Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

71 29 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:24

Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR V Tên C VINH tài: “NGHIÊN C U H I CH NG B NH NG H P TRÊN ÀN L N R NG T S SINH N THÁNG TU I NUÔI T I CHI NHÁNH CÔNG TY NGHIÊN C U PHÁT TRI N NG TH C V T B N A KH O NGHI M M T S PHÁC I U TR ” KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chun ngành : Thú y Khoa Khố h c : Ch n nuôi thú y : 2010 – 2014 Thái Nguyên, n m 2014 IH C I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR V Tên C VINH tài: “NGHIÊN C U H I CH NG B NH NG H P TRÊN ÀN L N R NG T S SINH N THÁNG TU I NUÔI T I CHI NHÁNH CÔNG TY NGHIÊN C U PHÁT TRI N NG TH C V T B N A KH O NGHI M M T S PHÁC I U TR ” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khoá h c Gi ng viên h IH C : Chính quy : Thú y : Ch n nuôi thú y : 2010 – 2014 ng d n : PGS.TS Tr n V n Phùng Thái Nguyên, n m 2014 L IC M cs N ng ý c a Ban giám hi u, Ban ch nhi m khoa ch n nuôi - thú y, th y giáo, cô giáo h ng d n s nh t trí c a ban lãnh Nghiên c u & phát tri n ng th c v t b n mi n núi t i xã T c Tranh huy n Phú L tài: “Nghiên c u h i ch ng b nh o Chi nhánh a - Công ty CP Khai khoáng ng, em ã th c hi n nghiên c u ng h p àn l n r ng t s sinh n tháng tu i nuôi t i Chi nhánh công ty nghiên c u phát tri n th c v t b n a kh o nghi m m t s phác ng i u tr ” Trong trình th c t p, nghiên c u, th c hi n tài em ã nh n c s giúp nhi t tình c a Ban lãnh o Chi nhánh, th y cô giáo h ng d n b n ng nghi p n n Ban giám hi u, Ban ch nhi m Khoa ch n nuôi - thú y tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban lãnh o Chi nhánh ã t o i u ki n thu n l i giúp em hồn thành khóa lu n t t nghi p c bi t, em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo h ng d n PGS.TS Tr n V n Phùng cán b , công nhân t i tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã thu c Chi nhánh NC&PT ng th c v t b n a ã t n tình ch b o giúp em hồn thành cơng vi c công tác th c t p M t l n n a, em xin kính chúc tồn th th y cô giáo khoa ch n nuôi - thú y s c kh e, h nh phúc thành t Chúc Chi nhánh NC&PT ng th c v t b n a ngày phát tri n, góp ph n vào công tác t o ngu n nhân l c ch t l ng cao cho xã h i N 05 Sinh viên V cVinh 12 n m 2014 L I NĨI U hồn thành ch ng trình h c nhà tr ng, th c hi n ph ng châm “H c i ôi v i hành”, “Lý thuy t g n v i th c ti n s n xu t” Giai o n th c t p chuyên r t quan tr ng i v i m i sinh viên tr c tr ng ây kho ng th i gian sinh viên c ng c h th ng l i toàn b nh ng ki n th c ã h c, c ng c tay ngh ng th i, t o cho s t l p, lòng u ngh , có phong cách làm vi c úng n, n ng l c làm vi c áp ng nhu c u c a th c ti n s n xu t N m c ph ng pháp t ch c ti n hành nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t, sáng t o tr ng tr thành m t ng i cán b khoa h c có chuyên môn, áp ng c nhu c u th c ti n, góp ph n x ng vào s nghi p phát tri n t n c Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân s ng ý c a Ban ch nhi m khoa ch n nuôi thú y tr giáo h c u s sinh ng d n c ng nh ng H Nông Lâm Thái Nguyên, c a th y cô c s ti p nh n c a c s , em ti n hành nghiên tài: “Nghiên c u h i ch ng b nh ng h p àn l n r ng t n tháng tu i nuôi t i Chi nhánh công ty nghiên c u phát tri n ng th c v t b n a kh o nghi m m t s phác i u tr ” Trong th i gian th c t p t i c s , c s giúp t n tình c a anh, ch công nhân tr i, b n th c t p, s h ng d n t n tình c a th y, giáo s c g ng n l c c a b n thân, em ã hồn thành khóa lu n t t nghi p M c dù ã c g ng nh ng th i gian có h n, kinh nghi m thi u th c ti n s n xu t, ki n th c h n h p nên khóa lu n c a em khơng tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong c s giúp , óng góp ý ki n quý báu c a th y cô giáo ng nghi p khóa lu n c a em c hồn thi n h n Trân tr ng cám n! Sinh viên V cVinh M CL C Ph n I CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 I U TRA C B N 1.1.1 i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p 1.1.1.1 V trí a lý 1.1.1.2 a hình t 1.1.1.3 i u ki n khí h u th y v n 1.1.2 i u ki n kinh t - xã h i 1.1.3 Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã thu c Công ty nghiên c u & Phát tri n ng th c v t b n a(NC&PT ng th c v t b n a) 1.1.3.1.T ch c qu n lí c s c a Tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã 1.1.3.2 Ngành tr ng tr t 1.1.3.3 i v i ngành ch n nuôi 1.1.4 ánh giá chung 1.1.4.1 Thu n l i 1.1.4.2 Khó kh n 1.2 N i dung, ph ng pháp k t qu ph c v s n xu t 1.2.1 N i dung công tác ph c v s n xu t 1.2.1.1 Công tác thú y 1.2.1.2 Công tác gi ng 10 1.2.1.3 Công tác ch m sóc, ni d ng àn l n 10 1.2.1.4 Công tác khác 10 1.2.2 Bi n pháp th c hi n 10 1.2.3 K t qu ph c v s n xu t 11 1.2.3.1 Công tác thú y 11 1.2.3.2 Công tác gi ng 14 1.2.3.3 Công tác ch m sóc, ni d ng àn l n 15 1.2.3.4 Công tác khác 18 1.3 K t lu n ngh 19 Ph n CHUYÊN NGHIÊN C U KHOA H C 2.1 TV N 20 2.1.1 M c tiêu nghiên c u 21 2.1.2 Ý ngh a khoa h c c s th c ti n 21 2.2 T NG QUAN TÀI LI U 21 2.2.1 Vai trò ch c n ng sinh lý c a b máy h p 21 2.2.2 D ch t h c b nh ng h p ph bi n c a l n 22 2.2.2.1 B nh viêm ph i virut gây 22 2.2.2.2 B nh viêm ph i l n P.multocida gây 29 2.2.2.3 B nh suy n l n 31 2.2.2.4 B nh viêm ph i – màng ph i l n 35 2.2.2.5 B nh viêm ph i ký sinh trùng gây 39 2.2.3 Nguyên t c ph ng pháp phòng, i u tr h i ch ng h p l n 39 2.2.3.1 Nguyên t c phòng b nh 39 2.2.3.2 Nguyên t c i u tr 40 2.2.4 Tình hình nghiên c u n c n c 42 2.2.4.1 Tình hình nghiên c u n c 42 2.2.4.2 Tình hình nghiên c u n c 43 2.3 IT NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 2.3.1 i t ng ph m vi nghiên c u 45 2.3.2 a i m th i gian ti n hành 46 2.3.3 N i dung nghiên c u 46 2.3.4 Ph ng pháp nghiên c u 46 2.3.4.1 Ph ng pháp xác nh t l nhi m b nh ng h p àn l n r ng t tháng tu i tr lên nuôi t i tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã Chi nhánh NC&PT ng th c v t b n a 46 2.3.4.2 Ph ng pháp nghiên c u hi u qu i u tr b nh ng h p b ng hai phác i u tr 47 2.3.5 Các ch tiêu theo dõi ph ng pháp 48 2.4 K T QU PHÂN TÍCH K T QU 2.4.1 K t qu i u tra t l nhi m b nh h p l n r ng nuôi t i tr i ch n nuôi ng v t hoang dã thu c Chi nhánh công ty NC&PT ng th c v t b n a 50 2.4.2 K t qu i u tra tình hình nhi m b nh h p c a l n theo l a tu i 51 2.4.3 K t qu i u tra tình hình nhi m b nh h p c a l n theo tháng th i gian th c t p 52 2.4.4 Bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m b nh h p 54 2.4.5 K t qu theo dõi hai phác i u tr l n r ng m c b nh ng h p 55 2.4.6 K t qu theo dõi t l tái nhi m b nh ng h p l n hi u qu i u tr l n 56 2.4.7 Chi phí thu c i u tr b nh ng h p 57 2.5 K T LU N, T N T I NGH 59 2.5.1 K t lu n 59 2.5.2 T n t i 59 2.5.3 ngh 59 TÀI LI U THAM KH O 61 DANH M C CÁC B NG BI U B ng 1.1 Di n tích t c a xã T c Tranh B ng 1.2 K t qu cơng tác tiêm phòng 11 B ng1.3 K t qu công tác i u tr b nh 14 B ng 1.4 T ng h p k t qu công tác ph c v s n xu t 18 B ng 2.1 Tình hình nhi m b nh h p l n t i Tr i ch n nuôi 50 B ng 2.2 T l l n nhi m b nh ng h p theo l a tu i 51 B ng 2.3 T l l n nhi m b nh ng h p theo tháng 52 B ng 2.4 T l nh ng bi u hi n lâm sàng l n nhi m b nh h p 54 B ng 2.5 K t qu i u tr c a hai phác l n m c b nh ng h p i, Bcomplex th i ti t thay i 2.4.4 Bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m b nh h p Trong trình th c t p, em ti n hành theo dõi bi u hi n lâm sàng c a nh ng l n b nhi m b nh c trình bày t i B ng 2.4 ng h p K t qu B ng 2.4 T l nh ng bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m b nh h p M c nhi m Nh Trung bình N ng S l n nhi m (con) Bi u hi n lâm sàng 38 Con v t th nh tho ng ho, l i v n ng 42 T n s h p t ng, v t gi m n, ho nhi u, có d ch m i 26 T n s h p t ng cao, th th b ng, v t b n, s t 39,5 - 400C i v i nh ng l n có bi u hi n v b nh ng h p, chúng em phân thành ba nhóm: Nhóm bi u hi n n ng, trung bình nh 39,5 - 400 1-3 t Nh ng b n ng, không phát hi n k p th i i u tr có th ch t, nh ng i u tr kh i th Nh ng l n thu c nhóm nhi m b nh ng ch m l n ng h p m c trung bình có bi u hi n t ng t n s h p, v t gi m n, ho nhi u h n, có d ch m i ch y Nhóm b nhi m nh có bi u hi n th nh tho ng có ho, ho M c u ng bình th lúc b ng, l u iv n iv n ng Bi u hi n ho th n ng v sáng, ho c nh ng ng m nh Do ó, công tác ch n nuôi l n r ng theo h c n ph i theo dõi sát tình hình c a b y àn pháp v môi tr ng ch n nuôi, tiêu can thi p k p th i gi i c chu ng nuôi, v sinh khu nuôi nh t l n, gi i pháp t ng h p khác phòng ch ng t t b nh ng bán ch n th , nâng cao s c kh e c a v t nuôi, ng h p cho l n 2.4.5 K t qu theo dõi hai phác i u tr l n r ng m c b nh ng h p l n m c b nh h p th i gian th c t p t i Chi nhánh công ty nghiên c u & phát tri n ng th c v t b n a, em ã ti n hành phân chia nh ng l n nhi m h p thành hai lô, m i lơ i u tr m t phác trình bày c 2.5 B ng 2.5 K t qu STT i u tr K t qu i u tr c a hai phác Di n gi i VT l n m c b nh Phác ng h p Phác S l n i u tr 53 53 S l n ch a kh i 47 50 T l kh i b nh % 88,67 94,33 Th i gian kh i b nh ngày 4,90 3,05 S ch t Con 6 T l ch t % 11,32 5,66 K t qu b ng 2.5 cho th y hi u qu bi t C th , phác i u tr c a phác s d ng kháng sinh Nova Tynospec k t h p s d ng lo i thu c tr l c khác, t l kh i b nh phác có s khác t 88,67% Nh ng s d ng pneumotic kanatialin k t h p v i lo i thu c tr l c khác, t l kh i b nh 94,33% cao h n h n so v i TN1 Hi u qu c a phác pneumotic - kanatialin Nh ng l n i u tr b ng phác c th hi n i u tr th i gian kh i b nh pneumotic - kanatialin th i gian kh i b nh bình qn 3,05 ngày nh ng lơ thí nghi m s d ng phác Nova Tynospec s 4,90 ngày Ngoài ra, s d ng phác l n không i u tr kh i, t phác (Pneumotic – kanatialin) ã gi m s ó gi m s l n b ch t S l n b ch t s d ng pneumotic - kanatialin th p h n so v i s d ng phác Nova Tynospec (Chi m 5,66% so v i 11,32%) Nh v y th y hi u qu i u tr c a phác pneumotic - kanatialin t t h n kháng sinh Nova Tynospec C s khoa h c c a v n c a phác h n h p thu c s d ng (pneumotic – kanatialin) có ch a nhi u lo i kháng sinh nh tylosine, oxitetracinlin, kanamycine tiamulin Còn phác (Nova Tynospec) ch có hai lo i kháng sinh Tylosine Spectromicine ây c s giúp Tr i ch n nuôi l a ch n phác i u tr h p hi u qu góp ph n nâng cao hi u qu kinh t ch n nuôi l n r ng 2.4.6 K t qu theo dõi t l tái nhi m b nh qu l n hi u i u tr l n so sánh hi u qu c a phác quan, ng h p i u tr m t cách th c s khách lơ l n thí nghi m, em ti n hành theo dõi thêm ch tiêu: S l n l n kh i l n 1, s l n tái nhi m, s kh i b nh l n th i gian kh i b nh l n K t qu c trình bày B ng 2.6 K t qu B ng 2.6 cho th y, t l tái nhi m c a lơ thí nghi m s d ng phác c ng th p h n lơ thí nghi m s d ng phác d ng phác lơ thí nghi m s 1, s tái nhi m 15 chi m 31,91% Trong c a lô ... C VINH tài: “NGHIÊN C U H I CH NG B NH NG HÔ H P TRÊN ÀN L N R NG T S SINH N THÁNG TU I NUÔI T I CHI NHÁNH CÔNG TY NGHIÊN C U VÀ PHÁT TRI N NG TH C V T B N A VÀ KH O NGHI M M T S PHÁC I U TR ”... ng hô h p àn l n r ng t s sinh n tháng tu i nuôi t i Chi nhánh công ty nghiên c u phát tri n th c v t b n a kh o nghi m m t s phác ng i u tr ” Trong trình th c t p, nghiên c u, th c hi n tài... ti n hành nghiên tài: Nghiên c u h i ch ng b nh ng hô h p àn l n r ng t n tháng tu i nuôi t i Chi nhánh công ty nghiên c u phát tri n ng th c v t b n a kh o nghi m m t s phác i u tr ” Trong th
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay