MỤC lục

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:22

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 01 PHẦN BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 03 I Kế hoạch thực tập .03 II Những công việc cụ thể 04 III Kết thực tập .04 PHẦN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP .05 I Tổng quan quan thực tập 05 Khái quát Phòng Văn hố Thơng tin huyện Chư Pưh 05 1.1 Vị trí chức 05 1.2 Nhiệm vụ quyền hạn 05 Cơ cấu tổ chức 06 Nhân .07 Các mối quan hệ 08 4.1 Đối với UBND huyện Chư Pưh 08 4.2 Đối với Sở Văn hoá – Thể thao Du lịch tỉnh Gia Lai .08 4.3 Đối với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Gia Lai 08 4.4 Đối với phòng, ban chuyên môn khác UBND 08 4.5 Đối với Trung tâm Văn hoá, Thể dục Thể thao huyện 08 4.6 Đối với UBND xã 09 4.7 Đối với UBMTTQ, đoàn thể tổ chức xã hội huyện 09 Một số quy trình, thủ tục Phòng Văn hố Thơng tin 09 II Báo cáo chuyên đề “Nâng cao hiệu thực phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: MỤC lục, MỤC lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay