Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

59 39 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:45

Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM PH NG QU C HUY Tên tài: “ ÁNH GIÁ TH C TR NG THU GOM, X N RÁC TH I C TH I Y T T I TRUNG TÂM Y T HUY N V N LÃNG, T NH L NG S N” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c : Chính quy : Khoa h c Môi tr : Môi tr ng : 2010 - 2014 Thái Nguyên, n m 2014 IH C ng TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM PH NG QU C HUY Tên tài: “ ÁNH GIÁ TH C TR NG THU GOM, X N RÁC TH I C TH I Y T T I TRUNG TÂM Y T HUY N V N LÃNG, T NH L NG S N” KHÓA LU N T T NGHI P IH C H t o : Chính quy Chun ngành : Khoa h c Mơi tr ng Khoa : Mơi tr ng Khóa h c : 2010 - 2014 Gi ng viên h ng d n : TS Phan Th Thu H ng Thái Nguyên, n m 2014 L IC M hồn thành khố lu n tr giám hi u nhà tr giáo ã truy n c tiên xin trân tr ng c m n Ban ng, Ban ch nhi m khoa Môi tr tr ng c m n s h ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Tôi xin trân ng d n t n tình c a Ts Phan Th Thu H ng ã giúp su t th i gian th c t p tơi hồn thành khố lu n t t nghi p Xu t phát t nguy n v ng b n thân ng, Ban ch nhi m khoa Môi tr t huy n V n Lãng rác th i n ng, c m n th y cô t cho nh ng ki n th c quý báu su t trình h c t p rèn luy n t i tr nhà tr N hoàn thành c s giúp c a Ban giám hi u ng v th c t p t i Trung tâm Y tài: “ ánh giá th c tr ng thu gom, x c th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng, t nh L ng S n” Tôi xin c m n bác Ban giám c, cô, chú, anh ch Trung tâm Y t huy n V n Lãng ã t o i u ki n giúp su t trình th c t p t i Trung tâm Y t Cu i bày t s bi t n t i gia ình, b n bè ng giúp i thân ã su t trình th c t p Trong trình nghiên c u lí ch quan khách quan nên khố lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót Tơi r t mong nh n cs óng góp ý ki n c a th y, cô giáo b n sinh viên Thái Nguyên, tháng 12 n m 2014 Sinh viên Ph ng Qu c Huy M CL C PH N 1.M U 1.1 Tính c p thi t c a 1.2 M c tiêu tài tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Yêu c u 1.4 Ý ngh a tài PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s pháp 2.2 C s lu n 2.2.1 Các khái ni m liên quan 2.2.2 Ngu n phát sinh, thành ph n tính ch t c a ch t th i y t 2.2.3 nh h ng c a ch t th i y t n môi tr ng s c kh e c ng ng 11 2.2.4 Th c tr ng thu gom x ch t th i y t th gi i 13 2.2.5 Th c tr ng thu gom, x ch t th i y t t i Vi t Nam 15 2.2.6 Th c tr ng thu gom, x rác th i y t t i t nh L ng S n 18 2.2.7 Th c tr ng thu gom rác t i huy n V n Lãng 22 2.3 T ng quan v Trung tâm Y t huy n V n Lãng 23 2.3.1 a i m xây d ng, quy mô Trung tâm Y t huy n V n Lãng 34 2.3.2 C c u t ch c ho t PH N IT ng c a Trung tâm Y t huy n V n Lãng 34 NG, N I DUNG, PH NG PHÁP NGHIÊN C U 36 3.1 3.1.1 it it ng ph m vi nghiên c u 36 ng nghiên c u 36 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 36 3.2 a i m th i gian ti n hành 36 3.3 N i dung nghiên c u 36 3.3.1 i u ki n t nhiên, kinh t xã h i, v trí a c a huy n V n Lãng 36 3.3.2 ánh giá th c tr ng thu gom, x ch t th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng, t nh L ng S n 36 3.3.3 xu t gi i pháp k thu t vi c qu n ch t th i y t c a Trung tâm Y t huy n V n Lãng, t nh L ng S n 36 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 37 3.4.1 Ph ng pháp thu th p s li u th c p 37 3.4.2 Ph ng pháp thu th p s li u s c p 37 3.4.3 Ph ng pháp x phân tích s li u 37 PH N K T QU NGHIÊN C U 38 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i huy n V n Lãng 38 4.1.1 V trí a lý, a hình, t 38 4.1.2 V xã h i 40 4.1.3 Kinh t 41 4.2 ánh giá th c tr ng thu gom, x ch t th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng 43 4.2.1 L ng ch t th i n c th i phát sinh t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng 43 4.2.2 ánh giá th c tr ng thu gom rác th i n c th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng 47 4.2.3 Th c tr ng x rác th i n c th i t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng 50 4.3 xu t gi i pháp ho t ng thu gom, x rác th i y t t i TTYT 54 4.3.1 Gi i pháp i v i h th ng thu gom, x rác th i y t 54 4.3.2 Gi i pháp i v i h th ng thu gom x n c th i y t 55 PH N K T LU N KI N NGH 56 5.1 K t lu n 56 5.2 Ki n ngh 56 TÀI LI U THAM KH O 58 DANH M C VI T T T BTNMT B tài nguyên môi tr BV B nh vi n CTL Ch t th i l ng CTNH Ch t th i nguy h i CTR Ch t th i r n CTYT Ch t th i y t N -CP Ngh nh ph Q - TTG Quy nh th gi i Q - UBND Quy t Q - BYT Quy TTYT Trung tâm Y t ng nh u ban nhân dân nh b y t DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: c tính c a ch t th i y t nguy h i B ng 2.2: Thành ph n n c th i b nh vi n 10 B ng 2.3: Ch t th i y t theo gi ng b nh th gi i 14 B ng 2.4: Ch t th i y t phát sinh theo gi B ng 4.1 L ng b nh t i Vi t Nam 15 ng ch t th i r n y t phát sinh c a Trung tâm Y t huy n V n Lãng 43 B ng 4.2: Danh sách ngun li u thơ, hóa ch t s d ng hàng tháng 44 B ng 4.3: Th ng kê ngu n phát sinh ch t th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng 45 B ng 4.4: L ng rác th i phát sinh trung bình theo tháng c a Trung tâm Y t huy n V n Lãng 46 B ng 4.5: Th ng kê l ng rác th i phát sinh hàng tháng theo thành ph n 46 B ng 4.6: T l khoa phân lo i riêng ch t th i r n y t nguy h i (n = 9) 48 B ng 4.7: K t qu kh o sát bi n pháp x ch t th i r n y t nguy h i t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng 52 B ng 4.8: K t qu phân tích m u n c th i c a Trung tâm Y t huy n V n Lãng 53 PH N M 1.1 Tính c p thi t c a Ngày nay, v n U tài môi tr ng ang c qu c gia c ng th gi i quan tâm B i l ô nhi m mơi tr c mơi tr ng có nh h ng, s suy thoái nh ng s ng tr c ti p không ch tr v lâu dài cho th h sau Vi c b o v môi tr quy t ô nhi m ngu n n ng c m t mà nh h ng ng c ng bao g m: Vi c gi i c th i, ô nhi m ch t th i sinh ho t, công nghi p, sinh h c công nghi p, ch t th i y t … x lo i ch t th i c n có nh ng bi n pháp thích h p m i lo i ch t th i, nhóm ch t th i l i có m t cách x riêng theo nh ng cách khác t i am c nh h ch t th i m t v n ng c a ch t th i n ng gi m thi u i môi tr nm c ng vi c x th t s khó kh n nan gi i V i m i lo i ch t th i, c n có nh ng bi n pháp x khác t nh ng khâu thu gom khâu tiêu h y cu i M t s ch t th i c n ph i n c bi t quan tâm ó ch t th i y t nh t tính a d ng ph c t p c a chúng Dân s Vi t Nam hi n ngày gia t ng, kinh t c ng phát tri n, d n n nhu c u khám ch a b nh gia t ng theo, s b nh vi n theo ó gia t ng T n m 1997 v n b n v qu n ch t th i b nh vi n 843 b nh vi n n huy n tr lên nh ng h u h t ch a quy ch ch t ch ho c có x nh ng theo cách nhi m môi tr ng ho t c ban hành có c qu n theo m t i phó ho c ch a úng Ơ ng y t mà th c t tình tr ng x hi u qu ch t th i Trung tâm Y t T nh L ng S n có 11 c s y t c p huy n n m kh p n i a bàn t nh Vi c phát tri n nâng c p c s y t m t nhu c u thi t y u c n thi t c a xã h i song s phát tri n t d n t i vi c không ho t ng v n ng b máy, c bi t b o v môi tr ng b c a c t sau trình phát tri n Vi c ti p xúc v i ch t th i y t tr ng thái y t có th gây nên b nh t t ho c t n th ch t ng Các ch t th i y t có th ch a ng y u t truy n nhi m, c h i phóng x v t s c nh n… t t c nhân viên ti p xúc v i ch t th i y t nguy h i nh ng ng g m nh ng ng i có nguy c nhi m b nh ti m tàng, bao i làm vi c c s y t , nh ng ng vi c thu gom ch t th i y t nh ng ng i c ng i bên làm ng b ph i nhi m v i ch t th i s sai sót khâu qu n ch t th i Trung tâm Y t huy n V n Lãng, t nh L ng S n c xây d ng nh m ph c v yêu c u v khám ch a b nh i u tr b nh cho nhân dân a bàn huy n Tr i qua m t th i gian dài, xây d ng phát tri n ngày TTYT huy n V n Lãng ã c xây d ng khang trang, thi t b nhi u trang thi t b hi n i, quy mô gi n m, n c s ti p nh n b nh nhân c trang b nhi u trang ng b nh c ng t ng hàng n t tr m y t xã n ch m sóc i u tr L ng b nh nhân n khám ch a b nh i u tr t i TTYT ngày t ng h qu t t y u s làm t ng l th i b ch t th i y t n u không n môi tr ng ch t th i y t t i ây Phát sinh c ki m soát ch t ch s gây nh h ng xung quanh nh h ng tr c ti p n s c kh e ng ng l n i dân Xu t phát t tình hình th c t yêu c u c a công tác thu gom x ch t th i y t t i c s y t hi n cs ng ý c a khoa Môi tr ng em ti n hành th c tài:” ánh giá th c tr ng thu gom, x rác th i n c th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng, t nh L ng S n” 1.2 M c tiêu tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát - ánh giá th c tr ng thu gom, x rác th i n TTYT huy n V n Lãng c th i y t t i 44 th i c cán b , nhân viên t i trung tâm h ng d n ng i nhà b nh nhân th c hi n phân lo i rác, thu n l i cho trình x rác th i c ng nh tránh lây nhi m b nh m b o v sinh trung tâm 4.2.1.2 Ngun li u thơ hóa ch t s d ng trình ho t ng B ng 4.2: Danh sách ngun li u thơ, hóa ch t s d ng hàng tháng STT I 10 11 II 12 13 14 15 Nguyên li u thô Nguyên li u thô nv N c i n Gi y v n phòng Bóng èn v i Bơng b ng g c Chai l truy n cao su (g ng tay) s c nh n (b m kim tiêm) B t bó Máu sau xét nghi m Hóa ch t Dung d ch hóa ch t xét nghi m C nt y Xanhmetylen Các hóa ch t thu c v i dùng xét nghi m i u tr (Ngu n: S li u i u tra) Qua b ng ta có th th y, l trình ho t S l ng m3 Kw/tháng Kg/tháng Chi c/tháng Kg/tháng Kg/tháng Chi c/tháng Kg/tháng Kg/tháng Kg/tháng ml/tháng 600 1200 5 20 800 22 30 20 1700 ml/tháng ml/tháng ml/tháng 2000 100 100 ml/tháng 900 ng nguyên li u thô s d ng ng c a trung tâm l n, ng ngh a v i l ng rác th i c ng l n Riêng lo i chai l truy n trung bình s d ng 800 chi c/tháng ã t o l ng rác th i l n, lo i g ng tay, bơng b ng, b t bó gãy x kín sau s d ng c ng ngu n rác th i c n nhi m b nh t t m b o v sinh môi tr c x tri t ng tránh s lây ng Ngoài ch t th i r n, lo i dung d ch s d ng xét nghi m, máu sau xét nghi m, c n t y lo i…c n c x kho ng 4000 - 5000ml/tháng 45 4.2.1.2 Ngu n phát sinh ch t th i y t t i Trung tâm Y t B ng 4.3: Th ng kê ngu n phát sinh ch t th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng STT Ngu n phát sinh Ch t th i I Ch t th i lây nhi m Ch t th i s c nh n Các khoa lâm sàng, c n lâm sàng Ch t th i lây nhi m không s c nh n Khoa truy n nhi m, ngo i s n, Ch t th i có nguy c lây nhi m cao xét nghi m Ch t th i gi i ph u Ngo i s n, phòng m II Ch t th i hóa h c nguy h i D c ph m h n, ph m ch t, không kh n ng s d ng Khoa d c Ch t th i ch a kim lo i n ng II Các ch t th i nguy h i khác Ch t hàn r ng Almagan th i Phòng khám r ng Bóng èn hu nh quang Phòng HC Hóa ch t r a phim Phòng X quang Túi ng th c r a phim Phòng X quang IV Ch t th i r n thông th ng Ch t th i r n sinh ho t Phòng i u tr , v n phòng V Ch t th i tái ch V chai, l thu c Phòng i u tr (Ngu n: S li u i u tra) Qua b ng ta th y ch t th i c a b nh vi n c chia thành lo i ó ý ch t th i nguy h i, ch t th i r n thơng th ng ây hai ngu n có kh n ng gây ô nhi m môi tr ng l n nh t Ngu n phát sinh ch t th i tùy thu c t ng khoa ch c n ng ó ch t th i lây nhi m có ngu n phát sinh ch y u t khoa lâm sàng, c n lâm sàng, khoa truy n nhi m, khoa ngo i s n, phòng m phòng xét nghi m, ch t th i sinh ho t phát sinh ch y u t i phòng i u tr b nh nhân 4.2.1.3 Th ng kê l ng ch t th i y t phát sinh t i Trung tâm Y t Sau g n tháng ti n hành theo dõi l ng ch t th i y t phát sinh t i TTYT b ng ph ng pháp nh l ng v i t n xu t theo dõi l n/ngày c t ng h p x s li u thu c k t qu b ng sau: 46 B ng 4.4: L ng rác th i phát sinh trung bình theo tháng c a Trung tâm Y t huy n V n Lãng ( STT n v : Kg) Th i i m ti n hành Tháng 9/ 2014 Tháng 10/ 2014 Tháng 11/2014 Trung bình (Ngu n: S li u i u tra) Qua b ng ta th y l ng rác th i phát sinh trung bình m t tháng c a TTYT 750 kg, th i gian ti n hành theo dõi l l n nh t tháng 10 v i kh i l B ng 4.5: Th ng kê l Kh i l ng 735 762 754 750 ng rác th i phát sinh ng rác th i l n 762 kg ng rác th i phát sinh hàng tháng theo thành ph n n v tính: Kg/tháng STT Ch t th i Ch t th i lây nhi m Ch t th i s c nh n 1.1 Ch t th i lây nhi m không s c nh n 1.2 Ch t th i có nguy c lây hi m cao 1.3 Ch t th i ph u thu t Ch t th i hóa h c nguy h i Ch t th i ch a kim lo i n ng Các lo i ch t th i nguy h i khác 3.1 Ch t hàn r ng Almangam th i 3.2 Bóng èn hu nh quang 3.3 Hóa ch t r a phim 3.4 Túi ng thu c r a phim Ch t th i r n thông th ng Ch t th i sinh ho t Ch t th i tái ch V chai, l thu c T ng (Ngu n: S li u i u tra) Kh i l 33 46 30 18 0,001 15 555 45 750 ng 47 4.2.2 ánh giá th c tr ng thu gom rác th i n c th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng 4.2.2.1 Công tác thu gom rác th i y t t i Trung tâm Y t a, Ho t ng thu gom: - Th c hi n thu gom ch t th i r n y t t i khoa, phòng: Th c hi n t theo Quy t * nh 43/2007/Q -BYT ngày 30/11/2007 c a B Y t : i v i ch t th i r n thông th Theo quy nhà b nh nhân ng nh c a b nh vi n toàn b nh n viên, ng i b nh ng i n i u tr t i b nh vi n sau s d ng ph i b ch t th i sinh ho t vào thùng rác úng n i quy nh ó thùng rác ã c trang b cho t ng phòng ch c n ng khoa, có bi n ch d n Ch t th i thông th ng: ( c ng túi màu xanh) Ch t th i thông th ng ch t th i không ch a y u t lây nhi m, hóa h c nguy h i, phóng x , d cháy, n , bao g m: - Ch t th i sinh ho t phát sinh t bu ng b nh (tr bu ng b nh cách ly) - Ch t th i phát sinh t ho t ng chuyên môn y t nh chai l th y tinh, chai huy t thanh, v t li u nh a, lo i b t bó g y x ng kín Nh ng ch t th i khơng dính máu, d ch sinh h c ch t hóa h c nguy h i - Ch t th i phát sinh t công vi c hành chính: gi y, báo, tài li u, v t li u óng gói, thùng tơng, túi nilon, túi ng phim - Ch t th i ngo i c nh: rác t khu v c ngo i c nh K t thúc ngày làm vi c nhân viên h s ti n hành thu gom t p trung toàn b l TTYT ng rác th i b ng thùng rác di ng ti n hành x K t h p v i công ty môi tr r n thông th ng n n i t p k t rác c a ng x ch t th i 48 B ng 4.6: T l khoa phân lo i riêng ch t th i r n y t nguy h i (n = 9) STT Lo i ch t th i phân lo i S l ng T l (%) Có phân lo i riêng ch t th i y t nguy h i v i ch t th i sinh ho t 100 Phân lo i ch t th i lây nhi m riêng 55,6 Phân lo i ch t th i lây nhi m thành nhóm riêng bi t 44,4 Phân lo i ch t th i hóa h c th r n riêng 22,2 (Ngu n: S li u i u tra) T t c khoa c a TTYT u th c hi n phân lo i riêng ch t th i r n nguy h i ch t th i sinh ho t nhiên t l t ng khoa phân lo i riêng bi t ch t th i r n th p ó 55,6% phân lo i ch t th i lây nhi m riêng bi t; 44,4% phân lo i ch t th i lây nhi m thành nhóm riêng bi t; 22,2% phân lo i ch t th i hóa h c r n * i v i ch t th i y t Ch t th i phát sinh ho t ng khám ch a b nh, i u tr c ng nh t i phòng xét nghi m sau làm xong ch vào thùng, túi nilon có màu theo quy - c ti n hành thu gom t i nh ng h p an toàn màu vàng g m: + Ch t th i s c nh n (lo i A): Là ch t th i có th gây v t c t ho c ch c th ng, có th nhi m khu n, bao g m: kim tiêm, dây truy n, l i dao m , inh m , c a, ng tiêm, m nh th y tinh v v t s c nh n khác s d ng lo i ho t - u s c nh n c a ng y t ng túi màu vàng g m: + Ch t th i lây nhi m không s c nh n (lo i B): Là ch t th i b th m máu, th m d ch sinh h c c a c th ch t th i phát sinh t bu ng b nh cách ly 49 + Ch t th i có nguy c lây nhi m cao (lo i C): Là ch t th i phát sinh phòng xét nghi m nh : b nh ph m d ng c ng, dính b nh ph m + Ch t th i gi i ph u (lo i D): Bao g m mô, c quan, b ph n c th ng i; rau thai, bào thai xác - ng v t thí nghi m cơng tác thu gom ch t th i y t ti n hành theo quy ti n hành trang b y công c , thi t b thu gom nh TTYT ã t t i v trí phát sinh tr c ti p CTYT, Qua i u tra th c ti n cho th y: + T i m i bu ng b nh c trang b m t thùng rác thu gom ch t th i sinh ho t + Các bu ng cách ly, bu ng th thu t thay b ng, bu ng c p c u, bu ng xét nghi m, phòng sàng nh ng n i th ng xuyên phát sinh ch t th i lâm c trang b thêm m t thùng thu gom ch t th i lâm sàng không s c nh n m t thùng thu gom b ng, g ng sau ã s d ng + Trên m i xe tiêm xe làm th thu t có h p ng v t s c nh n b) Công tác v n chuy n l u tr ch t th i y t : T n su t thu gom v n chuy n: Ch t th i t i khoa, phòng ch ng c phép n 3/4 túi ho c h p Quá trình v n chuy n, l u gi x ch t th i lây nhi m bàn giao t i n i l u gi t p chung H khoa, phòng u ph i c cân có s theo dõi c phân cơng hàng ngày ch u trách nhi m thu gom ch t th i lây nhi m y t ch t th i thông th Ch t th i y t ng c h v n chuy n t n i phát sinh t i khoa, phòng v n i t p trung rác c a TTYT (t i lò t ho c t l nh b o qu n) i v i ch t th i sinh ho t ngo i c nh (lá rác t khu v c ngo i c nh) hàng ngày c ng chí b o v có trách nhi m thu gom v n chuy n n xe rác c a nv Quy trình x ch t th i lây nhi m ng c a lò t (20kg/gi ) s l c th c hi n theo công su t ho t ng th i gian t tùy thu c vào kh i l ng 50 n n i t p k t c a lò thu gom bàn giao t ( t hàng ngày) Nh v y nh ng mà TTYT ã làm vi n ã th c hi n úng quy quy nh t i quy t n ng n nh v phân lo i, thu gom ch t th i r n y t nh s 43 c a B Y T v quy ch qu n ch t th i y t 4.2.2.2 Công tác thu gom n L c th i y t t i Trung tâm Y t c TTYT s d ng hàng tháng c s ch huy n V n Lãng qua h th ng Toàn b l trùng c ây ã cho th y b nh ng n c c dung c cung c p b i nhà máy ng ng c p n c c a nhà máy ph c v cho phòng th thu t, khu gi t kh n nhà v sinh khu v c TTYT Tồn b n c th i phát sinh t phòng m , phòng xét nghi m khu v sinh kh trùng t i t ng nhà v sinh c thu gom thông qua h th ng ng ng ng m t i b l c c a TTYT theo c ng ng m ch y su i Do TTYT ang q trình hồn thi n, nên qua th c t tìm hi u có th th y h th ng ng ng, c ng ng m thu gom n ch t th i l ng c a TTYT ng b c th i khu x áp ng t t công tác thu gom t p trung ch t th i l ng c a TTYT Bên c nh ó TTYT th ng xuyên ti n hành n o vét nh k cho h th ng c ng ng m tránh ách t c h th ng áp ng yêu c u công tác thu gom n c th i y t TTYT th c hi n thu gom x n nhiên h th ng x n nâng c p nên ho t c th i y t theo qui c th i y t c a TTYT ang trình xây d ng, ng x n c th i y t ch a t t 4.2.3.1 Th c tr ng công tác x rác th i y t Hi n nay, TTYT có 01 lò * Cơng su t: 20 kg/h * Ch c n ng: nh Tuy t nhãn hi u Mediburner 08 - 20W: 51 - Tiêu h y lo i CTNH nh : tiêu h y lo i ch t th i r n y t nh rác nhi m trùng, rác b nh ph m… * C u t o lò: - Lò t g m hai bu ng + Bu ng t s c p: t v i nhi t 10000C c thi t k ch a dung tích l n, có hai l p, l p thép không g r t dày ch u nhi t cao, ch ng n mòn c a axit l p bê tông ch u c nhi t cao + Bu ng t th c p: c thi t k có hai l p, l p thép không g r t dày ch u nhi t cao, ch ng n mòn c a axit l p bê tông ch u * Các b c nhi t cao c x lý: a) N p rác - Tr c n p rác ph i ki m tra i u ki n an toàn - n cơng t c “M c a lò” - n cơng t c “ óng c a” b) Kh i a rác vào lò b ng tay h c a lò ng lò - B t cơng t c cho u t ho t ng Lò ho t t s c p lên kho ng 7000C, bu ng bu ng ng nâng nhi t c a t th c p lên kho ng 12000C béc Nhi t t t bu ng s c p t 7000C - 8500C, th c p t; t 10500C - 12000C béc t trình nhi t phân t x y trình trình t a nhi t N u nhi t s c pb o bu ng s c p 8500C, phun n m t gi m nhi t hồn tồn - M van khói - Ch y qu t hút khói - Th c hi n c t ch t th i - B t công t c ch y b m d u thu l c bu ng 52 - óng c a bu ng t - G t ch t th i vào gi a bu ng t - M van c p gió vào bu ng t s c p - Các m ch t th i ti p theo th c hi n t TTYT v n s d ng ph ng pháp ng t t th công v i lo i rác th i v n phòng nh gi y, tài li u… + S d ng lò t: i v i ch t th i nguy h i nh lo i ch t th i lâm sàng s c nh n ch t th i lâm sàng không s c nh n… + t th công: i v i lo i ch t th i thông th ng nh gi y, tài li u… B ng 4.7: K t qu kh o sát bi n pháp x ch t th i r n y t nguy h i t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng Bi n pháp x X ban u Thiêu t b ng lò t ch t th i r n Thiêu t tr i Bi n pháp x Thuê công ty môi tr ng x tri t Chôn l p khuôn viên Trung tâm Y t X ch t th i sinh ho t Tái s d ng (Ngu n: S li u i u tra) Có + + + Không + + + + TTYT ã th c hi n nghiêm túc quy trình x ch t th i y t Các ch t th i r n nguy h i, có nguy c lây nhi m b nh t t, ch t th i s c nh n… c phân lo i, cân t h ng ngày b ng lò gi y v n phòng, khn viên c t Các ch t th i nh t tr i T l thiêu tr i tái s d ng có nh ng r t th p tính ch t r n y t nên vi c tái s d ng c n l u ý h n ch t c bi t c a ch t th i 53 4.2.3.2 ánh giá ch t l ng n c th i c a Trung tâm Y t sau trình x B ng 4.8: K t qu phân tích m u n c th i c a Trung tâm Y t huy n V n Lãng STT Ch tiêu Hàm l ng 6,72 118,3 64,2 127,5 9,2 50,6 71,53 nv pH COD BOD5 TSS PO43NO3Nito t ng s mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mgN/l mgN/l QCVN 28:2010/BTNMT (M c 2) 6,50 -8,50 100 50 100 10 50 - Nh n xét: Qua k t qu phân tích t i b ng 4.8 cho th y n ch a t yêu c u, ph n l n ch tiêu phép quy c th i sau x u x p x v t gi i h n cho nh t i QCVN 28:2010/BTNMT m c 2, ó: + Ch tiêu COD : V t 1,183 l n Quy chu n cho phép + Ch tiêu BOD5: V t 1,284 l n Quy chu n cho phép + Ch tiêu TSS : V + Ch tiêu NO3 -: V Quy trình x n d ng c t 1,275 l n Quy chu n cho phép t 1,012 l n Quy chu n cho phép c th i t i Trung tâm Y t : TTYT m i u t h th ng x n c th i ng b N c th i t phòng khoa t i khu v sinh c d n vào h th ng x n b nh vi n T i khoa tr c n c th i c n c c th i c a a vào h th ng b x n c, c kh khu n, tri t tiêu vi khu n m m b nh b ng hóa ch t vi sinh v t tri t khu n, n c th i c kh khu n tiêu trùng có song ch n rác t i ây rác th i v t c n có kích th sau ó c xây c d n vào b l ng ti p t c c d n vào b c to c gi l i c d n qua b x Aeroten 54 t ng c ng kh n ng x sinh h c b c n ph i c p khí cho b n sau x N c th i tr c a vào b l ng t i ây bùn c n h u c c x su i Vi c th i n ô nhi m môi tr c l ng l i c kh trùng c th i y t ã qua x c a TTYT c ng m t ngu n gây ng cho khu v c xung quanh N có mùi khó ch u hàm l c th i ng ch t c th i ã qua x nh ng c h i có n cv nv t tiêu chu n cho phép nh COD, BOD5, TSS… 4.3 xu t gi i pháp ho t 4.3.1 Gi i pháp ng thu gom, x rác th i y t t i TTYT i v i h th ng thu gom, x rác th i y t TTYT c n ti n hành nghiên c u, a vào v n hành cơng trình lò hi n có cơng su t nh lò xu t v i s y t t nh L ng S n xây d ng t rác th i y t theo úng quy nh, lò t rác th i t ngồi tr i, khí th i trình t th i tr c ti p mơi tr ng, nh ng b nh nhân i u tr t i ây ph i ch u khí th i ch i + Trong th i gian ch u t cơng trình x lý, TTYT c n th c hi n nghiêm ng t quy nh khâu thu gom, l u tr v n chuy n ch t th i y t , c n t rác h ng ngày, ng n ch n vi c ng i dân xung quanh thu gom lo i ch t th i y t em tái s d ng, buôn bán + C n trang b thêm bi n c nh báo ch d n ng i b nh nhân viên b nh vi n cách phân lo i rác th i, gi gìn v sinh chung + Mua cung c p ph ng ti n chuyên d ng, t tiêu chu n cho vi c phân lo i, thu gom, v n chuy n x ch t th i; Ph i h p v i c quan môi tr ng x ch t th i c a theo quy a ph ng x tiêu h y ch t th i y t nh + Th c hi n bi n pháp làm gi m l thông qua ho t x úng qui nh ng ch t th i y t ph i tiêu h y ng gi m thi u, thu gom, tái ch tái s d ng sau 55 4.3.2 Gi i pháp i v i h th ng thu gom x n c th i y t + TTYT c n th ng xuyên ki m tra có bi n pháp x i v i cơng trình b ph t nhà v sinh tránh ách t c t ng hi u qu cho cơng trình x ch t th i l ng + Ph i h p v i n v giám sát k thu t ki m tra l i b ph n c a cơng trình x ch t th i l ng tìm nguyên nhân làm gi m hi u qu x + Th ng xuyên ki m tra, n o vét bùn b l ng, b o trì h th ng theo nh k + L p k ho ch qu n ch t th i y t xây d ng, nâng c p c s h t ng cho qu n ch t th i y t c a n v theo quy th i y t hi n hành Hoàn thi n h th ng a vào s d ng nh v qu n ch t u m i thu gom x n c th i y t 56 PH N K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n -L ng rác th i phát sinh hàng tháng c a TTYT trung bình kho ng 750 kg, ó ch y u ch t th i r n thông th ng kho ng h n 500 kg/tháng Còn l i ch t th i r n nguy h i có nguy c lây nhi m cao - Các ch t th i r n c phân lo i t i n i phát sinh, sau ó thu gom, cân ti n hành bi n pháp x nh công, chôn l p… Công vi c t b ng lò t, c t th c ti n hành m i ngày có cán b ph trách riêng -N c th i c a trung tâm qua h th ng c ng ng m -N c t p trung t i h th ng b l c, sau ó su i g n trung tâm c th i c a TTYT sau c x v n ch a hàm l ng ch t nh COD, BOD5, TSS, NO3-, cao h n Quy chu n Qu c gia nh : BOD5 v t 1,284 l n QCVN, TSS: v t 1,275 l n QCVN… - V trí l u gi t m th i ch t th i r n y t nguy h i c a TTYT ch a b o quy m nh, ch a có bi n báo, d u hi u c nh báo - Vi c thu gom rác th i n Cơng trình x n c ch a c th i v n nhi u h n ch ch a tri t t c hi u su t mong mu n Nhân l c ph c v công tác qu n ch t th i y t ch a nghi p v nên hi u bi t v rác th i y t ch a c t o, t p hu n b n v y 5.2 Ki n ngh - Công tác t o, t p hu n v v sinh môi tr rác th i c n c ti n hành th ng xuyên theo ng, phân lo i x nh k - Ph i h p v i c quan chuyên môn nh S Y t , S Khoa h c Công ngh , S Tài nguyên Môi tr ng công tác t o, t p hu n, 57 trao i ki n th c v môi tr ng - TTYT c n thành l p m t H i s ng ch ng nhi m khu n, h i ng u m i công tác t ch c t o, t p hu n, giao ban ki m tra công tác qu n ch t th i y t nói riêng cơng tác b o v mơi tr kh e ng i nói chung - S Y t nhanh chóng nghiên c u phê t vào v n hành cơng trình lò - Th ng, s c u t xây d ng t rác th i theo yêu úng quy a nh ng xuyên ki m tra, n o vét h th ng c ng ng m d n n c th i t khu ch c n ng v cơng trình x tránh nguy c t c ngh n rác th i ch t th i vô c - TTYT th c hi n thu gom x n qui nh, nhiên h th ng x n trình xây d ng nên ho t c b m t n c th i y t theo c th i y t c a TTYT hi n ang ng ch a t t, ch tiêu c a n c th i sau x v n cao h n nhi u so v i tiêu chu n cho phép nên c n có bi n pháp x h n ch s ô nhi m môi tr ng - TTYT nên tham kh o s d ng ch ph m sinh h c vi c x ch t th i t i b ph t nhà v sinh Nh ch ph m EMIC, BOKASHI… nh m tránh t c t ng hi u qu cho cơng trình x ch t th i l ng - Cung c p ph ng ti n chuyên d ng, phân lo i, thu gom, v n chuy n x ch t th i y t t tiêu chu n cho vi c 58 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t B Y t (2007), Quy t nh s 43/2007/Q -BYT v vi c ban hành Quy ch qu n ch t th i y t B Y t (2006), Quy t nh s 33/2006/Q -BYT v vi c ban hành danh m c thu c phóng x h p ch t dùng chu n oán i u tr B Y t (2009), Quy t môi tr Tr n nh s 1873/2009/ Q -BYT v K ho ch b o v ng y t giai o n 2009 - 2015 c H (2002), Giáo trình qu n mơi tr ng n c, nxb khoa h c k thu t Hoàng Th Liên, Nghiên c u th c tr ng m t s y u t liên quan qu n ch t th i y t t i b nh vi n a khoa trung ng Thái Nguyên Ng c Phong c ng s (1996), Nghiên c u ô nhi m môi tr kh n ng truy n b nh n c th i b nh vi n gây n ng Hà N i Trung tâm Y t huy n V n Lãng, Báo cáo công tác qu n ch t th i y t n m 2013 Trung tâm Y t huy n V n Lãng, Báo cáo ánh giá th c tr ng x ch t th i y t tháng 6/2014 Trung tâm Y t huy n V n Lãng, Báo cáo ánh giá th c tr ng x ch t th i y t 10 a bàn huy n Trung tâm Y t huy n V n Lãng, Báo cáo k t qu quan tr c môi tr b nh vi n tháng 11 ng u n m 2014 Trung tâm Y t huy n V n Lãng, T ng h p báo cáo công tác qu n ch t th i y t n m 2013 II Ti ng anh 12 Ngô Kim Chi - report on building up the plan for healthcare waste management and treatment, 2007 ... Ban giám hi u ng v th c t p t i Trung tâm Y tài: “ ánh giá th c tr ng thu gom, x lý c th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng, t nh L ng S n” Tôi xin c m n bác Ban giám c, cô, chú, anh ch Trung. .. ng thu gom, x lý rác th i y t t i t nh L ng S n 18 2.2.7 Th c tr ng thu gom rác t i huy n V n Lãng 22 2.3 T ng quan v Trung tâm Y t huy n V n Lãng 23 2.3.1 a i m x y d ng, quy mô Trung. .. lý c a huy n V n Lãng 36 3.3.2 ánh giá th c tr ng thu gom, x lý ch t th i y t t i Trung tâm Y t huy n V n Lãng, t nh L ng S n 36 3.3.3 xu t gi i pháp k thu t vi c qu n lý ch t th i y
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay