Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

64 26 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:22

Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã CTình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)ổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - VI V N D Tên NG tài: TÌNH HÌNH B NH GIUN C A L N CON T I TR I L N L NG, HUY N PHÚ L NG, T NH THÁI NGUYÊN BI N PHÁP I U TR KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni - Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Thái Nguyên – 2014 I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - VI V N D Tên NG tài: TÌNH HÌNH B NH GIUN C A L N CON T I TR I L N L NG, HUY N PHÚ L NG, T NH THÁI NGUYÊN BI N PHÁP I U TR KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n nuôi - Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Gi ng viên h ng d n : GS TS Nguy n Quang Tuyên Thái Nguyên – 2014 i L IC M N Trong su t th i gian h c t p rèn luy n t i tr Thái Nguyên, ng i h c Nông Lâm c s d y b o t n tình c a th y giáo em ã n m c nh ng ki n th c c b n nghành h c c a K t h p v i tháng th c t p t t nghi p tr i l n C L ng, huy n Phú L ng, t nh Thái Nguyên ã giúp em ngày hi u rõ ki n th c chuyên môn c ng nh nh ng c a m t ng v ng b i làm cán b khoa h c k thu t T c tính c n ó ã giúp em lòng tin c cu c s ng c ng nh công tác sau V i lòng bi t n vơ h n, em xin t lòng bi t n chân thành c a t i : Ban giám hi u Tr ng i h c Nông Lâm, Thái Nguyên Ban ch nhi m khoa t p th th y giáo khoa Ch n nuôi Thú y ã t n t y d y d dìu d t em su t trình h c t p c ng nh th i gian th c t p c bi t, em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo h Giáo s ti n s Nguy n Quang Tuyên, ã tr c ti p h ng d n: ng d n giúp em su t trình th c t p hồn thành b n khóa lu n Qua ây em xin g i l i c m n sâu s c t i gia ình bác Tr n V n Liêm ch trang tr i, ã t o i u ki n thu n l i tr c ti p giúp em trình th c t p t t nghi p t i c s Nhân d p này, em c ng xin chân thành c m n gia ình, b n bè ã t o m i i u ki n v t ch t c ng nh tinh th n, ng viên, giúp em su t trình th c t p Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, tháng 12 n m 2014 Sinh viên Vi V n D ng ii L I NÓI V i ph nhà tr U ng châm “ H c i ôi v i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n, ng g n li n v i h i” th c t p t t nghi p giai o n khơng th thi u khóa h c i v i m t sinh viên Th c t p t t nghi p trình h th ng hóa tồn b ki n th c ã h c nhà tr vào th c ti n ây th i gian sinh viên v i th c t s n xu t, t ng v n d ng ki n th c c ti p xúc tr c ti p làm quen ó hồn thi n nâng cao trình c s nh t trí c a Ban giám hi u tr ng c a b n thân i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y, th y giáo h Nguy n Quang Tuyên, em ã th c hi n ng d n GS.TS tài: “Tình hình b nh giun l n t i tr i l n C L ng, huy n Phú L a ng, t nh Thái Nguyên bi n pháp i u tr ” Do b c u c làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, trình b n thân th i gian th c t p h n ch nên b n khóa lu n c a em khơng tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong nh n ki n b sung c a th y giáo, b n bè c a em c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! c s ch b o, óng góp ý ng nghi p b n khóa lu n iii DANH M C B NG BI U Trang B ng 1.1: Di n tích lo i t c a C L ng tính n cu i n m 2012 B ng 1.2: L ch tiêm phòng v c xin c a tr i 15 B ng 1.3 K t qu công tác ph c v s n xu t 17 B ng 2.1 T l c ng nhi m giun a t i tr i l n 43 B ng 2.2: T l c ng nhi m giun a theo l a tu i l n 44 B ng 2.3 T l c ng nhi m giun a theo tháng 46 B ng 2.4 T l c ng nhi m giun a theo tính bi t 47 B ng 2.5 T l c ng nhi m giun a theo tình tr ng v sinh 48 B ng 2.6 Các bi u hi n lâm sàng l n b nhi m giun a 50 B ng 2.7 Hi u l c t y c a thu c Hanmectin – 25 Levamisol 7,5% 51 iv DANH M C CÁC T VI T T T Cs : C ng s n : Dung l TT : th tr ng Nxb : Nhà xu t b n LMLM : L m m long móng ng m u ( s l n nhi m ) v M CL C Trang L I C M N i L I NÓI U ii DANH M C B NG BI U iii DANH M C CÁC T VI T T T iv M C L C v Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra c b n 1.1.1 i u ki n t nhiên 1.1.2 Tình hình kinh t h i 1.1.3 Tình hình s n xu t ngành nơng nghi p 1.1.4 ánh giá chung 1.2 N i dung,bi n pháp k t qu ph c v s n xu t 10 1.2.1 N i dung 10 1.2.2 Ph ng pháp th c hi n 11 1.2.3 K t qu công tác ph c v s n xu t 11 1.3 K t lu n ngh 18 1.3.1 K t lu n 18 1.3.2 ngh 18 NGHIÊN C U KHOA H C 19 Ph n 2: CHUYÊN 2.1 tv n 19 2.1.1 Tính c p thi t c a 2.1.2 M c ích c a tài 19 tài 20 2.2 T ng quan tài li u 20 2.2.1 C s khoa h c 20 2.2.2 Tình hình nghiên c u n c 37 vi 2.3 it 2.3.1 ng, n i dung ph it ng pháp nghiên c u 40 ng nghiên c u 40 2.3.2 Th i gian a i m nghiên c u 40 2.3.3 N i dung nghiên c u ch tiêu theo dõi 40 2.3.4 Ph ng pháp nghiên c u 41 2.4 K t qu th o lu n 43 2.4.1 T l c ng nhi m giun a t i tr i l n 43 2.4.2 T l c ng nhi m giun a theo l a tu i l n 44 2.4.3 T l c ng nhi m giun a theo tháng 46 2.4.4 T l c ng nhi m giun a theo tính bi t 47 2.4.5 T l c ng nhi m giun a theo tình tr ng v sinh 48 2.4.6 Các bi u hi n lâm sàng l n b nhi m giun a 49 2.4.7 Hi u l c t y c a thu c Hanmectin – 25 Levamisol 7,5% 51 2.5 K t lu n, t n t i ngh 52 2.5.1 K t lu n 52 2.5.2 T n t i 52 2.5.3 ngh 53 TÀI LI U THAM KH O 54 I Tài li u N c 54 II Tài li u ti ng n c Ngoài 55 Ph n CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra c b n 1.1.1 i u ki n t nhiên 1.1.1.1 V trí a lí C L ng m t n m phía nam c a trung tâm huy n Phú L ng, cách thành ph Thái Nguyên kho ng 11 km - Phía ơng giáp S n C m huy n Phú L - Phía tây giáp Cù Vân huy n ng iT - Phía nam giáp An Khánh huy n iT - Phía b c giáp th tr n Giang Tiên huy n Phú L V i v trí a lí nh v y, C L ng t chuy n, giao l u bn bán hàng hóa ng qu c l ch y qua L i thu n l i vi c v n phát tri n kinh t h i a bàn n i li n v i trung tâm huy n Phú ng thành ph Thái Nguyên, T thành ph Thái Nguyên ng ng ng 37 i qua n i li n v i huy n ó i u ki n thu n l i i C L ng phát tri n ti m n ng ch n ni nói riêng c ng nh nghành ngh khác nói chung, ph c v hi u qu cho m c tiêu phát tri n kinh t h i c a 1.1.1.2 i u ki n Huy n Phú L a hình, t ng nói chung, C L ng nói riêng n m khu v c trung du mi n núi phía ơng b c c a t qu c Vì v y C L ng c ng mang nh ng i u ki n t ng a hình c tr ng c a khu v c mi n núi, i ph c t p g m núi á, núi C L ng di n tích t cánh ng xen l n núi t t nhiên 1696,93 ha, t nông nghi p 852,15 chi m 50,21% di n tích t r ng 324,16 chi m 19,1% di n tích a hình i ó di n tích t t nhiên, di n tích t t nhiên , di n tích t 460,04 chi m 27,11% , di n tích ni tr ng th y s n 60,55 chi m 3,56% di n tích t t nhiên, di n tích sơng su i m t n 2,45% di n tích t t nhiên Di n tích t t nhiên c a C L ng t c 41,59 chi m ng i l n nên r t thu n l i cho vi c phát tri n kinh t nơng nghi p, nhi u i th p nên r t thu n l i cho vi c ch n nuôi chuy n i ph ng th c ch n nuôi t ch n nuôi nh l h gia ình sang ch n ni trang tr i t p trung v i quy mô l n h p ch n nuôi v i tr ng tr t ni tr ng th y s n hình VAC Song v i i u ki n ng th i k t phát tri n nhi u mô a hình bao g m nhi u núi núi t nh v y c ng gây nhi u khó kh n cho s n xu t nơng nghi p sinh ho t c a ng i dân M t khác di n tích t ng dân s , chuy n ng t nông nghi p c a ang b thu h p s gia i kinh t Thêm vào ó t p quán canh tác c a i dân l c h u v i vi c s d ng nhi u thu c tr sâu, phân bón hóa h c vao tr ng tr t làm cho t ng gây nh h t ngày nghèo dinh d ng, ng x u t i ngành ch n nuôi c ng nh tr ng tr t B ng 1.1: Di n tích lo i t c a C L ng tính Lo i Di n tích (ha) T ng di n tích t t t nhiên n cu i n m 2012 % 1696,93 t nông nghi p 852,15 50,21 t r ng 324,16 19,10 60,55 3,56 460,04 27,11 41,59 2,45 Nuôi tr ng th y s n t Sông su i chua 42 + T tr ng tr lên: Quy nh c ng nhi m n ng, r t n ng, kí hi u ( +++ ) * Ph ng pháp ánh giá tình tr ng v sinh - Tình tr ng v sinh t t: Chu ng tr i cao ráo, thống mát, rãnh n c phân ngồi khu v c chu ng Th l n n, nh k kh trùng, tiêu t n th c n, n ng xuyên d n phân, c r a cho c chu ng tr i d ng c ch n nuôi Không c u ng máng - Tình tr ng v sinh trung bình: N n chu ng láng xi m ng hay n n g ch, nh ng không th ng xuyên d n v sinh, hi n t ng phân l u m t vài ngày chu ng Rau xanh cho l n lúc r a, lúc khơng - Tình tr ng v sinh kém: N n chu ng láng xi m ng ho c n n Chu ng ni c r a d n phân Máng n, máng u ng không rau xanh không c r a tr t m c c r a, c n *S d ng hai lo i thu c t y cho l n Hanmectin – 25 Levamisol 7,5% + Hanmectin – 25 tiêm vào b p th t cách g c tai 3cm v i li u 1,2 ml / 10kg TT + Levamisol 7,5 % tiêm vào b p th t cách g c tai cm v i li u 1ml /10 kg TT Theo dõi tr ng thái c a v t tr c sau t y xác nh an toàn c a thu c Sau t y 15 ngày l y phân ki m tra l i 2.3.3.4 Ph ánh giá hi u l c t y c a thu c ng pháp x lý s li u -T l nhi m b nh (%) = -T l c ng nhi m giun, sán (%) = s nhi m s ki m tra x 100 s nhi m m c khác (+), (++), (+++) s l n nhi m x 100 43 S l n nhi m -T l c ng nhi m = giun, sán theo l a tu i (%) S l n ki m tra l a tu i ó x 100 l a tu i ó S l n nhi m tình tr ng v sinh ó -T l c ng nhi m giun, = sán theo tình tr ng v sinh (%) S l n ki m tra tình tr ng v sinh ó -Hi u l c c a thu c t y (%) = S l n k t qu âm tính sau t y S l n x 100 x 100 ct y 2.4 K t qu th o lu n 2.4.1 T l c ng nhi m giun a t i tr i l n Em ã ti n hành ki m tra 188 l n t i tr i b ng ph n i Fulleborn K t qu nh n xét B ng 2.1 T l c S l n S l n ki m nhi m tra ( ) (con) 188 65 ng c trình bày d nhi m giun C T l nhi m (%) N 34,57 38 I(+) % 58,46 ng ng pháp phù i ây a t i tr i l n nhi m II ( ++ ) n % III ( +++ ) n % 22 Qua b ng 2.1 th y t l nhi m giun 33,85 a trung bình t i tr i l n 34,57% Theo Nguy n Thi n cs, (1996)[21] l n nhi m giun cao t 13,2 7,69 av it l n 43,6%, k t qu c a phù h p v i k t qu nghiên c u c a Nguy n Thi n T l nhi m giun v i k t qu nghiên c u tr a qua i u tra tài th p h n so c ây c a Tr nh V n Th nh cs (1987)[24] Theo tác gi t l nhi m giun a 56% S không phù h p 44 t n m 1987 c a ng n 2009 i u ki n ch m sóc phòng ch ng b nh kí sinh trùng i dân ã c c i thi n rõ r t Chúng ti n hành theo dõi 188 phát hi n 65 b nhi m v i c ng nhi m 58,46%, c ng c p nh sau :C ng I (+) 38 chi m t l II (++) 22 chi m t l 33,85%và c ng III chi m 7,69% 2.4.2 T l c xác m u phân l n ng nh nhi m giun a theo l a tu i l n c t l nhi m giun l a tu i khác a theo l a tu i l n, ã l y 188 ki m tra L n < tháng tu i T 2- tháng tu i T -6 tháng tu i Trên tháng tu i K t qu c trình bày B ng 2.2: T l c Tu i l n ( tháng) b ng 2.2 ng S l n S T l ki m l n nhi m tra nhi m (%) ( con) ( ) nhi m giun a theo l a tu i l n C ng I(+) nhi m II ( ++ ) ( +++ ) n % n % n % 1–2 48 6,25 100 0,00 0,00 >2–4 62 40 64,51 24 60 13 32,5 7,5 >4–6 45 15 33,33 53,33 40 6,67 >6 33 21,21 42,86 42,86 14,29 Tính chung 188 65 34,57 38 58,46 22 33,85 7,69 45 Qua b ng 2.2 th y: giun a c ng khác C th l a tu i khác t l nhi m t l nhi m giun a t ng d n t tháng n tháng r i sau ó gi m d n theo tu i, ó t l nhi m cao nh t tháng – tháng tu i chi m t l 64,51% th p nh t l nd i tháng tu i chi m t l 6,25% L n – tháng tu i ki m tra 45 15 nhi m chi m t l 33,33% l n tháng tu i ki m tra 33 nhi m chi m 21,21% Theo Nguy n Thi n cs (2004)[22] giun 54-62 ngày giun m i tr ng thành kh n ng ốn ta ph i m khám tìm u trùng giun th y r t tr ng giun a a ch a tr ng (sau tr ng), nên ch n ph i N u ki m tra phân a l n Qua ây c ng c n bi n pháp khuy n cáo t y giun cho l n theo m phù h p ( t 45 – 50 ngày tu i) l n phát tri n t t i v i l n tháng tu i ã n hoàn toàn th c n t bên ngoài, nên t l nhi m giun xác ph tr nh c a cao h n so v i l n d ng a l a tu i l n c ng b ng ng pháp ki m tra phân c a 188 l n trên, ng ã xác nh B ng 2.2 cho th y c nhi m giun i tháng tu i ng m c cc ng nhi m : l a tu i ki m tra nhi m khác t m c nh nh r t cao chi m 58,46% , chi m 33,85% m c m s tr ng vi u nhi m giun nm c m c a xong n ng, r t n ng Nhi m trung bình t ng i cao n ng r t n ng s nhi m chi m 7,69% 46 2.4.3 T l c ng nhi m giun B ng 2.3 T l c S l n S ki m l n tra nhi m (con) (con) 33 Tháng a theo tháng ng nhi m giun C T l a theo tháng ng + nhi m nhi m ++ +++ (%) n % n % n % 27,27 25,56 33,33 11,11 42 11 26,19 63,64 36,36 0,00 41 18 43,90 10 55,56 33,33 11,11 10 46 21 45,65 12 57,14 33,33 9,53 11 26 23,08 66,67 33,33 0,00 Tính chung 188 65 34,57 38 58,46 22 33,85 7,69 Qua b ng 2.3 th y : - Tháng 7, ti n hành ki m tra 33 nhi m chi m t l 27,27%, l n nhi m cao 33,33% m c m c nh chi m 55,56% m c trung bình n ng 11,11% - Tháng s 42 ki m tra 11 nhi m, t l nhi m 26,19% Trong ó s l n nhi m m c nh chi m 63,64%,m c trung bình chi m 36,36% , khơng nhi m m c n ng r t n ng - Tháng 9, ki m tra 41 18 nhi m, chi m t l 43,90% Trong ó 10 nhi m m c m c nh chi m t l 55,56%, nhi m trung bình, chi m 33,33%, m c n ng ,r t n ng nhi m chi m t l 11.11% - Tháng 10, ti n hành ki m tra 46 21 nhi m, chi m 45,65% tháng t l l n nhi m giun a cao nh t Trong ó 12 nhi m 47 m c nh chi m 57,14%, nhi m nhi m m c m c trung bình chi m 33,33%, n ng, r t n ng chi m t l 9,53% - Tháng 11, s 26 ki m tra nhi m giun 23,08% Trong ó nhi m nhi m m c m c m c a chi m t l nh chi m 66,67%, trung bình chi m t l 33,33%, khơng nhi m n ng, r t n ng Qua b ng 2.3 cho ta th y: l n b nhi m giun a cao nh t vào tháng tháng 10 Nguyên nhân tháng m a nhi u , t o i u ki n thu n l i cho giun a cao Nh tr ng Môi tr ng v y t a phát tri n l nhi m giun tr ng, nên l n b nhi m giun a ph thu c vào ng thu n l i làm cho giun c l i i u ki n môi tr i u ki n môi a phát tri n v i t l cao, ng không thu n l i làm cho giun a phát tri n , l n nhi m v i t l th p 2.4.4 T l c ng nhi m giun a theo tính bi t Khi xét nghi m phân c a 188 l n, ó 108 80 c, k t qu thu c c trình bày qua b ng 2.4 B ng 2.4 T l c Tính bi t S l n ki m tra ( ) ng nhi m giun S T l l n nhi m nhi m (%) ( ) C I (+ ) a theo tính bi t ng nhi m II ( ++ ) ( +++ ) n % n % n % c 80 28 35,00 14 50,00 12 42,86 7,14 Cái 108 37 34,26 24 64,68 10 27,03 8,11 Tính chung 188 65 34,57 38 58,46 22 33,85 7,69 48 Qua b ng 2.4 th y: Ki m tra 80 l n cos14 nhi m c, 28 nhi m chi m t l 35,00% Trong ó nh , chi m 50,00%; 12 nhi m chi m 42,86%; nhi m m c m c trung bình n ng, r t n ng chi m 7,14% Trong s 108 l n ki m tra, 37 nhi m giun 34,26% L n nhi m m c a chi m nh 24 chi m 64,68%; trung bình 10 chi m 27,03%; nhi m m c m c n ng, r t n ng chi m t l 8,11% Qua ta th y t l c khác không k ng nhi m giun c l n l n t l nhi m 34,26%, l n 35,00% Nh v y tính bi t h u nh khơng nh h giun ac al n ng c n kh n ng nhi m a c a l n 2.4.5 T l c ng B ng 2.5 T l c nhi m giun ng a theo tình tr ng v sinh nhi m giun a theo tình tr ng v sinh C Tình tr ng v sinh S l n ki m tra ( ) S T l l n nhi m nhi m (%) ( ) T t 54 Trung bình 88 Kém Tính chung ng I(+) nhi m II ( ++ ) III ( +++ ) n % n % n % 9,26 80,00 20,00 0,00 31 35,23 21 67,74 29,03 3,23 46 29 63,04 13 44,83 12 41,38 13,79 188 65 34,57 38 58,46 22 33,85 7,69 49 K t qu nhi m giun a theo tình tr ng v sinh c trình bày bang 2.5 Qua b ng 2.5 th y t l nhi m giun v sinh th p nh t a cao nh t tình tr ng v sinh t t C th tình tr ng tình tr ng v sinh t t, qua ki m tra 54 th y nhi m chi m t l 9,26%, tình tr ng v sinh ki m tra 46 t i 29 nhi m chi m t l 63,04% Còn tình tr ng v sinh trung bình ki m tra 88 31 nhi m chi m t l 35,23% V c ng nhi m giun a: - Tình tr ng v sinh t t : nhi m m c nh chi m 80%, m c trung bình chi m 20%; khơng nhi m n ng r t n ng - Tình tr ng v sinh trung bình: 21 nhi m t l 67,74%; m c nhi m n ng, r t n ng chi m t l 3,25% m c m c nh chi m trung bình chi m t l 29,03%; - Tình tr ng v sinh : s 46 ki m tra 13 nhi m m c nh chi m 44,83% ; 12 nhi m 41,38% nhi m m c Nh v y t l c sinh t t th p nh t m c trung bình chi m n ng, r t n ng chi m t l 13,79% ng nhi m giun a th p nh t tình tr ng v tình tr ng v sinh Vì v y ch n nuôi l n vi c th c hi n t t quy trình v sinh r t c n thi t; chu ng tr i s ch s , th c n c m b o v sinh u ng n chu ng Bãi ch n lây nhi m giun c s ch không c v sinh th a ch y u ( vòng giun phát tri n qua môi tr phân n ng xuyên i c a giun c th i l u c u nh kì, ó ngu n a phát tri n qua t , tr ng ng mà khơng c n kí ch trung gian) 2.4.6 Các bi u hi n lâm sàng l n b nhi m giun a Chúng ã theo dõi bi u hi n lâm sàng c a l n, quan sát k t h p v i xét nghi m phân d b ng 2.6 ng tính ( tr ng giun a ), k t qu c trình bày 50 B ng 2.6 Các bi u hi n lâm sàng l n b nhi m giun a S l n M c nhi m S l n theo tri u ch ng T l dõi ( ) lâm sàng (%) Bi u hi n lâm sàng ( ) + 38 0 Khơng bi u hi n Xù lơng, g y còm, ++ 22 27,27 ch m l n, r i lo n tiêu hóa a ch y, sút cân, còi +++ 5 100 c c, niêm m c nh t nh t, th n kinh h ng ph n, kêu r t nhi u Qua b ng 2.6 th y: L n b nhi m giun a m c không th y bi u hi n tri u ch ng lâm sàng L n nhi m giun a nh m c trung bình, bi u hi n lâm sàng c a b nh ch chi m 27,27%, v t m t s bi u hi n nh ng không rõ ràng m c n ng, r t n ng l n bi u hi n tri u ch ng lâm sàng rõ r t, t l bi u hi n tri u ch ng 100%, v i tri u ch ng nh : g y y u, sút cân, ch m l n, a ch y, thi u máu, niêm m c nh t nh t h ng ph n th n kinh B ng 2.6 cho th y m c nhi m khác bi u hi n lâm sàng c a l n c ng khác Vì v y ta khơng th ch c n c vào tri u ch ng lâm sàng k t lu n v b nh mà ph i k t h p v i vi c xét nghi m phân tìm tr ng giun a 51 2.4.7 Hi u l c t y c a thu c Hanmectin – 25 Levamisol 7,5% xác nh hi u l c t y c a lo i thu c trên, ti n hành t y cho àn l n nhi m giun a g m 20 Trong ó dùng Hanmectin – 25 11 dùng Levamisol 7,5% Sau 15 ngày t y ti n hành ki m tra phân thu c K t qu thu c trình bày xác nh hi u l c t y c a b ng 2.7 B ng 2.7 Hi u l c t y c a thu c Hanmectin – 25 Levamisol 7,5% Hanmectin -25 1,2ml /10kg TT S l n nhi m giun ct y ( ) Levamisol 7,5 % 1ml / 10kg TT 11 Thu c t y Li u l ng S l n s ch tr ng giun sau t y ( ) 10 Hi u l ct y (%) 88,89 90,90 K t qu b ng 2.7 cho th y: - Dùng Hanmectin – 25 t y cho l n b nhi m trung bình, sau 15 ngày ti n hành ki m tra l i m u phân t y c a thu c, th y m t nhi m l i khơng tìm th y tr ng giun m c xác m c nh , nh hi u l c nh , nh ng a Qua ây k t lu n r ng dùng Hanmectin -25 v i li u 1,2ml / 10kg TT t y giun a cho l n hi u l c t t i 88,89% - Dùng Levamisol 7,5% v i li u 1ml / 10kg TT nhi m m c nh trung bình, nhi m m c t y cho b n ng, r t n ng Sau 15 ngày ti n hành ki m tra l i phân ch th y m t b nhi m trung bình, 10 l i khơng tìm th y tr ng giun m c a Qua ây k t lu n r ng dùng thu c Levamisol 7,5% v i li u 1ml /10 kg TT, hi u l ct y t 90,90% Nh v y hi u l c t y c a thu c Hanmectin – 25 Levamisol 7,5% khác không nhi u, c hai lo i thu c u t hi u l c t y cao Hanmectin - 25 ( 88,89% ), Levamisol 7,5% ( 90,90% ) Do v y t y giun ta th s d ng m t hai lo i thu c u c a cho l n 52 2.5 K t lu n, t n t i ngh 2.5.1 K t lu n C n c vào k t qu thu L ng, huy n Phú L c trình th c t p t i tr i l n ng, t nh Thái Nguyên, b c C u ã rút m t s nh n xét sau: - T l nhi m giun tu i, cao nh t a t i tr i l n cao 34,57%, t ng d n theo l n – tháng tu i (64,51%), sau ó gi m d n tháng tu i t l nhi m giun a th p (21,21%) - L n t – tháng tu i nhi m giun h n l n a v i t l c ng cao l n tháng tu i tr lên -C ng nhi m giun bình, m t s nhi m c - T l l n nhi m giun a theo tu i ch y u ng a m c nh trung n ng, r t n ng tháng s khác nhau,trong ó nhi m cao nh t vào tháng 10 (45,56% ) - T l c ng - T l nhi m giun nh t nhi m giun a theo tính bi t khác khơng k a cao nh t tình tr ng v sinh ( 63,04% ), th p tình tr ng v sinh t t (9,26% ) - Hi u l c t y giun c a thu c Hanmectin -25 (88,89%) thu c Levamisol 7,5% (90,90%) 2.5.2 T n t i Do th i gian i u ki n h n ch nên k t qu mà thu ch b c u, a bàn i u tra h p, ch ng lo i thu c dùng h n ch , ch a i u ki n theo dõi t t c mùa n m, ch a ki m tra s l c nhi u l n, ng m u ki m tra h n ch Vì khơng i u ki n m khám mà ch dùng ph Fulleborn nên k t qu xét nghi m giun ng pháp phù n i a thi u xác Do thi u kinh nghi m nghiên c u khoa h c nên ch a ch ràng hi u l c thu c t y t l s ch c rõ 53 2.5.3 ngh - T ng c - ng khâu v sinh chu ng tr i nh k t y giun sán cho l n h n ch b nh t t l a tu i th i i m thích h p h n ch th p nh t t l nhi m giún sán cho l n - C n tuyên truy n sâu r ng h n cho ng i ch n nuôi v bi n pháp phòng tr b nh giun sán nh : v sinh chu ng tr i, v sinh th c n n c u ng, phân… - T ng c ng ch m sóc ni d ng kh n ng mi n d ch t t v i m m b nh nâng cao s c kháng cho l n, 54 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u N c Nguy n Xn Bình (2005), Phòng tr b nh l n nái, l n con, l n th t, Nxb Nông nghi p, Hà N i Tr ng t (1985), K t qu nghiên c u khoa h c thú y,Nxb Nông nghiêp, Hà N i Bùi Quý Huy (2006), Phòng ch ng b nh ký sinh trùng t sang ng ng lây i, Nxb Nông nghi p, Hà N i Ph m V n Khuê, Phan L c, Tr n Trúc (1975), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i Ph m V n Khuê, Phan L c (1996), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông Nghi p, Hà N i Nguy n Th Kim Lan, Nguy n V n Quang, Nguy n Quang Tuyên (1999), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i Ph m S L ng, Phan ch Lân (1962), C m nang b nh l n, Nxb Nông nghi p, Hà N i Ph m S L ng, Phan ch Lân, Tr ng V n Dung (2002), B nh ph bi n l n bi n pháp phòng tr - t p 2, Nxb Nơng nghi p, Hà N i Phan ch Lân cs (1978), B nh kí sinh trùng gia súc gia c m bi n pháp iêu tr , Nxb Nông Nghi p, Hà N i 10 Bùi L p, Nguy n ng Kh i, V Nhàn (1975), K t qu nghiên c u khoa h c thú y, Nxb Nông Nghi p, Hà N i 11 Nguyên Th Lê cs (1996), Giun sán kí sinh gia súc Vi t Nam, Nxb KHKT, Hà N i 12 Nguy n c L u, Nguy n H u V (2003), Thu c thú y cách s d ng Nxb Nông Nghi p, Hà N i 55 c L u, Nguy n H u V (2004), M t s b nh quan tr ng 13 Nguy n l n , Nxb Nơng Nghi p, Hà N i 14 ồn V n Phúc (1982), Kí sinh trùng thú y, Nxb Nơng Nghi p, Hà N i 15 Tr n V n Phùng (2004), Giáo trình ch n ni l n, Nxb Nông Nghi p, Hà N i 16 Chu Th Th m, Phan Th Lài, Nguy n V n Tó (biên so n) (2006), Ph pháp phòng ch ng b nh giun sán v t nuôi, Nxb Lao 17 Lê Th Tài (2002), Phòng tr m t s b nh th ng ng Hà N i ng g p thú y b ng thu c nam, Nxb Nông Nghi p, Hà N i 18 Nguy n Thiên, Phan ch Lân, Ph m S L ng, Hoàng V n Ti n, Tr ng H t (1996), Ch n nuôi l n gia ình trang tr i, Nxb Nơng Nghi p, Hà N i 19 Tr nh V n Th nh, trùng D ng Thái (1978), Cơng trình nghiên c u kí sinh Vi t Nam,t p II, Nxb KHKT 20 Nguy n Ph ng (2002), B nh kí sinh trùng c a v t nuôi thú c T hoang lây sang ng II Tài li u ti ng n i,t p 2, Nxb Nông Nghi p Hà N i c Ngoài 21 Anderdahl (1957), C m nang b nh l n, Nxb Nông nghi p, 1997 22 Hall HTB ( 1977), Disea and Parasites of livestock in the tropics, Longman Group ltd 23 Johanes Kaufman (1996), Parasitic infections of domestic animal, Birkhauser Verlag, Berlin 24 Leland S., Shapiro (2005), Pathology and Parasitology for Veterinary technicians 25 Levine N D (1985), Veterinary Protozoology, University Press Ames, Iowa, USA The Iowa Stale 56 M TS HÌNH NH MINH H A CHO KHÓA LU N Tr ng giun a Thu c i u tr b nh giun L n b nhi m giun a l n a ...I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - VI V N D Tên NG tài: TÌNH HÌNH B NH GIUN XÃ C A L N CON T I TR I L N L NG, HUY N PHÚ L NG, T NH THÁI NGUYÊN VÀ BI N PHÁP I U TR KHÓA... Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y, th y giáo h Nguy n Quang Tuyên, em ã th c hi n ng d n GS.TS tài: Tình hình b nh giun l n t i tr i l n xã C L ng, huy n Phú L a ng, t nh Thái Nguyên. .. c k thu t vào th c t s n xu t c a trang tr i 19 Ph n CHUYÊN Tên tài: Tình hình b nh giun L ng, huy n Phú L 2.1 NGHIÊN C U KHOA H C a l n t i tr i l n xã C ng, t nh Thái Nguyên bi n pháp i u
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp), Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay