Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

49 30 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:38

Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM NGUY N TH H NG NHUNG Tên tài: “ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG L T TRÊN A BÀN NG T, HUY N PHÚ NG T NH THÁI NGUYÊN GIAI O N 2011 – 2013” KHOÁ LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Qu n lý Khoa : Qu n lý Tài nguyên Khóa h c : 2010 – 2014 Gi ng viên h t ng d n : TS Nguy n Thanh H i Thái Nguyên, n m 2014 L IC M Sau trình h c t p t i tr t, huy n Phú L N ng th i gian th c t p t i UBND ng t nh Thái Nguyên em ã có c h i h c h i có thêm nhi u ki n th c b ích kinh nghi m th c t quý báu, thành t t b ng n em ã hồn tài c a Em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i anh ch cán a xã, Ban ch nhi m khoa Qu n lý Tài Nguyên s giúp t n tình c a th y giáo T.S Nguy n Thanh H i tồn th th y giáo khoa Em xin chân thành c m n UBND ng t ã t o i u ki n giúp em trình th c t p Em xin g i l i c m n n gia ình, b n bè, ã ng viên, giúp em su t trình th c t p nghiên c u M c dù ã c g ng nghiên c u, tìm hi u nh ng th i gian trình có h n nên khơng th tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong nh n c nh ng ý ki n óng góp c a th y cô giáo b n c lu n v n c a em hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! ng t, ngày tháng n m 2014 Sinh viên Nguy n Th H ng Nhung DANH M C CH B C CP CT – TTg CV DT DVT GCN GCNQSD GDTX KH-PTNMT N NQ TS THCS TN&MT TT TW UBND STT VP KQSD VI T T T B n a Chính ph Ch th th t ng Cơng v n Di n tích n v tính Gi y ch ng nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng Giáo d c th ng xuyên K ho ch – Phòng tài nguyên môi tr Ngh nh Ngh quy t Ti n s Trung h c c s Tài Nguyên Môi Tr ng Thông t Trung ng U ban nhân dân S th t V n phòng ng ký quy n s d ng ng DANH M C CÁC B NG Trang t giai B ng 4.1: Tình hình dân s lao ng a bàn ng o n 2011- 2013 B ng 4.2: Hi n tr ng s d ng t c a a bàn ng t n m 2013 B ng 4.3: K t qu c p GCNQSD t cho h gia ình, cá nhân theo n v hành a bàn ng t giai o n 2011- 2013 B ng 4.4: K t qu c p GCNQSD t c a t ch c a bàn ng t B ng 4.5: K t qu c p GCNQSD t nông nghi p giai o n 2011- 2013 B ng 4.6: K t qu c p GCNQSD t phi nông nghi p giai o n 2011- 2013 B ng 4.7: K t qu c p GCNQSD t a bàn ng t- huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên n m 2011 B ng 4.8: K t qu c p GCNQSD t a bàn ng t- huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên n m 2012 B ng 4.9: K t qu c p GCNQSD t a bàn ng t- huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên n m 2013 B ng 4.10: T ng h p k t qu c p GCNQSD t a bàn ng thuy n Phú L ng t nh Thái Nguyên theo th i gian B ng 4.11: K t qu c p GCNQSD t cho h gia ình, cá nhân a bàn ng t giai o n 2011- 2013 PH N I M 1.1 U tv n Nh ng n m g n ây, sách m c a c a n n kinh t Vi c y nhanh công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa t n c d n n vi c xây d ng c s h t ng di n t, v i nhu c u s d ng t cho ho t ng: Nhà , kinh doanh, d ch v ngày phát tri n, d n n vi c qu t nông nghi p ngày gi m m nh Trong ó nhu c u v l ng th c ngày t ng nhanh gây áp l c i v i nhà qu n lý t ai, ng th i ã làm cho giá tr quy n s d ng t t ng lên nhanh chóng V n c p bách t cho công tác qu n lý nhà n c v t ph i có nh ng bi n pháp qu n lý ch t ch có hi u qu Nh m nâng cao hi u qu s d ng t c ng nh tránh x y tranh ch p t gây m t tr t t h i Xu t phát t nhu c u th c t phát tri n h i nh p, ng Nhà n c ta ã quan tâm n vi c hoàn thi n h th ng pháp Lu t t Lu t t 1988 i nh ng tr c s phát tri n không ng ng c a n n kinh t th tr ng, ch n m a vào s d ng ã b c l nhi u h n ch công tác qu n lý s d ng Lu t t 1993 i nh m kh c ph c nh ng h n ch c a Lu t t 1988, nh ng ch áp d ng vòng 10 n m ã ph i s a i l n vào n m 1998 n m 2001 áp ng nh ng yêu c u c a s phát tri n S i c a Lu t t 2003 c xem nh b c t phá công tác qu n lý nhà n c v t ai, t o i u ki n thu n l i cho nhà n c qu n lý ch t qu t c a ng i s d ng t có i u ki n phát huy t i a ti m n ng c a t phát tri n kinh t xóa ói gi m nghèo M t n i dung quan tr ng 13 n i dung qu n lý nhà n c v t c a Lu t t 2003 là: “Công tác ng ký quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t” N i dung th hi n c m i quan h gi a nhà n c ng i s d ng t, ch ng th c pháp lý, c s c n c quan tr ng cho ng i s d ng t c m b o khai thác s d ng b o v t Vì v y cơng tác ng ký quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã ang v n c p thi t hi n ng t n m cách trung tâm c a Huy n Phú L ng 0,5km v h ng B c, có v trí quan tr ng vi c giao l u kinh t , v n hóa, tr gi a huy n Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c th c hi n t n m 1993 (theo b n 299) nh ng n n m 2004 ã hoàn thi n cơng tác o c a chính, l p b n a Vì v y m b o cơng tác qu n lý toàn b qu t a bàn toàn c ch t ch m b o cho ch s d ng t c th c hi n quy n nh : chuy n i, chuy n nh ng, th a k , th ch p… theo úng qui nh pháp lu t tr c tiên ph i hồn thi n cơng tác kê khai ng ký quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t Xu t phát t yêu c u th c t , c s nh t trí c a Ban ch nhi m khoa Qu n lý tài nguyên Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên em ti n hành nghiên c u tài: “ ánh giá công tác c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t a bàn ng t, huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên giai o n 2011- 2013” 1.2 M c ích c a tài - ánh giá k t qu công tác c p GCNQSD t a bàn ng t, Huy n Phú L ng t nhThái Nguyên - Xác nh nh ng thu n l i khó kh n cơng tác xu t gi i pháp làm t ng ti n công tác c p GCNQSD t a bàn ng t, Huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên 1.3 Yêu c u c a tài -N m c quy nh c a công tác c p GCNQSD t - Tìm hi u nh ng thu n l i, khó kh n c a ng t công tác c p GCNQSD t 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c - Có c h i h c h i rút c nhi u ki n th c th c t , nh t công tác c p GCNQSD t, t ó a c nh ng ánh giá nh n nh riêng v công tác giai o n hi n - N m v ng nh ng quy nh c a Lu t t n m 2003 nh ng v n b n d i lu t v t c a trung ng a ph ng công tác CGCNQSD t 1.4.2 Ý ngh a th c ti n a ki n ngh xu t v i c p có th m quy n nh ng gi i pháp phù h p công tác c p GCNQSD t nói riêng cơng tác qu n lý nhà n c v t nói chung c t t h n PH N II T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.1 Vai trò c a cơng tác c p GCNQSD t i v i công tác qu n lý Nhà n cv t Theo kho n 20 i u Lu t t n m 2003 [10] thì: “GCNQSD t gi y ch ng nh n c quan Nhà n c có th m quy n c p cho ng i s d ng t b o h quy n l i ích h p pháp c a ng i s d ng t” Nh v y GCNQSD t ch ng th pháp lý xác nh quy n s d ng t h p pháp c a ng i s d ng t ây m t nh ng quy n quan tr ng c ng i s d ng t c bi t quan tâm Thông qua công tác c p GCNQSD t Nhà n c xác l p m i quan h pháp lý gi a Nhà n c v i t cách ch s h u t v i t ch c, h gia ình cá nhân c Nhà n c giao t s d ng Công tác c p GCNQSD t giúp Nhà n c n m ch c c tình hình t t c bi t rõ thông tin xác v s l ng ch t l ng, c i m v tình hình hi n tr ng c a vi c qu n lý s d ng t T vi c n m ch c tình hình t ai, Nhà n c s th c hi n phân ph i l i t theo quy ho ch, k ho ch chung th ng nh t Nhà n c th c hi n quy n chuy n giao, quy n s d ng t ch th khác C th h n n a Nhà n c th c hi n vi c giao t, cho thuê t, chuy n quy n s d ng t thu h i t Vì v y c p GCNQSD t m t nh ng n i dung quan tr ng công tác qu n lý nhà n c v t 2.1.2 Vai trò c a cơng tác c p GCNQSD n t i v i ng i s d ng t - GCNQSD t gi y t th hi n m i quan h h p pháp gi a Nhà c v i ng i s d ng t - GCNQSD t i u ki n ng i s d ng t quy n l i ích h p pháp c a trình s d ng - GCNQSD ng s n 2.2 C s pháp lí 2.2.1 C s pháp lí t i u ki n t c b o h t c tham gia vào th tr tri n khai công tác c p GCNQSD t ng b t ng tr c yêu c u i m i phát tri n c a t n c, Nhà n c ta ã ban hành nhi u v n b n mang tính chi n l c vi c s d ng t nh m em l i hi u qu kinh t nh vi c th c hi n ch ch ng giao khoán ru ng t theo ch th 100/CT-TW, ti p n giao khoán ru ng t n nh lâu dài theo Ngh quy t 10/NQ-TW c a B tr ã thu c thành cơng l n Chính s thành cơng ó ã kh ng nh ng l i úng n c a ng Nhà n c, ng th i t o ti n ban hành nhi u v n b n pháp quy làm c s pháp lu t cho công tác qu n lý nhà n c v t Bao g m m t s v n b n sau: - Lu t t n m 1993 - Lu t t n m 2003 - Ngh nh 02/CP ngày 15/01/1994 c a ph giao t lâm nghi p cho t ch c h , gia ình, cá nhân s d ng n nh, lâu dài, vào m c ích lâm nghi p - Ngh nh 04/2000/N -CP c a Chính ph v thi hành s a i m t s i u c a Lu t t - Ngh nh 64/N -CP ngày 27/09/1993 c a ph quy nh v vi c giao t cho h gia ình cá nhân s d ng t n nh lâu dài vào m c ích nơng nghi p - Ngh nh 84/2007/N – CP ngày 25/05/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p GCNQSD t, thu h i t th c hi n quy n s d ng t, trình t th t c b i th ng, h tr tái nh c Nhà n c thu h i t gi i quy t u v t - Ngh nh 181/2004/N - CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v vi c h ng d n th c hi n Lu t t 2003 - Ngh nh 182/2004/N - CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v x ph t hành l nh v c t - Ch th 05/2004/CT- TTg ngày 09/02/2004 c a Th t ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t t n m 2003 - Thông t 29/2004/TT – BTNMT ngày 01/11/2004 c a B Tài nguyên Môi tr ng v h ng d n l p, ch nh lí qu n lí h s 2.2.2 N i dung qu n lý nhà n c v t t C p GCNQSD t 13 n i dung Qu n lý nhà n c v c quy nh t i Kho n i u Lu t t 2003[10] N i dung qu n lý nhà n c v t bao g m: a) Ban hành v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lí s d ng, s d ng t t ch c th c hi n v n b n ó b) Xác nh a gi i hành chính, l p qu n lí h s a gi i hành chính, l p b n hành c) Kh o sát, o c ánh giá, phân h ng, l p b n a chính, b n hi n tr ng s d ng t b n quy ho ch s d ng t d) Qu n lí quy ho ch k ho ch s d ng t ) Qu n lí vi c giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t e) ng ký quy n s d ng t, l p qu n lí h s a gi i hành chính, c p GCNQSD t f) Th ng kê ki m kê t g) Qu n lí tài v t h) Qu n lí phát tri n th tr ng quy n s d ng t th tr ng b t ng s n i) Qu n lí giám sát th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t k) Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v t x lí vi ph m pháp lu t v t l) Gi i quy t tranh ch p v t ai, gi i quy t u n i, t cáo vi ph m qu n lí s d ng t m) Qu n lí ho t ng d ch v cơng v t Nh v y, công tác c p GCNQSD t m t nh ng n i dung quan tr ng c quan tâm nhi u nh t công tác qu n lý Nhà n c v t Qua ó xác nh m i quan h h p pháp gi a Nhà n c ng i s d ng t, nh m th c hi n m c tiêu qu n lý t ch t ch , úng m c ích, úng i t ng, úng theo quy ho ch, k hoach theo úng pháp lu t Và c bi t i v i tr c ti p ng i s d ng t cơng tác có ý ngh a r t l n, giúp ng i s d ng t yên tâm s d ng, u t s n xu t t hi u qu cao 31 4.3.2 ánh giá công tác c p GCNQSD cho t ch c, cá nhân, a bàn ng t, huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên giai o n 2011– 2013 B ng 4.4 K t qu c p GCNQSD t c a t ch c a bàn ng STT Tên t ch c K t qu ã c p (ha) UBND ng t Tr ng Ti u h c D Tr ng THCS D Tr ng Ti u h c Tr ng THCS ông Tr m y t Tr ng T Minh ng T Minh ng ng tI tI t ng m m non ông t Ch a c p (ha) 1,09 0,42 1,17 1,05 1,12 0 0,12 0,68 Thao tr ng Trung oàn 246 3,47 Nông tr ng chè Phú L 2,28 0 3,37 0,09 9,09 5,77 10 ng n u m 11 Chùa u T ng (Ngu n: UBND ng t 2011 - 2013) Qua b ng 4.4 cho th y giai o n t n m 2011-2013 có c quan, t ch c ã c giao t, thuê c quan t ch c ch a m i t v i t ng di n tích c c p GCNQSD nhân m t s t ch c ch a c c p 9,09ha t v i di n tích 5,57ha Nguyên c c p a bàn m t s lo i c giao cho t ch c, nên giai o n ch a hoàn thành th t c pháp lý ti n hành c p GCNQSD Ngồi m t s t ch c ã n p h s v s Tài nguyên Môi tr UBND t nh t ng nh ng ch a trình lên t y 32 4.3.3 ánh giá công tác c p GCNQSD theo lo i huy n Phú L t c a ng t, ng t nh Thái Nguyên giai o n 2011–2013 4.3.3.1 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng B ng 4.5 K t qu c p GCNQSD t nông nghi p t nông nghi p giai o n 20112013 Di n tích c n Di n tích T l c p (ha) ã c p (ha) (%) c p (ha) (%) 2011 2765,52 921,84 33,33 1843,68 66,67 2012 2363,73 358,97 15,19 2004,76 84,81 2013 2021,20 827 40,92 1194,2 59,08 N m Di n tích ch a T l (Ngu n : UBND ng Qua b ng 4.5 cho th y: K t qu c p GCNQSD 20112013 t) t nông nghi p giai o n t k t qu không cao so v i m t b ng chung c a xã, th tr n n m huy n Phú L T ng s di n tích ng t c n c p n m 2011 2765,52ha, s di n tích t ã c p 921,84ha s di n tích ã c p 921,84ha chi m 33,33% t ng di n tích ch a c p 1843,68ha chi m 66,67% Di n tích c n c p n m 2012 2363,73ha nhiên t ng di n tích ch a c p v n cao là 2004,76ha chi m 84,81% ch a áp ng c a ng c nhu c u i dân N m 2013 di n tích c n c p 2021,20ha, di n tích ã c p 827ha chi m 40,92 % di n tích ch a c c p 1194,2ha chi m 59,08% Nh v y theo b ng ta có th th y ng t c a t Tóm l i, t n m 2011 c c p GCNQSD tích c k t qu c p GCNQSD t ch a t t n 2013 di n tích ng t nơng nghi p c a tồn i cao nh ng v n r t nhi u ph n di n c c p so v i yêu c u c n c p Vì v y, c n y m nh công tác 33 qu n lý s d ng v tranh ch p t nông nghi p h p lý, gi i quy t nhanh chóng v n t t o i u ki n cho công tác c p GCN c th c hi n úng k ho ch 4.3.3.2 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t phi nông nghi p B ng 4.6 K t qu c p GCNQSD phi nông nghi p giai o n 20112013 Di n tích c n Di n tích T l c p (ha) ã c p (ha) (%) c p (ha) (%) 2011 89,98 27,91 31 62,07 69 2012 83,74 38,68 46,19 45,06 53,81 2013 62,07 41,87 67,45 20,2 32,55 N m Di n tích ch a T l (Ngu n: UBND ng t) Qua b ng 4.6.cho th y: - N m 2011, di n tích t phi nông nghi p c c p GCN 27,91ha chi m 31 % t ng s di n tích c n c p - N m 2012, di n tích t phi nơng nghi p c c p GCN 38,68ha chi m 46,19 % t ng s di n tích c n c p - N m 2013, di n tích t phi nơng nghi p c c p GCN 41,87ha, chi m 67,45% th p th n m x y nhi u tr tranh ch p t ai, ngu n g c t ch a rõ ràng 4.3.4 ánh giá công tác c p GCNQSD huy n, Phú L ng h p t theo n m c a ng t nh Thái Nguyên giai o n 2011–2013 4.3.4.1 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t n m 2011 ng t, 34 B ng 4.7: K t qu c p GCNQSD t a bàn ng t – huy n Phú L ng– t nh Thái Nguyên n m 2011 Di n tích Di n tích c n Di n tích T l T l Lo i t ch a c p c p (ha) ã c p (ha) (%) (%) (ha) t nông nghi p t phi nông nghi p T ng 2765,52 921,84 33,33 1843,68 66,67 89,98 27,91 31 62,07 69 2855,50 949,75 33,26 1905,75 66,74 (Ngu n: UBND Qua b ng 4.7 cho th y: Công tác c p GCNQSD n m 2011 ã t t ng t) a bàn ng t c k t qu nh sau: - Trong n m qua, t ng di n tích t nơng nghi p ã c c p GCN 921,84ha chi m 33,33% t ng di n tích c n c p - Di n tích t phi nơng nghi p c c p GCN 27,91ha chi m 31 % t ng di n tích c n c p n m Tuy nhiên có th th y t l c p cho t nông nghi p cao h n r t nhi u so v i o c c GCN t phi nơng nghi p có di n tích nhi u h n t nơng nghi p t p trung nên công tác ki m tra, kh o sát c th c hi n d dàng nhanh chóng h n ph c v cơng tác c p GCN Nh v y, n m 2011 33,26% ng t ãc p c 949,75ha chi m 35 4.3.4.2 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t n m 2012 B ng 4.8: K t qu c p GCNQSD t a bàn ng t – huy n Phú L ng– t nh Thái Nguyên n m 2012 Di n Di n tích Di n tích T l tích T l Lo i t c nc p ãc p (%) ch a (%) (ha) (ha) c p (ha) t nông nghi p t phi nông nghi p 2363,73 358,97 15,19 2004,76 84,81 83,74 38,68 46,19 45,06 53,81 2049,82 T ng 2447,47 397,65 16,25 (Ngu n: UBND Qua b ng 4.8 ta th y: N m 2012 di n tích 358,97ha chi m 15,19%, di n tích ng 83,75 t) t nơng nghi p ã c c p GCN t phi nông nghi p c c p GCN 38,68ha chi m 46,19 % T ng di n tích t nơng nghi p phi nơng nghi p mà c n m 2012 397,65ha chi m 16,25% Di n tích ch a c p ng tcp c GCN v n r t nhi u Vì v y c n ph i có gi i pháp, k ho ch gi i quy t h p lý, k p th i công tác c p GCN c ti n hành úng theo k ho ch 4.3.4.2 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng B ng 4.9: K t qu c p GCNQSD L t a bàn t n m 2013 ng ng– t nh Thái Nguyên n m 2013 t – huy n Phú 36 Di n Lo i t Di n tích Di n tích c nc p ãc p (ha) (ha) tích T l T l ch a (%) (%) c p (ha) t nông nghi p 2021,20 827 40,92 1194,2 59,08 t phi nông nghi p 62,07 41,87 67,45 20,20 32,55 2083,27 868,87 41,71 1214,4 58,29 T ng (Ngu n: UBND N m 2013 t ã t) c s quan tâm c a quy n, y m nh cơng tác c p GCNQSD 2013, di n tích ng t qua b ng 4.9 cho th y: N m t phi nơng nghi p di n tích c n c p 62,07 ha, c c p GCN 41,87 T ng di n tích 1214,4ha ch a ng y – UBND t nông nghi p c n c p 2021,20ha, di n tích ã c p GCN 827ha chi m 40,92% di n tích ng t t 67,45% ã c p c c p K t qu t c 2083,27ha chi m 41,71% ng i t t so v i n m tr B ng 4.10: T ng h p k t qu c p GCNQSD huy n Phú L t c a bàn ng ng- t nh Thái Nguyên theo th i gian Di n tích Di n tích c n Di n tích ã T l c p (ha) c p (ha) (%) 2011 2855,50 949,75 33,26 1905,75 66,74 2012 2447,47 397,65 16,25 2049,82 83,75 2013 2083,27 868,87 41,71 1214,4 58,29 N m (Ngu n: UBND ng ch a c p (ha) t) T l (%) t- 37 Trong giai o n 2011 – 2013, công tác c p GCNQSD t c m t s k t qu nh t t c a ng t ã nh, c th nh sau: N m 2011 có 2855,50ha ã c p c 949,75ha chi m 33,26% N m 2012, di n tích yêu c u c n c p GCN 2447,47ha di n tích c p c chi m 16,25% ti l c p c ch a cao N m 2013 công tác c p GCNQSD c a có di n tích c n c p 2083,27ha nh ng ch c p Nh ng di n tích g c t ch a nên ch a hồn thi n y GCNQSD t c g n m t n a so v i di n tích c n c p t ch a c c p có tranh ch p, hay ngu n c kê khai rõ ràng, h s ch a c c p GCNQSD c hoàn thi n y t, th i gian t i sau hoàn h s nh ng di n tích t l i s cc p 4.4 ánh giá nh ng thu n l i, khó kh n gi i pháp cho công tác c p GCNQSD t c a ng t 4.4.1 Thu n l i - Công tác kê khai ng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng c UBND huy n mà c th Phòng Tài ngun & Mơi tr ch ng h o hi n v i tinh th n trách nhi m c a ch s d ng công tác c p gi y a o c n m 2004 có xác cao ng t c ng d dàng xác h n, nâng cao v thông tin th a t i dân ã nh n th c ch ng quy n s d ng gi y c thu n l i h n i t cho h gia ình, kê khai nh n - Ng t giúp cho a thu n ti n cho công vi c i, c p m i gi y ch ng nh n quy n s d ng cá nhân B n ng d n c thu n l i - Tồn ã có h th ng b n soát c p t c vai trò c a cơng tác i dân xác ng ký c p gi y t nên vi c t ch c th c hi n kê khai d ng ký c p 38 - H u h t nhân dân ch p hành t t sách c a lu t c a nhà n ng, pháp c - Gi y t t tr xét c p GCN QSD c t i t ng i y nên thu n ti n cho vi c t - Vi c mua bán, chuy n i, chuy n nh ng di n khơng nhi u 4.4.2 Khó kh n - Lu t ng t 2003 có nhi u i s d ng quy nh, h t ng i m i t o i u ki n thu n l i h n cho i qu n lý, nhiên Lu t ng d n th c hi n v n ang q trình hồn thi n, liên t c c ch nh s a b sung H th ng pháp lu t m t s tr ng h p ch i mb tc pm ts ng d n nh ng ch a c th , rõ ràng, k p th i ch a phù h p v i tình hình th c t c a GCNQSD t v n b n a ph ng gây khó kh n cho công tác c p t - Vi c t ch c th c hi n c p gi y ch ng nh n ch a ngành, h gia ình, cá nhân s d ng nh c c p, t quan tâm úng m c Ch a xác c t m quan tr ng c ng nh vai trò c a cơng tác c p GCN phát tri n kinh t h i th c hi n quy n c a ng - S h p tác c a ng v n, chuy n i, chuy n nh ng t i dân ch a cao ch y u nh ng h có nhu c u vay ng m i n xin - Do m t có di n tích l n th t phân b không i s d ng iv i u ru ng ng ký c p m i, c p i ng th huy n dân c th a t manh mún nh l n công tác i soát, xác minh hi n tr ng g p r t nhi u khó kh n quan n ng ký kê khai c p gi y ch ng nh n bi u m u có liên n nh ng thông tin v ch s d ng t c n ph i kê khai xác Tuy nhiên q trình th c hi n nh ng thơng tin v ng không y , thông tin v th a i s d ng t t khơng xác, ghi nh m s hi u 39 th a ho c nh m l n t b n , sai di n tích n cơng tác i sốt g p nhi u khó kh n - Ru ng c p GCNQSD t manh mún, nh l , t c a h kê khai ng ký t ph n l n khơng có gi y t , ngu n g c s d ng h t khai phá Do v y trình l p h s g p r t nhi u khó kh n nên ã nh h ng nhân n ti n c a công tác c p GCNQSD t cho h gia ình, cá a bàn - H u h t th a th a tc p t bám tr c i có bi n ng, c bi t th a t , ng giao thông, khu dân c công trình cơng c ng khác ó r t khó kh n cho vi c l p h s c p i - Th t c c p GCNQSD t m t s a ph ng g p v ng m c, khó kh n, ph c t p i ng cán b chun mơn t i thi u, v y ti n công vi c ch a th t s c - Vì l n o y nhanh c cách lâu (20 n m) nên v ranh gi i thay nhi u n công tác xác minh hi n tr ng, xác trí th a i nh xác di n tích v t g p nhi u khó kh n - Hi n t ng tranh ch p t di n n công tác c p GCN b gián o n - Tr c ây o c b ng ph ng pháp th cơng cao nên khó vi c gi i trình nh ng thay xác không i h s c h s a 4.4.3 Gi i pháp kh c ph c i v i công tác c p m i, c p l n u: Duy trì th ng xuyên vi c c p GCNQSD t v i h s ng ký v bi n ng t c p l n u cho h gia ình, cá nhân theo úng quy nh c a pháp lu t - i v i công tác c p i GCNQSD t theo B C: + Các c p u ng, quy n ph i t p trung lãnh o, ch o công tác c p i GCNQSD t t ng c ng công tác tuyên truy n cho nhân dân 40 hi u rõ m c ích, ý ngh a t m quan tr ng c a công tác c p i GCNQSD t theo B C + Thành l p Ban ch o c p i GCNQSD t ng chí Ch t ch y ban nhân dân làm tr ng ban + Ch ng ph i h p v i n v t v n c quan chuyên môn c a huy n xây d ng k ho ch, gi i pháp th c hi n c p i GCNQSD t theo t ng tháng, quý + Ph i a công tác c p i GCNQSD t vào ch ng trình, nhi m v công tác tr ng tâm n m 2013 xác nh ây m t tiêu chí ánh giá m c hoàn thành nhi m v + Hàng tháng ph i báo cáo UBND huy n (qua phòng TN&MT huy n T ng c b ng công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t c ng c a c s i ng có i ng cán chuyên môn, n ng l c gi i quy t công vi c - Cán b c a c n t ng c khai xét c p GCNQSD tr t, gi i áp v ng h p ph c t p nh m h s c p GCNQSD ng bám sát c s , ôn ch ng d n vi c kê ng m c gi i quy t k p th i nh ng y m nh ti n xét t công khai, th m nh t Các cán b c n nâng cao trách nhi m vi c xét t cơng khai th m nh h s có y , m b o ch t l ng s l nh Tr ng h p i u ki n xét t ngay, khơng ng úng quy i u ki n l p danh sách tính vào ch tiêu, ghi rõ lý thông báo công khai cho nhân dân bi t Tr ng h p v Môi tr ng m c báo cáo xin ch ng, UBND T nh UBND c n quan tâm ch CGCNQSD o c a huy n, S Tài nguyên t i v i t ch c, nh m t chung c a c B i g p r t nhi u v n o th c hi n h n n a công tác y m nh công tác c p GCNQSD i v i t ch c, cơng tác c p GCNQSD khó kh n, ây m t v n có bi n pháp h p lí phù h p t không d gi i quy t nên c n ây khơng ch v n khó kh n c a 41 ng t mà v n S Tài nguyên Môi tr c a c huy n Phú L ng, v y c n ph i h p v i ng gi i quy t h n ch t n t i 42 Ph n K T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n Trong th i gian th c t p t t nghi p t i UBND ng t, huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên v i tài : “ ánh giá công tác c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t a bàn ng t, huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên giai o n 2011- 2013” Em rút c k t lu n: Công tác c p GCNQSD a bàn ng t, huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên giai o n 2001 -2013 t nh ng k t qu sau: * C p GCNQSD cho h gia ình, cá nhân: Nh v y ta th y giai o n 20011 – 2013 toàn ng t ã c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình cá nhân t k t qu nh sau: T ng s h c n c p 1916 h k t qu c p c cho 1789 h tt l 93,37% di n tích c n c p * C p GCNQSD t cho t ch c: Trên a bàn có 11 c quan t ch c giai o n ã c p GCN cho c quan t ch c, c quan, t ch c ch a c c p GCNQSD t * C p GCNQSD t theo lo i t: - t nơng nghi p: +Di n tích t nông nghi p ã c p 921,84ha chi m 33,33% t ng di n tích ch a c p 1843,68ha chi m 66,67% +Di n tích c n c p n m 2012 2363,73ha nhiên t ng di n tích ch a c p v n cao là 2004,76ha chi m 84,81% +N m 2013 di n tích c n c p 2021,20ha, di n tích ã c p 827ha chi m 40,92 % di n tích ch a - c c p 1194,2ha chi m 59,08% t phi nông nghi p: + N m 2011, di n tích t phi nông nghi p c c p GCN 27,91ha chi m 31 % t ng s di n tích c n c p + N m 2012, di n tích t phi nơng nghi p chi m 46,19 % t ng s di n tích c n c p c c p GCN 38,68ha 43 c c p GCN 41,87ha, + N m 2013, di n tích t phi nơng nghi p chi m 67,45% Di n tích c c p giai o n m c trung bình m b o cho cơng tác c p gi y có tính dân ch cơng khai, công b ng i v i tr ng h p i u ki n không i u ki n c p gi y u niêm y t danh sách công khai t i UBND xã, riêng v i tr ng h p h gia ình cá nhân khơng i u ki n c p gi y ngồi vi c cơng khai danh sách t i UBND ph i g i thơng báo nói rõ lý cho ch s d ng t bi t Công tác kê khai ng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c UBND tri n khai áp d ng tồn b 23 xóm Vi c ki m tra ánh giá tài li u 5.2 c ti n hành theo úng quy nh pháp lu t ngh ngh UBND xã, Phòng TN & MT VP KQSD giúp v chuyên mơn, nghi p v , có ch ng trình t o, b i d chuyên môn, nghi p v c a ngành, cung c p tài li u h công tác chuyên môn cho cán b c s nhi m v ng v ng d n th c hi n áp ng k p th i yêu c u c giao T ng c ng cán b chuyên môn cho nhi m v k ho ch Cán b quan tâm áp ng c yêu c u c giao a th ng xuyên bám sát, ki m tra tình hình t a bàn qu n lý c a H c h i kinh nghi m c a khác huy n v ti n GCNQSD tc ah C n ph i xây d ng quy ho ch k ho ch s d ng v i i u ki n th c t c a a ph ng ng, chuy n t cho phù h p em l i hi u qu s d ng nh t T o i u ki n thu n l i cho cho ng chuy n nh c p i s d ng i b ng quy n s d ng t cao t th c hi n t c a 44 Trong công tác qu n lý nhà n quy t d t i m t n t i, v i v i tr t c n kh c ph c, gi i ng m c trình s d ng Cơng tác hòa gi i tranh ch p công b ng c v t c n c gi i quy t nhanh g n ng h p vi ph m c n ph i x kh c k p th i t o ni m tin cho nhân dân t lý nghiêm 45 TÀI LI U THAM KH O Bùi Thành Duy, 2010: “ ánh giá công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t a bàn huy n an Ph ng – Thành ph Hà N i giai o n 2008-2010” Báo cáo khoá lu n t t nghi p,Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Báo cáo th ng kê, ki m kê t UBND huy n Phú L B Tài nguyên Môi tr 01/11/2004 v h ng (2004), Thông t ng n m 2011 29/2004/TT-BTNMT ngày ng d n l p, ch nh lý, qu n lý h s B Tài nguyên Môi tr ng(2006), Quy t 21 tháng 07 n m 2006 ban hành quy B Tài nguyên Môi tr nh s 08/2006/Q -BTNMT ngày nh v gi y ch ng nh n quy n s d ng ng(2006), s 09/2006/TT-BTNMT ngày 25 tháng n m 2006 v vi c h ng d n vi c chuy n h p ng thuê nh n quy n s d ng t chuy n công ty Nhà n c thành cơng ty c ph n Chính ph (2004), Ngh th c hi n Lu t t t c p gi y ch ng nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 v h ng d n t 2003 Chính ph (2004), Ngh hành l nh v c nh 182/2004/N -CP ngày 29/10/2004 v vi c x ph t t Nguy n Th L i, 2008 Giáo trình Qu n lý hành v t Tr ng iH c Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Th L i, 2010 Giáo trình ng kí th ng kê t Tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên 10 Lu t t 2003, Nxb Chính tr Qu c gia Hà N i 11 Ngh nh s 88/2009/N -CP ngày 29/10/2009 c a Chính ph V c p ch ng nh n quy n s d ng (g i t t Ngh t, quy n s h u nhà tài s n khác g n li n v i t nh s 88/2009/N -CP); Thông t s 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 c a B Tài nguyên Môi tr s d ng Gi y t, quy n s h u nhà ng Quy nh v Gi y ch ng nh n quy n tài s n khác g n li n v i t (g i t t Thông t s 17/2009/TT-BTNMT) 12 Trang web: http://www.google.com.vn/ 13 UBND huy n Phú L ng (2010), Ch th 06/20010/CT-UBND ngày 12/02/20010 v vi c t ng c bàn huy n ng công tác qu n lý Nhà n cv t a ... Thái Nguyên giai o n 2011- 2013 - ánh giá công tác c p GCNQSD t theo lo i t c a xã ng t, huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên giai o n 2011- 2013 - ánh giá công tác c p GCNQSD t theo n m c a xã ng... ánh giá công tác c p GCNQSD t cho h gia ình, cá nhân xã ng t , huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên giai o n 2011- 2013 - ánh giá công tác c p GCNQSD t cho t ch c a bàn xã ng t, huy n Phú L ng t nh Thái. .. t - xã h i 3.3.2 Tình hình qu n lí s d ng t a bàn xã ng t, huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên 3.3.3 ánh giá công tác c p GCNQSD t a bàn xã ng t, huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên giai o n 2011- 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay