Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

59 34 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:32

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NƠNG LÂM LA KHÁNH TỒN Tên tài: “ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T T I VÂN TÙNG, HUY N NGÂN S N, T NH B C K N GIAI O N 2011 - 2013” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c IH C : Chính quy : a mơi tr ng : Qu n lý tài nguyên : 2010 - 2014 Giáo viên h ng d n: TS Nguy n Th L i Khoa Qu n lý tài nguyên - Tr ng HNL Thái Nguyên Thái Nguyên, 2014 M CL C Trang PH N 1: M U 1.1 Tính c p thi t c a tài 1.2 M c ích c a tài 1.3 Yêu c u c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c pháp lý c a công tác ng ký t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 2.1.1 C s khoa h c c a công tác ng ký t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 2.1.1.1 Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i qu n lý nhà n c v t 2.1.1.2 Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i ng i s d ng 2.1.2 C n c pháp lý c a tài 2.1.2.1 Các v n b n pháp lý c a nhà n c liên quan n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 2.1.2.2 S l c v h s a 10 2.2 M c ích, yêu c u i t ng tr ng h p c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 11 2.2.1 M c ích 11 2.2.2 Yêu c u 12 2.2.3 Nguyên t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 12 2.2.4 i u ki n c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 13 2.2.5 Th m quy n xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 13 2.2.6 Các quy n ngh a v chung c a ng i s d ng t 14 2.2.7 N i dung qu n lý nhà n c v t 15 2.3 Tình hình cơng tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t n c ta 16 2.3.1 S l c tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c n c 16 2.3.2 Tác ng c a tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 17 2.3.3 S l c tình hình th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t nh B c K n 18 PH N 3: N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 21 3.1 i t ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 21 3.1.1 i t ng nghiên c u 21 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 21 3.2 a i m th i gian ti n hành nghiên c u tài 21 3.2.1 a i m nghiên c u 21 3.2.2 Th i gian nghiên c u 21 3.3 N i dung nghiên c u 21 3.4.1 Ph ng pháp th ng kê, thu th p s li u, tài li u 21 3.4.2 Ph ng pháp phân tích t ng h p s li u, tài li u thu th p c 21 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 23 4.1 K t qu ánh giá tình hình c b n c a Vân Tùng 23 4.1.1 i u ki n t nhiên 23 4.1.2 i u ki n kinh t - h i 25 4.2 ánh giá s l c v tình hình qu n lý s d ng t t i Vân Tùng 33 4.2.1 Hi n tr ng s d ng t c a Vân Tùng 33 4.2.2 S l c v tình hình cơng tác qu n lý t a bàn Vân Tùng 37 4.3 ánh giá tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a Vân Tùng giai o n 2011- 2013 38 4.3.1 ánh giá th c tr ng tài li u v h s a Vân Tùng 38 4.3.2 ánh giá tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p cho h gia ình, cá nhân c a theo n v hành giai o n 2011- 2013 39 4.3.3 ánh giá k t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t vân Tùng giai o n 2011 - 2013 theo n v hành 42 4.3.4 K t qu ánh giá công tác c p GCNQSD t theo n m a bàn Vân Tùng 44 4.3.5 Các tr ng h p vi ph m pháp lu t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i Vân Tùng giai o n 2011 - 2013 45 4.4 Nh n xét trình th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a 45 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 50 5.1 K t lu n 50 5.2 Ki n ngh 51 TÀI LI U THAM KH O 52 DANH M C CÁC T , C M T BTC BTNMT CV - CP K GCN GCNQSD N - CP Q TN&MT TT UBND VI T T T : B tài : B tài ngun mơi tr ng : Cơng v n ph : ng ký t : Gi y ch ng nh n : Gi y ch ng nh n quy n s d ng : Ngh nh ph : Quy t nh : Tài nguyên môi tr ng : Thông t : U ban nhân dân DANH M C CÁC B NG B B B B B B B B B B B ng 2.1 Các v n b n ph ban hành ng 2.2 Các v n b n do b tài nguyên môi tr ng ban hành ng 4.1 Tình hình phân b dân c Vân Tùng 26 ng 4.2 Hi n tr ng ánh giá giao thông Vân Tùng 28 ng 4.3 Hi n tr ng ánh giá h th ng kênh Vân Tùng 30 ng 4.4 Hi n tr ng s d ng t c a Vân Tùng 2013 33 ng 4.5 Hi n tr ng s d ng t nông nghi p Vân Tùng 2013 35 ng 4.6 Hi n tr ng s d ng t phi nông nghi p vân Tùng 2013 36 ng 4.7 Hi n tr ng t ch a s d ng Vân Tùng 2013 36 ng 4.8 K t qu thu th p tài li u h s a c a Vân Tùng 38 ng 4.9 K t qu c p GCNQSD t nông nghi p c a Vân Tùng giai o n 2011 - 2013 theo n v hành 40 B ng 4.10 K t qu c p GCNQSD t c a Vân Tùng giai o n 2011 - 2013 43 B ng 4.11 K t qu ánh giá công tác c p GCNQSD t theo n m a bàn Vân Tùng 44 PH N M U 1.1 Tính c p thi t c a tài Lu t t n m 2003 ã kh ng nh: “ t tài nguyên vô quý giá, t li u s n xu t c bi t, thành ph n quan tr ng hàng u c a môi tr ng s ng, a bàn phân b dân c , xây d ng c s kinh t , v n hố h i, an ninh qu c phòng” i u ã th hi n rõ vai trò t m quan tr ng c a t i s ng kinh t , h i Do nhi u y u t khách quan ch quan ch a làm t t công tác qu n lý t ai, buông l ng công tác ã t o khe h cho tiêu c c h i phát tri n m nh Trong ó n c ta m t n c ông dân (87 tri u ng i) mà di n tích t nhiên có h n (trên 33 tri u ha), ó: có 9,3 tri u t nông nghi p; 11,6 tri u t lâm nghi p; 1,5 tri u t chuyên dùng; 0,5 tri u t ; l i t ch a s d ng Do v y, nhu c u v t tr nên c p thi t h n t n c chuy n sang n n kinh t th tr ng V n t c n ph i qu n lý, s d ng b o v t nh th áp ng c yêu c u cho s phát tri n kinh t h i c a t n c làm c i u ó, Nhà n c giao trách nhi m cho ngành Tài nguyên Môi tr ng (TN&MT) ph i h p c p, ban ngành quy n a ph ng th c hi n hàng lo t bi n pháp nh : o c, phân h ng, ánh giá t ai, l p quy ho ch, k ho ch, s d ng t, l p h s a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (CGCNQSD t) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t có ý ngh a h t s c quan tr ng, ch ng th pháp cao nh t xác nh m i quan h h p pháp gi a Nhà n c ch s d ng t, ch s d ng t yên tâm s n xu t, u t , khai thác t t ti m n ng ch p hành t t lu t t ai, ng th i Nhà n c c ng qu n lý ch t ch c ngu n tài nguyên t c a n t ng ch s d ng T ó l p quy ho ch, k ho ch s d ng t h p lý hi u qu Xu t phát t th c ti n ó, c s nh t trí c a ban ch nhi m khoa Qu n lý tài nguyên, d i s h ng d n tr c ti p c a cô giáo TS Nguy n Th L i, tài “ ánh giá công tác c p gi y ch ng nh n em ti n hành th c hi n quy n s d ng t t i Vân Tùng, huy n Ngân S n, t nh B c K n giai o n 2011 - 2013” 1.2 M c ích c a tài - ánh giá k t qu c p GCNQSD t a bàn Vân Tùng, huy n Ngân S n, t nh B c K n - Xác nh nh ng thu n l i, khó kh n cơng tác c p GCNQSD t a bàn Vân Tùng, huy n Ngân S n, t nh B c K n xu t nh ng gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i nâng cao hi u qu công tác c p GCNQSD t t i a ph ng 1.3 Yêu c u c a tài - N m v ng th c hi n nh ng quy nh lu t t 2003, v n b n d i lu t v công tác c p GCNQSD t, v n b n c a ngành c a t nh B c K n v công tác c p GCNQSD t - Các s li u ph n ánh trung th c, khách quan v tình tr ng c p GCNQSD t a bàn Vân Tùng, huy n Ngân S n, t nh B c K n - Các gi i pháp a ph i rõ ràng, có tính kh thi, phù h p v i th c ti n c a a ph ng pháp lu t 1.4 Ý ngh a c a tài - Ý ngh a h c t p: Giúp sinh viên c ng c nh ng ki n th c ã h c nhà tr ng b c u áp d ng vào th c ti n ph c v yêu c u công vi c sau tr ng - Ý ngh a th c ti n: áp ng cv n c p bách c a Vân Tùng, Huy n Ngân S n, t nh B c K n công tác c p GCNQSD t, giúp UBND Vân Tùng t ng c ng công tác qu n lý nhà n c v t PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c pháp lý c a công tác ng ký t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 2.1.1 C s khoa h c c a công tác ng ký t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 2.1.1.1 Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i qu n lý nhà n cv t T th p niên 80 tr l i ây, n n kinh t n c ta ã có nh ng chuy n bi n k N n kinh t t cung, t c p ã d n chuy n sang n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n v i nh h ng h i ch ngh a Kinh t ngày phát tri n d n n s a d ng hàng hoá thành ph n kinh t hình th c s n xu t Nh có sách i m i ó mà i s ng ng i dân ngày c i thi n Tuy nhiên bên c nh nh ng m t tích c c ó v n t i v i c quan qu n lý t áp ng c nhu c u ngày t ng c a ngành s n xu t c a i s ng ng i dân; ây v n c ng nhà n c h t s c quan tâm gi i quy t Theo kho n 20 i u lu t t 2003 quy nh: “GCNQSD t gi y ch ng nh n c quan nhà n c có th m quy n c p cho ng i s d ng t b o h quy n l i ích h p pháp c a ng i s d ng t” Nh v y, GCNQSD t h p pháp c a ng i s d ng t m t nh ng quy n quan tr ng c ng i s d ng t c bi t quan tâm Thông qua công tác c p GCNQSD t, nhà n c xác l p m i quan h pháp lý c a nhà n c v i t cách ch s h u t i v i t ch c, h gia ình cá nhân c nhà n c giao t s d ng Công tác c p GCNQSD t giúp nhà n c n m ch c c tình hình t bi t xác v s l ng, ch t l ng, c i m v tình hình hi n tr ng c a vi c qu n lý s d ng t Vì v y, c p GCNQSD t m t nh ng n i dung quan tr ng công tác qu n lý nhà n c v t 2.1.1.2 Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i ng i s d ng - GCNQSD t ch ng th quan h pháp lý gi a nhà n c ng i s d ng t - GCNQSD t i u ki n ng i s d ng t c b o h quy n l i ích h p pháp c a trình s d ng t - GCNQSD t i u ki n t c tham gia vào th tr ng b t ng s n 2.1.2 C n c pháp lý c a tài 2.1.2.1 Các v n b n pháp lý c a nhà n c liên quan n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t Nh n th c c t m quan tr ng c a t i v i h i phát tri n kinh t , nên t giành c c l p ng nhà n c ta ã quan tâm nv n qu n lý t Tháng 11 n m 1953 Trung ng ng h p h i ngh l n th IV quy t nh tri t tiêu ch s h u ru ng t c a qu c xâm l c, xóa b ch s h u ru ng t c a giai c p phong ki n Vi t Nam th c hi n chia l i ru ng t cho nhân dân Qua giai o n phát tri n c a t n c, công tác qu n lý t c ng d n c hoàn thi n N i dung c b n c a công tác qu n lý t c th hi n h th ng v n b n quy ph m pháp lu t Kh i u ngày 19/12/1953 Ch t ch H Chí Minh ã ký s c l nh s 179/SL ban hành lu t c i cách ru ng t cho nhân dân n hi n pháp n m 1959 i quy nh hình th c s h u ru ng t ó là: S h u toàn dân, s h u t p th , s h u t nhân V i s i c a hình th c s h u ã giúp cho nhân dân mi n b c yên tâm t p trung s n xu t, nâng cao n ng su t nông nghi p m b o nhu c u l ng th c cho c n c Sau Vi t Nam hồn tồn gi i phóng giành c c l p ng Nhà n c ta ã ban hành nhi u sách t cho phù h p v i i u ki n m i c a t n c Ngày 20/6/1977 ph ban hành quy t nh 169/CP v i n i dung th ng kê t c n c Theo quy nh t i hi n pháp n m 1959 n c ta có hình th c s h u v t sau hi n pháp n m 1980 i ã quy nh hình th c s h u i v i t n c ta ch m t hình th c nh t hình th c s h u 39 * Công tác tra, ki m tra t ai, vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v t T ch c hoà gi i gi i quy t t t tranh ch p v quy n s d ng t khơng tình tr ng u ki n v t c p kéo dài X lý nghiêm tr ng vi ph m pháp lu t t * Công tác gi i quy t tranh ch p t ai, gi i quy t u n i t cáo vi ph m qu n lý s d ng t Công tác gi i quy t tranh ch p v t gi i quy t n th u n i c th c hi n úng pháp lu t, úng quy ch m t c a gi i quy t d t i m theo ph ng châm không n th t n ng * L c l ng cán b a Vân Tùng c thành l p t lâu, b máy nhân s v qu n lý t ã c ki n toàn ho t ng t t Có cán b a u có trình chun mơn t trung c p tr lên 4.3.2 ánh giá tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nơng nghi p cho h gia ình, cá nhân c a theo n v hành giai o n 2011- 2013 - Vi c ban hành v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý s d ng t t ch c th c hi n v n b n u c th c hi n t t - a gi i hành c a v i xã, th tr n giáp ranh ã c xác nh rõ theo úng ch th 364/CT - TTg n nay, ranh gi i v n c s d ng n nh, không x y tranh ch p a gi i hành - Cơng tác i u tra kh o sát, o c l p b n a ã th c hi n n m 2007 - Công tác l p quy ho ch, k ho ch s d ng t c l p theo k quy ho ch, k ho ch s d ng t T ó vi c phân b , s d ng t c qu n lý s d ng h p lý, ch t ch có hi u qu - Công tác th ng kê, ki m kê c th c hi n y , úng quy nh - Th c hi n thu , thu úng v i kho n thu liên quan t i t theo úng quy nh c a pháp lu t - Qu n lý ch t ch vi c chuy n i, chuy n nh ng, cho thuê, cho t ng, th a k , th ch p quy n s d ng t giám sát vi c ch p hành lu t t c ng nh vi c th c hi n ngh a v c a ng i s d ng t 40 - Ph i h p v i phòng tài nguyên môi tr ng c a huy n tra, ki m tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v t x lý vi ph m v pháp lu t t - Qu n lý t t d ch v cơng v t ai, khơng tình tr ng gây phi n hà cho nhân dân * Các gi i pháp s d ng t có hi u qu hồn thi n sách qu n lý t - Th c hi n ng b n i dung qu n lý nhà n c v t ai, ng th i a n i dung, nhi m v qu n lý nhà n c v t theo úng ph ng án quy ho ch - Qu n lý s d ng t hi u qu , b n v ng theo Hi n pháp, Pháp lu t B ng 4.9 K t qu c p GCNQSD t nông nghi p c a Vân Tùng giai o n 2011 - 2013 theo n v hành Di n tích ã c p n v /khu Di n tích S gi y Di n tích % so v i STT dân c c nc p CN ã c p ãc p di n tích (xóm) (ha) (ha) c nc p Khu I 157 642,19 452,50 70,46 Khu II 146 453,00 265,60 58,63 Khu Ph 102 397,80 221,20 55,61 B n Súng 150 567,40 430,90 71,18 B n Li ng 137 355,3 178,7 83,99 Nà kéo 170 632,1 467,4 73,94 ông p u 186 665,2 468,9 70,49 C c Lùng 118 212,76 178,7 83,99 èo Gió 142 546,7 251,7 46,04 10 Nà L n 132 267,0 178,4 66,82 11 Nà Pài 98 223,8 187,6 83,82 12 Nà Sáng 125 235,6 166,8 70,80 13 Nà B c 148 589,7 372,3 63,18 T ng 1.811 5.788,15 3.820,15 65,51 (Ngu n: UBND Vân Tùng) 41 c 1.811 GCNQSD Qua b ng 4.9 cho ta th y: Vân Tùng ã c p cho 3.820,15 t s n xu t nông nghi p, chi m 59,75% so v i t ng di n tích t nhiên c a Qua bi u ta th y Vân Tùng ã th c hi n t t công tác c p GCNQSD t nông nghi p - ánh giá chung công tác c p GCNQSD t nông nghi p Vân Tùng giai o n 2011 - 2013 + V m t tích c c: Vi c giao t nơng nghi p s m c ti n hành hoàn thi n Phù h p v i tâm t nguy n v ng c a ng i dân ã c ng i dân nhi t tình h ng ng H cho r ng vi c kê khai K vi c c p GCNQSD t quy n l i c a ng i s d ng t Có c GCNQSD t tay m i ng i yên tâm u t s n xu t b o v ngu n tài nguyên t có i u ki n th c hi n quy n theo lu t nh h n n a h m i th y c trách nhi m, ngh a v c a giúp ph n vào s nghi p phát tri n kinh t , h i xóa ói gi m nghèo, c ng c an ninh qu c phòng, tr t t an tồn h i Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c th c hi n theo úng quy trình ch tr ng c a nhà n c s tài nguyên môi tr ng T ng b c chu n b t ch c kê khai ng ký n vi c phân lo i xét n ng ký m b o tính khoa h c, nghiêm túc, dân ch , khách quan cho nhân dân Các tài li u s li u trình th c hi n ng ký t ai, c p GCNQSD t m b o kh p v i sách, m b o cho h s ng ký t c p GCNQSD t t ch t l ng cao ây i u ki n quan tr ng thúc y công tác c p GCNQSD t nông nghi p c p Các h ch a i u ki n xét c p s c h i ng ti p t c nghiên c u nh ng bi n pháp phù h p theo yêu c u c a lu t t v n b n h ng d n d i lu t d n d n hoàn thi n h s c p cho h l i Có c k t qu nh v y có s quan tâm c a ng u - H ND UBND s ph i h p ch t ch gi a ngành oàn th c a a ph ng, t ch c tuyên truy n cho nhân dân toàn hi u rõ ch tr ng sách c a ng nhà n c 42 Không nh ng th hi n nh ng quy trình quy ph m ch tr ng c a b tài nguyên môi tr ng, Vân Tùng ã khơng ng ng tìm hi u, nghiên c u nâng cao ti n c p GCNQSD t, m b o c quy trình ã rút ng n th i gian ng ký t c p GCNQSD t ng th i nâng cao ch t l ng h s a - Nh ng h n ch , t n t i Công tác tuyên truy n ch tr ng sách pháp lu t ch a th t s sâu r ng n tồn th nhân dân trình chun mơn nghi p v c a cán b a ch a cao Vi c xét nhân kh u trình giao t nơng nghi p cho h gia ình, cá nhân theo ngh nh 64 c a ph nông thôn a bàn g p nhi u khó kh n q trình ng ký c p s h kh u gia ình khơng s ,khơng ghi rõ h gia ình Do ó r t khó xác nh xét c p t nông nghi p cho i t ng n kê khai ng ký hay không Th c t ã làm ch m ti n c p GCNQSD t nông nghi p a bàn 4.3.3 ánh giá k t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t vân Tùng giai o n 2011 - 2013 theo n v hành *Nh n xét chung N u nh t nông nghi p quan tr ng b i t li u s n xu t t c ng có t m quan tr ng khơng a bàn c a ng i dân chung s ng an c l p nghi p xu th c a th i k i m i kinh t hi n t ng nh tranh ch p t ai, chia tách t, òi l i t h ng ho , chuy n nh ng t v n ch a có sách h p lý Tr c ây Vân Tùng không c theo dõi ch t ch d n n hi n t ng l n chi m tranh ch p ranh gi i s d ng t gi a h gia ình gây m t ồn k t n i b nhân dân Chính v y vi c c p GCNQSD t công vi c quan tr ng c n thi t C n c h ng d n s 67/HD - STNMT c a t nh B c K n ngày 31/10/2011, quy t nh s 422/Q - UBND c a U ban nhân dân huy n Ngân S n ngày 15/3/2009, k ho ch s 101/KH - UBND c a UBND huy n Ngân S n ngày 25/10/2010, k ho ch s 54/KH - UBND c a UBND Vân Tùng 43 ngày 21/11/2010 V i khơng khí ó UBND ti n hành c p GCNQSD cho h gia ình cá nhân a bàn B ng 4.10 K t qu c p GCNQSD t c a Vân Tùng giai o n 2011 - 2013 STT n v (xóm, thôn) S gi y CN ã c p Di n tích t Di n tích ã c p c nc p Di n tích ã (ha) c p(ha) % so v i di n tích c nc p 5,9 5,6 94,92 5,2 4,9 94,23 Khu II 91 6,2 5,4 87,1 Khu Ph 102 3,54 2,02 57,06 B n Súng 26 5,1 4,8 91,12 B n Li ng 65 2,6 1,92 73,85 Nà Ké 24 2,8 1,95 69,64 ông Pi u 25 3,86 3,12 80,83 C c Lùng 29 5,34 4,36 81,65 èo Gió 62 10 Nà L n 15 1,23 0,99 80,49 3,23 1,92 59,44 11 Nà Pài 25 12 Nà Sáng 37 4,2 3,4 80,49 2,34 1,98 84,62 13 Nà B c 25 T ng 51,54 42,36 81,76 629 (Ngu n: UBND Vân Tùng) Qua b ng 4.10 cho ta th y k t qu c p GCNQSD t tính theo t ng thơn xóm Khu I c p c nhi u nh t 103 gi y di n tích 5,6 chi m 94,92% so v i di n tích c n c p Thơn c p c nh t thơn Nà L n v i 15 gi y, di n tích c p c 0,99ha chi m 80,49% so v i di n tích c n c p Xóm c p c v i t l cao nh t khu I, khu II v i t l (94,92% 94,23%) Nhìn chung cơng tác c p GCNQSD t t i Vân Tùng ã t c nh ng k t qu khích l v i t ng s gi y c p c 629 gi y, di n tích c p Khu I 103 44 c 42,36 t 81,76% di n tích c n c p ã k t qu c g ng i v i a ph ng Vân Tùng Nguyên nhân: Có c k t qu nh v y Vân Tùng thu c vùng khó kh n, mi n núi c a huy n Ngân S n c huy n th ng xuyên quan tâm sát ch o ng b quy n ln quan tâm n công tác c p GCNQSD t th ng xuyên ôn c ch o Ng i dân có nh n th c t t v pháp lu t t ai, h ý th c c quy n l i c a c GCNQSD t ó yêu c u cc p GCNQSD t r t cao 4.3.4 K t qu ánh giá công tác c p GCNQSD t theo n m a bàn Vân Tùng B ng 4.11 K t qu ánh giá công tác c p GCNQSD t theo n m a bàn Vân Tùng TT nv Xóm, thơn 2011 2012 2013 T ng s GCNQSD t cc p Khu I 70 85 105 260 Khu II 59 86 92 237 Khu ph 60 68 76 204 B n Súng 55 59 62 176 B n Li ng 64 66 72 202 Nà Ké 58 56 80 194 ông Pi u 67 71 73 211 C c Lùng 38 50 59 147 èo Gió 61 70 73 204 10 Nà L n 38 50 59 147 11 Nà Pài 37 43 43 123 12 Nà Sáng 41 52 69 162 13 Nà B c 51 58 64 173 14 2440 45 Qua b ng 4.11 cho th y k t qu c p GCNQSD t có chi u h ng t ng qua n m T ng s GCNQSD t c p c 2440 gi y Trong ó xóm Khu I c p c nhi u nh t 260 gi y, xóm c c p nh t Nà Pài 123 gi y 4.3.5 Các tr ng h p vi ph m pháp lu t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i Vân Tùng giai o n 20112013 Vân Tùng có tr ng h p c p sai quy trình cho h gia ình, cá nhân ã c thu h i Nguyên nhân: Do luân chuy n cán b a nên q trình xác nh th i i m s d ng t vào m c ích s dung t hi n t i b sai Do l i trình s d ng ph n m m vi t, c p GCNQSD t cho i t ng s d ng 4.4 Nh n xét trình th c hi n cơng tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a * Nh ng k t qu t c - i v i ng i s d ng t + Công tác tuyên truy n ph bi n lao ng n t ng ng i dân ã giúp h hi u c t m quan tr ng c a lu t nói chung, lu t lao ng nói riêng th c hi n úng pháp lu t, yên tâm u t s n xu t kinh doanh di n tích c c p nâng cao hi u qu s d ng t, m b o môi tr ng sinh thái + GCNQSD t c s pháp lý ng i s d ng t th c hi n quy n l i ngh a v c a góp ph n xố ói gi m nghèo xây d ng phát tri n t n c + Nâng cao hình ý th c ch p hành ch tr ng, sách, pháp lu t th c hi n trình th c hi n kê khai ng ký GCNQSD t c a ng i s d ng t - i v i quy n c p + Xác l p c m i quan h gi a nhà n c v i ng i s d ng t + H th ng cán b a ln c b i d ng t p hu n v chuyên môn + Công tác qu n lý t t ng b c c c ng c i vào n n p, n i dung qu n lý nhà n c v t ã c n m ch c tri n khai theo úng trình t quy nh c a pháp lu t, c s cho vi c phát tri n kinh t , h i t i a ph ng 46 + Công tác c p GCNQSD t ã giúp ph n t ng thu gân sách nhà n c c a c ng nh huy n: Ti n s d ng t, l phí a chính, l phí tr c b , thu chuy n quy n s d ng t + t ã c xác nh ngu n l c phát tri n kinh t Th c hi n công tác qu n lý nhà n c v t nói chung, cơng tác c p GCNQSD t nói riêng ln có s ph i h p ng b gi a ban ngành oàn th + Nhà n c qu n lý h s n t ng th a t, t ng ch s d ng t, i u ch nh c quan h cung c u v t ch ng u c t xây d ng c sách v th tr ng b t ng s n * Nh ng t n t i nguyên nhân *T nt i - i v i c p quy n: + V n bng l ng qu n lý nhà n c v t S d ng t sai quy ho ch, s d ng t không úng m c ích, s d ng t hành lang b o v cơng trình, t b l n chi m, t ý chuy n m c ích s d ng t - i v i qu n lý t + Ch m i m i v quy trình quy ph m v máy móc, ùn y trách nhi m gi a c p, ngành + Công tác ng ký bi n ng t sau c p GCNQSD t ch a th c hi n ng b c p + H s l u tr a ã b thay i sau nhi u n m ch a th ng nh t + Ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ch m + H th ng cán b có chun mơn thi u + H th ng tài li u ph c v cho công tác l p h s c p GCNQSD t thi u nhi u h n ch ã ph i th c hi n kê khai ng ký t theo tinh th n ch th s 18/1999/CT-TTg ngày 1/7/1999 ch s d ng t ph i t kê khai, nh ng ng i s d ng t th ng kê khai khơng úng v trí di n tích d n n tranh ch p khơng có c s gi i quy t 47 + Lu t t nh ng n m g n ây thay i, b sung liên t c, d n n h th ng v n b n c ng c n ph i s a i cho phù h p, nên có nhi u khó kh n trình th c hi n, t ch c + S gi y ch ng nh n quy n s d ng t lo i t t t l cao nh ng di n tích ã c p th p so v i kh n ng c p - i v i ng i s d ng t + Ý th c ch p hành pháp lu t nói chung pháp lu t t nói riêng c a s t ch c, h gia ình cá nhân ch a cao, v n hi n t ng làm sai l ch h s , khai sai m c th i gian s d ng, ngu n g c s d ng, c tình khơng th c hi n ngh a v c a ng i s d ng t * Nguyên nhân: - Nguyên nhân khách quan + Trong công tác c p GCNQSD t v th t c hành theo quy trình ph c t p, v n b n pháp lu t v t vi c phân c p công tác qu n lý th ng xun thay i tính n nh khơng cao +B n a ph c v cho cơng tác ng ký t c p GCNQSD t ch a ng b , xác c a b n khơng cao + Do trình dân trí th p, nhân dân ch a hi u c tác d ng c a vi c c p GCNQSD t + Cán b n ng l c y u ch a có c ch ho t ng phù h p, vi c ch o c a chuyên môn g p nhi u khó kh n + Giá tr t nơng nghi p th p nên nhi u h gia ình, cá nhân ch a quan tâm n vi c ng ký kê khai c p GCNQSD t ho c h ang s d ng t lâm nghi p ã c c p gi y v n r ng (do h t ki m lâm huy n th c hi n tr c ây) nên không quan tâm n vi c c p i l i - Nguyên nhân ch quan + Trong cơng tác c p GCNQSD t trình n ng l c ý th c trách nhi m c a cán b a c s ch a cao nên th c hi n nhi u h s không i u ki n cho n v n ch a c gi i quy t, nguyên nhân c s thu ti n s d ng t không úng quy nh ho c làm sai h ng d n c a ngành chuyên môn (vi ph m hành lang ng ho c t ý thu ti n chuy n m c ích s d ng t ch a c c p có th m quy n cho phép) 48 ng quy n a ph ng ch a th c s quan tâm Các c p u n công tác qu n lý t v y ch a quan tâm n công tác c p GCNQSD t Cán b a ln thay i (ln chuy n), trình chun mơn nhi u h n ch , m t s ng i ý th c tác phong cơng vi c t phát Tinh th n trách nhi m c a cán b a c s y u Kinh phí t ch c cho cơng tác quy ho ch c p r t l n nên d n n vi c xét c p GCNQSD t ch a xác nên l p h s ph i xin ý ki n c a nhi u c p ngành * Gi i pháp kh c ph c gi i quy t nh ng t n t i công tác c p GCNQSD t a bàn c n làm t t nh ng vi c sau: UBND c n có nh ng v n b n c th ngh c quan chuyên môn có liên quan tháo g nh ng khó kh n v ng m c công tác c p GCNQSD t ng th i ph i xây d ng h th ng, k ho ch c th tri n khai cơng tác c p GCNQSD t n t ng xóm, ng th i ti n hành ch nh lý, c p nh t, thi t l p h s a theo quy nh hi n hành Cán b a c n tham m u cho UBND có s ch o u t kinh phí xây d ng h th ng thông tin t, ph c v cho công tác c p GCNQSD t a bàn Bên c nh ó, c n nâng cao h n n a trình chun mơn nghi p v , ý th c trách nhi m c a cán b chuyên môn Ph i c p nh t nh ng thông tin m i áp d ng khoa h c k thu t m i c a ngành vào công vi c t c k t qu cao h n công tác c p GCNQSD t ng th i x lý nghiêm minh tr ng h p có hành vi tiêu c c, thái khơng úng m c cơng vi c, ph i có s v n d ng sáng t o, t p trung nghiên c u quy nh c a nhà n c công tác c p GCNQSD t, xu t áp d ng vào tình hình c th c a a ph ng cho phù h p T p trung gi i quy t tri t nh ng tr ng h p giao t không úng th m quy n c a c quan n v nhà n c, nh ng tr ng h p s d ng t khơng úng m c ích c giao nh xây nhà trái phép t nông nghi p, tr ng h p chuy n quy n s d ng t ch a làm th t c, l n chi m t ai… theo quy nh c a ngh nh 84/2007/N ngày 25/05/2007 c a Chính 49 ph quy nh b sung v vi c c p GCNQSD t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, th t c b i th ng, h tr , tái nh c nhà n c thu h i t gi i quy t u n i v t i ng cán b , công ch c ph i th ng xuyên c t o, nâng cao n ng l c trình , chuyên môn y ban Nhân dân c n có k ho ch ph i k t h p ch t ch h n n a v i phòng TN&MT rà sốt t ch c s d ng t a bàn xã, ti n hành rà sốt h s a làm m i h s a Th ng xuyên ph i h p v i phòng TN&MT t ch c t p hu n nâng cao trình , c ng nh áp d ng quy nh m i cho cán b chuyên môn n v c s v công tác c p GCNQSD t, ng th i xem xét lo i b m t s th t c hành r m rà Nhà n c c n có sách h tr v tài ho c mi n gi m c th h n i v i h nghèo h th c hi n vi c kê khai ng ký c p GCNQSD t C n ti p t c t ng c ng công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v t ph ng ti n thông tin i chúng c a a ph ng, n t ng xóm t i t ng ng i dân ng i dân có c nh n th c úng n v quy n l i c ng nh ngh a v c a vi c qu n lý s d ng t t o i u ki n thu n l i cho công tác c p GCNQSD t B ph n “m t c a” ph i “liên thông”, ph i n i nh n tr k t qu , gi i quy t t t c th t c hình liên quan n t ai, không ng i dân i n nhi u phòng ban nh tr c ây 50 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Trong th i gian th c t p, nghiên c u tài: “ ánh giá công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i Vân Tùng, huy n Ngân S n, t nh B c K n giai o n 2010 - 2013” t i Vân Tùng, em rút m t s k t lu n nh sau: Vân Tùng m t mi n núi thu c huy n Ngân S n t nh B c K n g p nhi u khó kh n c v i u ki n t nhiên l n kinh t - h i cs ch o quan tâm c a Huy n u - H ND UBND huy n phòng TN&MT huy n ã có nh ng chuy n bi n tích c c l nh v c qu n lý t ang c g ng n l c hồn thành t t cơng tác qu n lý t Tuy nhiên trình th c hi n không tránh kh i nh ng khó kh n t n t i S gi y ch ng nh n c p c 2.440 ó t s n xu t nông nghi p 1.811, t ch c gi y t c p c 629 gi y Công tác c p GCNQSD t, Vân Tùng ã t c nh ng k t qu khích l : - t nơng nghi p c p c 1.811 gi y, di n tích c p c 3.820,15 t 65,51% K t qu c p GCNQSD t tính theo thơn, xóm thơn ơng Pi u c p c nhi u nh t 186 gi y di n tích 468,9 chi m 70,9% so v i di n tích c n c p Xóm c c p nh t thơn Nà Pài 98 gi y di n tích c p c 187,6 chi m 83,82% di n tích t c n c p c a thôn Thôn c p c v i t l cao nh t thôn C c Lùng v i t l 83,99% - t c p c 629 gi y, di n tích c p c 42,36 t 81,76% K t qu c p GCNQSD t tính theo thơn, xóm Khu I c p c nhi u nh t 103 gi y di n tích 5,6 chi m 94,92% so v i di n tích c n c p 51 c c p nh t thơn Nà L n 15 gi y di n tích c p c 0,99ha Thơn chi m 80,49% di n tích t c n c p c a thôn Khu I khu c p c v i t l c p gi y cao nh t v i t l 94,92% di n tích c n c p gi y c a khu 5.2 Ki n ngh Sau nghiên c u th c tr ng công tác c p GCNQSD t tơi có m t s ngh nh m y nhanh ti n c p GCNQSD t nh sau: ngh nhà n c t o i u ki n v kinh phí, u t trang thi t b , tin h c hố cơng tác c p GCNQSD t hoàn thành vi c o c, l p b n a ngh UBND t nh B c K n xây d ng ph ng án ch o c th , phân công trách nhi m rõ ràng, ph i h p ch t ch gi a ngành tháo g nh ng khó kh n cơng tác c p GCNQSD t B i d ng thêm v chuyên môn nghi p v nh t nh ng ti n b khoa h c k thu t m i c a ngành cho cán b chuyên môn c s Bên c nh ã c n u t thêm trang thi t b hi n i ph c v cho công tác qu n lý t c p GCNQSD t ngày t t h n, áp ng c yêu c u c a công tác qu n lý t ngày cao, c ng nh phù h p v i nh p phát tri n kinh t hi n ngh phòng tài nguyên môi tr ng cho ý ki n ch o UBND có c n c x lý d t i m nh ng t n t i v t c a l ch s l i, quan tâm t o i u ki n giúp v cơng tác hồn thi n h s a cho xóm a bàn a ph ng c n th ng xuyên t ch c t tuyên truy n, ph bi n v n b n, pháp lu t t ai, nh t nh ng v n b n m i c ban hành C n tuyên truy n sâu r ng n t ng xóm, t ng ng i dân a bàn 52 TÀI LI U THAM KH O B Tài nguyên môi tr ng, n m 2005, Thông t s 01/2005/TT BTNMT ngày 13/4/2005 c a B Tài nguyên Môi tr ng v h ng d n th c hi n m t s i u c a ngh nh 181 B Tài nguyên môi tr ng, n m 2007, Thông t s 06/2007/TT BTNMT ngày 15/6/2007 c a B Tài nguyên môi tr ng v h ng d n th c hi n m t s i u c a ngh nh s 84 /2007/N - CP B Tài nguyên môi tr ng, n m 2007, Thông t s 09/2007/TT BTNMT ngày 02/8/2007 c a B Tài nguyên & Môi tr ng h ng d n l p, ch nh lý, qu n lý h s a B Tài nguyên môi tr ng, n m 2009, Thông t s 17/2009/TT -BTNMT ngày 21//10/2009 c a B Tài nguyên Môi tr ng quy nh v GCNQSD t, quy n s h u nhà tài s n khác g n li n v i t B Tài nguyên & Môi tr ng, 2006, Quy t nh s 08/2006/Q - BTNMT ngày 21/7/2006 hành quy nh v c p GCNQSD t B Tài nguyên Môi tr ng, 2006, Quy t nh s 08/2006/Q - BTNMT ngày 01/07/2006 quy nh v c p GCNQSD t Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam, 2007, N s 84/2007/N - CP ngày 25/05/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p GCNQSD t, trình t , th t c b i th ng gi i quy t u n i t Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam, 2004,Ngh nh 181/2004/N - CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t 2003 Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam, 2004, Ngh nh 188/2004/N - CP ngày 19/11/2004 c a Chính ph v ph ng pháp xác nh giá t khung giá lo i t 10 Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam, 2004, Ngh nh 198/2004/N - CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t 11 Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam, 2009, Ngh nh s 88/N - CP ngày 19/9/2009 c a Chính ph v c p GCNQSD t, quy n s h u nhà tài s n khác g n li n v i t 53 i h c 12 Nguy n Th L i, Bài gi ng ng ký th ng kê t ai, tr ng Nông lâm Thái Nguyên, 2007 13 Nguy n Kh c thái S n (2004), Giáo trình qu n lý nhà n c v t ai, Tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên 14 Qu c h i n c CHXH Vi t Nam, 1993, Lu t t ai, Nhà xu t b n tr Qu c gia Hà N i 15 Qu c h i n c CHXH Vi t Nam, 2003, Lu t t ai, Nhà xu t b n tr Qu c gia Hà N i 16 UBND Vân Tùng (2011), Báo cáo k t qu th ng kê t n m 2010 17 UBND Vân Tùng (2010), Báo cáo thuy t minh quy ho ch xây d ng Nông thôn m i Vân Tùng giai o n 2011 - 2020 18 UBND Vân Tùng (2014), Báo cáo tình hình phát tri n kinh t - h i Vân Tùng n m 2013 19 UBND Vân Tùng (2014), Báo cáo t ng h p k t qu c p GCNQSD t Vân Tùng n m 2013 20 UBND Vân Tùng (2010), K t qu ki m kê t n m 2010 th ng kê hàng n m 2011,2012,2013 ... nông nghi p c a xã Vân Tùng giai o n 2011 - 2013 theo n v hành 40 B ng 4.10 K t qu c p GCNQSD t c a xã Vân Tùng giai o n 2011 - 2013 43 B ng 4.11 K t qu ánh giá công tác c p GCNQSD... c a xã Vân Tùng 33 4.2.2 S l c v tình hình công tác qu n lý t a bàn xã Vân Tùng 37 4.3 ánh giá tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a xã Vân Tùng giai o n 2011- 2013. .. b dân c xã Vân Tùng 26 ng 4.2 Hi n tr ng ánh giá giao thông xã Vân Tùng 28 ng 4.3 Hi n tr ng ánh giá h th ng kênh xã Vân Tùng 30 ng 4.4 Hi n tr ng s d ng t c a xã Vân Tùng 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay