Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

73 19 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:46

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM o0o SÙNG A D NG Tên tài: ÁNH GIÁ CÔNG TÁC C P GCNQSD T TRÊN A BÀN HUY N T A CHÙA – T NH I N BIÊN GIAI O N 2011 – 2013 KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : a Mơi tr Khoa : Qu n lý Tài nguyên Khóa h c : 2010 - 2014 Thái Nguyên, n m 2014 ng I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM o0o SÙNG A D NG Tên tài: ÁNH GIÁ CÔNG TÁC C P GCNQSD T TRÊN A BÀN HUY N T A CHÙA – T NH I N BIÊN GIAI O N 2011 – 2013 KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : L p : K42 – CMT – N01 Khoa : Qu n lý Tài nguyên Khóa h c : 2010 - 2014 Giáo viên h a Mơi tr ng ng d n: ThS Tr n Th Mai Anh Thái Nguyên, n m 2014 M N Th c t p t t nghi p m t giai o n c n thi t h t s c quan tr ng c a m i sinh viên, ó th i gian sinh viên ti p c n v i th c t , nh m c ng c v n d ng nh ng ki n th c mà ã h c s nh t trí c a Ban giám hi u nhà tr nguyên - Tr ng c nhà tr ng ng, Ban ch nhi m khoa Qu n lý tài i h c Nông Lâm Thái Nguyên, em ã nghiên c u “ ánh giá công tác c p GCNQSD c t tài: a bàn huy n T a Chùa – t nh i n Biên giai o n 2011 – 2013” Xu t phát t s kính tr ng cho phép em s c n th y cô giáo khoa Qu n lý tài nguyên, tr Lâm Thái Nguyên ã gi ng d y h th y cô giáo s c kho t i ã tr c ti p h môi tr ng i h c Nông ng d n chúng em Kính chúc tồn th c nhi u ý nguy n Em xin bày t lòng bi t n sâu s c ng c bày t lòng bi t n sâu n cô giáo Tr n Th Mai Anh - ng d n em S t o i u ki n c a lãnh o Phòng tài nguyên ng huy n T a Chùa – t nh i n Biên, v i s n l c c a b n thân em ã hồn thành Do trình tài t t nghi p theo úng n i dung k ho ch h n ch th i gian th c t p có h n, b làm quen v i th c t ph thi u sót Em r t mong giáo b n bè c giao c u em ã ng pháp nghiên c u lu n v n c a em nhi u cs óng góp ý ki n óng góp c a th y cô lu n v n t t nghi p c a em hoàn ch nh sâu s c h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 n m 2014 Sinh viên th c hi n Sùng A D ng M CL C PH N 1: M 1.1 U TV N 1.2 M c ích c a 1.3 Ý ngh a c a tài tài PH N 2: 2.1 C s GCNQSD khoa h c pháp lý c a công tác ng ký t c p t 2.1.1 C s khoa h c c a công tác 2.1.2 C n c pháp lý c a 2.2 M c ích, yêu c u ng ký t c p GCNQSD t tài i t ng tr ng h p c c p GCNQSD t 10 2.2.1 M c ích 10 2.2.2 Yêu c u 11 2.2.3 Nguyên t c c p GCNQSD 2.2.4 i u ki n t 11 c c p GCNQSD 2.2.5 Th m quy n xét c p GCNQSD t 12 t 13 2.2.6 Các quy n ngh a v chung c a ng 2.2.7 N i dung qu n lý Nhà n cv 2.3 Tình hình cơng tác c p GCNQSD i s d ng t 14 t 15 t n c ta 16 2.3.1 S l c tình hình c p GCNQSD t c n c 16 2.3.2 Tác ng c a tình hình c p gi y ch ng nh n 17 2.3.3 T ch c th c hi n 18 PH N 3: IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 19 3.1 3.1.1 it it ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 19 ng nghiên c u 19 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 19 3.2 a i m th i gian ti n hành nghiên c u tài 19 a i m nghiên c u 19 3.2.1 3.3 N i dung nghiên c u 19 3.3.4 i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a huy n T a Chùa – t nh i n Biên 19 3.3.5 K t qu công tác c p GCNQSD t nh t a bàn huy n T a Chùa – i n Biên giai o n 2011 – 2013 20 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 20 3.3.1 Ph ng pháp thu th p s li u 20 3.3.2 Ph ng pháp x lí s li u 20 PH N 4: K T QU 4.1 4.1.1 NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 21 i u ki n t nhiên - kinh t - xã h i c a huy n T a Chùa 21 i u ki n t nhiên 21 4.1.2 TH C TR NG PHÁT TRI N KINH T , XÃ H I 27 4.1.3 ÁNH GIÁ CHUNG V H I VÀ MÔI TR I U KI N T NG 38 4.2 TÌNH HÌNH QU N LÝ VÀ S T A CHÙA – T NH 4.2.2 Hi n tr ng s d ng t nh D NG T AI C A HUY N I N BIÊN 40 4.2.1 Tình hình qu n lý s d ng 4.2.3 NHIÊN, KINH T , XÃ t 40 t bi n ánh giá công tác c p GCNQD ng lo i t 42 a bàn huy n Tu Chùa – i n Biên giai o n 2011 – 2013 52 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGHI 62 5.1 K t lu n 62 5.2 Ki n ngh 62 TÀI LI U THAM KH O PH L C DANH M C CÁC B NG B ng 4.1 Giá tr s n xu t nông nghi p, lâm nghi p thu s n giai o n 2011 - 2013 29 B ng 4.2 M t s s n ph m công nghi p ch y u c a huy n T a Chùa 30 B ng 4.3 Hi n tr ng s d ng t nông nghi p a bàn huy n T a Chùa 43 B ng 4.4 Hi n tr ng s d ng t phi nông nghi p a bàn huy n T a Chùa 45 B ng 4.6: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c a bàn huy n T a Chùa giai o n 2011 – 2013 53 B ng 4.7: K t qu c p GCNQSD nông nghi p c a huy n T a Chùa n m 2011 54 B ng 4.8: K t qu c p GCNQSD nông nghi p c a huy n T a Chùa n m 2012 55 B ng 4.10: K t qu c p GCNQSD t c a huy n T a Chùa 58 B ng 4.11: Danh sách công khai h gia ình, cá nhân khơng ki n c p GCNQSD tính t a bàn huy n T a Chùa – t nh i u i n Biên n ngày 30/12/2013 59 CT – TTg : Ch th - Th t ng TTg : Chính ph Q 135 : Quy t TTLT : Thông t liên t ch nh 135 PH N M 1.1 U TV N t tài nguyên vô quý giá c a m i qu c gia, t li u s n xu t c bi t, thành ph n quan tr ng c a môi tr ng s ng, a bàn phân b khu dân c , xây d ng c s kinh t , v n hóa, xã h i, an ninh - qu c phòng Chính v y mà t có t m quan tr ng r t l n, v n s ng c a m i dân t c, m i qu c gia kh ng Các Mác nói: “ ng cha, s n sinh c a c i v t ch t” H nn a t m , s c lao nh t m quan tr ng c a t ngu n tài nguyên thiên nhiên có h n v s l v v trí v y vi c s d ng t ai, ng c nh t ph i tuân theo quy ho ch c th có s qu n lý h p lý Theo Hi n pháp N c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, thu c s h u toàn dân nhà n c Nhà n t cho ng lu t c trao quy n s d ng i di n ch s h u th ng nh t qu n lý i s d ng t 2003 Theo b lu t cơng tác ch ng nh n s d ng t, l p h s tr ng c a vi c qu n lý nhà n t theo quy ng ký cv t i u giúp cho ng n ng c a t ch p hành y i s d ng t yên tâm nh ng quy c n m ch c, theo dõi toàn b qu Gi y ch ng nh n quy n s d ng n t ai, c p gi y t Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng nhà n nh c a a m t 13 n i dung quan t ch ng th pháp lý xác l p m i quan h gi a nhà n d ng t nh v t, l p h s c v i ng is u t khai thác ti m t Vi c ng ký a c s t d a n n t ng c a pháp lu t t ch ng th pháp lý c quan Nhà c có th m quy n c p, xác nh n, b o h quy n l i ích h p pháp c a ch s d ng t Xu t phát t th c t nhu c u v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng c s nh t trí c a khoa Qu n lí Tài Nguyên Tr Nguyên d is h ng i h c nông lâm Thái ng d n c a cô giáo Th.s Tr n Th Mai Anh, thi u v th c t p t i Phòng tài ngun mơi tr t, c gi i ng huy n T a Chùa – t nh i n Biên v i mong mu n áp d ng lý thuy t vào th c ti n ã h c vào công tác qu n lý t mà tr c ti p công tác kê khai nh n quy n s d ng tr ng ký c p gi y ch ng t h c h i kinh nghi m t i Phòng tài nguyên môi ng huy n T a Chùa Tôi ti n hành nghiên c u c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t tài: “ ánh giá công tác a bàn huy n T a Chùa, t nh i n Biên giai o n 2011 - 2013” 1.2 M c ích c a tài - Tìm hi u tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t a nh nh ng thu n l i, khó kh n công tác c p GCNQSD t bàn huy n T a Chùa – t nh i n Biên - Xác a bàn huy n T a Chùa – t nh i n Biên - xu t nh ng gi i pháp qu công tác c p GCNQSD 1.3 Yêu c u c a tt i kh c ph c nh ng t n t i nâng cao hi u a ph ng tài - N m v ng th c hi n nh ng quy v nb nd i lu t v công tác c p GCNQSD c a t nh i n Biên v công tác c p GCNQSD nh Lu t t 2003, t, v n b n c a ngành t - S li u thu th p phân tích xác, ph n ánh trung th c khách quan công tác ng ký t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng - Ti p c n th c t công vi c ch ng nh n quy n s d ng t n m t c quy trình, trình t c p gi y - Nh ng gi i pháp ph ng áp ng a ph i rõ ràng, phù h p v i th c tr ng c a c yêu c u công tác qu n lý Nhà n cv a t lu t hi n hành 1.4 Ý ngh a c a tài - Ý ngh a h c t p: Giúp sinh viên c ng c nh ng ki n th c ã h c Nhà tr ng b vi c sau tr c ng - Ý ngh a th c ti n: T a Chùa – t nh u áp d ng vào th c ti n ph c v yêu c u công áp ng a bàn huy n i n Biên công tác c p GCNQSD huy n T a Chùa t ng c ng công tác qu n lý Nhà n cv t, giúp UBND t h t phi nơng nghi p: Di n tích t phi nơng nghi p th c t ln có xu ng t ng ch y u dùng vào m c ích xây d ng h t ng k thu t (giao thông, th y l i), h t ng xã h i, ph c phát tri n v i nh ng ngành ngh c a a ng nh : S n xu t v t li u xây d ng, ch bi n nông s n th c ph m, s n xu t s n ph m t kim lo i c khí s a ch a - t khu dân c nông thôn: hi u qu h n nh ng ch m ng c c qu n lý s d ng ngày ch t ch u t ch nh trang i u ki n kinh t c a i dân g p nhi u khó kh n, t , t xây d ng khu dân c phân b không t p trung, gây khó kh n vi c thi n u t xây d ng c s h t ng, c i i s ng v n hoá, y t giáo d c sinh ho t c a nhân dân - t ch a s d ng: Trong th i gian qua, di n tích th t ng Trong th i gian t i, c n khai thác t i a qu Nhìn chung v bi n xu h ng gi m m nh, ng qu t lâm nghi p có r ng, t lâm nghi p ch a có r ng, bi n t ai, lo i t ch a s d ng có xu t ch a s d ng hi n có t s n xu t nơng nghi p có t chun dùng, t ch a s d ng u có xu h t , di n tích ng t ng, xu th ng tích c c phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i yêu c u chung i v i vi c khai thác s d ng tài nguyên 4.3 ánh giá công tác c p GCNQD t a bàn huy n Tu Chùa – t nh i n Biên giai o n 2011 – 2013 4.3.1 ánh giá công tác c p GCNQD cho t ch c a bàn huy n T a Chùa Qua b ng s li u ta th y r ng giai o n 2011 – 2013 bàn huy n T a Chùa có 231 t ch c c n c p GCNQSD GCNQSD t cho 79 t ch c di n tích 55,761 Trên c p GCNQSD nơng tr ng…; nh ng tv i a bàn huy n T a Chùa có r t nhi u t ch c c n ng h c, t ch c c a c c p GCNQSD c ng b huy n, n m i ti n hành c p GCNQSD c m t s nh di n tích Nhìn chung theo th tr n T a Chùa t ó ã c p t 34,2% s t ch c c n c p GCNQSD t, t ch c ó tr a t cho n v hành c p huy n ta th y t nhi u nh t v i 40 t ch c c c p, nh ng xã Sính Phình có t l c c p cao nh t 62,5% T l t ch c c p GCNQSD t c p GCNQSD t, nhi u t ch c GCNQSD c m c th p t ch c ch a th t s ý t i vi c xin t ch a sâu xã b n nên công tác c p c quan tâm nhi u Các t ch c c quan hành Nhà n c, c s y t , an ninh qu c phòng Các t ch c c n ph i h p v i Phòng tài ngun mơi tr ai,xin c p GCNQSD c c p ch y u ng ti n hành kê khai t ph c v trình qu n lý ât t c t t h n B ng 4.6: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c a bàn huy n T a Chùa giai o n 2011 - 2013 T ng s STT nv t ch c c nc p TT T a Chùa T ng s t ch c c T l %s T ng di n t ch c c p tích c c p c S th a t c p 126 40 31,75 141.209,1 76 Sín Ch i 28,57 6.892,2 Sính Phình 62,5 11.411,0 M ng Báng 16 37,5 46.997,7 16 T Sìn Thàng 11 45,45 20.190,9 14 Xá Nhè 55,56 30.212,9 15 T Phìn 37,5 14.368,3 12 M ng un 12 41,67 16.069,8 12 Lao X Phìn 14,29 4.389,0 10 Hu i Xó 22,22 7.631,3 11 Trung Thu 37,5 226.128,2 12 12 T a Thàng 10 20 32.109,6 231 79 34,2 557.610,0 187 T ng (Ngu n: Phòng tài ngun mơi tr ng huy n T a Chùa) Th c hi n Lu t t 1993, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t n m 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t n m 2001, Ch th s 10/1998/CT - TTg ngày 20/08/1998 c a Th t ng Chính ph v vi c y m nh hoàn thi n vi c c p GCNQSD t t nông nghi p C n c vào Lu t t 2003, Ngh nh s 181/2004/N - CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t 2003 Trong giai o n 2011 – 2013 công tác c p GCNQSD t cho h gia ình, cá nhân s d ng lâu dài vào m c ích nơng nghi p ch tr ng l n c a ng Nhà n c nh m t o i u ki n cho nông dân yên tâm u t phát tri n Xu t phát t m c tiêu c s quan tâm c a UBND huy n T a Chùa, phòng Tài ngun mơi tr ng huy n T a Chùa ch o vi c c p GCNQSD t s n xu t nông nghi p nh m khuy n khích h nơng dân t ch c s n xu t u t thâm canh em l i hi u qu kinh t cao di n tích t nơng nghi p c giao Tình hình c p GCNQSD t nông nghi p c a xã c th hi n qua b ng sau: B ng 4.7: K t qu c p GCNQSD nông nghi p c a huy n T a Chùa n m 2011 Theo h gia ình Theo di n tích S h Di n tích Di n tích S h ng T l T l cc p c nc p ãc p ký (h ) (%) (%) (h ) (ha) (ha) 19 15 78,95 77,40 58,7 75,84 STT Huy n TT T a Chùa Sín Ch i 62,5 91`,24 74,27 81,40 Sính Phình 17 17 100 186,54 186,54 100 M 982 946 96,33 2554,9 2185,7 85,55 T Sìn Thàng 83,33 30,63 26,12 85,28 Xá Nhè 11 11 100 60,47 60,47 100 T Phìn 55,56 60,03 41,32 68,83 M ng un 33 27 81,82 247,55 207,63 83,87 Lao X Phìn 80,00 76,45 60,97 79,75 10 Hu i Xó 43 34 79,07 287,09 248,71 86,63 11 Trung Thu 12 12 100 122,05 122,05 100 12 T a Thàng 27 21 77,78 260,51 212,90 81,72 1172 1102 94,03 4054,86 ng Báng C ng ( Ngu n: Phòng tài nguyên môi tr 3485,38 85,96 ng huy n T a Chùa) Qua b ng 4.7 ta th y: N m 2011, ti n T Phình ch h c p gi y t 55,56% Trong n m 2011 có 1172 h c c p GCNQSD t v i t ng di n tích t th p nh t thu c xã ng ký ch có 1102 c c p 3485,38 chi m 85,96% s 4054,86 di n tích c n c p N m 2011 có ti n cao nh t xã Xá Nhè xã Trung Thu v i t l y u ti n hành c p GCNQSD 96,33% so v i t ng s h t cho xã M c p gi y t 100% Giai o n ch ng Báng v i t l ng ký n m di n tích c p ng ký c t t 85,55% B ng 4.8: K t qu c p GCNQSD nông nghi p c a huy n T a Chùa n m 2012 Theo h gia ình STT Xã S h ng S h cc p ký (h ) (h ) Theo di n tích T l (%) Di n Di n tích tích c n ãc p c p (ha) (ha) T l (%) TT T a Chùa 5 100 1,67 1,67 100 Sín Ch i 13 10 76,92 96,01 80,37 83,71 Sính Phình 17 12 70,59 125,18 90,18 72,04 M ng Báng 13 69,23 51,03 35,55 69,66 T Sìn Thàng 8 100 79,33 79,33 100 Xá Nhè 237 211 89,03 1775,41 1501,24 84,56 T Phìn 14 10 71,43 91,54 68,52 78,85 M 160 135 84.38 1012,69 967,53 95,54 Lao X Phìn 4 100 55,41 55,41 100 10 Hu i Xó 21 16 76,19 120,62 102,31 84,82 11 Trung Thu 0 0 0 12 T a Thàng 125 103 82,40 915,61 805,22 87,94 617 523 84,76 4228,49 3787,33 89,57 ng un C ng ( Ngu n: Phòng tài ngun mơi tr N m 2012 n m có ti n ng huy n T a Chùa) c p gi y cao nh t thu c xã T Sìn Thàng, Lao X Phình th tr n T a Chùa v i t l t 100%, xã t t l th p nh t xã TrungThu không h dân c c p ng ký 617 h v i t ng di n tích ngh c p 4228,49 nh ng ch c p c 523 h v i t ng di n tích 3787,33 Xá Nhè, M có t 0% Nh vây v i t ng s h c c p Trong giai o n xã ng un, T a Thàng có t l kê khai cao 80,60% t ng s h kê khai, c k t qu ó phòng Tài ngun môi tr ã ti n hành o c c p i c p m i l i ng huy n T a Chùa ang t nông nghi p toàn huy n B ng 4.9: K t qu c p GCNQSD nông nghi p c a huy n T a Chùa n m 2013 Theo h gia ình STT Xã S h S h ng c ký (h ) c p (h ) Theo di n tích T l (%) Di n Di n tích tích c n ãc p c p (ha) (ha) T l (%) TT T a Chùa 71,43 1,91 Sín Ch i 9 100 87,67 Sính Phình 19 14 73,68 151,45 125,43 82,82 M ng Báng 23 17 73,91 173,11 131,08 75,52 T Sìn Thàng 6 100 91,47 91,47 Xá Nhè 55 43 78,18 311,0 226,62 72,87 T Phìn 11 72,73 89,03 65,20 73,23 M 165 133 80,61 452,30 367,01 81,14 Lao X Phìn 2 100 5,78 10 Hu i Xó 13 61,54 91,22 67,70 74,22 11 Trung Thu 5 100 50,42 50,42 12 T a Thàng 107 89 83,18 301,5 227,7 75,52 422 339 80,33 1806,86 1447,1 80,09 ng un C ng ( Ngu n: Phòng tài nguyên môi tr 1,02 53,40 87,67 5,78 100 100 100 100 ng huy n T a Chùa) Qua b ng 4.9 cho ta th y công tác c p GCNQSD n m 2013 t k t qu th t nh t n m qua, t ng s h c c p 339 h v i t ng di n tích c p 1447,1 422 h ngh c p v i t ng di n tích ngh 1806,86 Nguyên nhân t k t qu th t n m 2013 Phòng tài nguyên môi tr ng huy n T a Chùa ang tri n khai cơng tác o c a cho xã Sính Phình, T Phìn, Lao X Phìn, Trung Thu, T Sìn Thàng, Sín Ch i Hu i Xó nhanh chóng c p m i GCNQSD t th i gian t i Nguyên nhân ch a c c p thi u gi y t liên quan, không rõ ranh gi i, tranh ch p c n ph i xác minh ng ký t ai, c p GCNQSD t có vai trò quan tr ng vi c n nh phát tri n kinh t qu n lý t Công tác o c, kê khai c th c hi n t t t o i u ki n thu n l i cho vi c xét t c p GCNQSD t a bàn huy n, qua ó th y c s nhi t huy t công vi c c a UBND huy n, Phòng tài ngun mơi tr ng s t giác c a ng i dân vi c c p GCNQSD t T b c t ch c kê khai n vi c xét t n ng ký t ln m b o tính khoa h c, dân ch khách quan công khai cho nhân dân bi t tr ng h p c c p không c c p GCNQSD t Các s li u, tài li u trình th c hi n công tác m b o trùng kh p th ng nh t xác Các tr ng h p bi n ng chia tách th a, thay i di n tích… u c ch nh lý b n s sách liên quan Do v y h s ng ký c p t ai, c p GCNQSD t t ch t l ng t t nên h n ch tình tr ng u n i c a ng i dân.K t qu c p GCNQSD t c s quan tr ng Nhà n c qu n lý v t theo úng pháp lu t m b o quy n l i c ng nh ngh a v c a ng i s d ng t ây lo i t có giá tr kinh t cao, ln có s bi n ng ph c t p trình s d ng Vì v y mà vi c c p GCNQSD t g p nhi u khó kh n m b o vi c c p GCNQSD t c k p th i, khách quan phòng Tài nguyên & Môi tr ng t ch c ch t ch theo úng quy nh c a thông t 1990/2001/TT - TT C K t qu tình hình c p GCNQSD t c th hi n qua b ng: B ng 4.10: K t qu c p GCNQSD N m 2011 STT Xã c ng ký S h T l c p (h ) c a huy n T a Chùa N m 2012 S h S h t (%) (h ) N m 2013 S h ng c ký c p (h ) (h ) S h S h T l ng ký (%) (h ) c c p T l (%) (h ) TT T a Chùa 35 31 88,57 92 90 97,83 82 79 96,34 Sín Ch i 12 11 91,67 37 37 100 23 22 95,65 Sính Phình 19 18 94,74 33 31 93,94 40 40 100 M ng Báng 31 28 90,32 4 100 98 95 96,94 T Sìn Thàng 26 26 100 0 14 12 85,71 Xá Nhè 17 16 94,12 22 22 100 11 81,82 T Phìn 88,89 33 31 93,94 27 25 92,59 M ng un 42 38 90,48 25 24 96 88 85 96,59 Lao X Phìn 15 15 100 17 16 94,12 7 100 10 Hu i Xó 55 53 96,36 18 18 100 45 42 93,33 11 Trung Thu 19 19 100 87,50 34 34 100 12 T a Thàng 21 18 85,71 28 28 100 49 45 91,84 C ng 289 281 97,23 317 308 97,16 518 495 95,56 (Ngu n:Phòng tài ngun mơi tr Qua b ng 4.10 ta th y ti n c p GCNQSD t ng huy n T a Chùa) giai o n có s khác bi t gi a n m N m 2011, toàn huy n c p ti n c p gi y c cho 281 h s 289 h ng ký v i t 97,23% l i h ch a c p, nguyên nhân ch y u th a n m quy ho ch ranh gi i th a N m 2012, n m có ti n t 97,16%, có 317 h t ch a rõ ràng, tranh ch p c n gi i quy t c p gi y cao h n n m 2011 v i t l ng ký c p GCNQSD t, ó có 308 h c c p N m 2013, n m có ti n t 95,56%, có 518 h c p gi y cao h n so v i n m tr ng ký ó có 495 h c c p c c th t B ng 4.11: Danh sách công khai h gia ình, cá nhân khơng i u ki n c p GCNQSD t Biên tính STT Lý ch a a bàn huy n T a Chùa – t nh n ngày 30/12/2013 i u ki n c p GCN T ng s h Tranh ch p 80 Thi u gi y t 102 Không rõ ranh gi i 79 Xác minh l i ngu n g c 36 t hành lang giao thông 128 t ch a kê khai 53 Thi u th t c T pháp 24 V 203 Có Q thu h i 36 10 Thi u ký giáp ranh 114 ng m c o i n c C ng 855 (Ngu n: Phòng tài ngun mơi tr 4.4 Nh ng thu n l i c a công tác c p GCNQSD ng huy n T a Chùa) t Công tác c p GCNQSD t a bàn huy n T a Chùa – t nh i n Biên ã t c nh ng k t qu nh t nh, góp ph n phát tri n chung c a toàn t nh nói chung s phát tri n c a huy n T a Chùa nói riêng Có c k t qu ó do: - Huy n T a Chùa ã có quy ho ch s d ng t làm c n c pháp lý cho vi c xây d ng m c ích s d ng t giao, cho th v y vi c th c hi n công tác c thu n l i h n - ng b quy n a ph ng quan tâm, ôn c, ch o nên doanh nghi p, t ch c vào thuê t c th c hi n nhanh chóng - Lu t t n m 2003 i v n b n h ng d n thi hành Lu t t ã c th h n t ng tính pháp lý c a trình t , th t c hành ã ph n kh c ph c tình tr ng tùy ti n, quy nh th t c hành gây phi n hà cho i t ng s d ng t xin c p GCNQSD t - ã nâng cao c ý th c trách nhi m, ý th c ch p hành sách pháp lý v t c a ch s d ng t nói riêng c a t ch c cơng dân nói chung a bàn huy n T a Chùa - T ch c ki m tra ôn c th ng xuyên t i ch , k p th i x lý tháo g v ng m c, cơng khai dân ch , t o c s ồn k t n nh tình hình kinh t - tr , tr t t xã h i - Cán b chuyên môn t công tác t ng c ng cơng tác c p GCNQSD t cho xã có n ng l c, nhi t tình t o i u ki n cho h gia ình, cá nhân xin c p GCNQSD t n m c trình t th t c nhanh chóng - Vi c c p GCNQSD t cho h gia ình, cá nhân ã t ck t qu t t m b o úng sách c a Nhà n c t o i u ki n ch s d ng th c hi n quy n ( chuy n i, chuy n nh ng, cho thuê, th a k , th ch p) ngh a v c a - Trong s nghi p phát tri n kinh t vi c c p GCNQSD t nh m m c ích xây d ng c b n tr s c a c quan công quy n t ch c kinh doanh a bàn t t y u i v i s phát tri n c a toàn t nh Trong nh ng n m qua huy n T a Chùa – t nh i n Biên ã làm t t công tác m b o nâng cao hi u qu làm vi c c a c quan hành chính, t ch c kinh t t ó nâng cao dân trí ph v t t nhu c u nhân dân - Công tác thông tin tuyên truy n ph ng ti n thông tin i chúng v sách n i dung v n b n pháp lu t ã t o c s nhi t tình ng h c a nhân dân 4.2.3.4 T n t i Bên c nh nh ng k t qu t c, công tác qu n lý nhà n c v t t i nhi u m t h n ch c n c kh c ph c giai o n t i, ó là: -Ti n c p gi y ch ng nh n c a huy n th p T a Chùa v n m t huy n nghèo, ngu n kinh phí c p gi y ch ng nh n h n ch ; i ng cán b , công ch c, viên ch c làm công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c p huy n c p xã thi u ch a áp ng c yêu c u; - Công tác tuyên truy n, ph bi n Pháp lu t v t n nhân dân h n ch M t b ph n nhân dân trình nh n th c hi u bi t, m c t giác ch p hành sách pháp lu t v t ch a cao d n n khó kh n vi c th c hi t, cho thuê t cho d án u t ; - Tranh ch p, u n i, t cáo v t v n x y nhi u, ng i s thi u hi u bi t c a ng i dân, vi c chuy n nh ng s d ng t không theo quy nh, cá nhân, h gia ình t chuy n nh ng v i khơng qua quy n c p ho c c quan ch c n ng; - Công tác o c b n a c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo Ngh quy t 64 163 ch a ch t ch nghiêm túc; - Vi c ph i k t h p gi a ngành, c p qu n lý t ch a ch t ch , m t s cán b a ch a áp ng c yêu c u th c ti n 4.2.3.5 xu t gi i quy t nh ng t n t i công tác c p GCNQSD t a bàn huy n T a Chùa – t nh i n Biên em xin a nh ng xu t nh sau: - T ng c ng công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, ây c n c pháp lý th c hi n th t c c p GCNQSD t Quy ho ch ph i th c t có tính kh thi tránh tình tr ng quy ho ch treo - T ng c ng công tác tra, ki m tra vi c qu n lý s d ng t c a d án c c p GCNQSD t ng th i c ng c n có nh ng bi n pháp kiên quy t tr ng h p c p GCNQSD t, vi ph m quy ho ch, không th c hi n ngh a v tài tr ng h p l n chi m t - Ph i qu n lý ch t ch t nông nghi p, th i gian hoàn thành án c c u tr ng ng i dân yên tâm s n xu t Vi c ti n hành c p GCNQSD t nông nghi p cho h dân c n c ti n hành nhanh chóng, thu n l i ng i dân yên tâm s n xu t y m nh công tác tuyên truy n, h ng d n c s ng i dân s d ng t th c hi n lu t t v n b n h ng d n c a c quan có th m quy n - Công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t c ng nh ch sách, ph ng án b i th ng thi t h i cho ng i s d ng t b thu h i t - C n ph i h p vi c qu n lý t gi a c p ngành m t cách ch t ch , b i d ng chuyên môn nghi p v cho i ng cán b a áp ng c nhu c u th c ti n PH N K T LU N VÀ KI N NGHI 5.1 K t lu n Công tác c p GCNQSD t nông nghi p giai o n 2011 – 2013 c cho 1964 h v i di n tích 8719,81 Tuy nhiên 247 h ch a n xin c p GCNQSD t c p t 88,83% t ng s h ãc p ng ký i u ki n c p chi m 11,17% t ng s h n p t Huy n ã c p c cho 79 t ch c s d ng c t cho 984 h dân s d ng t 5.2 Ki n ngh Tuy tài ch m t m ng c a d án quy ho ch qu n lý s d ng Nh ng k t qu nghiên c u c n c phù h p t xã h i xây d ng ph t nghiên c u s phát tri n kinh ng án quy ho ch, qu n lý s d ng t a bàn huy n T a Chùa-t nh i n Biên giai o n 2011-2013 Trên c s ánh giá công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t a bàn huy n T a Chùa,tơi có nh ng ki n ngh sau: -T t c cán b a huy n ph i theo dõi trình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng hay t ch c ch a t phát hi n nh ng h gia ình cá nhân i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ng th i t o i u ki n cho nh ng h gia ình, cá nhân, t ch c ch a có giáy ch ng nh n nhanh chóng c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng - Khi gi i quy t gi y t v tránh s t t ph i nhanh chóng, úng h n i lai phi n hà cho nhân dân Gi i quy t u n i t cáo, tranh ch p t m t cách d t i m - Ph i th ng xuyên tuyên truy n, m l p t p hu n lu t b nhân dân toàn huy n n m v ng lu t t cho cán t ai, quy t nh, trình t th t c c p gi y ch ng nh n t ho ch Nâng cao h n n a hi u qu s d ng - C n quan tâm h n n a nv n s d ng vào s d ng tránh gây lãng phí chi m t ch a s d ng ó giúp h s d ng t n c it o t úng quy nh lâu dài t, khai thác t c ng nh tránh ng a t ch a i dân l m TÀI LI U THAM KH O ... ánh giá công tác a bàn huy n T a Chùa, t nh i n Biên giai o n 2011 - 2013 1.2 M c ích c a tài - Tìm hi u tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t a nh nh ng thu n l i, khó kh n cơng tác. .. nh i n Biên 3.3.2 Tình hình qu n lý s d ng i n Biên ng t c a huy n T a Chùa – t nh 3.3.3 K t qu công tác c p GCNQSD t a bàn huy n T a Chùa – t nh i n Biên giai o n 2011 – 2013 3.3.3.1 ánh giá k... n ph c v yêu c u công áp ng a bàn huy n i n Biên công tác c p GCNQSD huy n T a Chùa t ng c ng công tác qu n lý Nhà n cv t, giúp UBND t PH N 2.1 C s khoa h c pháp lý c a công tác GCNQSD t c p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay