đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 06 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Trường THCS Hưng Phú Câu 1(1đ) Hãy cho biết phân tử hợp chất bắt buộc phải gồm từ hai nguyên tử trở lên liên kết với ngyên tử khác loại ? Câu 2(1,5đ) a.Những nguyên tử loại có số hạt hạt nhân? b.Có thể coi khối lượng hạt nhân khối lượng ngun tử khơng? Giải thích Câu (2đ) Một đơn vị cacbon tương ứng với gam ? Hãy tính khối lượng thực ngun tử oxi Câu 4(2đ) a.Lòng trắng trứng bị đơng lại luộc trứng,riêu cua lên nấu canh cua.Nhũng tượng có phản ứng hố học khơng ? b.Khí oxi đóng vai trò quan trọng,nó trì sống cháy.Trong hô hấp người động vật oxi kết hợp với hemoglobin (Hb)trong máu để biến máu đỏ sẫm thành máu đỏ tươi ni thể Hiện tượng hơ hấp có phải phản ứng hố học khơng? Câu 5(2,5đ) Đốt nóng 6,4 gam bột đồng khí clo,người ta thu 13,5gam đồng clorua.Hãy cho biết: Cơng hố học đơn giản đồng clorua,giả sử ta chưa biết hoá trị đồng clo TaiLieu.VN Page Câu 6(3đ) Cho 8,4g bột sắt cháy hết 2,24 lít khí oxi tạo oxit sắt từ (Fe3O4) a Viết phương trình phản ứng b Tính khối lượng oxit sắt từ tạo thành Câu (4đ) a Khi chiên mỡ có biến đổi sau: trước hết phần mỡ bị chảy lỏng tiếp tục đun lửa mỡ khét Trong hai giai đoạn trên,giai đoạn có biến đổi hố học?giải thích b Dùng H2để khử a g CuO để thu b g Cu.Cho lượng đồng tác dụng với Cl2 thu 33,75g CuCl2.Tính a b Câu 8(2đ) Tìm cơng thức hố học oxit sắt biết phân tử khối 160,tỉ số khối m Fe lượng m  O Câu 9(2đ) Một hợp chất có phân tử gồm hai nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O nặng phân tử hiđro 31 lần a/Tính phân tử khối hợp chất b/Tính nguyên tử khối X,cho biết tên kí hiệu nguyên tố TaiLieu.VN Page ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Câu 1(1đ) Các chất phân tử tạo nên :Phân tử gồm nguyên tử loại đơn chất Phân tử gồm nguyên tử khác loại hợp chất.Do phân tử hợp chất bắt buộc phải gồm hai nguyên tử khác loại liên kết với tạo nên (1đ) Câu 2(1,5đ) a/Những nguyên tử loại có số p hạt nhân (0,5đ) b/Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân khối lượng electron khối lượng electron nhỏ so với khối lượng hạt nhân nên bỏ qua.Do coi khối lượng hạt nhân khối lượng nguyên tử (1đ) Câu 3(2đ) 1đvC = 1.1,9926.1023  0,16605.1023 g Khối lượng nguyên tử cacbon = 12 12 (1đ) Nguyên tử khối O=16 đvC mO=16 x 0,16605.10-23 = 2,6568.10-23 g (1đ) Câu 4(2đ) a/Những tượng khơng phải phản ứng hố học,chỉ đông tụ protit gặp nhiệt độ cao (1đ) b/Hiện tượng hô hấp tượng hố họcvì phản ứng hố học để chuyển máu đỏ sẫm thành đỏ tươi.Sơ đồ phản ứng sau: Hb + O2 HbO2 (1đ) Câu 5(2,5đ) Khối lượng clo có lượng đồng clorua thu mCl =13,5- 6,4=7,1g TaiLieu.VN (0,5đ) Page Số mol Cu Cl kết hợp với thành đồng clorua nCu =6,4/64=0,1 mol nCl=7,1/35,5=0,2 mol (1đ) Như 0,1 mol nguyên tử đồng kết hợp với 0,2 nguyên tử clo nguyên tử Cu kết hợp với nguyên tử Cl Công thức phân tử đồng clorua CuCl2 (1đ) Câu 6((3đ) nFe=2,24/22,4=0,1 mol, mO2= 0,1 x 32=3,2 g (1đ) Phương trình phản ứng đốt cháy bột sắt: t 3Fe +2O2 �� � Fe3O4 (1đ) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: b mFe+ mO2 = mFe3O4 8,4 + 3,2 =11,6 g (1đ) Câu 7(4đ) a/Khi chiên mỡ, mỡ bị chảy lỏng,giai đoạn khơng có biến đổi hố học khơng sinh chất mà thay đổi trạng thái.khi đun lửa có mùi khét có biến đổi hố học mỡ biến thành than khí khác (0,5đ) b/ nCuCl2 = 33,75/135 = Phương trình phản ứng: mCu = b = 0,25 x 64 Cu + H2 Cu + (0,5đ) Cl2 CuCl2 1mol 1mol 1mol 0,25mol 0,2mol5 0,25mol =16g t �� � 1mol 1mol 0,25 mol 0,25 mol TaiLieu.VN 0,25 mol (1đ) (0,5đ) Cu + 1mol 0,25 mol H2 O (1đ) 1mol 0,25 mol Page mCuO = a = 0,25 x 80 = 20 g (0,5đ) Câu 8(2đ) Số mol Fe = 7: 56 =0,125 mol (0,5đ) Số mol O = 3: 16 = 0,1875 mol (0,5đ) 0,125 nguyên tử Fe kết hợp với 0,1875 mol nguyên tử O => nguyên tử sắt kết hợp ngun tử O (0,5đ) Cơng thức hố học đơn giản oxit là:Fe2O3 phân tử khối 160 đvC (0,5đ) Câu 9(2đ) a/ Phân tử khối hợp chất = 31 x =62 đvC b/Phân tử khối hợp chất X2O = 62 đvC (0,5đ) (0,5đ) Gọi nguyên tử khối X M Ta có (Mx2)+16=62 (0,5đ) M=23 (là nguyên tố Na) (0,5đ) TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay