N i D Ng c Thành (2008) Qu n lý tài nguyên n c Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên Escap(1994), Guidelines on monitoring methodologies for water, air anh toxic chemiccals, newyork Hoàng V n Hùng,2009, Ô nhi m môi tr ng, i h c nông lâm Thái Nguyên, thái Nguyên Http://vinhphuc.gov.vn/sites/ubndtp/Trang/trangchu.aspx Http://www.monre.gov.vn/ Lê Trình (1997), Quan tr c ki m sốt ô nhi m môi tr ng n c, NXB khoa h c- k thu t Hà N i 10 Lê ng Khoa (2006), Th c hi n ng lo t gi i pháp b o v môi tr ng, t p chí b o v mơi tr ng, B khoa h c công ngh môi tr ng 11.Ngu n : c c qu n lý tài nguyên n c, 2003 12 Nguy n Th L i (2006), Bài gi ng c s khoa h c môi tr ng i c ng, Tr ng i h c nông lâm Thái Nguyên 13 Nguy n Ng c Nông, ng Th H ng Ph ng,2006, Bài gi ng Qu n lý Môi Tr ng, tr ng i h c nông lâm Thái Nguyên 14 Ph n m m xây d ng b n arcgis, g m ng d ng ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox 15 QCVN 08:2008 BTNMT: Quy chu n k thu t qu c gia v ch t l ng môi tr ng n c m t 16 S Tài nguyên Môi tr ng t nh V nh Phúc (2013).Báo cáo hi n tr ng môi tr ng 51 S Tài nguyên Môi tr ng t nh V nh Phúc (2014) K t qu phân tích n c m t thành ph v nh yên n m 2014 18 S Tài nguyên Môi tr ng t nh V nh Phúc (2013) K t qu phân tích “ quan tr c hi n tr ng mơi tr ng t nh t n m 2013 19 S Tài nguyên Môi tr ng t nh V nh Phúc (2012) K t qu phân tích “ quan tr c hi n tr ng môi tr ng t nh t n m 2012 20 UBND thành ph V nh Yên (2011) K ho ch phát tri n kinh t - xã h i n m 2011 - 2015 thành ph V nh Yên, t nh V nh Phúc, 6/2011 21 UBND t nh V nh Phúc (2011) Báo cáo hi n tr ng môi tr ng t nh V nh Phúc giai o n 2001-2015, V nh Phúc 22 UBND thành ph V nh Yên (2007 - 2011) Niên giám th ng kê thành ph V nh Phúc 2007-2011 23 UBND thành ph V nh Yên (2014).b n s hóa c a thành ph 17 ... giá hi n tr ng ch t l ng môi tr ng n c m t t ó xây d ng b n ch t l ng môi tr ng n c m t khu v c thành ph V nh Yên, t nh V nh Phúc nh m ph c v công tác qu n lý nhà n c v b o v môi tr ng t i Thành. .. tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG CH T L NG MÔI TR NG N C M T VÀ XÂY D NG B N CH T L NG MÔI TR NG N C M T KHU V C THÀNH PH V NH YÊN, T NH V NH PHÚC” H t o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c Môi tr Khoa... v ánh giá hi n tr ng, di n bi n ch t l ng môi tr ng tác ng x u i v i môi tr ng [9] - Thông tin v môi tr ng : Bao g m s li u, d li u v thành ph n môi tr ng; v tr l ng, giá tr sinh thái, giá tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay