Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

68 32 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:28

Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - NÔNG V N HU N Tên tài: “ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N S D NG T AI T I PH NG C XUÂN, TH B C K N, T NH B C K N, GIAI O N 2010 - 2013” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khố h c : Chính quy : Qu n t : Qu n Tài nguyên : 2010 - 2014 Thái Nguyên, n m 2014 IH C I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - NÔNG V N HU N Tên tài: “ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N S D NG T AI T I PH NG C XUÂN, TH B C K N, T NH B C K N, GIAI O N 2010 - 2013” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khố h c IH C : Chính quy : Qu n t : Qu n Tài nguyên : 2010 - 2014 Giáo viên h ng d n: ThS Hoàng H u Chi n Khoa Qu n T ài nguyên - Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, n m 2014 Tài n h L N : “ ánh giá công tác Qu n S d ng t t i ph Xuân, th B c K n, t nh B c K n giai o n 2010 - 2013” ng c khoa Qu n Tài L h N ! 2014 S Nông V n Hu n DANH M C CÁC B NG 21 B ng 4.2 Hi n tr ng dân s ph ng c Xuân n m 2010 23 B ng 4.3 Hi n tr ng s d ng t c a ph ng c Xuân giai o n20102013 28 B ng 4.4 Hi n tr ng s d ng t nông nghi p c a ph ng c Xuân giai o n 2010 - 2013 29 B ng 4.5 Hi n tr ng s d ng t phi nông nghi p c a ph ng c Xuân giai o n 2010 - 2013 .32 B ng 4.6 Hi n tr ng s d ng t chuyên dùng ph ng c Xuângiai o n 2010-2013 33 B ng 4.7 B ng bi n ng t t n m 2010 t i n m 2013 34 B ng 4.8 Các v n b n c ban hành t n m 2010 c a ph ng c Xuân 36 B ng 4.9 K t qu thành l p b n t i ph ng c Xuân tính n n m 2013 38 B ng 4.10 Quy ho ch s d ng t ph ng c Xuân 39 B ng 4.11 K t qu giao t chuy n m c ích s d ng t t i ph ng c Xuân t 2010 - 2013 41 B ng 4.12 K t qu cho thuê t a bàn ph ng c Xuân 42 B ng 4.13 Di n tích t thu h i ph ng c Xuân 42 B ng 4.14 K t qu công tác ng ký, C p GCN QSD t i ph ng c Xuân giai o n 2010-2013 45 B ng 4.15: K t qu công tác l p h s a a bàn ph ng c Xuân 45 B ng 4.16 K t qu thu ngân sách t t a bàn ph ng c Xuân 47 B ng 4.17 K t qu th c hi n công tác qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t giai o n 2010 - 2013 50 B ng 4.18 K t qu tra t c a ph ng c Xuân giai o n 2010 - 2013 .50 B ng 4.19 K t qu gi i quy t n th u n i, t cáo, tranh ch p t ph ng c Xuân giai o n 2010 - 2013 52 DAN CP CV- C TT-TC C GCNQSD KT – XH N -CP Q -BTN&MT Q -UBND THCS TT- BTN&MT TTLT TN&MT UBND Chính ph Cơng v n – a Thơng t – T ng c c a - M CL C PH N 1: M U 1.1 t v n 1.2 M c tiêu c a tài 1.3 Yêu c u c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Khái quát v công tác qu n s d ng t 2.1.1 Khái ni m c i m c a t 2.1.2 Các y u t nh h ng n hi u qu s d ng t 2.1.3 Khái ni m qu n qu n nhà n c v t 2.1.4 M c ích, yêu c u nguyên t c qu n nhà n c v t 2.1.4.1 M c ích 2.1.4.2 Yêu c u 2.1.4.3 Nguyên t c qu n nhà n c v t 2.1.5 Các n i dung ch tiêu ánh giá th c tr ng qu n s d ng t 2.1.5.1 Các n i dung qu n Nhà n c v t 2.1.5.2 Các ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng t 2.2 C s khoa h c c a công tác qu n s d ng t 2.2.1 C s pháp 2.2.2 Các v n b n c a a ph ng có liên quan n cơng tác qu n s d ng t 2.3 Công tác qu n s d ng t Vi t Nam Th gi i 10 2.3.1 Công tác qu n s d ng t n c Vi t Nam 10 2.3.1.1 T thành l p ng n Cách m ng tháng tám thành công 10 2.3.1.2 Th i k t n m 8/1945 n n m 1993 11 2.3.1.3 Th i k t 1993 n 13 2.3.2 Công tác qu n t m t s n c th gi i 14 2.3.2.1 Tình hình qu n t Australia 14 2.3.2.2 Tình hình qu n t Pháp 15 PH N 3: I T NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 16 3.1 i t ng ph m vi nghiên c u 16 3.1.1 i t ng nghiên c u 16 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 16 3.2 a i m th i gian ti n hành 16 3.2.1 a i m 16 3.2.2 Th i gian 16 3.3 N i dung nghiên c u 16 3.3.1 ánh giá i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên th c tr ng kinh t h i c a ph ng 16 3.3.2 ánh giá hi n tr ng s d ng t c a ph ng 16 3.3.3 Tình hình qu n theo 13 n i dung qu n nhà n c v t 16 3.3.4 xu t, nh h ng hoàn thi n công tác qu n t s d ng t h p lý, khoa h c 16 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 16 3.4.1 Thu th p s li u 16 3.4.2 Ph ng pháp th ng kê 17 3.4.3 Ph ng pháp li t kê 17 3.4.4 Ph ng pháp t ng h p 17 3.4.5 Ph ng pháp phân tích 17 3.4.6 Ph ng pháp so sánh 17 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 18 4.1 ánh giá khái quát v i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên kinh t - h i c a ph ng c Xuân 18 4.1.1 i u ki n t nhiên 18 4.1.1.1 V trí a 18 4.1.1.2 a hình, a m o 18 4.1.1.3 Khí h u 19 4.1.1.4 M ng l i th y v n 19 4.1.2 Các ngu n tài nguyên 19 4.1.2.1 Tài nguyên t 19 4.1.2.2 Các ngu n tài nguyên khác 20 4.1.2 c i m kinh t - h i 20 4.1.2.1 Tình hình phát tri n chung 20 4.1.2.1.1 i u ki n kinh t 21 4.1.2.1.2 ánh giá chung tình hình s n xu t c a ngành kinh t 22 4.1.3 Th c tr ng phát tri n l nh v c kinh t - h i 23 4.1.3.1 Dân s 23 4.1.3.2 Tình hình i s ng h i 24 4.1.3.3 Giáo d c t o 24 4.1.3.4 Y t 24 4.1.3.5 V n hóa Th d c th thao 25 4.1.4 ánh giá th c tr ng phát tri n c s h t ng 25 4.1.4.1 M ng l i giao thông 25 4.1.4.2 M ng l i i n 25 4.1.4.3 N c sinh ho t 26 4.1.4.4 Thông tin liên l c 26 4.1.5 ánh giá chung v i u ki n t nhiên - kinh t h i c a ph ng c Xuân 26 4.2 Hi n tr ng s d ng t c a ph ng c Xuân 27 4.2.1 t nông nghi p 29 4.2.2 t phi nông nghi p 31 4.2.2.1 t t i ô th 32 4.2.2.2 t chuyên dùng 33 4.2.3 t ch a s d ng 34 4.2.4 Tình hình bi n ng t c a ph ng c Xuân 34 4.2.5 ánh giá chung v hi u qu s d ng t a bàn ph ng 35 4.3 Tình hình qu n t theo 13 n i d ng qu n nhà n c v t 36 4.3.1 Ban hành v n b n quy ph m pháp lu t v qu n s d ng t t ch c th c hi n v n b n ó 36 4.3.2 Xác nh a gi i hành chính, l p qu n h s a gi i hành chính, l p b n hành 36 4.3.3 Kh o sát, o c, ánh giá, phân h ng t, l p b n a chính, b n hi n tr ng s d ng t b n quy ho ch s d ng t 37 4.3.4 Qu n quy ho ch, k ho ch s d ng t 38 4.3.5 Qu n vi c giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t 41 ng ký quy n s d ng t, l p qu n h s a chính, c p 4.3.6 gi y ch ng nh n quy n s d ng t 43 4.3.7 Th ng kê, ki m kê t 46 4.3.8 Qu n tài v t 47 4.3.9 Qu n phát tri n th tr ng quy n s d ng t th tr ng b t ng s n 48 4.3.10 Qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t 49 4.3.11 Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v t x vi ph m vi c qu n s d ng t 50 4.3.12 Gi i quy t tranh ch p v t ai, gi i quy t u n i, t cáo vi ph m vi c qu n s d ng t 51 4.3.13 Qu n ho t ng d ch v công v t 53 4.4 xu t, nh h ng hồn thi n cơng tác qu n t s d ng t h p lý, khoa h c 53 4.4.1 xu t nh h ng (gi i pháp) hồn thi n cơng tác qu n Nhà n cv t 53 4.4.1.1 Công tác qu n quy ho ch k ho ch s d ng t 53 4.4.1.2 C ng c h th ng t ch c, nâng cao trình chun mơn cho cán b a 54 4.4.1.3 T ng c ng th c hi n n i dung qu n nhà n c v t 54 4.4.1.4 Chuy n i ru ng t, kh c ph c tình tr ng phân tán, manh mún 55 4.4.2 nh h ng s d ng t h p lý, khoa h c 55 PH N 5: K T LU N NGH 56 5.1 K t lu n 56 5.2 ngh 57 TÀI LI U THAM KH O 58 PH N M U 1.1 tv n t tài nguyên qu c gia vô quý giá Trong s n xu t t t li u s n xu t c bi t khơng có thay th c Trong i s ng h i t thành ph n quan tr ng hang u c a môi tr ng s ng, a bàn phân b khu dân c , xây d ng c s kinh t - v n hóa, h i, an ninh qu c phòng t tài nguyên có h n v s l ng, có v trí c nh khơng gian, khơng th thay th ho c di d i c theo ý mu n ch quan c a ng i t ch h u h n i u quan tr ng nh t ng i s d ng ngu n l c cho khoa h c, h p mang l i hi u qu t t nh t ph c v cho ng i, nh ng v n ph i b o v c môi tr ng t nhiên, sinh thái, i u ó u m c ích yêu c u c n quan tâm c a m i qu c gia, dân t c th gi i Hi n n c ta ang b c vào công cu c i m i, dân s t ng nhanh, kèm theo ó s phát tri n c a ngành kinh t , c bi t khu v c kinh t công nghi p d ch v th ng m i Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t nhu c u s d ng t ngày t ng, nh ng v n ó làm n y sinh r t nhi u mâu thu n v n qu n s d ng t Các mâu thu n có chi u h ng gia t ng làm nh h ng không nh t i i s ng h i Bên c nh ó, vi c lãng phí s d ng b t c p qu n t diên h u kh p a ph ng hi n ây c ng m t nh ng tr ng i l n phát tri n kinh t - h i M c khác, vi c s d ng t nh h ng n n ng su t ch t l ng tr ng, v t ni Vì v y c n có ph ng án s d ng t úng m c ích nh m mang l i hi u qu kinh t cho t ng ngành, t ng vùng, phù h p v i nh h ng phát tri n kinh t h i c a t ng a ph ng N u s d ng t khơng có khoa h c, khơng theo quy ho ch, k ho ch s làm cho t b c n c i b c màu d n n nh ng tác h i x u i v i i s ng kinh t h i s d ng t ngày h p lý, phát huy h t ti m n ng s n xu t vi c ánh giá tình hình qu n s d ng t r t c n thi t, nh m tìm nh ng h n 45 giai o n t n m 2010 n n m 2013 ph ng ã cho 654 h gia ình ng ký s d ng t v i t ng di n tích c ng ký 646,1 B ng 4.14 K t qu công tác ng ký, C p GCN QSD t i ph ng c Xuân giai o n 2010-2013 Công tác ng ký QSD Công tác c p GCNQSD S Di n tích N m S h Di n tích GCNQSD cc p ng ký (ha) cc p (ha) 2010 187 183,86 94 78,55 2011 165 165,34 102 70,23 2012 157 154,35 116 68,42 2013 145 142,55 135 56,35 654 T ng 646,1 447 273,55 c Xuân) (Ngu n: UBND ph ng Công tác l p qu n h s a chính: Th c hi n t t cơng tác h s a nh m m b o cho vi c qu n t n t ng ch s d ng, n t ng th a t c, c p nh t k p th i nhanh chóng nh ng thay i v di n tích, ch s d ng t, ranh gi i… Trên toàn a bàn ph ng c Xuân hi n ã thành l p c 22 s lo i 73 t b n a Trong ó có 10 s M c kê, s a chính, s theo dõi bi n ng t ai, s c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t K t qu c th hi n qua b ng 4.17: B ng 4.15: K t qu công tác l p h s a a bàn ph ng c Xuân S c p S theo dõi N m S a S m c kê GCNQSD bi n ng 2010 1 2011 1 2012 2013 T ng 1 10 (Ngu n:UBND ph ng 1 1 c Xuân) 46 C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ch ng th pháp cao nh t xác l p m i quan h gi a Nhà n c ch s d ng t Gi y ch ng nh n quy n s d ng t b ng ch ng ch ng minh r ng ng i s d ng t c Nhà n c b o v quy n s d ng t h p pháp có ng i xâm ph m ho c tranh ch p[13] Do ó, ch s d ng t yên tâm u t vào s n xu t khai thác có hi u qu nh t m nh t c giao, ng th i c ng c n c bu c ng i s d ng t th c hi n nghiêm ch nh ngh a v c a mình, s d ng m nh t ó ph i tuân th theo úng pháp lu t c bi t, t b ph n “M t c a” - b ph n ti p nh n tr k t qu c xây d ng i vào ho t ng r ng rãi t i c quan hành nhà n c a ph ng cơng tác qu n nhà n c v t ã có nhi u bi n chuy n m i Do v y, ti n c p GCNQSD c y nhanh h n nh ng n m g n ây Trong giai o n t n m 2010 n n m 2013 ph ng ã t ch c c p GCNQSD cho 345 h gia ình v i t ng di n tích 203,32 ha, chi m 37,02% di n tích t nhiên Nhìn chung th i gian qua, ph ng ã th c hi n t t công tác ng ký c p gi y ch ng nh n cho ng i s d ng t.Tuy nhiên bên c nh ó v n m t s h ch a ng ký t nguyên nhân y u t nh t ch a có ngu n g c rõ ràng, th t l c gi y t liên quan, tranh ch p, u n i v quy n l i c a nhân dân gây khó kh n cho vi c ng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t …m t s ng i dân ch a ý th c c s quan c a vi c ng ký t 4.3.7 Th ng kê, ki m kê t Th ng kê, ki m kê t nh m ánh giá hi n tr ng s d ng t ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t; làm c n c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t k ti p theo[4] K t qu th ng kê, ki m kê cung c p nh ng s c b n v tài nguyên t ph c v cho vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - h i 05 n m hàng n m c a a ph ng, t ó có c s cho vi c xu t vi c i u ch nh sách, pháp lu t, quy ho ch v t Công b s li u v t niên giám th ng kê qu c gia; ph c v nhu c u s d ng d li u v t cho qu n 47 nhà n c, ho t ng kinh t - h i, qu c phòng, an ninh, nghiên c u khoa h c…và nhu c u khác c a c ng ng Nhìn chung công tác th ng kê, ki m kê t a bàn ph ng c Xuân c ti n hành hàng n m theo úng quy nh c a pháp lu t K t qu ki m kê t n m 2011 n ã th c, s li u, tài li u b n ã c nghi m thu, nhìn chung ch t l ng công tác ki m kê, th ng kê v t ã c cao d n, tình tr ng b n , s li u v t không kh p gi a n m t ng b c c h n ch 4.3.8 Qu n tài v t B ng 4.16 K t qu thu ngân sách t t a bàn ph ng c Xuân n v tính: ng Lo i thu Thu phí tr c b nhà Thu thu nhà t t Thu ti n chuy n QSD T ng t t Thu ti n s d ng Ti n thuê N m 2010 t N m 2013 27.228.739 24.237.868 15.020.291 19.853.541 666.282.861 737.062.735 8.262.753 28.953.081 10.133.306 17.123.679 718.674.212 827.230.904 (Ngu n: Phòng Tài - K ho ch th B c K n) t t li u s n xu t c bi t, v a t li u lao ng, v a i t ng lao ng; t s n ph m c a t nhiên u tiên, t không ph i hàng hố, song q trình phát tri n c a h i, ng i ã xác l p quy n s h u t t tr thành hàng hoá - m t th hàng hoá c bi t; t c ng c mua bán, chuy n i, chuy n nh ng, th a k … i u ã di n nhi u n c d i m i hình th c Th c t Vi t Nam, th tr ng t c bi t sôi ng k t Nhà n c ta có ch tr ng xóa b c ch quan liêu, bao c p, chuy n sang c ch th tr ng, c ch c a n n s n xu t hàng hóa Chúng ta khơng th t n t i hình th c Nhà n c giao t không thu ti n, t o nên s b t bình ng gi a nh ng ng i c Nhà n c giao t t t y u s d n n vi c s d ng t lãng phí, hi u qu Trong ó t có liên 48 quan n hàng tri u h nông dân, liên quan n ho t ng c a m i t ch c, h gia ình cá nhân Do ó Lu t t n m 1993 ã ghi nh n “ t có giá ” Lu t t n m 2003 th a nh n giá t c hình thành Nhà n c qui nh theo h ng sát v i giá th tr ng[3] ây m t qui nh quan tr ng, th hi n s có m t c a quan h t c ch th tr ng Hay nói cách khác, Nhà n c ã t o i u ki n thu n l i t tham gia vào n n kinh t s n xu t hàng hoá, tham gia th tr ng b t ng s n Do v y giá t ph thu c vào r t nhi u y u t (kinh t , h i, i u ki n t nhiên, pháp lu t…) Ngu n thu ngân sách c a ph ng nh ng n m qua t ng khá, ó có óng góp r t l n t ngu n thu l nh v c t ây ngu n tài r t quan tr ng, ch y u ph ng u t phát tri n c s h t ng, ph c v phát tri n kinh t h i Qua b ng 4.16, cho th y k t qu thu ngân sách t t n m 2010 h n 718 tri u ng n m 2013 thu h n 827 tri u ng Trong kho n thu thu ti n s d ng t chi m t l cao, th p nh t kho n thu ti n chuy n quy n s d ng t 4.3.9 Qu n phát tri n th tr ng quy n s d ng t th tr ng b t ng s n ây m t nh ng n i dung m i c a Lu t t n m 2003 Th tr ng quy n s d ng t m t b ph n quan tr ng c a th tr ng b t ng s n n i di n ho t ng mua bán hàng hoá nhà t c ng nh d ch v g n li n v i hàng hóa ó Th tr ng quy n s d ng t ang ngày m t tr thành m t b ph n không th thi u c a h th ng th tr ng n n kinh t qu c dân Chính th mà vi c xây d ng qu n th tr ng nhà t m t v n c p thi t th i gian t i Trong th i gian qua v i mong mu n xây d ng qu n th tr ng quy n s d ng t th tr ng b t ng s n, ng Chính ph ã n l c h t s c xây d ng qui nh m i Lu t t n m 2003: - Th nh t vi c quy nh thêm quy n b o lãnh, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t cho ng i s d ng t ã làm t ng thêm hình th c trao i, mua bán v i lo i hàng hoá này, m nhi u c h i s d ng hi u qu ngu n l c quý giá 49 hàng hoá t có th tham gia - Th hai quy nh i u ki n vào th tr ng ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t, t không b tranh ch p, không b kê biên thi hành án c s cho Nhà n c qu n c th tr ng nhà t, ch ng vi c mua bán trái phép M c ích cu i ti n t i xây d ng m t th tr ng nhà t lành m nh công khai phát huy t i a hi u qu c a t Trong nh ng n m qua, n n kinh t ph ng c Xuân ã có nh ng b c t ng tr ng k , c c u kinh t chuy n d ch theo h ng tích c c phù h p v i tính ch t c a n n kinh t th tr ng, q trình th hố di n nhanh chóng, nhu c u xây d ng d n n nhu c u chuy n nh ng, th ch p, góp v n làm n t ng nhanh Vì v y, th i gian qua ph ng ang g p rút th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t tồn ph ng ây c s u tiên phát tri n th tr ng s d ng t lành m nh úng pháp lu t phù h p v i nhu c u th c t coi ây m t nh ng nhi m v tr ng tâm l nh v c t c a ph ng, t o ti n cho vi c qu n Nhà n c v t i vào n n p, úng quy nh c a pháp lu t 4.3.10 Qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t Th c hi n qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t vi c xem xét, ánh giá ng i s d ng t ã thi hành úng pháp lu t t ã ban hành hay ch a Mu n th c hi n c i u c quan qu n t c p huy n n c p xã, ph ng ph i có nh ng bi n pháp tích c c, nh tuyên truy n, ph bi n r ng rãi pháp lu t v t cho ng i dân hi u, ph i ch n ch nh l l i, tác phong làm vi c c a cán b a chính, th c hi n c i cách hành tránh nh ng nhi u, gây phi n hà n nhân dân, mà ph i gi i thích, h ng d n m t cách rõ ràng cho ng i n ng ký t Có nh v y m i làm cho ng i dân tin, hi u th c hi n úng ch c trách c a mình, ó c ng i u ki n c quan chuyên môn th c hi n t t công tác qu n giám sát c a h n ch tr ng h p sai ph m th i gian qua, ph ng c Xuân c ng ã tr ng t i công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t t ai, t ch c h ng d n cho cán b a ph ng, th c hi n 50 úng pháp lu t t m i ban hành ã có nh ng b c ti n tri n ghi nh n Qua s li u th ng kê bên d i b ng 4.17 cho th y vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t qua n m có xu h ng gi m d n, nh ng v n ch a t t s l ng sai ph m t ng i nhi u v i 19 tr ng h p sai ph m tính t n m 2010 v i di n tích sai ph m 0,32 B ng 4.17 K t qu th c hi n công tác qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t giai o n 2010 - 2013 S l n th c hi n vi c kh o sát S tr ng h p Di n tích sai N m tình hình s sai ph m ph m(ha) d ng t 2010 0,15 2011 0,08 2012 0,06 2013 0,03 T ng 19 0,32 (Ngu n: UBND ph ng c Xuân) 4.3.11 Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v t x vi ph m vi c qu n s d ng t B ng 4.18 K t qu tra t c a ph ng c Xuân giai o n 2010 - 2013 c ki m S v S v vi ph m S v ã x tra N m S Di n S S Di n Di n tích l ng tích l ng l ng tích (ha) (v ) (ha) (v ) (v ) (ha) 2010 15 6,798 27 5,658 3,534 2011 13 5,674 21 3,564 2,457 2012 17 4,622 13 2,723 2,356 2013 23 6,253 1,466 1,467 T ng 78 23,347 68 13,411 21 10,114 (Ngu n: Phòng Thanh tra th B c K n) 51 Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v t m t nhi m v th ng xuyên c a cán b c a ngành a ây bi n pháp thúc y trình th c hi n nghiêm ch nh lu t t ai, phát huy m t tích c c, tìm nh ng h n ch không phù h p v i quy nh b sung s a i sách pháp lu t t Công tác tra, ki m tra vi c ch p hành ch , quy nh v qu n s d ng t c th c hi n nh k a bàn ph ng, góp ph n t o i u ki n thu n l i t ng c ng công tác qu n t H ng n m, UBND ph ng có k ho ch tra, ki m tra v l nh v c u t xây d ng c b n, qu n s d ng t a bàn ph ng, k t qu qua n m ã ki m tra 78 v phát hi n 68 v vi ph m vi c qu n s d ng t ai, k t qu th hi n qua b ng 4.18 Nhìn chung cơng tác tra, ki m tra t c a ph ng c th c hi n t ng i y , x k p th i nh ng sai ph m nên ý th c c a ng i s d ng t ngày c n ng cao, tình tr ng vi ph m pháp lu t v t gi m i rõ r t 4.3.12 Gi i quy t tranh ch p v t ai, gi i quy t u n i, t cáo vi ph m vi c qu n s d ng t ây m t n i dung không ph n quan tr ng trog công tác qu n nhà n c v t c ng n i dung không ph n ph c t p vi c gi i quy t tranh ch p t nhi u hình th c mâu thu n, xung t x y trình s d ng t, tranh ch p phân chia gia ình,… Vì v y gi i quy t t ph i d a c s lu t v n b n pháp lu t mà nhà n c ban hành xác nh quy n s d ng ó thu c v ai, ng th i truy c u trách nhi m pháp i v i ng i có hành vi v ph m pháp lu t t Nh ng c n c pháp công tác gi i quy t tranh ch p v t ai, gi i quy t u n i, t cáo: Lu t t 2003 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a ph v vi c thi hành lu t t x ph t vi ph m hành l nh v c t Ngh nh s 67/N -CP ngày 7/8/199 c a ph v vi c quy nh chi ti t thi hành lu t u n i t cáo 52 C n c thi u i u 136 lu t t n m 2003, vi c gi i quy t tranh ch p t s c hòa gi i t i UBND xã, n u m t bên ho c bên n s không nh t trí s chuy n lên UBND c p gi i quy t Trong giai o n t n m 2010 n 2013, b n a ph ng ã ti p nh n 37 n u n i, t cáo tranh ch p l nh v c t ai, ó: ã gi i quy t d t i m 27 v , s v chuy n lên c p gi i quy t 07 v , t n ng ang ti p t c gi i quy t v Tình hình u n i, t cáo tranh ch p t qua b ng 4.19 cho ta th y n m 2013 gi m so v i n m 2010 UBND ph ng ã ch o cán b ban, ngành liên quan t p trung gi i quy t d t i m nh m h n ch n th v t c p, n nh tr t t h i a bàn ph c v i h i ng c p B ng 4.19 K t qu gi i quy t n th u n i, t cáo, tranh ch p t ph ng c Xuân giai o n 2010 - 2013 S n tranh S n ã gi i n S N m ch p, u n i, chuy n lên quy t t n ng t cáo UBND th 2010 22 15 2013 15 12 C ng 37 27 c Xuân) (Ngu n: UBND ph ng Nh n xét chung: Nhìn chung cơng tác qu n t c a ph ng t n m 2010 n ã c b n hoàn thi n, ã bám sát n i dung qu n nhà n c v t c a Lu t t n m 1993, vi c qu n s d ng t có hi u qu h n Song nh ng t n t i c a l ch s nh ng n m tr c ây l i r t nhi u, nên ch a gi i quy t m t cách tri t Vi c i c a Lu t t n m 2003 có m t s thay i so v i Lu t t n m 1993 nhi u lúng túng vi c áp d ng - Công tác tuyên truy n sách t ch a c sâu r ng nhân dân - Vi c c p nh t theo dõi thông tin s li u, ch nh bi n ng ch a c k p th i, nhanh chóng th ng xun - Cơng tác ki m kê công tác quy ho ch s d ng t a bàn huy n tri n khai nh ng ti n hành ch m so v i yêu c u, ch a 53 c xác, ch tiêu, ph ng pháp th ng kê khơng ng nh t ó s li u th ng kê có s sai khác qua n m Nghi p v c a cán b a h n ch , l i m nhi m s l ng công vi c nhi u nên c ng gây nhi u khó kh n - Các v n b n pháp lu t có nhi u thay i ch a n m b t k p th i nên gi i quy t n th u n i t cáo không k p th i, x hành vi vi ph m pháp lu t t ch a nghiêm d n n c tình vi ph m 4.3.13 Qu n ho t ng d ch v công v t Vi c th c hi n ng ký s dung t, ang ký bi n ng v t th c hi n th t c hành v qu n lý, s d ng t theo k p di n bi n s dung t th c t Hi n t ng tùy ti n chuy n m c ích s d ng t, chuy n quy n s d ng t v n di n nh ng n m tr c ây Tình hình ã có nh ng chuy n bi n tích c c th i gian g n ây ph ng th c hi n tri n khai c ch “ m t c a”, n gi n thue t c hành m c thu chuy n quy n s d ng t n gi n h p h n Nhìn chung t c a ph ng ã s d ng ngày có hi u qu h n, laoij t c phân b cho m c ích, d i s tác ng c a ng i ã phát huy c ti m n ng c a mình, c c u s d ng t c phân b m t cách h p h n, di n tích t c dành cho phát tri n th ng m i, d ch v , v n hóa h i ã c quan tâm u t t ng b c em l i hi u qu Di n tích t i núi tr ng ã c che ph v i s giúp c a d án ngồi n c nh : Ch ng trình PAM 327, Q 147… Di n tích t nơng nghi p qua n m có gi m thu h i GPMB xây d ng cho cơng trình cơng c ng phúc l i 4.4 xu t, nh h ng hồn thi n cơng tác qu n t s d ng t h p lý, khoa h c 4.4.1 xu t nh h ng (gi i pháp) hồn thi n cơng tác qu n Nhà n cv t 4.4.1.1 Công tác qu n quy ho ch k ho ch s d ng t - Ti n hành i u ch nh b sung quy ho ch t Tri n khai l p quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t, l p k ho ch s d ng t hàng n m 54 a theo l i to qu c gia - Tri n khai o c b n l ph s a chính, t o c s cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph c v qu n nhà n c - L p quy ho ch k ho ch s d ng t hàng n m n m c n c th c hi n bám sát theo nhu c u s d ng t mang tính kh thi cao, d ốn kh n ng phát sinh tránh cho k ho ch n m thi u n m th a 4.4.1.2 C ng c h th ng t ch c, nâng cao trình chun mơn cho cán b a M l p t p hu n nghi p v chuyên môn cho cán b a chính, nh m nâng cao trình nghi p v làm t t công tác tham m u, ng th i m i lãnh o ch ch t tham gia bi t rõ trách nhi m c a i v i vi c qu n s d ng t c a a ph ng 4.4.1.3 T ng c ng th c hi n n i dung qu n nhà n c v t - Vi c ban hành v n b n pháp lu t v qu n lý, s d ng t t ch c th c hi n v n b n c n rõ ràng h n Các v n b n pháp lu t c n ph i k p th i, mang tính khoa h c, tránh ch ng chéo C n t ch c l p t p hu n v th c hi n v n b n m t cách th ng xuyên h n cho cán b chuyên môn Ph bi n r ng rãi cho nhân dân v Lu t t b ng ph ng ti n truy n thông nh báo, ài… - Qu n t không ch trách nhi m c a m t c quan, t ch c riêng c mà c n có s h p tác c a nhi u ban, ngành ch c n ng c n thi t ph i có s h p tác c a ban, ngành ch c n ng nhân dân vi c qu n s d ng t có hi u qu nh t - Giao t, cho thuê t thu h i t c n c th c hi n nhanh chóng theo úng pháp lu t, có nh ng sách khuy n khích cho ng i s d ng t yên tâm s d ng - Công tác ng ký t ai, l p qu n h s a chính, qu n h p ng s d ng t, th ng kê, ki m kê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph i th c hi n theo quy t nh m i (Thông t 29/2004/BTNMT ngày 01 tháng 01 n m 2004 c a B Tài nguyên Môi tr ng) Th c hi n theo nguyên t c c ch “m t c a” Th t c hành khơng r m rà, khơng gây khó kh n cho ng i s d ng 55 4.4.1.4 Chuy n i ru ng t, kh c ph c tình tr ng phân tán, manh mún - Chuy n i ru ng t cho phù h p t ng lo i gi ng tr ng, phù h p v i t ng lo i t - Các khu v c c qui ho ch ph c v cho m c ích cơng c ng, khu cơng nghi p c n ph i ti n hành chuy n i t p trung không nên phân tán nh l , làm hi u qu 4.4.2 nh h ng s d ng t h p lý, khoa h c - Phát huy l i th v v trí, giao thơng ngu n nguyên li u v t li u xây d ng, th i gian c n phát tri n m nh ngành công nghi p làm b c t phá phát tri n kinh t -xã h i, góp ph n th c hi n th ng l i cơng cu c cơng nghi p hố, hi n i hố Vì v y ph i b trí t cho phát tri n công nghi p, ti u th cơng nghi p nói chung t phát tri n c m công nghi p c a huy n nói riêng - Qu t nơng nghi p b h n ch , nh t t tr ng lúa ó ph i tri t ti t ki m s d ng t nông nghi p Ph i y m nh vi c chuy n d ch c c u tr ng v t nuôi, thâm canh t ng v t nông nghi p hi n có, ng th i ph i khai hoang, m r ng di n tích t nơng nghi p i núi ch a s d ng Ph i tr ng vi c m r ng di n tích i v i ch ng xói mòn r a trơi - Khai thác có hi u qu vùng i núi ph c v phát tri n r ng t o c nh quan môi tr ng cho du l ch phát tri n H ng phát tri n r ng khoanh nuôi, b o v i ôi v i tr ng r ng Phát tri n nông lâm k t h p v i mơ hình v n i - C s , k t c u h t ng c n u tiên i tr c m t b c t o i u ki n cho ngành, l nh v c phát tri n, ó c n u tiên t cho phát tri n giao thông, th y l i - T ng b c b trí t cho s nghi p giáo d c- t o, th d c, th thao, y t , v n hố-thơng tin c s ti t ki m có hi u qu b ng cách huy ng ngu n v n ut 56 PH N K T LU N NGH 5.1 K t lu n Qua ánh giá tình hình qu n s d ng t a bàn ph ng c Xuân, em i n m t s k t lu n sau: - Tình hình s d ng t: Theo k t qu i u tra hi n tr ng s d ng t, ph ng c Xuân có t ng di n tích t nhiên 549,19 ó t nơng nghi p chi m ch y u Nhình chung qu t c a ph ng n nh khơng có s thay i nhi u, t c s d ng h p lý, ch t l ng t t t, t l s d ng t t m c cao - Tình hình qu n t theo 13 n i dung qu n nhà n c v t ai: Vi c ban hành v n b n pháp lu t v qu n lý, s d ng t t ch c th c hi n huy n ã có nhi u c g ng, giai o n 2010-2013 ph ng ã ban hành t t c 59 v n b n lo i Công tác kh o sát, o c, ánh giá, phân h ng t; L p b n a chính, b n hi n tr ng s d ng t b n quy ho ch s d ng t: ã th c hi n xong công tác l p b n a v i 73 t t l 1:500, b n hi n tr ng s d ng t n m 2012 v i 01 t t l 1:5000 b n quy ho ch s d ng t n n m 2020 v i 01 t t l 1:5000 Công tác giao t, chuy n m c ích s d ng t cho t ch c, cá nhân, h gia ình s d ng t th c hi u qu , theo úng quy nh, v i 247 tr ng h p xin giao chuy n m c ích s d ng, cho thuê 34 t tr ng h p v i t ng di n tích 1,04ha K t h p v i phòng Tài nguyên Môi tr ng t ch c ng ký cho 654 h c p GCNQSD cho 447 h Công tác th ng kê, ki m kê c th c hi n k p th i úng quy nh c a pháp lu t Công tác qu n tài v t c th c hi n ch t ch , theo úng nguyên t c qu n tài c a Nhà n c Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành ch v qu n lý, s d ng t 78 v , 68 v vi ph m, 21 v c x 57 Công tác qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t, th c hi n v kh o sát, v i 19 tr ng h p vi ph m Công tác gi i quy t tranh ch p v t ai, t ng c ng 37 v , ó 27 v c gi i quy t, v t n ng, v chuy n lên UBND th Các ho t ng d ch v công v t a bàn ã c tri n khai th c hi n, b c u áp ng nhu c u v d ch v công liên quan n t c a ng i dân 5.2 ngh Trong trình nghiên c u tình hình qu n s d ng t a bàn ph ng c Xuân, b n thân em xin phép c có m t s ngh nh sau: y m nh c i cách hành n gi n hoá, gi m b t th t c, th c hi n công khai minh b ch th t c v t nh th t c giao, cho thuê t, c p Gi y CNQSD t T ng c ng công tác ph bi n Lu t t v n b n quy ph m pháp lu t v t sâu r ng nhân dân ph ng ti n truy n thông nh báo, ài… Qu n h s a chính, c p nh t thơng tin s li u y , bi n ng t k p th i Cán b a c n c quan tâm b i d ng v trình , nghi p v chun mơn ut y trang thi t b k thu t c n thi t ph c v cho công tác chuyên môn Kiên quy t x vi ph m, thi u trách nhi m vi c qu n lý, s d ng t 58 TÀI LI U THAM KH O Hi n pháp Vi t Nam 1992 (2005), NXB Chính tr qu c gia, Hà N i H th ng v n b n pháp lu t v t ai, nhà , NXB th ng kê Hà N i, n m 2000 Lu t t 2003, NXB Chính tr qu c gia, Hà N i Nguy n Th L i (2013), Bài gi ng ng ký th ng kê t ai, Tr ng H Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Kh c Thái S n(n m 2013), Bài gi ng Qu n nhà n c v t ai, Tr ng H Nông Lâm Thái Nguyên Thông t s 28/2004/TT-BTNMT v vi c h ng d n th ng kê, t xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, B Tài nguyên Môi tr ng ban hành ngày 01 tháng 11 n m 2004; Thông t s 29/2004/TT-BTNMT v vi c h ng d n l p, ch nh h s a chính, B Tài ngun Mơi tr ng ban hành ngày 01/11/2004; Thông t s 30/2004/TT-BTNMT v vi c h ng d n l p, i u ch nh th m nh quy ho ch, k ho ch s d ng t, B Tài nguyên Môi tr ng ban hành ngày 01 tháng 11 n m 2004; Thông t s 114/2004/TT-BTNMT v vi c h ng d n th c hi n Ngh nh 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v ph ng pháp xác nh giá t khung giá lo i t, B Tài ban hành ngày 26/11/2004 10.Thông t s 116/2004/TT-BTNMT h ng d n th c hi n Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i th ng, h tr tái nh c nhà n c, thu h i t, B Tài ban hành ngày 07/12/2004; 11.Thơng t s 117/2004/TT-BTNMT v vi c h ng d n th c hi n Ngh nh 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 n m 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t, B Tài ban hành ngày 07/12/2004; 12.Thông t s 01/2005/TT-BTNMT v vi c h ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 59 t ai, B Tài n m 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t nguyên Môi tr ng ban hành ngày 13/4/2005; 13.Thông t s 06/2007/TT-BTNMT v vi c h ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i th ng, h tr , tái nh c Nhà n c thu h i t gi i quy t u n i v t ai, B Tài nguyên Môi tr ng ban hành ngày 15/6/2007; 14.Thông t liên t ch s 14/2008/TTLT/BTC- BTNMT v h ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i th ng, h tr , tái nh c Nhà n c thu h i t gi i quy t u n i v t ai, B Tài chính, B Tài ngun Mơi tr ng ban hành ngày 31/01/2008 15.Thông t s 17/2009/TT-BTNMT quy nh v Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà tài s n khác g n li n v i t, B Tài nguyên Môi tr ng ban hành ngày 21/10/2009 16.UBND ph ng c Xuân (2012), Báo cáo thuy t minh t ng h p”Quy ho ch s d ng t n n m 2020, k ho ch s d ng tk u 2011-2015 ph ng c Xuân, th B c K n, t nh B c K n” 17.UBND ph ng c Xuân(2010-2013), Báo cáo tình hình th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - h i, an ninh – qu c phòng; 18.V Th Quý(2013), Bài gi ng Quy ho ch s d ng t, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên ... ÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ S D NG T AI T I PH NG C XUÂN, TH XÃ B C K N, T NH B C K N, GIAI O N 2010 - 2013 KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khố h c IH C : Chính quy : Qu n lý t... 4.17 K t qu th c hi n công tác qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng i s d ng t giai o n 2010 - 2013 50 B ng 4.18 K t qu tra t c a ph ng c Xuân giai o n 2010 - 2013 .50... c ti p c a Th y giáo ThS Hoàng H u Chi n em ti n hành nghiên c u th c hi n tài:“ ánh giá công tác Qu n lý S d ng t t i ph ng c Xuân, th xã B c K n, t nh B c K n giai o n 2010 - 2013 1.2 M c tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay