Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

55 33 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:43

Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp) i t trình gi t m n c th i sinh t h th ng h m bogas c t p trung v b i u hòa trung hòa Sau ó, tồn b n c th i c a vào b x y m khí có t ng c n l l ng (UASB) phân h y ch t h u c có n c th i nh vi sinh v t y m khí thành khí (kho ng 70-80% khí metan 20-30% khí CO2) T i b UASB, b t khí sinh bám vào h t bùn c n n i lên làm xáo tr n gây dòng tu n hòan c c b l p c n l l ng, h t c n n i lên va ph i t m ch n làm h t c n b v ra, khí lên c n r i xu ng d i H n h p bùn n c ã tách h t khí i vào ng n l ng N c th i ng n l ng tách bùn l ng xu ng d i áy tu n hòan l i vùng ph n ng y m khí N c dâng lên c thu vào máng thu theo ng sang b l c sinh h c v i v t li u l c s i N c sau b l c c a qua b l ng, sau ó ph n n c c kh trùng t i b ti p xúc kh trùng n c th i b ng clorua vôi tr c th i Ph n c n thu t b UASB b l ng c a v b nén bùn, c thu gom nh k t i n i qui nh b i Công ty MT T thành ph + u i m: - Hi u qu x cao - Chi phí v n hành th p - D v n hành + Chi phí xây d ng: T ng chi phí xây d ng h th ng x n c th i theo ph ng án c tính kho ng: 220 tri u ng Công ngh r t phù h p chi phí u t th p m b o ch t l ng n c th i sau x t TCVN 5945-1995 (lo i B) Các thông s - B - B - B - B - B v kích th c c a b : i u hòa, trung hòa: dài=5,2m; r ng=4m; cao=3m (V=63m3) UASB: dài:2m; r ng= 1,65; cao=5,7m (V=18,5m3) l c sinh h c: ng kính D=2,3m; cao=3,4m (V=14m3) l ng ng: hình vng c nh C=2,7m; cao=5,1m nén bùn: hình vng c nh C=2,2m; cao=2m (V=9,7m3) 49 Ph n K T LU N NGH 5.1 K t lu n: Trên toàn a bàn TP Tuyên Quang có r t nhi u c s gi t m gia súc-gia c m nh ng v n an tồn v an tồn v sinh mơi tr ng th c s ch a hi u qu V i 24 i m gi t m l n nh ph ng xã vi c x th i môi tr ng vô l n m t khác ho t ng gi t m th ng kéo dài su t êm gây nh h ng l n n s c kh e c a h dân s ng xung quanh i v i môi tr ng n c : Các ch tiêu phân tích v COD, BOD5 , Colifom so v i quy chu n v n c m t cao h n r t nhi u Qua phân tích m u n c hàm l ng Colifom v t QCCP 1,542 l n, hàm l ng khác nh sunfua, COD, BOD5 c ng t ng v t so v i QCCP t 1,15 n 1,46 l n i u ã nói lên c ph n th c tr ng ô nhi m môi tr ng n c n i ây i v i môi tr ng Khơng Khí: M c nhi m ã kéo theo hang lo t nh ng mùi khó ch u mà nh ng ng i ph i hít th b u khơng khí, ngun nhân phát sinh m m b nh lây truy n qua ng hô h p, chân tay mi ng… ây c ng m t th c tr ng báo ng n tình hình s c kh e c a ng i dân xung quanh i v i môi tr ng t: Vi c x th i môi tr ng c ng ph n gây tác ng n môi tr ng t Các ch t th i n c th i t ho t ng gi t m không thông qua h th ng thu gom x mà th ng v n ao h xung quanh gây ô nhi m n c N c tr c ti p th i ng ru ng gây c n tr sinh tr ng t i tr ng làm thay i tính k t c u, nh h ng t i ho t ng vi sinh v t c a t, n cho kh n ng s n xu t khu v c b suy gi m 5.2 ngh : * i v i gi t m h dân gi t m toàn thành ph : - T ng c ng qu n lí giám sát ch t ch a i m gi t m - Ph i th ng xuyên ki m tra h th ng x n c th i thay l p v t li u l c n o vét c ng r nh d n n c th i nh k h th ng x t hi u qu - Ph i ti n hành kh trùng tiêu c tồn b khu v c ni nh t gia súc, gia c m ch gi t m sau ng v t c a i gi t m 50 - N c th i sau trình gi t m ph i x b ng hóa ch t tr c th i mơi tr ng bên ngồi, th ng xun phun thu c phòng ch ng d ch b nh cho gia súc, gia c m ch gi t m thu gom, x ch t th i r n nh : lông, phân, v bao nilon… * i v i c quan ch c n ng: - Phòng Tài ngun Mơi tr ng huy n, th , thành ph ph i h p v i n v Y t , thú y t ch c ki m tra, h ng d n gi t m t p trung x ch t th i t tiêu chu n môi tr ng báo cáo k t qu v s Tài nguyên Môi tr ng - Ti n hành x ph t r n e i v i i t ng ch c s gi t m gia súc gia c m t phát x th i gây nh h ng n mơi tr ng - Ki m sốt th t t i ch , hàng quán l ng, i u tra ngu n g c d n n truy tìm i t ng - M nhi u c s gi t m m b o u vào u h p v sinh áp ng nhu c u th t c a ng i dân thành ph - T ng c ng ki m tra ch t ch v i tr m ki m d ch 51 Tài Li u Tham Kh o Phòng Tài ngun Mơi tr ng Tun Quang (2012), QCVN 08:2008: quy chu n k thu t qu c gia v ch t l Lê Trình, 1997, quan tr c ki m sốt nhi m môi tr ng n c m t ng n c, Nxb Khoa h c k thu t UBND Tuyên Quang (2012) báo cáo t ng k t n m 2012 Tr n Minh Y n, 2003, Phát tri n làng ngh truy n th ng nơng thơn Vi t Nam q trình CNH – H H, Lu n án Ti n s Kinh t , Vi n Kinh t h c ánh giá tác ng môi tr ng - ph ng pháp lu n kinh nghi m th c ti n, Lê Th c Cán t p th tác gi , 1993 Các tiêu chu n Nhà n c Vi t nam v môi tr ng, t p I & II - B KHCN & MT M t s trang web http://moitruongsuckhoe.vn/moi-truong-xanh/goc-phan-anh/bac-giang-cac-langnghe-van-gay-o-nhiem-moi-truong.html 9.http://vi.wikipedia.org( ô nhi m môi truong t, n c , khơng khí) ng d ng ozon trình gi t m 14-11-2011 10.http://www.lino3.com/news/detail/ung-dung-ozone-trong-qua-trinh-gietmo.128.aspx N c th i gi t m gia súc gia c m ph ng pháp x lý, Công Ty Môi Tr ng Ng c Lân 11.http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/n-c-th-i-gi-t-m-gia-suc-va-ph-ng-phap-xl-iid-136860693 Tr n Th h ng Nhung , Các gi t m gia súc 12.http://violet.vn/huongngoclan1125/present/show?entry_id=4333510 http://www.tinmoi.vn/kiem-soat-chat-viec-giet-mo-kinh-doanh-gia-suc-gia-cam 13.Tuy t Nhung- Gi t m gia súc, gây ô nhi m môi tr ng nghiêm tr ng – Baomoi.com 14 H u Vinh- Trên 60% gi t m gia súc, gia c m không h p v sinh- Baomoi.com 15 Báo cáo gi t m gia súc, gia c m- S tài nguyên môi tr Quang 52 ng t nh Tuyên M TS HÌNH NH T I A BÀN NGHIÊN C U ( máu ch y lênh láng sàn gi t m ) (N c sông d n chuy n thành màu en) 53 (lông gà, ch t th i r n ng t i m t i m ao) (L n gi t hàng lo t v i máu, ti t r i vãi sàn) 54 ... Baomoi.com 14 H u Vinh- Trên 60% gi t m gia súc, gia c m không h p v sinh- Baomoi.com 15 Báo cáo lò gi t m gia súc, gia c m- S tài nguyên môi tr Quang 52 ng t nh Tuyên M TS HÌNH NH T I A BÀN NGHIÊN... t m gia súc gia c m ph ng pháp x lý, Công Ty Môi Tr ng Ng c Lân 11.http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/n-c-th-i-gi-t-m -gia- suc-va-ph-ng-phap-xl-iid-136860693 Tr n Th h ng Nhung , Các lò gi... ch ng d ch b nh cho gia súc, gia c m ch gi t m thu gom, x lý ch t th i r n nh : lông, phân, v bao nilon… * i v i c quan ch c n ng: - Phòng Tài nguyên Môi tr ng huy n, th , thành ph ph i h p v
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay