Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

58 30 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:36

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM NGUY N THÀNH LONG Tên tài: NGHIÊN C U C I M D CH T B NH TIÊN MAO TRÙNG (TRYPANOSOMIASIS) ÀN TRÂU T I HUY N CHIÊM HÓA, T NH TUYÊN QUANG TH NGHI M PHÁC KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni - Thú y Khố : 2010 - 2015 Giáo viên h ng d n : ThS Nguy n Thu Trang Thái Nguyên, 2014 I U TR IH C L IC M N c s nh t trí c a Ban giám hi u nhà tr Ch n nuôi Thú y, em ng, Ban ch nhi m Khoa c phân công v th c t p t i Tr m Thú y huy n Chiêm Hóa t nh Tuyên Quang n em ã hoàn thành t th c t p t t nghi p khóa lu n t t nghi p c a Nhân d p này, em xin bày t lòng bi t n s kính tr ng sâu s c nh t t i: Ban Giám hi u Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Ch nhi m khoa, t p th th y cô giáo Khoa Ch n nuôi Thú y – Tr ng i h c Nơng Lâm Thái Ngun ã t n tình gi ng d y, dìu d t em su t trình h c t th c t p th c hi n khóa lu n c bi t, em xin chân thành c m n s quan tâm, ch b o t n tình c a cô giáo h giúp ng d n ThS Nguy n Thu Trang ThS Ph m Th Trang ã em su t trình th c t p t t nghi p hồn thành khóa lu n Em xin bày t lòng bi t n chân thành t i Ban lãnh b nhân viên Tr m Thú y huy n Chiêm Hóa ã giúp o t p th cán em trình th c t p t t nghi p t i c s Nhân d p này, em c ng xin bày t lòng bi t n chân thành t i gia ình, b n bè ng nghi p ã t o i u ki n v v t ch t c ng nh tinh th n ng viên em su t trình h c t p th c t p t t nghi p Em xin trân tr ng g i t i th y cô giáo H i lu n l i c m n chân thành l i chúc t t ng ch m Khóa p nh t Thái Nguyên, ngày tháng n m 2014 Sinh viên Nguy n Thành Long L I NÓI U tr thành m t bác s thú y t cho m t l ng lai, vi c ph i trang b ng ki n th c v lý thuy t, m i sinh viên c n ph i tr i qua giai o n th c t p th thách v th c t , t trau d i k n ng Chính v y, th c t p t t nghi p m t khâu quan tr ng i h c nói chung Tr th i gian c n thi t h c nhà tr ng, ng o c i v i tr ng i h c Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng ây m i sinh viên c ng c h th ng l i ki n th c ã ng th i giúp sinh viên làm quen v i th c t s n xu t, nâng cao tay ngh , tích l y kinh nghi m chun mơn, áp d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c ti n s n xu t, góp ph n vào s phát tri n c a n n nông nghi p n c nhà Xu t phát t nh ng lý trên, tr c s nh t trí c a Ban Giám hi u nhà ng, Ban Ch nhi m Khoa Ch n nuôi Thú y – Tr Thái Nguyên, s giúp nhi t tình c a th y giáo h ng i h c Nông Lâm ng d n s ti p nh n c a Tr m Thú y huy n Chiêm Hóa, em c v th c t p t t nghi p t i c s t tháng 06 t i tháng 11/2014 th c hi n tài “Nghiên c u b nh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) c i m d ch t àn trâu t i huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang th nghi m phác i u tr ” n nay, th i gian th c t p ã k t thúc khóa lu n t t nghi p c a em ã hoàn thành Do th i gian th c t p có h n, ki n th c chuyên môn kinh nghi m ch a nhi u nên k t qu báo cáo khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót Em kính mong nh n c s giúp , thơng c m nh ng góp ý quý báu c a th y cô giáo, b n bè khóa lu n c a em c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Sinh viên Nguy n Thành Long DANH M C CÁC T VI T T T Cs : C ng s TMT : Tiên mao trùng Kg : Kilôgam TT : Th tr ng Nxb : Nhà xu t b n T evansi : Trypanosoma evansi VGS : Vanant Glycoprotein Surface ISG : Invanant Surface Glycoprotein VAT : Variable Antigen Typet LATEX : Latex Agglutination Test IFAT : Indirect Fluorecent Antibody Test ELISA : Enzym Linked Immunosorbent Assay CATT : Card Agglutination Test for Trypanosomiasis Ph n M 1.1 U tv n B nh tiên mao trùng hay g i b nh ngã n c, Trypanosoma (Trypanosomiasis) b nh truy n nhi m lây gi a ng i gia súc ký sinh trùng b nh n bào (Protozoa) l p trùng roi (Flagellata) gây Trâu m c th c p tính th ng s t cao 40 – 41,70C v i tri u ch ng th n kinh nh ngã qu , kêu r ng, i vòng tròn….Trâu b nh s ch t sau – 15 ngày Theo s li u c a Ph m S L ng (1982) [14], Phan ch Lân (1994, 2004) [19], Phan V n Chinh (2006) [4], b nh tiên mao trùng xu t hi n nhi u vùng c n c, v i t l m c cao: trâu 13 – 30 %, bò – 14%, ó t l gia súc ch t gia súc m c b nh t 6,3 – 20% Kh n ng phát sinh phát tri n b nh tiên mao trùng ph thu c nhi u vào i u ki n th i ti t, khí h u, t p quán ch n nuôi ch gia súc S thay i i u ki n s nh h ng làm vi c c a n kh n ng gây b nh c ng nh d ch t b nh Huy n Chiêm Hóa, t nh Tun Quang có i núi, khí h u nhi t a hình i gió mùa, th i ti t nóng m, m a nhi u i u ki n thích h p cho ru i trâu, mòng (ký ch trung gian truy n b nh tiên mao trùng) phát tri n Chúng hút máu truy n b nh tiên mao trùng t trâu b nh sang trâu kh e làm b nh phát tán nhanh chóng có th gây thi t h i n ng n cho ng i ch n ni Vì v y, vi c nghiên c u th nghi m phác c i m d ch t b nh i u tr b nh h t s c c n thi t Xu t phát t yêu c u th c ti n trên, ti n hành th c hi n tài: “Nghiên c u c i m d ch t b nh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) àn trâu t i huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang th nghi m phác i u tr ” 1.2 M c tiêu nghiên c u - Xác c i m d ch t b nh Trypanosoma evansi gây nh àn trâu t i huy n Chiêm Hóa – t nh Tuyên Quang - L a ch n phác i u tr b nh tiên mao trùng có hi u qu , phù h p v i i u ki n ch n nuôi mi n núi - Xây d ng quy trình phòng, tr b nh, góp ph n h n ch nh ng thi t h i b nh tiên mao trùng cho àn trâu huy n Chiêm Hóa – t nh Tuyên Quang 1.3 M c ích nghiên c u Giúp ng i ch n nuôi trâu hi u bi t thêm v b nh tiên mao trùng Trypanosoma evansi gây ra, ng th i khuy n cáo ng i ch n ni áp d ng bi n pháp phòng tr b nh cho trâu có hi u qu 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c K t qu c a tài nh ng thơng tin khoa h c v quy trình phòng ch ng b nh tiên mao trùng c i m d ch t trâu 1.4.2 Ý ngh a th c ti n K t qu c a tài c s khoa h c khuy n cáo ng i ch n ni áp d ng quy trình phòng, tr b nh tiên mao trùng; nh m h n ch t l nhi m thi t h i Trypanosoma evansi gây ra; góp ph n nâng cao n ng su t ch n nuôi, thúc y ngành ch n nuôi trâu phát tri n Ph n T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a 2.1.1 tài c i m hình thái, c u trúc phân lo i Trypanosoma 2.1.1.1 V trí c a tiên mao trùng Trypanosoma h th ng phân lo i ng v t h c Theo Levine cs (1980) (d n theo L [9], v trí c a tiên mao trùng h ng V n Hu n cs, 1997) th ng phân lo i nguyên bào (Protozoa) nh sau: Ngành Sarcomastigophora Phân ngành Mastigophora L p Zoomastigophorasida B Kinetoplastorida Phân b Trypanosomatorida H Trypanosomatidae Donein, 1901 Gi ng Trypanosoma Gruby, 1843 Gi ng ph Megatrypanum Hoare, 1964 Loài Trypanosoma (M) theileria Gi ng ph Herpetosoma Donein, 1901 Loài Trypanosoma (H) leisi Gi ng ph Schizotrypanum Chagas, 1909 Loài Trypanosoma (S) cruzi Gi ng ph Duttonella Chalmers, 1918 Loài Trypanosoma (D) vivax Loài Trvpanosoma (D) uniform Gi ng ph Nalmomonas Hoare, 1964 Loài Trypanosoma (N) congolense Loài Trypanosoma (N) siminae Loài Trypanosoma (N) vanhogi Gi ng ph Trypanozoon Liihe, 1906 Loài Trypanosoma (T) brucei Loài Trypanosoma (T) gambience Loài Trypanosoma (T) rhodesiense Loài Trypanosoma (T) equiperdum Gi ng ph Pycnomonas Hoare, 1964 Loài Trypanosoma (P) suis Gi ng ph Trypanosoma Gruby, 1843 Loài Trypanosoma evansi Steel, 1885 Trong lồi tiên mao trùng trên, có lồi c t ch c d ch t qu c t (OIE) thông báo có kh n ng gây b nh cho ng i ng v t có vú, ó là: T brucei, T congolense, T cruzi, T evansi, T gambiense, T siminae, T vivax 2.1.1.2 c i m hình thái, c u t o c a tiên mao trùng Tiên mao trùng T evansi m t t bào, có kích th c x p vào lo i n hình thái, c th ch c nh , chi u dài 18 - 34 m (trung bình 25 m), chi u r ng 1,5 - m C th có hình su t ch m nh ho c hình thoi, cu i thân nh n Nhìn chung, c u trúc c b n c a T evansi c ng gi ng nh c u trúc c a loài tiên mao trùng khác thu c h Trypanosomatidae C u trúc t vào c chia thành ph n chính: - V : ngồi l p v dày 10 - 15 nm, v c chia làm l p (l p l p ti p giáp v i nguyên sinh ch t d y h n l p gi a) L p v c c u t o t phân t glycoprotein bi n i (Vanant Glycoprotein Surface -VGS) Ti p giáp v i l p c p vi ng x p song song d c theo chi u dài thân tiên mao trùng Chính nh s s p x p c a c p vi ng nên tiên mao trùng có d ng hình su t ch m nh (Hoare, 1972 [40]; Ph m S L ng, 1982 [14]; Nguy n Qu c Doanh, 1999 [7]) - Nguyên sinh ch t: g m l p l p Trong nguyên sinh ch t có ch a n i quan: ribosome có màu th m xen k vùng khơng bào màu sáng, kinetoplast (th c m ng l ng), mitochrondno, reticulum (l i n i bào) i golgi - Nhân: nhân tiên mao trùng có ch a ADN, hình b u d c ho c hình tr ng Nhân th ng n m v trí trung tâm ho c g n v trí trung tâm c th Ngồi nhân, v phía cu i thân có th kinetoplast ch a AND (KADN) T kinetoplast có m t roi ch y vòng quanh thân lên u phía c th thành m t roi t Roi c a tiên mao trùng có l p v ngồi gi ng l p v c a thân Trong roi có c p vi ng xung quanh m t c p trung tâm, x p song song d c chi u dài roi (Hoare, 1972 [40]; Nguy n Qu c Doanh, 1999 [7]) 2.1.1.3 C u trúc kháng nguyên c a tiên mao trùng Trypanosoma evansi Kháng nguyên c a T evansi g m hai lo i: kháng nguyên n (kháng nguyên không bi n * Kháng nguyên n i) kháng nguyên bi n nh (kháng nguyên không bi n i i) Ph n l n thành ph n kháng nguyên tiên mao trùng không bi n trình s ng ký sinh B ng ph nh i ng pháp i n di mi n d ch huy t th t i mi n d ch v i T evansi, Kageruka (1982) ã phát hi n t i 30 thành ph n kháng ngun khác Có ba lo i kháng ngun khơng bi n i màng nguyên sinh ch t t bào (ISG: Invanant Surface Glycoprotein): ISG 65, ISG 75 ISG 100 Do c u trúc không gian ba chi u c tính a n c, lo i không k t h p v i kháng th c a v t ch (Nolan, 1997) * Kháng nguyên bi n i V kháng nguyên bi n i, c n c p n s bi n il pv b mt VSG (Variant Surface Glycoprotein), nh ng quan i m m i v s xu t hi n kháng nguyên bi n kháng nguyên bi n i c a tiên mao trùng c ch di truy n c a i Nh kháng th c hi u c ánh d u mà Vickerman Luckins (1969) ã phát hi n s bi n (1975) i c a l p kháng nguyên b m t Cross ã mô t l p áo b m t c a tiên mao trùng có thành ph n glycoprotein bao ph tồn b b m t t bào b ngm t l p phân t gi ng (m i tiên mao trùng có 107 phân t ) L p áo b m t kích thích c th v t ch t o kháng th c hi u v i t ng type kháng nguyên bi n (Variable Antigen Type) Ch có kháng ngun bi n kích thích v t ch t o mi n d ch ch ng Ng i ta i VAT i m i có kh cl n ng ng r ng, m t tiên mao trùng có nh t vài tr m ho c vài nghìn VSG, ngh a - 10% s gen c a tiên mao trùng cung c p cho kháng nguyên b m t Nhi u tác gi nghiên c u v mi n d ch h c cho r ng, tiên mao trùng bi n i kháng nguyên b m t né tránh mi n d ch Tuy nhiên, Van Meirvenne (1975) cho bi t, s bi n m t c a ký sinh trùng ã có xu t hi n áp ng bi n c th v t ch ) Theo Hajduc i kháng nguyên b m t c a tiên mao gia súc ã b tiêm thu c làm suy gi m mi n d ch Nh ng quan i m hoàn toàn m i bi n i kháng nguyên b u tiên c a trình nhi m (tr ng mi n d ch c a c Vickernlan (1981), hi n t trùng th y pha c hi u c a v t ch lý lu n v s xu t hi n kháng nguyên i c a tiên mao trùng Nh v y, quan i m v s bi n nguyên l p v c a tiên mao trùng cho n v n ch a th ng nh t * C ch di truy n c a kháng nguyên bi n i i kháng 40 a bàn r ng, có nhi u bãi ch n th t nhiên, àn trâu th ng th t p trung ã t o i u ki n thu n l i cho ru i, mòng truy n tiên mao trùng t m sang kh e ây nguyên nhân d n n t l nhi m TMT trâu cao Xã Hùng M , Yên L p có t l nhi m th p ây có i núi, ao h Do ó khơng có i u ki n thích h p cho ru i, mòng phát tri n a bàn ch n th h p, bãi ch n, trâu th tr ng cơng tác v sinh tiêm phòng ng i ch n riêng r , ng ây i dân nh kì cho àn trâu Vì v y t l nhi m tiên mao trùng c a àn trâu xã th p Theo i u tra c a cho th y; i u ki n v sinh, ch m sóc qu n lý ý th c phòng b nh c a ng i dân xã Yên L p xã Hùng M t t h n so v i xã Bình Phú K t qu i u tra t l nhi m tiên mao trùng xã c a huy n Chiêm Hóa – t nh Tuyên Quang nghiên c u c a phù h p v i nghiên c u c a tác gi Lê c Quy t cs (1995) [29], tác gi cho bi t t l trâu nhi m b nh T evansi t nh Duyên H i Mi n Trung Tây Nguyên 21,2% Nghiên c u c a Lê Ng c M cs (1994) [22], cho r ng: t nh mi n Trung, khí h u khác v i t nh mi n B c có mùa, nóng m khơ hanh, th c n phong phú h n cho trâu nên th y có b nh T evansi phát thành d ch mà ch phát l t K t qu i u tra chung, t l nhi m toàn àn trâu 4,4% 4.1.2 T l nhi m tiên mao trùng trâu theo l a tu i Theo ghi nh n c a chúng tôi,h u h t b nh tiên mao trùng T evansi gây trâu u không phân bi t tu i tác b nh tiên mao trùng m tm c ó l a tu i c ng có th b m c 41 Vì v y, ánh giá t l nhi m tiên mao trùng l a tu i khác Chúng ã ti n hành l y m u máu trâu c a huy n Chiêm Hóa n m tu i khác K t qu c chúng tơi trình bày B ng 4.2 T l nhi m tiên mao trùng b ng 4.2 trâu theo l a tu i L a tu i S trâu ki m tra S trâu nhi m T l nhi m (n m) (con) (con) (con) 35 8,57 >2 - 79 10 12,66 >5 - 96 15 15,63 >8 42 13 30,95 Tính chung 252 41 16,27 Qua b ng 4.2 cho th y: Trâu trùng Tuy nhiên m i l a tu i u m c b nh tiên mao l a tu i khác t l nhi m tiên mao trùng c ng khác nhau, t l nhi m t ng d n theo tu i Trong ó, t l nhi m th p nh t trâu l a tu i nhi m tiên mao trùng, chi m 8,57%; sau ó t ng d n có 10/79 trâu nhi m, chi m 12,66%; tu i, có 3/35 trâu l a tu i >2 – tu i, l a tu i >5 – tu i, có 15/96 trâu nhi m TMT, chi m 15,63%; t l nhi m cao nh t l a tu i > tu i, 13/42 trâu nhi m TMT, chi m 30,95% S d trâu l a tu i tu i b nhi m tiên mao trùng v i t l th p l a tu i gia súc r t hi u ng nên th i gian v t môi gi i truy n b nh ti p xúc v i l a tu i H n n a, kh n ng tái t o máu c ng nhanh h n l a tu i nghé m truy n qua s a nên chúng Trâu c ng h n ch ch l a tu i ng kháng th cb oh l a tu i >2 – tu i, l a tu i trâu ph i lao tác nhi u, v y c s t n công c a v t môi gi i truy n b nh 42 Trâu l a tu i >5 – tu i, có m c >2 – tu i l nhi m cao h n trâu giai o n trâu làm vi c v i m t ng th c n nhi u h n bù l a tu i cao h n, nên c n p l i cho trình làm vi c, phát tri n c th Do ó ph m vi ki m n r ng h n, xa h n d n t i có nhi u c h i ti p xúc v i m m b nh T.evansi ru i, mòng mang t i M t khác th l a tu i ng s d ng vào m c ích v t s a, cày kéo, sinh s n, gi t th t, bán i,mua v t mi n khác nhau, nên s gia súc c ng b luân phiên Chính s thay i ó làm cho àn trâu khơng n nh, d n t i t l nhi m tiên mao trùng t ng i v i trâu > tu i, ây cao nh t S d nh v y ch ng tu i trâu nhi m b nh T evansi gây tu i trâu có s c kháng kém, s c b nh t t y u, i l i nên thu n l i cho ru i,mòng u c th hút máu truy n b nh tiên mao trùng K t qu c a phù h p v i nh n xét c a tác gi Phan L c cs (1995) [20], nghiên c u v tình hình nhi m m t s vùng trung du ng b ng ã cho k t lu n: b nhi m tiên mao trùng, tu i t ng,m c 4.2 Nghiên c u phác n bào ký sinh c a trâu m i l a tu i trâu u nhi m t ng i u tr b nh T evansi cho trâu t i huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang 4.2.1 Xây d ng phác i u tr b nh TMT 4.2.1.1 Th nghi m thu c i u tr b nh tiên mao trùng Qua qúa trình i u tra tình hình nhi m b nh TMT Chiêm Hóa – t nh Tuyên Quang Sau phát hi n xã thu c huy n c s trâu nhi m b nh, ti n hành phân lô (m i lô trâu) i u tr th nghi m b ng lo i thu c là: Phar - Trypazen, Trypamidium samorin,Trypanosoma K t qu i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu nhi m c a lo i thu c c th hi n qua b ng 4.8 43 B ng 4.8 Th nghi m thu c i u tr tiên mao trùng S Phác Thu c i u tr , tr s c, tr l c Li u l ng (mg/kg TT) S S trâu trâu i u s ch tr TMT (con) (con) có T l (%) ph n ng T l (còn (%) TMT) (con) Phar - Trypazen N 200 ml/ Cafein 20% 15 ml/ Vitamin C 5% 15 ml/ Vitamin B1 2,5% 15 ml/ Trypamidium samorin 1,2 mg/ kgTT I N II c sinh lý m n 15 ml/ Vitamin C 5% 15 ml/ Vitamin B1 2,5% 15 ml/ Trypanasoma 1,0 mg/ kgTT c sinh lý m n 80,00 20,00 5 100 0 5 100 0 15 14 93,33 6,67 200 ml/ Cafein 20% N III c sinh lý m n 4,0 mg/ kgTT 200 ml/ Cafein 20% 15 ml/ Vitamin C 5% 15 ml/ Vitamin B1 2,5% 15 ml/ Tính chung Qua b ng 4.8 cho th y c lo i thu c thu c Phar - Trypazen, Trypamidium samorin Trypanosoma mao trùng an toàn u có hi u l c i u tr b nh tiên i v i trâu Ki m tra ch tiêu sinh lý tr ng 44 thái c a trâu sau dùng thu c gi , chúng tơi th y khơng có trâu có bi u hi n ph n ng v i thu c, thân nhi t, m ch n m gi i h n cho phép Tr p, t n s hô h p c tiêm thu c thu c tr s c, tr l c cho trâu V i ba phác u u dùng sau s d ng 15 ngày ki m tra cho th y : - Phác 1: ki m tra m u máu th y 4/5 khơng tiên mao trùng Hi u l c i u tr - Phác t 80,00% 2: Ki m tra m u máu th y 5/5 khơng tiên mao trùng Hi u l c i u tr - Phác t 100% 3: Ki m tra m u máu th y 5/5 không tiên mao trùng Hi u l c i u tr t 100% Nh v y c ba phác phác hi u l c i u tr (hi u l c i u tr i u tr u có k t qu t t T t nh t t 100%) ti p theo phác t 80%) Tính chung c phác hi u l c i u tr (hi u l c t 93,33% K t qu c a phù h p v i nghiên c u c a Nguy n Qu c Doanh cs, (1997) [6] ã dùng Trypamidium samorin i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu xác nh thu c có hi u l c an toàn r t cao (100%) 4.3.1.2 trùng ng d ng phác có hi u qu cao i u tr b nh tiên mao huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang Sau th nghi m phác ti n hành i u tr cho trâu t i xã c a huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang b ng phác phác K t qu c t ng h p b ng 4.9: 45 B ng 4.9 ng d ng phác mao trùng cho trâu có hi u qu cao i u tr b nh tiên a ph ng thu c huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang a i m (xã) Xã Hùng M S trâu i u tr (con) 14 S trâu s ch TMT (con) 14 T l (%) 100 Xã Bình Phú 19 19 100 Xã Yên L p 8 100 41 41 100 Tính chung Qua b ng 4.9 cho th y hi u l c i u tr c a phác 2, i v i b nh tiên vào trùng t i xã c a huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang r t t t Hi u l c i u tr t 100% Nh v y phác u áp d ng c i u tr tiên mao trùng t i a ph ng 4.3.2 xu t m t s bi n pháp phòng ch ng b nh T evansi cho trâu a ph ng thu c huy n Chiêm Hóa, t nh Tuyên Quang T k t qu nghiêm c u v tình hình d ch t , bi u hi n lâm sàng, b nh tích dùng thu c i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu t i xã c a huy n Chiêm Hóa – t nh Tun Quang, chúng tơi xu t bi n pháp phòng ch ng b nh tiên mao trùng cho trâu nh sau: - nh k tiêm phòng b nh tiên mao trùng cho trâu b ng thu c Trypamidium samorin Trypanosoma : l n/ n m ( 2: tháng – 9), t 1: tháng – 4, t c bi t ý vào giai o n trâu t – n m tu i n m tu i - K p th i phát hi n trâu b b nh - T ng c d ng cho trâu ng ch m sóc, ni d nâng cao s c bi n pháp phòng ch ng thích h p ng trâu, cung c p y ch t dinh kháng Qu n lý s d ng trâu m t cách h p lý H n ch vi c th rông trâu i, bãi 46 - Ki m sốt vi c bn bán v n chuy n gia súc, nâng cao nh n th c c a ng tiên mao trùng nói riêng ng th i tuyên truy n i ân vi c phòng b nh chung iv i 47 Ph n K T LU N NGH 5.1 K t lu n T k t qu trên, rút k t lu n sau: *V m ts c i m d ch t c a b nh tiên mao trùng Trâu nuôi t i xã c a huy n Chiêm Hóa – t nh Tuyên Quang nhi m tiên mao trùng v i t l 16,27% Trong ó, trâu nh t (28,36%) th p nh t Trâu giai xã Yên L p (9,09%) o n n m tu i nhi m tiên mao trùng cao nh t (30,95%), giai o n d *V xã Bình Phú nhi m cao i tháng tu i nhi m th p nh t (8,57%) ng d ng phác i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu lo i thu c: Phar - Trypazen, Trypamidium samorin Trypanosoma u có hi u l c cao i u tr b nh tiên mao trùng Tuy nhiên, thu c Trypamidium samorin (li u 1,2 mg/ kgTT) Trypanosoma (li u 1mg/kgTT) có hi u l c cao h n thu c Phar - Trypazen * xu t bi n pháp phòng ch ng b nh tiên mao trùng cho trâu T k t qu nghiên c u v pháp i u tr , ã c i m d ch t , b nh lý, lâm sàng bi n xu t bi n pháp phòng ch ng b nh tiên mao trùng hi u qu cho trâu 5.2 ngh C n ti p t c nghiên c u, i u tra v b nh tiên mao trùng tồn huy n Chiêm Hóa v i dung l ng m u l n h n, quy mô nghiên c u r ng h n, nhi u ch tiêu cho theo dõi h n xác nh b nh tiên mao trùng m t ng ch m sóc ni d ng i v i vi c phòng cách xác C n t ng c i u tr b nh k p th i 48 y m nh bi n pháp tuyên truy n áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t ch n nuôi, b o v s c kh e cho àn gia súc Th c hi n t t công tác v sinh thú y dùng bi n pháp tiêu di t ru i,mòng m t cách th ng xuyên Nâng cao nh n th c c a ng i dân v cơng tác phòng tr b nh cho v t ni nói chung phòng tiên mao trùng cho trâu nói riêng Các c quan có th m quy n ch c n ng c n ki m tra, giám sát ho t ng buôn bán v n chuy n gia súc gia c m 49 TÀI LI U THAM KH O I TI NG VI T ng V Bình (2008), Giáo trình gi ng v t ni, Nxb nông nghi p Nguy n Minh Châu (1991), Các ch n l c t t p chí ng v t th gi i, ve b nh ve truy n, Nxb Nông nghi p Ph m Chi n, Nguy n ký sinh trùng qu ho t c Tân, Lê c Quy t (1999), “ K t qu kh o sát ng máu àn bò huy n Mi Dinh Dak Lak”, K t ng khoa h c k thu t thú y, trang 53 Phan V n Chinh (2006), B nh tiên mao trùng Trypanosoma evansi trâu, bò ni t i t nh mi n Trung bi n pháp phòng tr , Lu n án Ti n s nông nghi p, Hà N i Nguy n Qu c Doanh, L ng T Thu, Lê Ng c M , Ph m S L ng (1996), “ K t qu dùng Trypamidium i u tr b nh tiên mao trùng trâu, bò Trypanosoma evansi gây ra”, T p chí khoa h c công ngh qu n lý kinh t , t p V (1), trang 500 – 501 Nguy n Qu c Doanh, Ph m S L ng (1997), “ Hi u l c c a Trypazen i u tr b nh tiên mao trùng trâu T evansi gây ra”, T p chí khoa h c công ngh qu n lý kinh t (4) Nguy n Qu c Doanh (1999), M t s c tính sinh h c c a T evansi (Steel, 1885), b nh h c chúng gây ra, quy trình b o qu n s d ng gi ng T evansi ch n oán b nh tiên mao trùng, Lu n án Ti n s nông nghi p, Hà N i Nguy n V n Du (1995), “ So sánh hi u l c i u tr b nh tiên mao trùng Trypanosomiasis c a trâu, bò b ng m t s thu c khác nhau”, T p san khoa h c công ngh 50 L ng V n Hu n, Lê H u Kh Tr ng ng (1997), Giáo trình Ký sinh trùng Thú y, i h c Nông lâm Th 10 Bùi Qu c Huy (1998), “ M t s c d ch s y thai àn trâu, bò tiên mao trùng”, Thơng tin thú y, (6) 11 Nguy n ng Kh i (1995), "V tri u ch ng s y thai b nh tiên mao trùng trâu bò T.evansi", T p chí khoa h c k thu t thú y t p III (1) Trang 69 - 71 12 Nguy n Th Kim Lan (2011), Nh ng b nh ký sinh trùng ph bi n gia c m, l n lồi nhai l i Vi t Nam, Nxb nơng nghi p, Hà N i 13 Ph m S L ng, Chu V n Bào (1971), “ Vai trò truy n bá m m b nh Trypanosoma evansi c a lồi mòng Tabanus rubidus mi n B c Vi t Nam”, Khoa h c k thu t nông nghi p (5) 14 Ph m S L ng (1982), M t s c i m d ch t h c b nh tiên mao trùng trâu, bò Trypanosoma evansi t nh phía B c Vi t Nam, Lu n án Phó ti n s khoa h c Thú y 15 Ph m S L ng (1986), “ c i m d ch t h c c a b nh tiên mao trùng T evansi stell – 1985 t i t nh phía B c Vi t Nam”, K t qu nghiên c u khoa h c k thu t thú y 1979 – 1984 16 Ph m S L ng, Tô Long Thành (2006), B nh n bào ký sinh v t nuôi Nxb nông nghi p, Hà N i 17 Phan ch Lân (1974), “Thành ph n h mòng Tabanidae vai trò truy n b nh c a mi n B c Vi t Nam”, T p chí Khoa h c K thu t Nông nghi p, t p I (2), trang 167 – 170 18 Phan ch Lân (1983), Ve bét côn trùng ký sinh Vi t Nam, t p II, Nxb Khoa h c k thu t, Hà N i 19 Phan ch Lân (1994, 2004), B nh ngã n nghi p, Hà N i c trâu bò, Nhà xu t b n Nông 51 20 Phan L c, Tr n V n Quy n, Nguy n V n Th (1995), “ Tình hình nhi m n bào ký sinh àn trâu m t s vùng trung du ng b ng phía B c Vi t Nam”, T p chí khoa h c k thu t thú y, t p II (3), trang 23 – 45 21 Hà Vi t L ng (1998), n bào ký sinh, phòng tr b nh Trypanosomiasis c i m d ch t bi n pháp bò thu c Nam Trung B , Lu n v n Th c s khoa h c Nông nghi p, Hà N i 22 Lê Ng c M cs (1994), "K t qu b c u thi t l p ph n ng ELISA ch n oán b nh tiên mao trùng" T p chí khoa h c k thu t thú y, T p II (1) 23 Lê Ng c M cs (1994), "Ph ph (T evansi) ng pháp ELISA phát hi n kháng nguyên ng pháp ký sinh trùng h c ch n ốn b nh tiên mao trùng trâu bò m c b nh t nhiên", T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p II (4) 24 H V n Nam (1963), “ M t s nh n xét v b nh tiên mao trùng tr nơng ng Hà Trung (Thanh Hóa)”, Vi n khoa h c k thu t nông nghi p, Hà N i 25 oàn V n Phúc, Ph m S L ng, Nguy n ng Kh i (1981), “Thí nghi m dùng Trypamidium i u tr tiên mao trùng", Thông tin thú y - Vi n Thú y, Hà N i 26 oàn V n Phúc cs (1994), “K t qu ng d ng m t s ph huy t h c ch n oán b nh tiên mao trùng trâu th c ng pháp a", T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p II (1) 27.V ng Th Lan Ph ng cs (1999), “ ánh giá ph n ng huy t h c phát hi n kháng th c a Trypanosoma evansi trâu, bò, dê s a” Báo cáo khoa h c ch n nuôi thú y, Hu 28 V ng Th Lan Ph ng (2004), Nghiên c u kháng nguyên b m t Trypanosoma evansi phân l p t trâu, bò phía B c Vi t Nam tinh 52 ch kháng nguyên dùng ph n ng mi n d ch hu nh quang gián ti p Lu n án Ti n s Nông nghi p, Hà N i 29 Lê c Quy t cs (1995), "Tình hình trâu, bò nhi m tiên mao trùng m t s t nh duyên h i mi n Trung Tây Nguyên", T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p III (3) 30 Nguy n Nh Thanh (2000), C s c a ph ng pháp nghiên c u d ch t h c thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 31 Nguy n V n Thi n (2008), Th ng kê sinh v t h c ng d ng ch n nuôi, Nxb Nông nghi p, Hà N i 32 Tr nh V n Th nh (1967),” i u tra c b n v trùng thú y”, T p chí khoa h c k thu t nông nghi p, T p I (1), trang 63 – 224 33.Tr nh V n Th nh (1982), Cơng trình nghiên c u ký sinh trùng Vi t Nam, Nxb Khoa h c k thu t, Hà N i 34.L ng T Thu cs (1994), "K t qu s n xu t Conjugate hu nh quang ch n oán b nh tiên mao trùng so sánh ph 35 L nh y c a v i ng pháp chu n khác", T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p II (2) ng T Thu, Lê Ng c M cs (1996), "Nghiên c u ng d ng ph ng pháp ng ng k t b n nh a (CATT) b nh tiên mao trùng (do T evansi) dàn trâu ch n ốn tình hình Vi t Nam", T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p IV (2) 36 H Th Thu n cs (1985), “ Tình hình trâu, bò nhi m tiên mao trùng nghiên c u quy trình phòng tr cho trâu, bò s a K t qu ho t t nh phía Nam”, ng khoa h c k thu t thú y II TI NG ANH 37 Challier A (1974) Ecological control of tse – tes flies Cited from: les moyens de lutrre contre les trypanosomes et leurs vecteurs A C tes du colloque – Paris, 101 53 38.Barry J D., Tumer C M R (1991), The diamics of antigenic variation and growth of African trypanosomes, Parasitology Today, 7, pp 207 - 21 39 Davison (1999) Evaluation of diagnostic test for T evansi and then application in epidemiogical studies in Indonesia, PhS thesis Eliburgh 40 Hoare C A (1972), The Trypanosomes ofMammaIs A zoological monograph, Black well scientific Publication Oxford and Edinburgh 41 Losos G J., Ikede B O (1972), Review of the pathology of diseases of domectic and laboratory animal caused by T congolense, T vivax, T brucei, T rho ensiense and T gambiense, Joumal of Veterinary pathology, 9, pp - 15 42 Luckins A G (1988), Trypanosoma evansi in Asia, Parasitology today, p 49 43 Raper J., Portela Molina M P., (2002), Natural immunity to human African trypanosomiasis: Trypanosomelytic factor and the blood incubation infectivity test Trans R Soc Trop Med Hyg, Apr, 96 44 Reid S A (2002), Command and retenue T evansi n Autralia, Tedences Parasitology, 18 37 Silva Rams (1995), Pathogenesis of T evansi infection in dogs and horses, haematological and clinical aspects, Science Rur 45 Tuntasuvan D (2000), 1,Detedtion of T evansi in brains of the naturally infected hog deer by Streptavidine - biotin immunohistochemistry", Vet Parasitol Volume 87, Issues - 3, January 46 Vanhamme L., Pays E., (1995), Control of gene expression in Trypanosomes, Microbiol, Reb, 59 54 ... lúc tiên mao trùng thay i theo ngày Bi u sóng tiên mao trùng cho th y, xen k gi a nh ng sóng tiên mao trùng m nh nh ng t sóng y u M i t sóng tiên mao trùng b t u b ng s t ng s l ng tiên mao trùng. .. nh tiên mao trùng cho trâu, bò, ng a 2.1.6.1 Phòng b nh phòng ng a b nh tiên mao trùng có hi u qu cao, nhà khoa h c ã ngh áp d ng bi n pháp sau: * Di t tiên mao trùng c th ký ch Di t tiên mao trùng. .. ng, m t tiên mao trùng có nh t vài tr m ho c vài nghìn VSG, ngh a - 10% s gen c a tiên mao trùng cung c p cho kháng nguyên b m t Nhi u tác gi nghiên c u v mi n d ch h c cho r ng, tiên mao trùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay