đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 19 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút I/ ĐỀ: 1/ Tách riêng chất khỏi hỗn hợp gồm N2, Cl2 , nước 2/ Ơ xít cao ngun tố R có cơng thức R 2Ox , phân tử khối Ơxít 102 Xác định R 3/ Xác định cơng thức Ơxít sắt A, B Biết : a/ 23,2 (g) A tan vừa đủ 0,8 lít HCl 1M b/ 32 (g) B khử H2 tạo thành sắt 10,8 g H2O 4/ Hòa tan hồn tồn 4,34g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn dung dịch HCl thu 1,792 lít H2 (đktc) Hỏi khơ cạn dung dịch sau phản ứng thu gam muối khan 5/ a) Phải thêm gam nước vào 200g dung dịch KOH 20% để dung dịch KOH 16% b) Q trình chuyển hóa muối Ba(NO3)2 thành muối BaSO4 Thấy khối lượng muối giảm 8,4 gam Tìm khối lượng muối TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay