Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

74 36 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:39

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN NGUY N TU N ANH Tên tài: “ ÁNH GIÁ HI U QU KINH T S N XU T CHÈ C A H NÔNG DÂN TRÊN A BÀN S N HÙNG, HUY N THANH S N, T NH PHÚ TH ” KHÓA LU N T T NGHI P H IH C t o : Chính quy L p : K41 - KTNN Khoa : KT&PTNT Khóa h c : 2009 - 2013 Gi ng viên h ng d n: PGS.TS inh Ng c Lan Thái Nguyên, n m 2015 Trong trình h c t p lý thuy t t i tr ng th i gian th c t p t t nghi p t i c s , nh s n l c c a b n thân s giúp c a th y cơ, b n bè, tơi ã hồn thành b n khóa lu n t t nghi p cs ng ý c a ban Giám hi u nhà tr Kinh t Phát tri n nông thôn tr c bi t s giúp i h c Nơng Lâm Thái Ngun, t n tình c a th y giáo TS Bùi hành nghiên c u chuyên h nông dân ng ng, Ban ch nhi m khoa ình Hồ, tơi ti n : “ ánh giá hi u qu kinh t s n xu t chè c a a bàn S n Hùng, huy n Thanh S n, t nh Phú Th ” Tôi xin bày t lòng bi t n t i Ban giám hi u tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Kinh t & Phát tri n nông thôn, t t c th y - giáo ã t n tình dìu d t su t th i gian h c t p t i tr ng c bi t, xin c m n s quan tâm, giúp h ng d n PGS.TS inh Ng c Lan ã t n tình ch b o, h thành b n khóa lu n t t nghi p lãnh nhi t tình c a giáo ng d n tơi hồn ng th i, xin g i l i c m n sâu s c t i ban o, cán b UBN S n Hùng, phòng Nơng Nghi p huy n Thanh S n t nh Phú Th ã nhi t tình t o m i i u ki n giúp vi c thu th p s li u ph c v cho b n khóa lu n Cu i xin viên, giúp c bày t lòng bi t n t i gia ình, b n bè ã ng tơi hồn thành t t vi c h c t p, nghiên c u c a su t th i gian v a qua Tôi xin chân thành c m n ! Thái Nguyên, tháng 06 n m 2014 Sinh viên Nguy n Tu n Anh DANH M C CÁC CH VI T T T TT Ch vi t t t Ngh a BVTV B o v th c v t BQ Bình quân VT n v tính GO T ng giá tr s n xu t GO/IC T ng giá tr s n xu t/Chi phí trung gian HQKT Hi u qu kinh t HQXH Hi u qu h i HQMT Hi u qu môi tr 10 IC 11 KHKT Khoa h c k thu t 12 MI Thu nh p h n h p 13 MI/IC Thu nh p h n h p/ Chi phí trung gian 14 NN & PTNT Nơng nghi p phát tri n nông thôn 15 TSC Tài s n c 16 UBND U ban nhân dân 17 VA Giá tr gia t ng 18 VA/IC Giá tr gia t ng/ Chi phí trung gian ng Tài s n c nh nh U M Tính c p thi t c a tài Chè công nghi p dài ngày, c tr ng ph bi n th gi i, tiêu bi u m t s qu c gia thu c khu v c Châu Á nh : Trung Qu c, Nh t B n, Vi t Nam… N c chè th c u ng t t, r ti n h n cà phê, ca cao, có tác d ng gi i khát, ch ng l nh, kh c ph c s m t m i c a c th , kích thích ho t ng c a h th n kinh, h tiêu hóa ch a m t s b nh nh ng c tính u vi t chè ã tr thành m t c u tiêu th ngày t ng tồn th gi i ng ru t Chính u ng ph thơng v i nhu ây l i th t o i u ki n cho vi c s n xu t chè ngày phát tri n [1] Vi t Nam m t nh ng n c có i u ki n t nhiên thích h p cho chè phát tri n L ch s tr ng chè c a n su t s n l ng t thu nh p cho ng ng i n i lao c ta ã có t lâu, chè cho n ng nh có giá tr kinh t , t o vi c làm c ng nh ng, c bi t t nh trung du mi n núi Phú Th t nh trung du mi n núi thu c vùng n m khu v c giao l u gi a vùng Tây B c, có khí h u nhi t ông B c, ông B c Vi t Nam, ng b ng sơng H ng i gió mùa, có m t mùa ơng l nh nên nhìn chung khí h u c a Phú Th thu n l i cho vi c phát tri n tr ng c bi t phát tri n chè chè ã tr thành m t nh ng tr ng m i nh n c a t nh góp ph n chuy n d ch c c u kinh t c i thi n Di n tích chè tồn t nh Phú Th tích chè x p th c n c Cây chè t g n 84 t /ha, s n l i dân t g n 15.720 ha, chi m kho ng 12% di n huy n Thanh S n, Tân S n, Thanh Ba, bình quân i s ng ng c tr ng oan Hùng, H Hòa N ng su t ng chè búp t S n Hùng mi n núi n m 90% s xã, th tr n i 117.000 t n [6] phía Tây Nam c a huy n Thanh S n, t nh Phú Th , cách trung tâm huy n 3km thu n nơng ó chè m i nh n phát tri n kinh t c a a ph ng Kinh t c a nhi u h nơng dân i nên t chè, chè góp ph n xóa ói gi m nghèo [2] Tuy nhiên, s n xu t chè S n Hùng v n mang tính ch t nh l , s n ph m chè làm khơng có tính c nh tranh cao, ch y u kinh t h Ng i dân ch bi t tr ng, ch m sóc, thu hái s n ph m làm có giá b p bênh, ph thu c vào th tr ng, b t th ng ép giá c bi t, S n Hùng ch a có b c tranh t ng quát v hi u qu kinh t c a chè so v i tr ng khác Xu t phát t nh ng v n trên, ti n hành nghiên c u qu kinh t s n xu t chè c a h nông dân tài:" ánh giá hi u a bàn S n Hùng, huy n Thanh S n, t nh Phú Th " M c tiêu nghiên c u c a tài 2.1 M c tiêu chung ánh giá c hi u qu kinh t s n xu t chè c a h nông dân bàn S n Hùng, huy n Thanh S n, t nh Phú Th ph ng th c s n xu t c a ng i dân có th hi u a m t s gi i pháp giúp ng dân n ng cao hi u qu kinh t , góp ph n c i thi n cu c s ng c a ng a c i i dân 2.2 M c tiêu c th - ánh giá th c tr ng s n xu t chè a bàn S n Hùng n m t n m 2011 – 2013 - ánh giá hi u qu kinh t c a vi c tr ng chè t i - xu t c m t s gi i pháp vi c s n xu t chè, n ng cao hi u qu kinh t giúp ng Ý ngh a c a a ph ng góp ph n i dân c i thi n cu c s ng tài 3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c - C ng c nh ng ki n th c ã cao hi u bi t c a b n thân v a ph ch c ng, v ph áp d ng vào th c t nâng ng th c s n xu t c a h - Bi t c cách thu th p x lí thơng tin c a sinh viên trình nghiên c u - Rèn luy n k n ng thu th p x lý s li u, vi t báo cáo 3.2 Ý ngh a th c ti n K t qu nghiên c u c a ng i dân tài nh m xác a bàn Làm c s hi u qu kinh t cho ng i dân a ph nh hi u qu s n xu t c a ph ng ng h ng giúp n ng cao tài có th làm tài li u tham kh o cho cán b UBND S n Hùng, c quan liên quan vi c phát tri n kinh t h i làm tài li u tham kh o cho sinh viên khóa sau óng góp c a - Th y tài c s n xu t chè t i Hùng S n ã chi m u th h n lo i tr ng khác t i - Th y - a ph ng c hi u qu kinh t c a chè cao h n nhi u so v i v i ánh giá c khó kh n c a ng i dân s n xu t chè t ó a gi i pháp phù h p giúp nâng cao hi u qu kinh t s n xu t chè B c c c a khóa lu n M u Ch ng 1: C s lý lu n th c ti n Ch ng 2: Ch ng 3: K t qu nghiên c u th o lu n Ch ng 4: M t s gi i pháp nh m phát tri n nâng cao hi u qu kinh it ng, n i dung ph ng pháp nghiên c u t s n xu t chè t i S n Hùng, huy n Thanh S n, t nh Phú Th K t lu n NG I: C CH S LÝ LU N VÀ TH C TI N 1.1 C s lý lu n 1.1.1 Khái ni m ánh giá - ánh giá d án nhìn nh n phân tích tồn b q trình tri n khai th c hi n d án, k t qu th c hi n c ng nh hi u qu th c t t cc a d án m i quan h v i nhi u y u t , so sánh v i m c tiêu ban - u ánh giá so sánh nh ng ã th c hi n b ng ngu n l c c a thôn b n nh ng h tr t bên ngồi v i nh ng th c s ã t c 1.1.2 Các lo i ánh giá * ánh giá ti n kh thi/kh thi ánh giá ti n kh thi ánh tính kh thi c a ho t xem xét li u d án hay ho t ng có th th c hi n ng hay d án, c hay không t ng i u ki n c th nh t nh Lo i ánh giá th ng t ch c tài tr th c hi n, nh ng t ch c s phân tích kh n ng th c hi n c a d án hay ho t làm c n c t hay không t * ánh giá a d án vào th c hi n nh k : ánh giá t ng giai o n th c hi n, có th ánh giá tồn b công vi c m t giai o n, nh ng c ng có th cơng vi c t ng giai o n nh t nh Nhìn chung ánh giá ánh giá t ng nh k th d ng cho nh ng d án có th i gian th c hi n lâu dài Tùy theo d án mà ng có th ng nh kho ng th i gian ánh giá tháng, hay n m m t l n M c ích c a ánh giá i ta nh k , có th tháng, nh k tìm i m m nh, i m y u, nh ng khó kh n, thu n l i m t th i k nh t i hay i u ch nh ho t ng áp nh có th thay ng cho phù h p v i nh ng ã cho nh ng giai o n k ti p 1.1.3 Hi u qu Hi u qu khái ni m chung v t, hi n t ch k t qu ho t ng bao g m: hi u qu kinh t , h i, môi tr ng ng c a s 1.1.3.1 Hi u qu kinh t (HQKT) * M t s lý lu n chung v HQKT - HQKT m t ph m trù kinh t ph n ánh m t ch t l ho t ng kinh t , ch t l ng c a ho t ng q trình khai thác h p lý kh i d y ti m n ng s n có c a ng ích c a ng ng c a i ph c v cho l i i - Các nhà s n xu t nhà qu n lý kinh t c n ph i nâng cao ch t l c a ho t ng kinh t nh m nguyên ngu n l c nh t t c m c tiêu v i kh i l nh t o kh i l l n nh t Nói cách khác m tm c nh ph i làm th ng ng tài ng s n ph m hàng hóa có giá tr kh i l ng giá tr s n ph m nh t chi phí s n xu t th p nh t Nh v y, trình s n xu t s liên h m t thi t gi a y u t ngu n l c u vào kh i l ng s n ph m u ra, k t qu cu i c a m i liên h th hi n tính hi u qu s n xu t, v i cách xem xét này, có nhi u ý ki n th ng nh t v i v HQKT, có th khái quát HQKT nh sau: + HQKT t c bi u hi n m i t c v i chi phí b ho t c c a s n ph m ngu n l c u ra, l u vào M i t ng quan so sánh gi a l ng s n xu t kinh doanh K t qu ng quan c n xét c v t il gi a k t qu t c chi phí b ch t c xác cm c xu t khác T ó so sánh t i t t ct c k t qu nh b i s so sánh t c chi phí b hi n ã ch rõ t ng ng ó M t ph úng hay m t gi i pháp kinh t k thu t, HQKT cao + HQKT tr t ng chi phí b ph n giá tr c a y u t c ng nh xét m i quan h ch t ch gi a hai t i u gi a k t qu thu ng k t qu c k t qu ng i, ng án ng quan ó i (th ng s ) ó V i cách bi u hi u qu c a vi c s d ng ngu n l c s n c HQKT c a quy mô s n xu t khác nhau, nh ng nh c i m c a cách ánh giá không th hi n c quy mô c a hi u qu nói chung Nh v y, HQKT m t ph m trù kinh t h i, ph n ánh m t ch t l ng c a ho t ng s n xu t kinh doanh h i, quan ni m v HQKT c tr ng c a n n s n xu t hình thái kinh t khác s khơng gi ng Tùy thu c vào i u ki n kinh t h i, m c ích yêu c u c a m t tn góc c, m t vùng, m t ngành s n xu t c th c ánh giá theo nh ng khác 1.1.3.2 Hi u qu h i (HQXH) HQXH c a b t k ho t ng s n xu t kinh doanh nào, c a b t k mơ hình ó kh n ng t o vi c làm th ng xuyên, t o có h i m i ng ó t ng ngu n thu nh p, i dân vùng u có vi c làm t không ng ng nâng cao m c s ng c v v t ch t tinh th n c s ó th c hi n công b ng dân ch , công b ng h i 1.1.3.3 Hi u qu môi tr ng (HQMT) HQMT s n xu t nông nghi p ph i thái ngày theo h m b o cho môi tr c b o v c i thi n, phát tri n nông nghi p nông thơn ng phát tri n b n v ng Có ngh a phát tri n liên t c c s khai thác h p lý ngu n l c th h t áp ng nhu c u hi n t i b o t n chúng cho ng lai HQMT th hi n mơ hình khơng có tác tr ng sinh ng gây ô nhi m môi ng v a ho c khơng s d ng lo i thu c kích thích c ng nh lo i thu c hóa h c, thu c b o v th c v t ây ngun nhân gây nên s ô nhi m i v i môi tr ng s ng hi n 1.1.4 C s lý thuy t v s n xu t chè 1.1.4.1 c i m kinh t k thu t c a s n xu t chè Cây chè có c i m t s n xu t n ch bi n òi h i ph i có k thu t cao t khâu tr ng, ch m sóc, thu ho ch phát tri n ngành chè hàng hóa tr ng t nh ng khâu n ch bi n b o qu n Vì th t ch t l ng cao c n ph i quan tâm, u tiên, áp d ng nh ng sách b d n nh ng phong t c t p quán tr ng chè l c h u… u t h p lý, lo i t o c nh ng s n ph m hàng hóa có s c c nh tranh cao, thu hút khách hàng nhà t s n xu t n c n ph i th c hi n theo h l u c N u coi chè tr ng m i nh n ng chun mơn hóa nâng cao n ng su t, ch t ng s n ph m chè góp ph n t ng thu nh p c i thi n i s ng ng i dân tr ng chè Các nhân t nh h a Nhóm nhân t v + i u ki n ng n s n xu t chè i u ki n t nhiên t t t li u s n xu t ch y u, t nh h ng tr c ti p n s n l c bi t ng, ch t l i v i chè, y u ng chè nguyên li u chè thành ph m Mu n chè có ch t l chè cao nh t nh ng cao có h t d c, th p d c i núi, c bi t c n ph i tr ng a s nh ng n i tr ng chè th gi i c n có cao cách m t bi n t 500 d n 800 m Chè vùng ng v c tr ng phát tri n ch y u nh ng vùng núi cao chè có ch t l ng t t h n vùng t tr ng chè không 30 , t nghèo dinh d ng chè khơng s ng t d c xói mòn l n, c lâu Chè lo i thân g d sâu nên c n t ng t d y, t i thi u 50 cm Cây chè a lo i pha cát có gi m t t, n c t t chè m i sinh tr ng phát tri n t t sâu m c n t th t n t th t c ng m ph i sâu h n c chè c n m nh ng s úng 57 2015 C ng theo quy ho ch, s có 100% di n tích chè s n xu t t p trung áp ng yêu c u s n xu t an toàn theo h (VietGAP); s n ph m t tiêu chí hàng hóa ch t l dùng, xu t kh u Nh ng m c tiêu c th ph ng th c hành nông nghi p t t ng cao ph c v tiêu ó c ng ng l c a ng vùng chè t p trung m i ngu n l c cho phát tri n chè, a chè tr thành m i nh n phát tri n kinh t 4.2.3 Phát huy nh ng l i th v i u ki n t nhiên h i - Cây tr ng nói chung chè nói riêng, m i tr ng theo nh ng c tính sinh h c riêng T c i m mà chúng phát tri n g n li n v i vùng t nhiên phù h p Khí h u th i ti t, dinh d ng c a u mang u c tính thành ph n t i u ki n c n thi t cho s phát tri n chè - S n Hùng huy n Thanh S n t nh Phú Th vùng r t thích h p cho chè sinh tr ng phát huy l i th h gia ình nên m r ng di n tích chè a ch t l ng th i c i t o v n chè nâng cao n ng su t, s n lu ng, ng chè c a có s c c nh tranh th tr ng 4.3 M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh t s n xu t chè t i 4.3.1 Nhóm gi i pháp i v i quy n 4.3.1.1 Gi i pháp v th tr a ph ng ng Th c t nh ng n m qua s n ph m chè s n xu t u c tiêu th h t nh ng th tr ng tiêu th ch y u th tr t nh v y giá c th ng xuyên bi n s n xu t nh l , ch t l ng s n ph m không m c th p Vì v y quy n a ph ng không n ng S n Hùng ng nh, h u nên s n ph m giá ng c n quan tâm h n n a t i u cho s n ph m, kí k t v i m t s cơng ty, doanh nghi p thu mua chè cho ng dân, t o th tr ng n nh h n Hay m r ng th tr i ng t nh lân c n 58 nh H i Phòng, Hà N i Bên c nh ó ta c n nâng cao khâu ch bi n, óng gói s n ph m nh m t ng lên v trí c a s n ph m lòng khách hàng, th i gi v ng v th th tr ng ng 4.3.1.2 Gi i pháp v v n Qua nghiên c u th c t cho th y a ph n h nông dân tr ng chè thi u v n s n xu t mà trình nghiên c u v hi u qu th y hi u qu thu cc av n gi i quy t t t v n quy n ó - Trên c s v n nên khuy n khích vi c a ph ng c n ph i có nh ng ut ã kh o nghi m m c c th c t c a nông h , u t v n vào s n xu t c a h nông dân k t h p cs cho m c tiêu phát tri n chè, h tr ng i v i vi c h tr v n Nhà n t cl ng v n u t phù h p i dân vay v n v i lãi xu t th p u t cho trình s n xu t c a h nông dân c c n ph i xem xét ph ng th c cho vay, n gi n v th t c, t l lãi su t, hình th c cho vay theo th i gian c a giai o n s n xu t chè B i v i ngành chè vi c xu t t tr ng m i cho n m u t c a t ng m c h tr v n c n thi t cho t ng nhóm h v i s h tr v n cho vay c a Nhà n - u t v n cho u t r t l n sách k p th i h tr v n c s phân tích kh n ng nhóm h , h s n xu t t u n thu ho ch ây c ng tr ng i l n cho ng u t cho m t trình s n thu h i v n ph i tr i qua nhi u i dân không yên tâm vào vi c u t cho trình s n xu t 4.3.1.3 Gi i pháp v T ng c ng d ng chuy n giao KH - KT ng s d ng phân h u c vi sinh, áp d ng công ngh sinh h c vi c s n xu t phân h u c t i ch giá thành h , k t h p v i bi n pháp t rác, t in c gi m, gi m s d ng lo i phân hóa h c i m i công c ch bi n t o s n ph m chè an toàn thay th tôn s t b ng tôn INOX m b o ch t l ng hi u qu ut 59 Khuy n khích ng h c i làm chè s d ng ch ph m có ngu n g c sinh u t cho s n xu t t o, t p hu n cho it ng tham gia án chè nâng cao k n ng qu n lý - s n su t- ch bi n - tiêu th s n ph m it ng bao g m: H nông dân, HTX, doanh nghi p s n xu t kinh doanh s n ph m chè 432.1.4 Gi i pháp v gi ng ng d ng a ti n b k thu t v gi ng m i n ng su t cao, ch t l ng t t h n a d ng hóa s n ph m Tuy n ch n ph c tráng gi ng chè trung du truy n th ng (tr ng b ng ph ng pháp giâm cành) l a ch n gi ng chè nh p n i có n ng xu t cao nh chè Bát Tiên, Phúc V n Tiên, Kim Tuyên, TRI777 vào s n xu t S n xu t gi ng: S d ng k thu t giâm cành, ti p nh n gi ng v n m có ch t l ng t t ã c c p ch ng ch ch t l ng 4.3.1.5 Quy ho ch vùng s n xu t chè phát tri n s n xu t chè, c quan ch c n ng c n ph i có quy ho ch xác nh rõ vùng phát tri n s n xu t chè T ó có nh ng sách c th v t ch c, qu n lý s n xu t c ng nh sách v h tr phát tri n s n xu t theo h ng chun mơn hố Ph i xác phát tri n s n xu t chè có ch t l nh rõ chi n l t ng giá bán ch không ch tr ng chè Chuy n i nh di n tích t khơng ch c ng cao theo quy ho ch c a T ng giá tr s n ph m chè chè b ng cách t ng nhanh v ch t l i u tra xác ut ng t ó n t ng n ng su t chè t tr ng m i chè, tr ng thay th , c i t o ng n c, gò i soi bãi i u ki n chuy n sang tr ng chè * T ng c ng xây d ng c s v t ch t k thu t vùng chè C s v t ch t k thu t c a nhi u khó kh n, n m v a qua giao thơng ã có nhi u chuy n bi n m t s xóm ã ng liên thôn liên c nâng c p có i n th p sáng Tuy nhiên, v i yêu c u phát 60 tri n c a th i k m i, th i k CNH – H H c s h t ng c a c n ph i c t p trung u t , nâng c p, h th ng c s v t ch t k h n n a * Gi i pháp v công tác khuy n nông Ng i dân s n xu t chè S n Hùng có truy n th ng tr ng chè lâu i, ki n th c s n xu t chè d a kinh nghi m Chính v y c n áp d ng bi n pháp khuy n nơng, khuy n khích ng i dân tham gia công tác khuy n nông, m l p ph bi n khoa h c k thu t cho ng a gi ng m i vào s n xu t làm t t công tác khuy n nông, tr c th i nông dân, ng i ng khuy n nông c s h ng xuyên, tuyên truy n gi i thích c h t i v i t nh: Nên t ng ng d n k thu t canh tác m t cách ng i dân làm úng k thu t s mang l i hi u qu kinh t b n v ng i v i h nông dân: C ng ph i có nh ng nh ng v n xu t k p th i v c n thi t s n xu t chè v i quy n c p, v i t ch c doanh nghi p s n xu t ch bi n, thu mua chè c a ng 4.3.2 Nhóm gi i pháp i v i ng i dân i dân 4.3.2.1 Gi i pháp v k thu t (a)- V công tác c i t o gi ng: Ngu i dân t l a ch n gi ng m i cho gia ình Gi ng m i v a có n ng su t cao v a có kh n ng ch ng ch u sâu b nh t t, v a cho s n ph m ch t l ng cao ph c v s c kho ng i, gi m hàm l ng cafein t ng ho t ch t th m Hi n nay, di n tích chè trung du c a v n nhi u, u i m c a gi ng ó ch t l ng chè xanh cao, kh n ng ch ng ch u sâu b nh t i t t nh ng n ng su t l i th p h n so v i gi ng chè m i Ng ng i dân ang d n c i t o tr ng thay th nh ng di n tích chè khơng cho n ng su t cao ho c ang b già c i b ng gi ng chè m i cho n ng su t cao h n 61 Vi c a nh ng gi ng m i vào s n xu t m t vi c làm không ph i d , nh ng kho n chi phí ban u nh tr ng m i, ch m sóc th i k ki n thi t c b n l n, chu k kinh doanh c a chè l i dài nên ch a th thu h i c v n Do ó trình ph i c th c hi n t ng b c, tr ch ts a gi ng m i vào di n tích tr ng m i ho c thay th cho vùng chè ã tr lên c nc i t ó phát tri n di n tích chè (b)- V k thu t canh tác T ng m t chè s m che ph t (có tác d ng ch ng c d i ch ng xói mòn) ang m t xu th ti n b khoa h c k thu t i v i vi c tr ng chè c bi t nh ng v chè 1ha vi c áp d ng ph d ng r t t t ng pháp t o hình n n ng su t chè b o v Vi c bón phân c n n m i tr ng, v i t ng m t t gi gìn mơi tr c ý v i t ng lo i t n chè c ng có tác ng sinh thái b o m n ng su t ch t l ng chè, bón phân theo quy trình, tr ng bón phân vi sinh v mơi tr ng Vi c s d ng thu c b o v th c c n thi t nh t, s d ng ti t ki m chi phí ng h c hi n th tr b o nâng cao hi u qu i dân cân áp d ng úng quy trình khoa ng lo i thu c tr sâu sinh h c ang c áp d ng r t hi u qu nh ng giá thành cao 4.3.2.2 Gi i pháp v ch bi n i m i công ngh ch bi n b ng vi c h tr thi t b ch bi n nh quy mô h H tr v n cho ng i dân mua máy ch bi n v i m c giá h p lý i m i công ngh ch bi n s d ng tôn INOX nâng cao ch t l ng s n ph m chè B o qu n s n ph m sau ch bi n úng cách s gi ch t l ng s n ph m m i, nhu c u th tr ng t ng cao s n ph m s bán c giá cao T p trung s n xu t vào v ơng ó th i i m chègiá tr cao, làm c vi c ó ng i dân c n chu n b ph ng ti n ch ng n c t i cho chè khô h n kéo dài 62 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Chè m t nh ng cơng nghi p có giá tr kinh t cao, tr ng nhi u n c th gi i, nhi u s n ph m chè Vi t Nam, c dùng làm c bi t u ng ph bi n thông d ng c a ng dân Nhu c u v chè th gi i c ng nh h i kh t khe v ch t l t nh P h ú T h c i Vi t Nam ngày m t t ng òi ng Vi c ánh giá HQKT s n xu t chè t i S n Hùng huy n Thanh S n t nh Phú Th có ý ngh a r t l n i v i ng i tr ng s n xu t chè nói riêng S n Hùng nói chung T vi c ánh giá HQKT s n xu t chè t i S n Hùng i t nhiên n nh ng k t lu n sau i u ki n t giàu ti n n ng ti n c thiên nhiên u ãi m t i u ki n thu n l i v phát tri n chè, n i ây t c ng nh i u ki n th i ti t khí h u h t s c thu n l i cho s n xu t chè Các h s n xu t có kinh nghi m q trình ch m sóc, thu hái, ch bi n chè, ngồi s n ph m chè cành áp ng nhu c u ng s ng cho ng ngồi có nh h i tiêu dùng, s n xu t chè góp ph n nâng cao i i dân Trong trình s n xu t y u t bên bên ng r t l n t i trình s n xu t Tuy nhiên ngồi nh ng thu n l i nêu trình tri n khai phát tri n s n xu t c ng g p khơng khó kh n, b i h s n xu t ch a th t s quan tâm t i vi c u t cho chè c a ã b c n c i c n t ng HQKT ng th i nhi u di n tích chè c c i t o tr ng m i Trong trình s n xu t, h thi u v n phát tri n, giá c phân bón, thu c tr sâu cao, th i ti t th t th ng, giá c th tr công s c ng ng bi n ng…Vì v y HQKT em l i ch a cao so v i i tr ng chè b Ki n ngh Trong th i gian th c hi n tài t i S n Hùng v i tên giá hi u qu kinh t s n xu t chè c a h nông dân tài: “ ánh a bàn S n 63 Hùng, huy n Thanh S n, t nh Phú Th ” Tôi nh n th y huy n có r t nhi u l i th phát tri n chè, v y t a ng lai xin a m t s chè phát tri n t t b n v ng ngh sau: i v i c p huy n - Nên t ng c ng i ng khuy n nơng có chun mơn sâu d n k thu t canh tác m i m t cách th ch t l ng t t h ng ng xuyên, cung c p ngu n gi ng nâng cao giá tr chè, có nh ng sách h tr gi ng phân bón cho h s n xu t Góp ph n hồn thành c m c tiêu c a huy n - Cùng v i tr m Khuy n nông huy n khuy n nông viên c p xã, xây d ng c i t o nh ng di n tích chè c n c i - Có nh ng sách h tr v n cho nh ng h khó kh n, t o i u ki n t t nh t cho ng i dân tham gia vay v n d dàng b o quy n l i cho ng òi lao - Tìm ki m th tr phát tri n s n xu t, m ng ng, m r ng kênh phân ph i - Có k ho ch xây d ng th ng hi u cho làng ngh truy n th ng - T ng c ng xây d ng quy ho ch vùng s n xu t chè theo tiêu chu n chè an toàn, nh m nâng cao giá tr s n ph m b i v i h tr ng chè - Nên v n d ng ph ng pháp s n xu t chè an toàn, chè h u c , h n ch s d ng thu c tr sâu, ch s d ng có sâu b nh xu t hi n - M r ng di n tích tr ng m i, a gi ng có ph m ch t t t, n ng xu t cao vào thay th d n di n tích chè n ng xu t T p trung th c hi n bi n pháp thâm canh, c i t o ph c h i n su t, ch t l ng chè búp khô ng chè nâng cao n ng 64 - Ph i có nh ng ý ki n xu t k p th i nh ng v n c n thi t i v i cơng ty, quy n c p, ph i có ngh a v trách nhi m s n xu t theo úng quy trình k thu t thâm canh khoa h c ã c cán b k thu t khuy n nông h ng d n - ngh nhà n nâng cao n ng xu t lao c h tr giá i v i thi t b ch bi n s n xu t chè ng ch t l ng chè Gi m giá ho c tr giá bán lo i thu c tr sâu sinh h c giá phân bón cho chè 65 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t Lê T t Kh ng (2006), Nghiên c u c i m sinh tr ng, phát tri n kh n ng nhân gi ng vơ tính c a m t s gi ng chè m i t i Thái Nguyên UBND S n Hùng, Báo cáo tình hình phát tri n kinh t h i n m 2013, ph ng h ng n m 2014 Trung tâm thông tin công nghi p th ng m i - B công th ng, Báo cáo tình hình xu t kh u chè n m 2012 S NN&PTNT t nh Phú Th , báo cáo tình hình s n xu t chè qua ba n m 2010 – 2012 S NN & PTNT t nh Qu ng Bình, tài li u t p hu n phát tri n kinh t h gia ình S NN & PTNT t nh Phú Th , Báo cáo tình hình s n xu t chè t nh Phú Th n m 2012 (2012), Tình hình s n xu t xu t nh p kh u Báo cáo ngành chè n m t hàng t i n tháng 5/2012 II Tài li u internet Http://www.vietrade.gov.vn/che/929 - tinh - hinh - tieu - thu - che - tren -the gioi html Http://news.vibonline.com.vn/Home/Thong-tin-kinh-te/9635/Xuat-khau-chese-tiep-tuc-gap-nhieu-thuan-loi-trong-nhung-thang-cuoi-nam 10 Http://www.thuongmai.vn/component/content/article/1195/112338-baocao-tinh-hinh-thi-truong-che-thang-122012.html 11 Http://agro.gov.vn/news/tID22857_San-luong-che-cua-Kenya-sut-giamtrong-6-thang-dau-nam.htm 12 Http://www.vietrade.gov.vn/che/2505-nganh-che-cua-malawi-tinh-hinhsan-xuat-va-phat-trien.html 66 Phi u s : ……… PHI U I U TRA - H tên ch h : - Tu i: N m sinh: - a ch : Xóm…………………………………xã S n Hùng – Thanh S n – Phú Th - Gi i tính ch h : - Dân t c: Trình A TÌNH HÌNH C v n hóa: B N C A CH H Nhân kh u - S kh u c a h : nhân kh u - S lao ng chính: lao ng Trong ó L …… Nam …… N Thơng tin v máy móc thi t b có nơng h Lo i máy móc, thi t b Tôn quay Máy b m n Máy vò chè Máy quay tơn T ng c ng c S l ng Giá mua s n xu t chè a mua i m Giái tr hi n t i 67 Di n tích t nơng nghi p ang s d ng c a h Trong ó Lo i t Di n tích VT gia ình Sào t tr ng hàng n m - t tr ng lúa Sào - t tr ng màu Sào t tr ng Sào lâu n m - t tr ng chè Sào - t tr ng n sào qu + t tr ng nhãn + t trông v i t c a t thuê Giá thuê Ghi M c ích sd 68 B CHI PHÍ VÀ K T QU S N XU T C A H T TR NG TR T Chi phí c a h cho tr ng tr t ( VT: 1000 ) Chi phí Cây lúa Chi phí trung gian 1.1.Gi ng 1.2.Phân bón + m + Lân + Kali + Phân h u c 1.3 Thu c tr sâu 1.4 V n chuy n 1.5.Than c i 1.6.Lao ng 1.7 Ti n i n T ng chi phí thuê Cây chè Cây màu Cây nhãn Cây v i 69 K t qu s n xu t c a h t tr ng tr t Di n tích thu ho ch (sào) 1.C ng thu t tr ng tr t 1.1.Cây hàng n m - Lúa - Cây màu 1.2.Cây lâu n m - Chè - Cây n qu + Cây nhãn +Cây v i N ng su t (t /sào) S n l ng 12 tháng qua Giá tr thu c 12 tháng qua (1000 ) T ng s Trong (kg) bán ó T ng s Trong bán ó 70 C CHI PHÍ S N XU T CHO SÀO CHÈ C A NHÓM H Cây chè Chi phí VT 1.Gi ng 1000 2.Phân bón 1000 + 1000 m + Lân 1000 + Kali 1000 + Các lo i phân khác 1000 3.Thu c tr sâu 1000 4.Than c i 1000 5.Lao Công ng thuê H chuyên H kiêm Ti n i n 7.Chi phí khác 8.Thu s d ng Lao 1000 t ng gia ình 1000 Cơng T ng chi phí D HÌNH TH C TIÊU TH CHÈ C A CÁC H Hình Hình th c s n th c tiêu xu t th a i m bán Giá bán (1000 Cao nh t ng) Trung bình T tháng 1- T tháng - Th p nh t T tháng 10- 12 71 Xin ơng (bà) vui lòng tr l i câu h i sau: Ông (bà) có d nh tr ng m i ho c c i t o l i di n tích chè ang có khơng? Có Khơng * N u có: - Di n tích tr ng m i (m2) : - Di n tích c i t o (m2) : Nh ng khó kh n ch y u c a ông (bà) hi n ? ( ánh d u x vào thích h p) Khó kh n 2.1 Khó tiêu th s n ph m 2.2 Thi u v n 2.3 Thi u t 2.4 Thi u hi u bi t khoa h c k thu t 2.5 Thi u thông tin v th tr ng 2.6 Thi u d ch v h tr c a s n xu t Các ki n ngh khác: Ngày… tháng… n m 2014 XÁC NH N C A CH H (ký, ghi rõ h tên) ... qu kinh t s n xu t chè c a h nông dân tài:" ánh giá hi u a bàn xã S n Hùng, huy n Thanh S n, t nh Phú Th " M c tiêu nghiên c u c a tài 2.1 M c tiêu chung ánh giá c hi u qu kinh t s n xu t chè. .. kh n i núi, sơng, su i chia c t Phía B c giáp xã T L - huy n Tam Nông - Phú Th Phía Nam giáp xã Th c Luy n - huy n Thanh S n Phía ơng giáp xã D H u - huy n Tam Nông Phía Tây giáp xã Ng c ng -... ánh giá hi u qu kinh t s n xu t chè c a a bàn xã S n Hùng, huy n Thanh S n, t nh Phú Th ” Tơi xin bày t lòng bi t n t i Ban giám hi u tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay