Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

58 21 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:35

Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM LÊ V N C NG Tên chuyên : NGHIÊN C U S D NG TYLOSIN TRONG PHÒNG B NH CHRONIC RESPIRATORY DISEASE (CRD) ÀN TH V T I THÀNH PH THÁI NGUYÊN - T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P IH C H t o : Chính quy Chuyên ngành : Ch n nuôi thú y Khoa : Ch n nuôi thú y Khóa h c: : 2010 - 2014 Gi ng viên h ng d n : TS Ngô Nh t Th ng Thái Nguyên, n m 2014 N L IC M N Trong trình th c hi n tài, s n l c c a b n thân, nh n c s h ng d n, ch b o, giúp t n tình, t o i u ki n óng góp ý ki n quý báu c a th y cô giáo, b n bè ng i thân xây d ng hoàn thi n khố lu n Tơi xin chân thành c m n Ban giám hi u nhà tr ng, tồn th th y giáo khoa Ch n nuôi thú y tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, c bi t cô giáo TS Ngô Nh t Th ng ã ng viên, giúp h ng d n ch b o t n tình su t trình th c hi n hồn thành khố lu n góp ph n cho vi c hồn thành khố lu n t k t qu t t, nh n cs ng viên, giúp c a gia ình b n bè Tơi xin bày t lòng bi t n chân thành tr c m i s giúp q báu ó Tơi xin trân thành c m n! Thái Nguyên, ngày tháng n m 2014 Sinh viên Lê V n C ng M CL C PH N 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 T 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 14 PH N CHUYÊN NGHIÊN C U KHOA H C 15 2.1 t v n 15 2.2 T ng quan tài li u 16 2.2.1 C s khoa h c c a tài 16 2.2.2 M t s c i m c a hai lo i thu c Tylosin Tetracyclin 31 2.2.3 Tình hình nghiên c u n c n c 33 35 35 35 35 36 2.4 K t qu th o lu n 39 2.4.1 K t qu v t l nuôi s ng c a thí nghi m 39 2.4.2 M t s b nh th ng g p àn th v n 41 41 43 45 45 46 2.4.8 K t qu v hi u qu s d ng th c n cho thí nghi m Error! Bookmark not defined 2.4.9 Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Tylosin Tetracyclin ch n nuôi 48 2.5 K t lu n, t n t i 50 2.5.1 K t lu n 50 2.5.2 T n t i 50 DANH M C CÁC B NG 11 11 14 B ng 3.1: S b trí thí nghi m 37 B ng 3.2: Thành ph n giá tr dinh d ng th c n c a thí nghi m 37 B ng 4.1: T l nuôi s ng c a thí nghi m qua tu n tu i (%) 40 B ng 4.2: M t s b nh th ng g p àn th v B ng 4.3: T l nhi m CRD àn th v n 41 n theo tu n tu i (%) 42 B ng 4.4: Tri u ch ng b nh tích c a nhi m b nh CRD 44 B ng 4.5: K t qu phòng b nh c a Tylosin Tetracyclin 45 B ng 4.6: K t qu i u tr b nh c a Tylosin Tetracyclin 46 B ng 4.7: Sinh tr ng tích l y c a thí nghi m qua tu n tu i (g/con) 47 B ng 4.8: Tiêu t n T /kg t ng kh i l ng c a thí nghi m (kg) 48 B ng 4.9: Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Tylosin Tetracyclin ch n nuôi ( ng) 49 PH N 1.1 1.1.1 1.1.1.1 46177,34 - Ph - 1.1.1.2 : 1.1.1.3 46177,34 ha, : 11854,64 : 21176,28 : 864,79 : 21001,29 10180,33 - : 10 23o 9o 1.1.2 1.1.2.1 37 - 39o 82,5% T 114.608 ng 21,16% 1.1.2.2 - 2008 - 1.1.2.3 : - ng 1.1.2.4 1.1.3 1.1.3.1 /n m /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha 1.1.3.2 1096 1.1.3.3 : - /n m /n m * Ch n nuôi dê * Ch n nuôi ong , /n m 39 2.3.4.3 Ph ng pháp x lý s li u Các s li u thu th p c c x lý theo ph ng pháp th ng kê sinh v t h c s d ng ch n nuôi c a Nguy n V n Thi n (2002) [17] tính tốn tham s th ng kê b ng máy tính Fx500Ms ph n m m Microsof Excel M t s giá tr c n tính: x1 x2 x3 xn n + S trung bình c ng:X + Sai s trung binh: + m l ch tiêu chu n: Trong ó: X S x x n S x n (v i n>30) X X X i n i n : Là s trung bình x1 , x2 , x3 xn : Là giá tr c a bi n s n: dung l ng m u (s c cân) x : T ng giá tr c a X m x : sai s c a s trung bình S X : l ch tiêu chu n + H s bi n d : (Cv%): Cv% SX X x100 2.4 K t qu th o lu n 2.4.1 K t qu v t l nuôi s ng c a thí nghi m T l ni s ng m t ch tiêu r t quan tr ng, ph n ánh s c s ng c a dòng, gi ng; ph n ánh tình tr ng s c kh e, kh n ng ch ng ch u b nh t t, kh n ng thích nghi i v i i u ki n môi tr ng, ng th i th c o vi c th c hi n quy trình ch m sóc, ni d ng qu n lý àn Nó nh h ng tr c ti p n s c s n xu t giá thành s n ph m c a àn gia c m, t ó giúp ng i ch n ni có nh h ng s n xu t Do ó ng i ch n ni ph i l a ch n c gi ng t t, th c n t t, th c hi n nghiêm ng t quy trình 40 t ct l ch m sóc, ni d ng, v sinh thú y phòng tr d ch b nh ni s ng cao nh t K t qu theo dõi v t l ni s ng c a thí nghi m qua tu n tu i c th hi n b ng 4.1: B ng 4.1: T l nuôi s ng c a thí nghi m qua tu n tu i (%) Lơ thí nghi m (Tylosin) Lơ i ch ng (Tetracyclin) Tu n Trong C ng Trong C ng tu i S S tu n d n tu n d n 500 100 100 500 100 100 499 99,80 99,80 498 99,60 99,60 497 99,60 99,40 496 99,60 99,20 496 99,80 99,20 494 99,60 98,80 494 99,60 98,80 492 99,60 98,40 491 99,39 98,20 488 99,19 97,60 488 99,39 97,60 485 99,39 97,00 485 99,59 97,20 483 99,59 96,60 483 99,38 96,60 479 99,17 95,80 10 481 99,59 96,20 477 99,58 95,40 11 479 99,58 95,80 474 99,37 94,80 Qua b ng 4.1 cho th y: T l ni s ng c a thí nghi m gi m d n qua tu n tu i T l nuôi s ng c a hai lô tu n u u t 100% ây h c t t cho vi c nuôi úm con, c bi t b v n chuy n ng xa vi c chu n b ch m sóc chu áo i u h t s c c n thi t, c th tr c a vào chu ng nuôi, c ch n l c k l ng, chu ng tr i c chu n b chu áo, t o m i i u ki n t t nh t thích nghi v i mơi tr ng s ng m i b sung thêm VTM C, Glucoza, B.complex, lo i kháng sinh vào th c n, n c u ng i u h t s c c n thi t ch t b t u xu t hi n tu n tu i th n lúc k t thúc thí nghi m tu n th tr i nhi m b nh v i s l ng nhi u có nhi u b nh khác nhau, c bi t có s nhi m ghép gi a b nh v i tu i nên tu n tu i sau t l nuôi s ng gi m d n 41 Khi so sánh t l ni s ng gi a lơ lơ TN có t l ni s ng cao h n lơ C, k t thúc thí nghi m 11 tu n tu i t l nuôi s ng lô TN 95,80%; lơ C 94,80% i u ó ch ng t dùng Tylosin phòng tr b nh CRD có nh h ng t t h n t i t l nuôi s ng so v i thu c Tetracyclin 2.4.2 M t s b nh th ng g p àn th v n Hàng ngày tr c ti p ch m sóc, theo dõi tình hình s c kh e c a àn ghi chép nh ng thay i c a v bi u hi n lâm sàng c ng nh tr ng thái phân n n chu ng K t qu theo dõi m t s b nh th ng g p àn th v n c trình bày b ng 4.2: B ng 4.2: M t s b nh th ng g p àn th v n Di n gi i S l t theo dõi S l t có bi u T l qua tu n (con) hi n b nh qua (%) tu n (con) B nh b ch l 10783 1043 9,67 B nh E.coli 10783 975 9,04 B nh CRD 10783 1151 10,68 E.coli : 42 B ng 4.3: T l nhi m CRD àn th v n theo tu n tu i (%) Lơ thí nghi m (Tylosin) Lơ i ch ng (Tetracyclin) Tu n S S có S S có T l T l tu i theo dõi bi u hi n theo dõi bi u hi n (%) (%) (con) b nh (con) (con) b nh (con) 500 0.00 500 0,00 499 12 2,40 498 14 2,81 497 33 6,64 496 37 7,46 496 45 9,07 494 51 10,32 494 67 13,56 492 78 15,85 491 94 19,14 488 117 23,98 488 82 16,80 485 95 19,59 486 69 14,20 483 79 16,36 483 54 11,18 479 62 12,94 10 481 41 8,52 477 48 10,06 11 479 34 7,10 474 39 8,23 Trung 5394 531 9,84 5389 620 11,50 bình : , - - 6: - - 43 - - - - 4.4: 44 Chi tiêu theo dõi Tri u ch ng lâm sàng B nh tích B ng 4.4: Tri u ch ng b nh tích c a nhi m b nh CRD K t qu theo dõi S l t có bi u hi n b nh S l t T l qua tu n Bi u hi n c a b nh có bi u (%) (con) hi n (con) Kém n, r , châm 1151 100 l n 1151 Th khò khè, ch y 1090 94,70 n c m t, n c m i Mao tích tím tái 1120 97,31 13 100 Khí qu n ch a d ch nh y Viêm khí qu n 12 92,31 Viêm qu n 10 76,92 13 Túi khí viêm bã u 46,15 Viêm ph i 38,46 12 kh ; 46, 45 4.5: B ng 4.5: K t qu phòng b nh c a Tylosin Tetracyclin Di n gi i VT Lơ TN Lơ C Li u phòng g/lít n c 0,5 Th i gian b t u có bi u hi n b nh Ngày tu i 13 12 S l t c phòng qua tu n Con 5394 5389 S l t m c b nh qua tu n Con 531 620 T l m c b nh % 9,84 11,50 n 46 4.6: B ng 4.6: K t qu Di n gi i Li S S S T u i u tr ngày i u tr l t c i u tr l t kh i l kh i i u tr b nh c a Tylosin Tetracyclin Lơ TN Lơ C VT (Tylosin) (Tetracyclin) g/lít Ngày 3-4 4-5 Con 531 620 Con 516 587 % 97,18 94,68 CRD cao h n Tetracyclin 2.4.7 47 4.7: B ng 4.7: Sinh tr ng tích l y c a thí nghi m qua tu n tu i (g/con) Tu n Lô TN (n=50) Lô C (n=50) tu i mx Cv (%) mx Cv(%) SS 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 36,66 ± 0,18 90,46 ± 1,13 187,5 ± 1,13 281,80 ± 4,86 441,80 ± 5,35 683,60 ± 7,28 869,80 ± 12,06 1125,00 ± 14,32 1381,80 ± 11,45 1592,00 ± 15,10 1847,70 ± 22,28 2040,29 ± 20,07 Sinh tr 3,46 8,80 7,38 12,19 8,56 7,53 9,80 9,00 5,86 6,71 8,49 6,96 36,70 ± 0,16 87,5 ± 1,02 87,5 ± 1,02 262,66 ± 4,17 397,00 ± 5,69 613,80 ± 7,10 791,50 ± 11,24 991,00 ± 14,26 1218,10 ± 14,85 1442,30 ± 17,35 1659,20 ± 24,42 1877,4 ± 22.01 3,02 8,22 8,89 11,24 9,42 7,68 9,68 10,33 8.62 8,69 10,16 8,29 ng tích l y c a thí nghi m qua tu n tu i (g/con) 2500 2000 1500 1000 500 SS Lô TN (n=50) Lô C (n=50) 10 11Tu n tu i 48 B ng 4.8: Tiêu t n T /kg t ng kh i l ng c a thí nghi m (kg) Lơ i ch ng C ng d n Lơ thí nghi m Giai o n SS ngày T ng kh i l ng (g) 5.8 Tiêu t n (TA) 72.09 Trong tu n 1.34 T ng kh i l ng (g) 5.8 Tiêu t n (TA) 70.1 Trong tu n 1.38 14 ngày 9.4 109.6 1.39 10 143 1.43 15 21 ngày 16 154.6 1.64 7.4 113.9 1.53 22 28 ngày 24.1 265.6 1.66 13.4 221.7 1.65 29 35 ngày 18 403.8 1.67 21.6 372.8 1.72 36 42 ngày 25.5 448.7 2.41 17.7 335.8 1.89 43 49 ngày 25.7 586.9 2.30 19.9 412.9 2.07 50 56 ngày 21.1 626.5 2.44 22.7 497.3 2.19 57 63 ngày 25.6 710.4 3.38 22.3 559.7 2.50 64 70 ngày 19.3 864.3 3.38 21.6 542.2 2.50 71 77 ngày 23.4 722.8 4.1 21.8 558.5 2.56 Qua b ng 4.8 ta th y: TTT /kg t ng kh i l ng c ng d n c a lô C cao h n so v i TTT /kg t ng kh i l ng c a lơ TN; k t thúc thí nghi m 11 tu n tu i, TTT /kg t ng kh i l ng c ng d n 2,52 kg TN 2,65 kg C, s chênh l ch 0,13 kg Nh v y lô TN có TTT /kg t ng kh i l ng c ng d n th p h n lô C chút N u l y TTT /kg t ng kh i l ng lơ C 100% TTT /kg t ng kh i l ng lô TN 95,09%, t c th p h n 4,91% i u cho th y vi c s d ng Tylosin phòng tr b nh CRD có nh h ng t t h n t i hi u qu chuy n hóa th c n d n t i TTT /kg t ng kh i l ng th p h n so v i vi c dùng Tetracyclin 2.4.9 Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Tylosin Tetracyclin ch n nuôi có c s k t lu n y v hi u qu kh thi c a vi c s d ng thu c Tylosin Tetracyclin phòng i u tr b nh CRD cho àn th v n, chúng tơi ti n hành ho ch tốn s b v chi phí kinh t lúc 11 tu n tu i K t qu tính tốn c th hi n b ng 4.9: 49 B ng 4.9: Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Tylosin Tetracyclin ch n nuôi ( ng) STT Di n gi i VT Lô TN Lô C Kg 977,256 889,888 ng/kg 4.500 4.500 T ng thu ng 43.976.000 40.045.000 T ng chi ng 30.297.000 28.790.000 Chi phí gi ng ng 4.000.000 4.000.000 Chi phí vaccine ng 1.120.000 1.120.000 Chi phí th c n ng 17.345.000 15.980.000 Chi phí thu c thú y ng 3.840.000 3.690.000 Chi phí i n n ng 4.000.000 4.000.000 ng 13.679.000 11.255.000 121,54 100 31.010 32.340 95,89 100 T ng kh i l ng cu i k n giá t i th i i m k t thúc TN c+ chi phí khác T ng thu t ng chi So sánh Chi phí cho 1kg So sánh % ng % Qua b ng 4.9 ta th y: t ng thus au k t thúc thí nghi m lơ C 40.045.000 ng, lô TN 43.977.000 ng, nh v y lô TN thu nhi u h n lô C 3.932.000 ng T ng chi bao g m gi ng + th c n + thu c thú y+ i n, n c m t s chi phí khác lơ C 28.790.000 ng, lô TN 30.297.000 ng, nh v y t ng chi lô TN c ng nhi u h n lô C 1.507.000 ng K t qu t ng thu t ng chi lô C la 11.255.000 ng, lô TN 13.679.000 ng N u l y k t qu lơ C 100 % lơ TN 1221,54 % nh v y t ng 21,54% t c lãi thu v sau t thí nghi m lô TN cao h n so v i lô C, c th cao h n 2.424.000 ng Chi phí cho kg lơ C 32.340 ng, lô TN 31.010 ng N u l y k t qu lơ C 100% lơ TN 95,89 %, nh v y gi m 4,11% t c chi phí cho 1kg lơ TN th p h n lô C 1.130 ng Nh ng k t qu cho th y vi c s d ng Tylosin phòng tr b nh CRD mang l i hi u qu kinh t cao h n s d ng thu c Tetracyclin 50 2.5 K t lu n, t n t i 2.5.1 K t lu n Qua th i gian th c t p t i xã Khe Mo, huy n ng H , t nh Thái Nguyên v i thí nghi m s d ng Tylosin Tetracyclin phòng tr b nh CRD lai F1 (tr ng Mía x mái L ng Ph ng) ni theo ph ng th c bán ch n th , k t qu nghiên c u b c u h n ch nh ng c ng m nh d n rút m t s k t lu n s b sau: - CRD b nh m c ph bi n gây nhi u thi t h i kinh t ch n nuôi Qua theo dõi 1000 thí nghi m, tính trung bình SS 11 tu n tu i t l nhi m 9,84% - lô TN 11,50% - lô C - b b nh CRD có tri u ch ng: khó th , th khò khè, ch y n c m t, n c m i, n, ch m l n M khám th y b nh tích ch y u viêm khí qu n, viêm qu n, viêm túi khí viêm ph i - Hi u l c phòng b nh CRD c a Tylosin cao h n Tetracyclin v i th i gian m c b nh ch m h n t l m c b nh th p h n - Hi u l c i u tr c a thu c Tylosin 97,18% cao h n thu c Tetracyclin v i hi u l c i u tr t 94,68%; th i gian i u tr kh i c a Tylosin ng n h n so v i th i gian i u tr kh i c a Tetracyclin - T l nuôi s ng kh i l ng c th c a lô TN dùng Tylosin u cao h n lơ C dùng Tetracyclin phòng tr CRD - S d ng thu c Tylosin s làm gi m giá thành 1.130 ng/kg kh i l ng so v i s d ng thu c Tetracyclin Do ó s d ng Tylosin có hi u qu kinh t cao h n 2.5.2 T n t i Thí nghi m m i ch c nghiên c u àn lai gi a Mía L ng Ph ng v i s l ng ch a nhi u, th i gian thí nghi m ng n, kinh phí h n ch , ch a có i u ki n ti n hành nh c l i thí nghi m so sánh k t qu nên ch a ánh giá c m t cách tồn di n Do ó nh ng k t qu thu c m i ch b c u, c n c ti p t c nghiên c u có k t qu khách quan toàn di n h n 51 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u Ti ng Vi t Nguy n Xn Bình, Tr n Xn H nh, Tơ Th Ph n (2004), 109 b nh gia c m cách phòng tr , Nxb Nơng nghi p Hà N i Nguy n Lân D ng, Nguy n ình Quy n, Ph m V n Ty (2007), Vi sinh v t h c, Nxb Giáo d c Th H o, Cù H u Phú, Nguy n Ng c Nhiên, Ng c Thúy, Nguy n Xuân Huyên (2007), “Ch kháng huy t t i mi n d ch qua th xác nh vi khu n gây b nh CRD gà”, T p chí khoa h c k thu t thú y, t p 14 s Nguy n Duy Hoan, Tr n Thanh Vân (1998), Giáo trình ch n nuôi gia c m, Nxb Nông nghi p Hà N i Nguy n Duy Hoan, Bùi c L ng, ồn Xn Trúc (1999), Ch n ni gia c m (Giáo trình dành cho cao h c nghiên c u sinh ngành ch n nuôi), Nxb Nông nghi p Hà N i Ph m S L ng, Tr ng V n Dung, Nguy n Ng c Nhiên, Lê V n T o, Nguy n H u V (2002), M t s b nh m i vi khu n Mycoplasma gia súc gia c m nh p n i bi n pháp phòng tr , Nxb Nông nghi p Hà N i Bùi c L ng (2003), Nuôi th t công nghi p lông màu th v n n ng su t cao, Nxb Nông nghi p Hà N i Bùi c L ng, Lê H ng M n (2000), Th c n nuôi d ng gia c m, Nxb Nông nghi p Hà N i Nguy n c L u, Nguy n H u V (2000), Thu c thú y cách s d ng, Nxb Nông nghi p 10 Lê H ng M n (2007), K thu t ch n nuôi th v n, Nxb Nông nghi p Hà N i 11 Lê V n N m, Nguy n Th H ng (1996), 60 câu h i áp dành cho ng i ch n nuôi công nghi p, Nxb Nông nghi p Hà N i 12 Lê V n N m (1999), i u tr m t s b nh ghép gà, Nxb Nông nghi p Hà N i 52 13 Lê V n N m (2003), H ng d n i u tr b nh ghép ph c t p gà, Nxb Nông nghi p 14 Nguy n Xuân Thành, Nguy n Th Hi n (2007), Vi sinh v t h c nông nghi p, Nxb i h c S ph m 15 Hoàng Toàn Th ng, Cao V n (2006), Giáo trình sinh lý h c v t ni, Nxb Nông nghi p 16 Nguy n V n Thi n (2002), Ph ng pháp nghiên c u ch n nuôi, Nxb Nông nghi p Hà N i 17 Võ Bá Th (1996), K thu t nuôi th t th ng ph m, Nxb Nông nghi p Hà N i 18 Nguy n Quanh Tính, Nguy n Th H i (2008), Giáo trình D c lý h c thú y, Thái Nguyên 2008 19 oàn Xuân Trúc, Nguy n V n Xuân, Nguy n Th Ti p, Hoàng V n H i, Nguy n Huy t, Nguy n Thành ng (2008), Báo cáo khoa h c ch n nuôi thú y, B Nông nghi p phát tri n nông thôn, H i ng khoa h c công ngh ban ch n nuôi thú y, Nxb Nông nghi p Hà N i 20 Nguy n Quang Tuyên, Nguy n Th Liên (1993), Giáo trình vi sinh v t thú y 21 Nguy n H u V , Nguy n c L u (1999), Bí quy t thành cơng ch n nuôi gà, Nxb Nông nghi p Hà N i 22 Nguy n H u V , Nguy n c L u (2001), B nh gia c m, Nxb Nông nghi p Hà N i 23 Nguy n Thanh S n, Lê H ng M n (2004), K thu t ch n nuôi ri ri pha, Nxb Nông nghi p 24 H i ch n nuôi Vi t Nam (2002), C m nang ch n nuôi gia súc gia c m, Nxb Nông nghi p 25 B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn (2007), K thu t ch n nuôi nông h , Nxb Hà N i II Tài li u d ch t Ti ng Anh 26 Nh V n Th , Lê Th Th y, J Spergser, R.Rosengarten (2002), PCR Based Detection of Avian Mycoplasma in the Respiratory Trac of Vietnamese Chicken, 14th International IOM congress, 12/7/2002 Vienna- Australia, Abstract 53 III Tài li u Ti ng Anh 27 Harry and J.R.Yoder (1943), The propagation of a virut in embryonted chicken eggs causing a chronic respiratory disease of chickens, A.J.Vet.Res 4:325 332 28 W.E.Gross (1961), Blindness in clicks associated in with Sallmo nellosis cornel, Vet 45: 239 247 IV Tài li u t Internet 29 http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=1302 (Chu Minh Khôi, “M t vài thi u sót d m c ph i ch n ni công nghi p”, c p nh t ngày 16/03/2001) 30 http://vinhphucnet.vn/TTKHCN/TTCN/7/23/20/9/14523.doc (Hoàng Huy Li u, “B nh viêm ng hơ h p mãn tính gà”) 31 http://www.thuy.ykhoa.net/?action=content (H i bác s thú y, “b nh Mycoplasma gia c m”) ... Thái Nguyên – t nh Thái Nguyên 8 1.2.2 : - - 1.2.3 1.2.3.1 : : – – , VTM C c 35 – 37o 30o - – : 2900 kcal/kg t – – – V – – 10 ) /m2 /m2 – : 11 0–2 3–8 – 14 15 – 20 > 21 1.2.3.2... PH N NGHIÊN C U KHOA H C CHUYÊN Tên tài: Nghiên c u s d ng Tylosin phòng b nh Chronic Respiratory Disease (CRD) àn gà th v n t i thành ph Thái Nguyên – t nh Thái Nguyên 2.1 t v n Ch n ni gà nói... 1.1.3.4 – – : - 1.1.4 : 1.1.4.1 nh : VAC, VR, VACR - 1.1.4.2 - 1.2 1.2.1 h Nghiên c u s d ng Tylosin phòng b nh Chronic Respiratory Disease (CRD) àn gà th v n t i thành ph Thái Nguyên –
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu sử dụng Tylosin trong phòng bệnh Chronic Respiratory Disease (CRD) ở đàn gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay