đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 15 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu 1: ( 1,5 điểm) Nhận biết dung dịch chứa lọ riêng biệt bị nhãn: NaHSO 4, Na2S, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2 Chỉ dùng thêm quỳ tím làm thuốc thử Câu : ( điểm) Hỗn hợp gồm kim loại kiềm oxit có khối lượng 18g tan hết nước thoát 1,12lit H2(đktc) dung dịch kiềm Để trung hòa dung dịch kiềm cần dùng hết 100 ml H 2SO4 2M Hỏi kim loại kiềm kim loại ? Câu 3: (2,5 điểm) Hòa tan hồn tồn gam hỗn hợp gồm kim loại hóa trị II kim loại hóa trị III cần dùng hết 170ml dung dịch HCl 2M a/ Cô cạn dung dịch thu gam muối khan? b/Tính thể tích H2 đktc c/Nếu biết kim loại hóa trị III Al số mol lần số mol kim loại hóa trị II kim loại hóa trị II nguyên tố nào? Câu 4:(3đ) Dùng khí CO để khử hồn tồn 80g hỗn hợp chất rắn gồm Fe2O3 CuO, thu hỗn hợp kim loại 57,2 gam khí cacbonic theo sơ đồ phản ứng sau: Fe2O3 + CO → Fe + CO2 CuO + CO → Cu + CO2 a Tính thể tích khí CO cần dùng khối lượng hỗn hợp kim loại thu sau phản ứng ( thể tích khí đo đktc)? b Tích phần trăm khối lượng Fe2O3 CuO có hỗn hợp ban đầu? TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay