Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

73 20 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:26

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM V TH QU NH Tên tài: NGHIÊN C U C I M D CH T B NH DO U TRÙNG CYSTICERCUS TENUICOLLIS GÂY RA L N NUÔI T I TH SƠNG CƠNG, T NH THÁI NGUN KHỐ LU N T T NGHI P H t o : H quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni Thú y Khố h c : 2010 – 2014 Thái Nguyên, n m 2014 IH C I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM V TH QU NH Tên tài: NGHIÊN C U C I M D CH T B NH DO U TRÙNG CYSTICERCUS TENUICOLLIS GÂY RA L N NUÔI T I TH SƠNG CƠNG, T NH THÁI NGUN KHỐ LU N T T NGHI P H t o : H quy L p : 42 - Thú y Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni Thú y Khố h c : 2010 – 2014 Gi ng viên h IH C ng d n: GS.TS Nguy n Th Kim Lan Gi ng viên Khoa CNTY – HNL Thái Nguyên Thái Nguyên, n m 2014 L IC M Sau trình h c t p t i tr N ng th c t p t t nghi p t i c s , n em ã hồn thành b n khóa lu n t t nghi p Qua ây em xin bày t lòng bi t n chân thành sâu s c t i Ban giám hi u Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m Khoa Ch n Nuôi Thú y, th y cô giáo khoa ã t n tình dìu d t, giúp su t th i gian h c t p t i tr em ng V i lòng bi t n chân thành, em g i l i c m n sâu s c t i cô giáo GS TS Nguy n Th Kim Lan, Th.S.NCS Nguy n Thu Trang ã ch b o, h ng d n giúp em hồn thành b n khóa lu n t t nghi p Em xin g i l i c m n t i ban lãnh o, cán b k thu t anh, ch t i Tr m thú y Th Sông Công ã t o i u ki n giúp em trình th c t p t i c s Xin g i l i c m n t i gia ình, b n bè ng i thân ã ng viên, c v em trình h c t p nghiên c u khoa h c Em xin chúc th y giáo, cô giáo luôn m nh kh e, h nh phúc thành t cu c s ng, có nhi u thành cơng gi ng d y nghiên c u khoa h c Trong q trình vi t khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót Em kính mong s giúp , óng góp ý ki n c a th y khóa lu n c a em c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, tháng12 n m 2014 Sinh viên V Th Qu nh L I NĨI hồn thành ch ph ng trình U t o Nhà tr ng, th c hi n ng châm h c i ôi v i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n s n xu t, th c t p t t nghi p giai o n cu i toàn b ch c a t t c tr ng i h c nói chung tr ng ng trình h c t p i h c Nông lâm Thái Nguyên nói riêng Giai o n th c t p chi m m t v trí h t s c quan tr ng v i m i sinh viên tr c tr ng ây kho ng th i gian c ng c h th ng hóa tồn b ki n th c ã h c, làm quen v i th c ti n s n xu t, t c ph i sinh viên ng th i giúp sinh viên ó nâng cao trình chun mơn, n m ng th c t ch c ti n hành công vi c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t, t o cho sinh viên có tác phong làm vi c úng n, sáng t o, b có chun mơn, áp ng s nghi p phát tri n tN tr h ng c cs i h c Nông Lâm Thái Nguyên ng ý c a khoa Ch n nuôi c s nh t trí c a giáo ng d n s ti p nh n c a c s , em ã ti n hành th c hi n "Nghiên c u i cán c yêu c u th c ti n, góp ph n x ng vào Xu t phát t quan i m Thú y, tr ng tr thành m t ng tài : c i m d ch t b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây l n nuôi t i th Sông Công, t nh Thái Nguyên" Do th i gian th c t p có h n, ki n th c chun mơn nhi u h n ch nên b n khóa lu n t t nghi p không tránh kh i nh ng h n ch thi u sót Em r t mong nh n b n bè, ng nghi p cs b n khóa lu n óng góp ý ki n c a th y giáo, c a c hồn thi n h n Em xin chân thành c m n! DANH M C CÁC T cs: C ng s KCTG: Ký ch trung gian Nxb: Nhà xu t b n TT: Th t STT: S th t VI T T T DANH M C CÁC B NG Trang B ng 4.1 T l c nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis ng 37 B ng 4.2 T l c nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis ng l n theo tu i 40 B ng 4.3 T l c nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis ng l n theo tính bi t 41 B ng 4.4 T l c nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis ng l n theo tháng 43 B ng 4.5 Thành ph n s phân b lồi sán dây ký sinh chó nuôi t i thành ph Thái Nguyên 45 B ng 4.6 T l c B ng 4.7 T ng nhi m sán dây chó 46 ng quan gi a t l nhi m sán dây Taenia hydatigena t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis chó l n 48 B ng 4.8 T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh kh i l ng c a u trùng Cysticercus tenuicollis 50 B ng 4.9 Tri u ch ng lâm sàng ch y u c a l n b b nh Cysticercus tenuicollis 51 B ng 4.10 B nh tích i th khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh 52 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Bi u a ph t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n t i ng 37 Hình 4.2 Bi u t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n theo tu i 40 Hình 4.3 Bi u t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n theo tính bi t 42 Hình 4.4 Bi u Hình 4.5 Bi u nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n theo tháng 43 t l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó t i a ph ng 47 ng quan gi a t l nhi m sán dây Taenia Hình 4.6 th v tính t hydatigena chó t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n 48 M CL C Trang PH N M 1.1 tv n U 1.2 M c ích c a tài 1.3 Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a tài 1.3.1 Ý ngh a khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a tài 2.1.1 c i m c a u trùng Cysticercus tenuicollis 2.1.2 c i m sinh h c c a sán dây ký sinh 2.1.3 c i m d ch t h c b nh u trùng Cysticercus tenuicollis chó b nh sán dây chó gây 18 c i m b nh lý lâm sàng b nh u trùng Cysticercus tenuicollis 21 2.1.4 2.1.5 Ch n oán b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây b nh sán dây chó 23 2.1.6 Phòng i u tr b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây 25 2.2 Tình hình nghiên c u ngồi n 2.2.1 Tình hình nghiên c u n 2.2.2 Tình hình nghiên c u IT n c 26 c 26 c 27 NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 30 3.1 3.1.1 it it ng, v t li u, th i gian, a i m nghiên c u 30 ng nghiên c u 30 3.1.2 V t li u nghiên c u 30 3.1.3 Th i gian a i m nghiên c u 30 3.2 N i dung nghiên c u 31 3.2.1 Nghiên c u tenuicollis gây c i m d ch t b nh u trùng Cysticercus l n nuôi t i m t s thu c th Sông Công, t nh Thái Nguyên 31 3.2.2 Nghiên c u b nh h c b nh Cysticercus tenuicollis 31 3.3 B trí thí nghi m ph 3.3.1 B trí i u tra ph Cysticercus tenuicollis ng pháp nghiên c u 32 ng pháp xác nh tình hình nhi m u trùng l n 32 3.3.2 B trí i u tra ph ng pháp xác nh tình hình nhi m sán dây chó 33 3.3.3 Ph ng pháp nghiên c u t Cysticercus tenuicollis ng quan gi a t l nhi m u trùng l n v i t l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó 35 3.3.4 Ph 3.4 Ph ng pháp nghiên c u b nh h c b nh Cysticercus tenuicollis 35 ng pháp x lý s li u 35 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 35 4.1 Nghiên c u m t s tenuicollis gây c i m d ch t b nh u trùng Cysticercus l n t i Th Sông Công, t nh Thái Nguyên 36 4.1.1 Tình hình nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n t i Th Sông Công, t nh Thái Nguyên 36 4.1.2 Nghiên c u m i t Taenia hydatigena ng quan gi a t l nhi m sán dây chó t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n t i Th Sông Công, t nh Thái Nguyên 44 4.2 Nghiên c u b nh h c b nh Cysticercus tenuicollis 49 4.2.1 T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh 49 4.2.2 Tri u ch ng lâm sàng ch y u c a l n b b nh Cysticercus tenuicollis50 4.2.3 B nh tích i th khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh 51 4.3 xu t bi n pháp phòng ch ng b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây cho l n 53 PH N K T LU N, T N T I VÀ NGH 54 5.1 K t lu n 54 5.2 T n t i 55 5.3 ngh 55 56 49 B ng 4.7 H s t th hình 4.6 cho th y: ng quan R= 0,996 bi u th t Taenia hydatigena t chó t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis ng quan thu n theo ph ng quan r t ch t ng trình h i quy n tính xác dây Taenia hydatigena nh t ng quan gi a t l nhi m sán chó t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n có ý ngh a khoa h c th c ti n T ph nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis ng trình này, bi t t l l n ta có th tính ng v t l nhi m sán dây Taenia hydatigena tr t c giá tr t chó ng c t l nhi m sán dây Taenia hydatigena nh l n ng trình h i quy n tính y = - 10,1 + 0,963x H s R ti n sát t i ch ng t t Ph ng quan gi a t l nhi m sán dây c l i, xác chó s tính ng ng v t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis ng c giá l n 4.2 Nghiên c u b nh h c b nh Cysticercus tenuicollis Tr ng thái b nh lý u trùng Cysticercus tenuicollis gây th hi n b ng nh ng tri u ch ng lâm sàng b nh tích c a b nh Tri u ch ng, b nh tích c a b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây ph thu c vào s l ng u trùng Cysticercus tenuicollis, tác di chuy n n v trí ký sinh thích h p ng gây t n th ng c t chúng s n sinh 4.2.1 T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis bi u th s t n t i c a u trùng Cysticercus tenuicollis v i m c th m c nhi u ng th i bi u nguy h i u trùng Cysticercus tenuicollis gây Qua m khám ki m tra b nh tích i th c a l n th y: h u h t khí quan (màng m chài, màng treo ru t, gan, lách, ) Tuy nhiên, l n, v trí khác m c tenuicollis khác u có u trùng kí sinh kí sinh c a u sán Cysticercus 50 M khám phi toàn di n 588 l n t i xã/ ph Xuyên, xác ng: M Chè, Ph Cò, Bá c t l khí quan có u trùng Cysticercus nh tenuicollis ký sinh K t qu c trình bày b ng 4.8 B ng 4.8 T l khí quan có u trùng ký sinh kh i l ng c a u trùng Cysticercus tenuicollis Kh i l ng S l n có T l có b nh tích b nh tích (con) (%) (X mX ) Màng treo ru t 45 56,96 9,76 0,64 Màng m chài 67 84,81 8,90 0,49 23 29,11 8,79 0,6 Lách 6,33 9,40 1,06 Qua k t qu m khám cho th y: c quan khác m c Khí quan S l n nhi m (con) 79 Gan u trùng (g) ký sinh c a u sán khác C quan có u sán ký sinh nhi u nh t màng m chài (84,81%) sau ó màng treo ru t (59,96%), gan (29,11%) lách th p nh t (6,33%) v trí ký sinh khác th y kh i l ng c a u trùng khác màng m chài kh i l ng u trùng 8,90 0,49 (g), màng treo ru t: 9,76 0,64 (g), gan: 8,79 0,6 (g) lách 9,40 1,06 (g) Tuy nhiên s khác không rõ r t 4.2.2 Tri u ch ng lâm sàng ch y u c a l n b b nh Cysticercus tenuicollis Tri u ch ng lâm sàng ch Cysticercus tenuicollis y u c a l n b b nh u trùng c th hi n qua b ng 4.9: 51 B ng 4.9 Tri u ch ng lâm sàng ch y u c a l n b b nh Cysticercus tenuicollis S l n T l có S l n có bi u nhi m hi n (con) lâm sàng bi u hi n S lâm sàng l (%) (con) (con) G y y u, lông xù, suy nh 79 19 ng 24,05 c c th T l (%) 13 68,42 Tiêu ch y 26,32 Nôn m a, n 5,26 Niêm m c vàng 10,53 K t qu b ng 4.9 cho th y: Trong t ng s 79 l n b nhi m b nh có 19 l n có bi u hi n tri u ch ng lâm sàng, t l l n có bi u hi n tri u ch ng lâm sàng 24,05% Các bi u hi n tri u ch ng lâm sàng ch y u c a b nh bao g m: g y y u, suy nh c c th , lông xù (68,42%); tiêu ch y (26,32%); niêm m c (10,53%), nôn m a, n (5,26%) Qua theo dõi tri u ch ng lâm sàng c a nh ng l n b nhi m b nh, nh n th y b nh th ng th hi n khơng có tri u ch ng d ng mãn tính, tri u ch ng khơng rõ ràng c tr ng, v y r t khó cơng tác ch n ốn b nh Trong th c t , l n ã ch t m khám l n m i tìm khí quan n i chúng ký sinh c u trùng sán dây ch n oán b nh Các ph ng pháp ch n oán v t s ng r t khó kh n Nguy n Th Kim Lan (2012) cs [9] ã nh n xét: l n b nhi m b nh Cysticercus tenuicollis th ng g y y u, suy nh c, m t tính thèm n, hoàng n r i lo n tiêu hóa K t qu i u tra c a phù h p v i nghiên c u c a Nguy n Th Kim Lan cs (2012) [9] 52 4.2.3 B nh tích i th khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh K t qu m khám xác nh b nh tích Cysticercus tenuicollis ký sinh B ng 4.10 B nh tích c trình bày i th i th khí quan có u trùng b ng 4.10 khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh S l n Khí quan có u S l n có T l có nhi m trùng b nh tích b nh tích (con) kí sinh (con) (%) Màng m chài Màng treo ru t 79 Gan Lách 67 84,81 45 56,96 23 29,11 6,33 B nh tích i th ch y u Màng m chài b xu t huy t, có nhi u u trùng ký sinh Màng treo ru t xu t huy t, có nhi u u trùng kí sinh Gan s ng, m t gan g gh , có nhi u u trùng ký sinh Lách s ng, có nhi u u trùng ký sinh K t qu b ng 4.10 cho th y: Trong 79 l n m khám có 79 l n có b nh tích i th , t l có b nh tích 100% Các b nh tích ch y u là: u trùng sán dây có kích th c khác kí sinh b m t c quan nh gan, lách, màng m chài, màng treo ru t… Màng m chài b xu t huy t, có nhi u u trùng sán dây bám vào chi m t l (84,81%), lách s ng, có nhi u u trùng ký sinh (6,33%); màng treo ru t xu t huy t, có nhi u u trùng sán dây kí sinh b m t (56,96%); gan s ng, m t gan g gh , có nhi u u trùng ký sinh (29,11%) Nguy n Th Kim Lan cs (2012) [9] cho bi t: trình ký sinh, u trùng rãnh, gây xu t huy t gan, gây viêm c p tính, có gây viêm màng b ng u trùng di hành chui qua m t gan vào xoang b ng, ký sinh 53 màng treo ru t, màng m chài, kí sinh b m t ph i gây viêm ph i, viêm màng ng c S l ng nhi u gây r i lo n ch c n ng c quan tiêu hóa, gây hi n t ng hồng n, n u s l ng nhi u có th gây chèn ép khí quan xoang ng c xoang b ng K t qu nghiên c u c a chúng tơi v b nh tích i th c a l n nhi m u trùng Cystiercus tenuicollis t ng i phù h p v i nh ng mô t c a Nguy n Th Kim Lan (2012) [9] 4.3 xu t bi n pháp phòng ch ng b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây cho l n Cysticercus tenuicollis Cysticercus tenuicollis Do v y, vi c xây d ng bi n pháp , trùng dây trùng dây trùng Cysticercus tenuicollis dây Taenia hydatigena ch gi chó, v y pháp K t h p nh ng k t qu nghiên c u c a tài v i nguyên lý phòng ch ng b nh giun, sán nói chung c a tác gi ngồi n c, chúng tơi khuy n cáo ng i ch n nuôi áp d ng m t s bi n pháp sau: - Khi gi t m l n gia súc khác c n phát hi n u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh b m t khí quan xoang b ng cho chó n khí quan có u trùng sán dây ký sinh t y sán dây cho chó - T ng c chó v khác tiêu di t, khơng , 54 PH N K T LU N, T N T I VÀ NGH 5.1 K t lu n Sau trình th c t p, chúng tơi thu - c k t qu nh sau: u trùng Cysticercus tenuicollis l n xã, ph ng thu c th Sơng Cơng có s khác v t l nhi m 13,43%, bi n 16,28%, c -L n ng ng t 9,28 - nhi m t - 18 u trùng/con ph ng M Chè có t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis th p nh t (9,28%), ph ng Ph Cò có t l nhi m cao h n (14,53%) cao nh t Bá Xuyên (16,28%) - T l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis t ng d n theo tu i: th p nh t l n d i tháng (6,76%), sau ó n l n t - 12 tháng nhi m (14,53%), l n 12 tháng tu i nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis nhi u nh t (21,09%) - L n có t l nhi m cao h n l n c (14,38% so v i 12,41%) - T l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis l n: cao nh t tháng (14,79%), tháng khác t l nhi m th p h n: tháng 11,34%; tháng 12,07%; tháng 13,74%; tháng 10 14,71% - Có lồi sán dây c tìm th y a ph ng nghiên c u ó là: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multiceps Spirometra erinacei-europae - T l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó t i xã, ph thành ph Thái Nguyên qua m khám 25,13%, c ng ng thu c nhi m dao ng t - 15 sán/chó - Gi a t l nhi m sán dây Taenia hydatigena trùng Cysticercus tenuicollis t ng quan R = 0,996 l n có t chó t l nhi m u ng quan thu n r t ch t v i h s 55 - Các tri u ch ng lâm sàng ch y u c a b nh: g y y u, suy nh cc th , lông xù (68,42%), tiêu ch y (26,32%), niêm m c vàng (10,53%) nơn m a, n (5,26%) - B nh tích i th bi u hi n rõ nh t màng m chài (84,81%), sau ó màng treo ru t (56,96%), gan (29,11%) lách (6,33%) Các b nh tích ó màng treo ru t màng m chài xu t huy t, gan lách s ng, có nhi u u trùng ký sinh 5.2 T n t i Do th i gian th c t p, ph m vi nghiên c u kinh phí có h n nên k t qu thu 5.3 c m i ch b c u ngh - T ng c ng tuyên truy n sinh chu ng tr i, th c n, n - ng i ch n nuôi th c hi n phân, v c u ng, h n ch s ti p xúc gi a l n v i chó nh k t y sán dây cho chó - T ng c ng ki m soát gi t m tránh phát tán t sán môi tr ng x lý theo úng quy nh 56 I TÀI LI U TI NG VI T V ng c Ch t, Lê Th Tài (2004), B nh th ng g p chó mèo cách phòng tr , Nxb Nơng nghi p, Hà N i, tr 80 - 83 Ph m c Ch ng, Cao V n, T Quang Hi n, Nguy n Th Kim Lan (2003), Giáo trình D c lý h c thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i tr 235 - 239 Ph m V n Khuê, Phan L c (1996), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghi p, tr 81 - 112 Nguy n Th K (1994), Sán dây (Cestoda) ký sinh ng v t nuôi Vi t Nam, T p I, Nxb Khoa h c K thu t, Hà N i Nguy n Th K (2003), ng v t chí Vi t Nam, T p 13, Nxb Khoa h c K thu t, Hà N i - 2003 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n V n Quang, Nguy n Quang Tuyên (1999), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 72 - 76, 83 - 85 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n Th Lê, Ph m S L ng, Nguy n V n Quang (2008), Ký sinh trùng h c thú y (giáo trình dùng cho b c cao h c), Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 48 - 57, 103 - 113 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n Th Quyên, Ph m Công Ho t (2011), “Xác tr nh t ng thành ng quan gi a t l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó t l nhi m u sán Cysticercus tenuicollis trâu, bò, l n - th nghi m thu c t y sán dây chó”, K , t p XVIII, s 6, tr 65 Nguy n Th Kim Lan (2012), Ký sinh trùng b nh ký sinh trùng thú y (giáo trình dùng cho t o b c cao h c), Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 108 - 111 57 10 , 2, tr 83 - 85 11 Ph m S L ng, Tr n Anh Tu n, Bùi V n oan, V ng Lan Ph (2006), K thu t ni phòng tr b nh cho chó, Nxb Lao ng ng h i, Hà N i, tr 117 - 120 12 Ph m S L ng, Nguy n Th Kim Lan, Lê Ng c M , Nguy n Th Kim Thành, Nguy n V n Th , Chu ình T i (2009), Ký sinh trùng b nh ký sinh trùng v t nuôi, Nxb Giáo d c, Vi t Nam, tr 221 - 227 13 Nguy n Th Lê, Ph m V n L c, Hà Duy Ng , Nguy n V n Nguy n Th Minh (1996), Giun sán ký sinh c, gia súc Vi t Nam, Nxb Khoa h c K thu t, Hà N i, tr 48 14 Lê H u Ngh , Nguy n V n Du , (2000), “Tình hình nhi m giun sán c a chó ni t i thành ph Hu hi u qu thu c t y”, T p chí KHKT thú y, t p VII, s 4, tr 58 - 62 15 Tr nh V n Th nh (1977), Ký sinh trùng b nh ký sinh trùng gia súc, gia c m, Nxb Khoa h c K thu t, Hà N i, tr 106 - 107 16 Chu Th Th m, Phan Th Lài, Nguy n V n T (2006), Ph ng pháp phòng ch ng b nh giun sán v t nuôi, T sách khuy n nông ph c v ng ng, Hà N i, tr 103 - 110 i lao ng, Nxb Lao 17 Phan Th Vi t, Nguy n Th K , Nguy n Th Lê (1977), Giun sán ký sinh ng v t Vi t Nam, Nxb Khoa h c K thu t, tr 217 - 218, 222 58 II TÀI LI U D CH T TI NG N C NGOÀI 18 Skarabin K I., Petrov A.M (1963), Nguyên Lý mơn giun tròn thú y, T p (Bùi L p oàn Th B ng Tâm d ch nguyên b n ti ng Nga), Nxb Khoa h c K thu t, Hà N i, 1977, tr 41 III TÀI LI U TI NG ANH 19 Abidi S M A (1989): Biochemical charatericenter of the lesion was occupied by neutrophils and zation of Taenia hydatigena cysticerci from goats and pigs J Helmithol.63, pp 333 – 337 20 Blazeka K., Schramlova j and Hulinska D (1985): Pathology of migration phase Taenia hydatigena (Palas 1766) larvae.Folia Parasitol.32, pp 127 - 137 21 Borkovcova M (2003), “Prevalence of intestinal parasites of dogs in rural areas of South Moravia (Czech Republic)”, Helminthology 40, pp 141 - 146 22 Dalimi A., Sattari A., Motamedi G (2006), “A study onintestinal helminths of dogs, foxes and jackals in thewestern part of Iran”, Veterinary Parasitology 142, pp 129 - 133, http://www.sciencedirect.com 23 Dubna S., Langrova I., Napravnik J., Jankowska I., Vadlejch J., Pekar S., Fechner J.(2007), “The prevalence of intestinal parasites in dogs from Prague, rural areas, and shelters of the Czech Republic”, Veterinary Parasitology 145, pp 120 - 128, http://www.sciencedirect.com 24 Faust E C., Campbell H E and Kellog G R (1929), “Morphological and biological studies on the species of Diphyllobothrium in China” Am J Epidemiol, 9, (3), pp 560 - 583 25 Fukumoto S Tsuboi T., Hirai K., Phares C K (1992), “Comparison of isozyme patterns between S Erice ang s Mansonoidess by isoelectric focusing”, J Parasitol 78, pp 735 - 738, http://www.jstor.org 59 26 Goswami A., Das M and Laha R (2013) “Characterization of immunogenic proteins of Cysticercus tenuicollis of goats”, 6(5): 267-270, doi:10.5455/vetworld 2013 Pp 267 - 270 27 Johannes Kaufmann (1996), Parasitic infections of domestic animal, Birkhauserr Verlag, Berlin, pp 281 28 Yotko Kamenov, Kostadin Kanchev, Mihail Mihailov, Milena Pancheva, Iva Nikolova, Aleksandar, Nikolov (2009), “Studies on distribution and epozootology of tenuicol cysticercosis on farm animals in northwest bulgaria” Proceedings of Conference of Faculty of Veterinary Medicine on University of Forestry (in Bulgarian) 29 Mueller J F (1935), “A Diphyllobothrium from cats and dog in the Syracuse region”, J parasitol, 21, pp 114 - 121 30 Nath S., Pal S., Sanyal P.K., Ghosh R.C., Mandal S.C (2010) “Chemical and Biochemical characterization of Taenia hydatigena cysticerci in goats”, Vet World 3: pp 312 - 314 31 Pablo Junquera (2013), Cysticercus tenuicollis, parasitic tapeworm of sheep, goats, cattle, pigs and other liverstock Biology prevention and control (Last Updated on Tuesday, September 10 2013) 32 Sowemimo O.A et Asaolu S O (2008), “Epidemiology of intestinal helminth parasites of dog in Ibadan, Nigeria”, Department of Zoology, Obafemi Awolowo University, Ile - Ife, Nigeria Journal of Helminthology, 82, pp 89 - 93 33 Tuzer E., Bilgin Z., Oter K., Ergin S., Tinar R (2010), “Efficacy of Praziquantel injectable solution against Feline and Canine Tapeworms”, Turkiye Parazitol Derg 34 (1), pp 17 - 20 60 34 Tylkowska A., Pilarczyk B., Gregorczyk A., Templin E (2010), “Gastrointestinal helminths of dogs in western pomerania Poland”, Wiad parazytol, 56 (3), pp 269 - 276 35 Valerie Foss (2003), The untimate golden retriever, second edition, Wiley Pulishing Inc, pp 240 - 241 36 Woinshet Samuel & Girma G Zewde (2010), Prevalence, risk factors, and distribution of Cysticercus tenuicollis in isceral organs of slaughtered sheep and goats in central Ethiopia, Trop Anim Health Prod 37 Wondimu A., Abera D., Hailu Y (2011) A study on the prevalence, distributionand economic importance of 14 Nath, S., Pal, S., Sanyal, P.K., Ghosh, R.C., Mandal, S.C Cysticercus tenuicollis in visceral organs of small ruminants (2010) Chemical and Biochemical characterization of slaughtered at an abattoir in Ethiopia J Vet Med Anim Taenia hydatigena cysticerci in goats Vet 38 Xhaxhiu D., Kusi I., Rapti D., Kondi E., Postoli R., Dimitrova ZM., Visser M., Knaus M., Rehbin S (2010), “Principal intestinal parasites of dogs in Tirana, Albania”, Klinika Veterinare, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla II Jeshile, Ap 3, Tirana Albania, 108 (2), pp 341 - 53 61 Sán dây ký sinh ru t chó Sán dây thu B o qu n sán dây c sau m khám 62 M khám, ki m tra u trùng u trùng Cysticer tenuicollis Cysticercus tenuicollis u trùng Cysticer tenuicollis ký sinh Cysticer tenuicollis ký sinh Cân kh i l ng u trùng Cysticer tenuicollis màng m chài, thành ru t B o qu n u trùng Cysticer tenuicollis c n 70º 63 T l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis T l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó (%) 20,59 ) M Chè l n T l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis (%) 9,28 Ph Cò 26,61 14,53 Bá Xuyên 27,83 14,28 25,13 13,43 Regression Analysis: autrung versus sanday The regression equation is autrung = - 10.1 + 0.936 sanday Predictor Constant sanday Coef -10.058 0.93648 S = 0.434987 SE Coef 2.000 0.07935 T -5.03 11.80 R-Sq = 99.3% P 0.125 0.054 R-Sq(adj) = 98.6% Analysis of Variance Source Regression Residual Error Total DF 1 SS 26.352 0.189 26.542 MS 26.352 0.189 F 139.27 P 0.054 Correlations: sanday, autrung Pearson correlation of sanday and autrung = 0.996 P-Value = 0.054 ————— 11/25/2014 5:03:15 PM ——————————————————— — Welcome to Minitab, press F1 for help Retrieving project from file: 'C:\DOCUME~1\COMPUTER\DESKTOP\MINITAB.MPJ' ... m u trùng Cysticercus tenuicollis l n t i Th xã Sông Công, t nh Thái Nguyên 44 4.2 Nghiên c u b nh h c b nh Cysticercus tenuicollis 49 4.2.1 T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis. .. tenuicollis gây l n t i t nh Thái Nguyên h t s c c n thi t Vì v y, ti n hành tài: "Nghiên c u u trùng Cysticercus tenuicollis gây t nh Thái Nguyên" c i m d ch t b nh l n nuôi t i Th xã Sông Công, 1.2... u tenuicollis gây c i m d ch t b nh u trùng Cysticercus l n nuôi t i m t s xã thu c th xã Sông Công, t nh Thái Nguyên 31 3.2.2 Nghiên c u b nh h c b nh Cysticercus tenuicollis
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay