So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

74 31 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:20

So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM - TR Tên - NG CÔNG HI U tài: “SO SÁNH HI U L C C A HAI LO I THU C LINCO - SPECTIN TYLOSIN TRONG PHÒNG I U TR B NH CRD T I TR I TH NG PH M, KHE MO, HUY N NG H , T NH THÁI NGUYÊN” KHOÁ LU N T T NGHI P H t o Chun ngành Khoa Khố h c : Chính quy : Thú y : Ch n nuôi thú y : 2010 - 2014 n Thái Nguyên, n m 2014 IH C I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR - TR Tên - NG CÔNG HI U tài: “SO SÁNH HI U L C C A HAI LO I THU C LINCO - SPECTIN TYLOSIN TRONG PHÒNG I U TR B NH CRD T I TR I TH NG PH M, KHE MO, HUY N NG H , T NH THÁI NGUYÊN” KHOÁ LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khoá h c Giáo viên h : Chính quy : Thú y : Ch n ni thú y : 2010 - 2014 ng d n: TS Ngô Nh t Th ng Khoa Ch n nuôi thú y - Tr Gi ng viên h IH C ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên ng d n Thái Nguyên, n m 2014 L IC M hoàn thành N c khóa lu n t t nghi p, ngồi s n l c c a b n thân tơi ph i nh t i s giúp c a r t nhi u ng i Vì v y, qua khóa lu n cho g i l i c m n t i: T p th th y cô giáo khoa Ch n nuôi Thú y ã d y d giúp su t th i gian h c t p l p t o i u ki n cho i th c t p Xin c m n t t c anh ch em l p b n bè ã ng viên giúp su t th i gian h c t p th c t p c bi t cho g i l i c m n chân thành t i: Th y TS Ngô Nh t Th ng ã t n tình giúp tơi th i gian th c t p hoàn thành khóa lu n t t nghi p, giúp tơi có c nh ng kinh nghi m ngh nghi p th c t Xin chân thành c m n th y v m i góc C m n b m , anh ch ã bên, ng viên, giúp , t o i u ki n tơi có th h c t p, hồn thành t t khóa lu n t t nghi p Cu i xin g i l i kính chúc t i quý th y cơ, gia ình, tồn th anh ch , b n bè s c kh e, h nh phúc thành t cu c s ng Thái Nguyên, tháng 12 n m 2014 Sinh viên TR NG CƠNG HI U L I NĨI hồn thành ch U ng trình t o c a nhà tr ng, th c hi n ph ng châm “h c i ôi v i hành”, “lý thuy t g n li n v i th c ti n”, th c t p t t nghi p giai o n cu i toàn b ch tr ng i h c nói chung c a tr ng ng trình d y h c c a i h c Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Th c t p t t nghi p giai o n vô quan tr ng viên tr c tr ng i v i m i sinh ây kho ng th i gian giúp cho sinh viên c ng c h th ng hóa l i tồn b ki n th c ã h c, ng th i giúp cho sinh viên làm quen d n v i th c t s n xu t, t o cho tác phong làm vi c nghiêm túc, sáng t o ng tn tr ng tr thành m t bác s thú y có chun mơn, áp c yêu c u c a th c t s n xu t, góp ph n nh vào s nghi p phát tri n c T nh ng m c tiêu ó nuôi thú y - tr ng cs ng ý c a Ban ch nhi m khoa Ch n i h c Nông Lâm Thái Nguyên, th y giáo s ti p nh n c a c s , ti n hành cs h ng d n c a tài: “So sánh hi u l c c a hai lo i thu c Linco - Spectin Tylosin phòng i u tr b nh CRD t i tr i th ng ph m, Khe Mo, huy n Do b th c hi n mong c ng H , t nh Thái Nguyên” u làm quen v i công tác nghiên c u nên q trình tài khơng th tránh kh i nh ng h n ch , thi u sót Vì v y r t c s nh n xét c a quý th y cô, b n bè ng nghi p tài hoàn ch nh h n Thái Nguyên, tháng 12 n m 2014 Sinh viên TR NG CÔNG HI U DANH M C B NG BI U B ng 1.1: L ch dùng vaccine phòng b nh kháng sinh cho àn 15 B ng 1.2: K t qu công tác ph c v s n xu t 18 B ng 2.1: T l ni s ng c a thí nghi m qua tu n tu i (%) 48 B ng 2.2: M t s b nh th ng g p th v n 50 B ng 2.3: T l nhi m CRD àn th v n theo tu n tu i (%) 50 B ng 2.4: Tri u ch ng b nh tích c a nhi m b nh CRD 52 B ng 2.5: K t qu phòng b nh CRD c a Linco - Spectin Tylosin 53 B ng 2.6: K t qu i u tr b nh CRD c a Linco - Spectin Tylosin 54 B ng 2.7: Sinh tr ng tích l y c a thí nghi m qua tu n tu i (g/con) 56 B ng 2.8: H s chuy n hóa th c n(FCR) (gT /g t ng kh i l ng) 58 B ng 2.9: Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Linco - Spectin Tylosin ch n nuôi ( ng) 60 CÁC T , C M T VI T T T Cs : C ng s CRD : Chronic Respiratory Disease C : i ch ng VT : n v tính MG : Mycoplasma Gallisepticum Nxb : Nhà xu t b n SS : S sinh STT : S th t TCLS : Tri u ch ng lâm sàng TN : Thí nghi m TT : T ng tr ng TTT : Tiêu t n th c n M CL C PH N 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra tình hình c b n 1.1.1 i u ki n t nhiên 1.1.1.1 V trí 1.1.1.2 a lý a hình t 1.1.1.3 Khí h u - th y v n 1.1.2 Tình hình kinh t h i 1.1.2.1 Tình hình dân c 1.1.2.2 Giao thông th y l i 1.1.2.3 Trình dân trí 1.1.2.4 T p quán s n xu t 1.1.3 Tình hình s n xu t nơng nghi p 1.1.3.1 Ngành tr ng tr t 1.1.3.2 Ngành lâm nghi p 1.1.3.3 Ngành ch n nuôi 1.1.3.4 Công tác thú y 1.1.4 ánh giá chung 1.1.4.1 Thu n l i 1.1.4.2 Khó kh n 1.2 N i dung, ph ng pháp k t qu ph c v s n xu t 1.2.1 N i dung ph c v s n xu t 1.2.2 Ph ng pháp ti n hành 1.2.3 K t qu công tác ph c v s n xu t 1.2.3.1 Công tác gi ng 10 1.2.3.2 Công tác th c n 10 1.2.3.3 Cơng tác ch m sóc ni d ng 10 1.2.3.4 Công tác v sinh thú y 13 1.2.3.5 Cơng tác phòng i u tr b nh 14 1.2.3.6 Công tác khác 17 1.2.3.7 K t qu công tác ph c v s n xu t 18 1.3 K t lu n ngh 19 1.3.1 K t lu n 19 1.3.2 ngh 19 PH N 2: CHUYÊN 2.1 tv n NGHIÊN C U KHOA H C 20 20 2.2 T ng quan tài li u 22 2.2.1 C s khoa h c c a tài 22 2.2.1.1 M t vài nét v gi ng thí nghi m 22 2.2.1.2 c i m sinh lý, gi i ph u c quan hô h p c a gia c m 23 2.2.1.3 B nh hô h p mãn tính (CRD) 2.2.2 Tình hình nghiên c u n c n 2.2.2.1 Tình hình nghiên c u n 2.2.2.2 Tình hình nghiên c u 2.3 it 2.3.1 ng, n i dung ph it ng, n 26 c 39 c 39 c 40 ng pháp nghiên c u 41 a i m th i gian nghiên c u 41 2.3.2 N i dung nghiên c u 41 2.3.3 Các ch tiêu theo dõi 41 2.3.4 Ph ng pháp nghiên c u 42 2.3.4.1 Ph ng pháp b trí thí nghi m 42 2.3.4.2 Ph ng pháp theo dõi ch tiêu: 46 2.3.4.3 Ph ng pháp x lý s li u 47 2.4 K t qu th o lu n 47 2.4.1 K t qu v t l nuôi s ng c a thí nghi m 47 2.4.2 M t s b nh th ng g p th v 2.4.3 Tình hình nhi m CRD theo l a tu i n 49 àn th v n 50 2.4.4 K t qu theo dõi tri u ch ng lâm sàng m khám b nh tích c a có bi u hi n nhi m b nh CRD 52 2.4.5 Hi u l c phòng b nh CRD c a Linco - Spectin Tylosin 53 2.4.6 Hi u l c i u tr b nh CRD c a Linco - Spectin Tylosin 54 2.4.7 K t qu v kh n ng sinh tr ng tích l y c a thí nghi m 55 2.4.8 K t qu v hi u qu s d ng th c n cho thí nghi m 57 2.4.9 Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Linco - Spectin Tylosin ch n nuôi 58 2.5 K t lu n, t n t i 60 2.5.1 K t lu n 60 2.5.2 T n t i 60 TÀI LI U THAM KH O 62 I Tài li u Ti ng Vi t 62 II Tài li u d ch t Ti ng Anh 64 IV Tài li u t Internet 64 PH N CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra tình hình c b n 1.1.1 i u ki n t nhiên 1.1.1.1 V trí a lý ng H m t huy n mi n núi c a t nh Thái Nguyên n m cách trung tâm thành ph 7km, v i t ng di n tích t nhiên 457,75 km2 - Phía ơng giáp v i huy n Phú Bình - Phía Tây giáp huy n Phú L ng - Phía Nam giáp v i thành ph Thái Nguyên - Phía B c giáp v i huy n Võ Nhai ng H có 17 th tr n, ó vùng cao Tuy m t huy n mi n núi nh ng ng H có v trí giáp v i thành ph Thái Nguyên, có qu c l 1B dòng sơng C u ch y qua a bàn, y u t thu n l i cho vi c phát tri n kinh t h i c a huy n 1.1.1.2 a hình - a hình Huy n t ng H có di n tích t nhiên 457,75 km²; có t p g m núi á, núi t cánh ng xen l n núi a hình ph c i núi Tồn huy n chia làm vùng rõ r t: Vùng núi phía B c, vùng trung tâm vùng phía Nam Vùng núi phía B c: G m nh V n L ng, Hòa Bình, Tân Long, Quang S n, Hóa Trung, Minh L p, Sơng C u… ch y u tr ng lúa ít, t p trung lâm nghi p, chè, n qu , ch n nuôi tr ng lúa n ng r y t i d c, t i gia súc 51 Qua b ng 2.3 cho th y: - Tính chung có bi u hi n b nh CRD qua 11 tu n tu i 17,45% - lô TN 19,29% - lơ C, nh v y s có bi u hi n b nh lơ TN h n lơ C i u cho th y vi c s d ng thu c Linco - Spectin phòng tr b nh CRD ã có tác d ng làm gi m t l m c b nh h n so v i thu c Tylosin - có bi u hi n nhi m b nh t tu n th - 11 v i t l nhi m t 3,03 - 42,71% lô TN t 4,08 - 47,87% tu n th 6: 42,71% - TN 47,87% - lơ C, ó t l nhi m cao nh t C; t l nhi m th p nh t tu n th 2: 3,03% - TN tu n th 2: 4,08% - C Nh v y t l nhi m b nh CRD có s chênh l ch rõ gi a tu n C th nh sau: + Giai o n - tu n tu i: T l nhi m t ng d n nh ng s l nhi m ch a cao; lô TN t l nhi m l n l l nhi m t t 0%; 3,03%, 14,29%, lô ng ng 0%; 4,08% 15,31% ng Ct ây giai o n c m nhi m v i b nh + Giai o n - tu n tu i: ây giai o n nhi m b nh v i t l cao nh t, b nh lây lan nhanh m nh; t l nhi m (28,87% - TN 31,25% - C) cao nh t t ng rõ r t t tu n tu i th tu n tu i th (42,71% - TN 47,87% - C) sau ó l i gi m d n Giai o n trình sinh tr tri n c a c th di n m nh m , ch c n ng c a c quan ch a hoàn thi n, c ng v i s thay sang m a phùn làm nh h àn làm s c i th i ti t ng t i s sinh tr ng phát c c ng c nh ng t ng t, lúc ó t n ng chuy n ng phát tri n bình th ng c a kháng c a c th gi m nên t l nhi m b nh cao + Giai o n - 11 tu n tu i: Giai o n t l nhi m CRD c a ã gi m t 8,51% lô tu n th xu ng 2,13 C c ng gi m t 9.68% tu n th 11 tu n th xu ng 3,23% o n c th ã phát tri n y lô TN; t ng ng tu n th 11 Giai hoàn thi n v ch c n ng, s c kháng c a t ng lên, t l nhi m gi m d n 52 K t qu cho th y: th t tu n tu i u m c CRD nh ng tu n tu i khác t l nhi m khác nhau, ó t l nhi m t p trung giai o n - tu n tu i K t qu c a phù h p v i nghiên c u c a Nguy n Thanh S n cs (2004) [23], ông cho r ng: th t l a tu i u m c CRD, t l nhi m cao nh t t t c giai o n - tu n tu i 2.4.4 K t qu theo dõi tri u ch ng lâm sàng m khám b nh tích c a có bi u hi n nhi m b nh CRD K t qu theo dõi tri u ch ng lâm sàng m khám b nh b nh tích c a nghi m c b nh CRD c trình bày ki m tra b ng 2.4: B ng 2.4: Tri u ch ng b nh tích c a nhi m b nh CRD K t qu theo dõi S có Ch tiêu bi u hi n b nh theo dõi qua tu n S l Bi u hi n c a b nh có bi u (con) hi n (con) Kém n, Tri u ch ng lâm 112 sàng B nh tích 19 t r , ch m l n T l (%) 112 100 93 83,04 Mào tích tím tái 79 70,54 Khí qu n ch a d ch nh y 19 100 Viêm khí qu n 18 94,74 Viêm qu n 15 78,95 36,84 26,32 Th khò khè, ch y n m t, n cm i Túi khí viêm, bã u Viêm ph i c B ng 2.4 cho th y: Khi nhi m CRD có bi u hi n tri u ch ng lâm sàng nh : àn xao xác, xõa cánh, n u ng gi m, ch y n r , ch m l n, th khò khè, c m t, n c m i, phân h i xanh ho c h i tr ng, mào tích tím tái 53 Chúng ti n hành m khám 19 b nh b ch t có tri u ch ng c tr ng c a b nh CRD ki m tra t n th b nh B nh tích i n hình xu t hi n ch y u khí qu n, túi khí, ph i,… v i m c nh ng c a ng hô h p nh viêm n ng nh khác nhau, khí qu n ch a d ch nh y chi m t l 100% t m c qu n viêm t m c l a tu i khác t i nhi u M 19 có 18 khí n n ng chi m t l 94,74% M t s ghép v i m t s b nh khác làm bi u hi n c a b nh n ng ph c t p h n Có 26,32% s ch t b viêm ph i v i m c n ng nh khác nhau; 36,84% s ch t có túi khí viêm ch a nhi u bã u Tác gi Võ Bá Th (1996) [17] cho bi t b nh tích b nhi m b nh CRD v i t l nh sau: viêm khí qu n (97%), viêm qu n (82%), viêm túi khí (41%) Nh v y k t qu c a g n t ng ng 2.4.5 Hi u l c phòng b nh CRD c a Linco - Spectin Tylosin Hi u l c phòng b nh c a thc tiêu: th i gian b t c ánh giá qua vi c xác u có bi u hi n b nh, t l m c b nh K t qu theo dõi ch tiêu dùng Linco - Spectin cho vi c phòng b nh CRD - 11 tu n tu i nh ch c th hi n àn t b ng 2.5: B ng 2.5: K t qu phòng b nh CRD c a Linco - Spectin Tylosin Di n gi i VT Li u phòng Th i gian b t g/kg T u có bi u hi n b nh Lô TN (Linco Lô C - Spectin) (Tylosin) 0,5 Ngày tu i 13 12 S l t phòng qua tu n Con 1060 1047 S l t m c b nh qua tu n Con 185 202 % 17,45 19,29 T l m c b nh K t qu b ng 2.5 cho th y: K t qu phòng b nh CRD c a hai lo i thu c Linco - Spectin Tylosin khác rõ r t (P < 0,001) Th i gian b t u có bi u hi n b nh lô C 12 ngày tu i, lô TN 13 ngày tu i; s 54 chênh l ch ngày Nói cách khác, b nh xu t hi n v i lô C Khi tính t ng s l t lơ TN ch m h n so c phòng qua tu n th y t l m c b nh có s khác gi a lơ Lơ TN có t l m c b nh 17,45% ó lơ C có t l m c b nh 19,29% Nh v y, lô TN dùng Linco - Spectin phòng b nh CRD th y b nh xu t hi n sau t l m c b nh th p h n so v i lô C dùng Tylosin i u cho th y vi c dùng Linco - Spectin phòng b nh CRD cho tác d ng phòng b nh t t h n so v i Tylosin 2.4.6 Hi u l c i u tr b nh CRD c a Linco - Spectin Tylosin Hàng ngày tr c ti p ch m sóc àn quan sát nh ng bi u hi n c a chúng Khi th y có nh ng tri u ch ng nghi m c b nh CRD, ti n hành b t riêng nh ng ó ti n hành i u tr nh ng ó Nh ng có bi u hi n b nh b t Spectin lô TN dùng Linco - i u tr , nh ng có bi u hi n b nh b t t lô C dùng Tylosin i u tr , v a i u tr v a b sung thêm B.complex, VTM, i n gi i vào u ng n c t ng s c kháng cho gà, b sung men t ng tr ng tr n vào th c n giúp hay n phòng b nh tiêu ch y tái phát n khơng bi u hi n tri u ch ng c a b nh kh e m nh n u ng bình th ng, l i th nh ng kh i b nh ó vào lơ lúc tr qu i u tr c b t K t c trình bày b ng 2.6: B ng 2.6: K t qu Di n gi i Li u i u tr i u tr b nh CRD c a Linco - Spectin Tylosin VT g/kg T Lô TN (Linco Spectin) Lô C (Tylosin) S ngày i u tr Ngày 3-4 4-5 S l t i u tr qua tu n Con 185 202 S l Con 179 161 % 96,76 79,70 t kh i T l kh i 55 K t qu b ng 2.6 cho th y: K t qu i u tr c a hai lo i thu c Linco - Spectin Tylosin khác rõ r t (P < 0.01) Lô TN dùng Linco - Spectin i u tr t ng s 185 l t có bi u hi n m c b nh có 179 l l 96,76% ó lô 161 l t kh i chi m t C dùng Tylosin i u tr t ng s 202 l t có t kh i chi m t l 79,70% Nh v y, lô TN dùng Linco - Spectin i u tr có t l kh i b nh cao h n lô C dùng Tylosin 2.4.7 K t qu v kh n ng sinh tr Sinh tr quan tâm tr ng tích l y m t ch tiêu quan tr ng t lên hàng ng tích l y kh i l u b i nh h gi ng Kh n ng sinh tr c nhà ch n nuôi ng t i s n xu t c a gia c m Sinh ng c th c a qua t ng tu n tu i, th tình tr ng s c kh e, ch n ng tích l y c a thí nghi m ch m sóc, ni d c o ng ph m ch t c a dòng ng c a ph thu c vào nhi u y u t nh : th c n, c u ng, ch m sóc, ni d ng, th i ti t khí h u, kh n ng thích nghi c a t ng gi ng v i i u ki n môi tr rút ng n th i gian nuôi, gi m ng sinh tr ng tích l y t ng c chi phí th c n, nâng cao hi u qu kinh t ch n ni Hi u qu phòng tr b nh CRD c a m i thu c có nh h n tình tr ng s c kh e kh n ng sinh tr kh i l ng c th hi n qua b ng 2.7: ng tr c ti p ng c a K t qu theo dõi v 56 B ng 2.7: Sinh tr ng tích l y c a thí nghi m qua tu n tu i (g/con) Tu n tu i Lô TN (n =50) Lô C (n=50) SS 38,67 ± 0,25 38,70 ± 0,36 96,42 ± 0,82 94,56 ± 0,86 194,68 ± 1,06 186,32 ± 1,62 298,72 ± 3,68 273,21 ± 4,43 430,80 ± 5,36 399,67 ± 5,39 675,69 ± 7,30 620,56 ± 7,11 856,70 ± 12,03 794,78 ± 11,46 1126,89 ± 14,72 1022,45 ± 13,86 1378,23 ± 12,48 1217,34 ± 14,98 1632,19 ± 16,23 1478,54 ± 17,91 10 1816,65 ± 22,28 1672,88 ± 24,66 11 2028,91 ± 13,78 1869,85 ± 14,56 Sinh tr Kh i l ng tích l y c a thí nghi m qua tu n tu i (g/con) ng (g) Tu n tu i Hình 2.1 Sinh tr ng tích l y c a thí nghi m qua tu n tu i 57 Qua b ng 2.7 cho th y: Kh i l tu i, úng v i quy lu t sinh tr n nh ng ng c th t ng d n qua tu n ng tích l y c a gia c m Cùng m t lo i th c lơ TN có kh i l ng c th cao h n lô c a lúc 1tu n tu i là: 96,42g/con - TN; 94,56g/con l ng c th là: 298,72g/con - TN; 273,21g/con - lúc tu n tu i: 856,70g/con - TN; 794,78g/con c a tu i, lô TN cao h n C, kh i l C Tu n th kh i C Kh i l ng c a C Tu n th kh i l lô C 104,44g/con; k t thúc thí nghi m lơ TN có kh i l ng cao h n ng ng 11 tu n lô C 159,06g/con i u cho th y vi c s d ng Linco - Spectin phòng tr b nh CRD cho lơ TN có tác d ng t t h n, có s c nhi m v i b nh CRD h n nên sinh tr kháng cao h n, c m ng, phát tri n nhanh h n so v i lô C dùng Tylosin 2.4.8 K t qu v hi u qu s d ng th c n cho thí nghi m Trong ch n ni nói chung, n u gi ng ti n th c n c s quan tr ng ti m n ng di truy n c a gi ng phát huy t lúc ch m t t bào tr ng c th tinh ch n ng vài ph n tri u gam tr ng thành v i kh i l ng g p hàng tri u l n l n m t c th ng v t ch t t o i u ó ch t th c n Th c n ch n nuôi chi m t 70 - 80% giá thành s n ph m Nó ch tiêu quan tr ng nh t nuôi Khi gi m L ánh giá hi u qu ch n c chi phí th c n s nâng cao c hi u qu kinh t ng th c n tiêu th hàng ngày ph n ánh tình tr ng s c kh e c a àn gà, ch t l ng th c n ch M i quan h gi a l ch m sóc, ni d ng ng th c n n vào v i kh n ng sinh tr ng hi u qu chuy n hóa th c n r t rõ ràng Nói chung có kh n ng sinh tr ng nhanh, s c s n xu t cao th ng tiêu th th c n nhi u h n Kh n ng tiêu th th c n c a àn thí nghi m qua 77 ngày tu i tính toán TTT / kg t ng kh i l ng c trình bày b ng 2.8: 58 B ng 2.8: H s chuy n hóa th c n(FCR) (gT /g t ng kh i l ng) Lô TN (Linco - Spectin) Lô C (Tylosin) Tu n T ng kh i Tiêu t n tu i T ng kh i Tiêu t n FCR l ng (g) th c n (g) l ng (g) th c n (g) 57,75 76,32 1,32 55,86 73,56 98,26 145,12 1,48 91,76 143,23 104,04 162,67 1,56 86,89 149.87 132,08 268,89 2,04 126,46 259,93 244,89 408,26 1,67 220,89 405,34 181,01 322,18 1,78 174,22 326,76 270,19 582,38 2,16 227,67 558,67 251,34 628,25 2,50 194,89 612,94 253,96 508,42 2,00 261,20 698,21 10 184,46 546,37 2,96 194,34 678,50 11 212,26 769,52 3,63 196,97 831,16 Qua b ng 2.8 cho th y: TTT c a lô C cao h n TTT c lơ TN; k t thúc thí nghi m 11 tu n tu i, lơ TN có TTT có TTT 831,16g Nh v y s tiêu t n th c n ngh a n u coi kh i l ng TTT FCR 1,32 1,56 1,72 2,06 1,84 1,88 2,45 3,15 2,67 3,49 4,22 a 769,52g;lô C lô TN h n lơ C Có lơ C 100% lơ TN 92,58% i u cho th y vi c s d ng Linco - Spectin phòng tr b nh CRD có nh h ng t t t i hi u qu chuy n hóa th c n d n t i TTT th p h n so v i vi c dùng Tylosin 2.4.9 Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Linco - Spectin Tylosin ch n ni có c s k t lu n y hi u qu kh thi c a vi c s d ng thu c Linco - Spectin Tylosin phòng tr b nh CRD cho àn th v n Chúng ti n hành h ch toán s b v kinh t lúc 11 tu n tu i.K t qu tính tốn c th hi n b ng 2.9: 59 B ng 2.9: Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Linco - Spectin Tylosin ch n nuôi ( STT Di n gi i T ng kh i l ng cu i k n giá t i th i i m k t thúc TN ng) VT Lô TN Lô C kg 190,72 173,90 ng/kg 60.000 60.000 T ng thu ng 11.443.200 10.434.000 T ng chi ng 8.780.000 8.450.000 Chi phí gi ng ng 1.200.000 1.200.000 Chi phí vaccine ng 230.000 230.000 Chi phí th c n ng 5.675.000 5.370.000 Chi phí thu c thú y ng 175.000 150.000 Chi phí i n n ng 1.500.000 1.500.000 ng 2.663.200 1.984.000 134,23 100 46.036,07 48.591,14 94,74 100 c + chi phí khác T ng thu - t ng chi So sánh % Chi phí cho 1kg ng So sánh % Qua b ng 2.9 cho th y: T ng thu sau k t thúc thí nghi m 10.434.000 ng, lô TN 11443200 1.009.200 lô C ng, nh v y lô TN nhi u h n lô C ng T ng chi phí bao g m gi ng + th c n + thu c thú y + i n, n vaccine m t s chi phí khác ng, nh v y t ng chi phí K t qu thu - chi lô C 8.450.000 lô TN nhi u h n lô ng Nh v y k t qu thu - chi t ng ng, lô TN 8.780.000 lô C 330.000 C 1.984.000 c+ ng, ng lô TN 2.663.200 lô TN nhi u h n lô C 679.200 ng ng 34.23% Chi phí cho 1kg 46.036,07 2.555,07 ng t ng Nh ng lô C 48.591,14 ng; chi phí cho 1kg v y chi phí cho 1kg ng 5.26% lô TN ti t ki m lô TN c 60 2.5 K t lu n, t n t i 2.5.1 K t lu n Qua th i gian th c t p t i tr i th ng ph m Khe Mo, huy n ng H , t nh Thái Nguyên v i thí nghi m s d ng Linco - Spectin Tylosin phòng tr b nh CRD lai F1 (tr ng Mía × mái L ni theo ph ng th c bán ch n th , k t qu nghiên c u b ng Ph c ng) u h n ch nh ng c ng m nh r n rút m t s k t lu n sau: - CRD b nh m c ph bi n gây thi t h i kinh t ch n nuôi Qua theo dõi 100 thí nghi m, tính trung bình t m i n - 11 tu n tu i t l nhi m 17,45% - lô TN 19,29% - lô C - b b nh CRDtri u ch ng: khó th , th khò khè, ch y n n c m t, c m i, n, ch m l n M khám th y b nh tích ch y u viêm khí qu n, viêm qu n, viêm túi khí, viêm ph i - Hi u l c phòng b nh CRD c a Linco - Spectin cao h n Tylosin v i th i gian m c b nh ch m h n t l m c b nh th p h n - Hi u l c i u tr b nh CRD c a thu c Linco - Spectin cao h n thu c Tylosin, th i gian i u tr kh i c a Linco - Spectin ng n h n so v i th i gian i u tr kh i c a Tylosin - T l nuôi s ng kh i l Spectin ng c th c a lô TN dùng Linco - u cao h n lơ C dùng Tylosin phòng tr b nh CRD - S d ng thu c Linco - Spectin s làm gi m giá thành 2.555,07 ng/kg kh i l ng so v i s d ng thu c Tylosin Do ó s d ng thu c Linco - Spectin có hi u qu kinh t cao h n 2.5.2 T n t i Thí nghi m m i ch L ng Ph ng v i s l c nghiên c u àn l i gi a Mía ng ch a nhi u, th i gian thí nghi m ng n, kinh phí h n ch , ch a có i u ki n ti n hành nh c l i thí nghi m so sánh k t 61 qu nên ch a ánh giá c m i ch b c quan toàn di n h n c m t cách tồn di n Do ó nh ng k t qu thu u, c n c ti p t c nghiên c u có k t qu khách 62 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u Ti ng Vi t Nguy n Xuân Bình, Tr n Xuân H nh, Tô Th Ph n (2004), 109 b nh gia c m cách phòng tr , Nxb Nông nghi p Hà N i Nguy n Lân D ng, Nguy n ình Quy n, Ph m V n Ty (2007), Vi sinh v t h c, Nxb Giáo d c Th H o, Cù H u Phú, Nguy n Ng c Nhiên, Ng c Thúy, Nguy n Xuân Huyên (2007), “Ch kháng huy t t i mi n d ch qua th xác nh vi khu n gây b nh CRD gà”, T p chí khoa h c k thu t thú y, t p 14 s Nguy n Duy Hoan, Tr n Thanh Vân (1998), Giáo trình ch n ni gia c m, Nxb Nông nghi p, Hà N i Nguy n Duy Hoan, Bùi c L ng, oàn Xuân Trúc (1999), Ch n ni gia c m (Giáo trình dành cho cao h c nghiên c u sinh ngành ch n nuôi), Nxb Nông nghi p, Hà N i Ph m S L ng, Tr ng V n Dung, Nguy n Ng c Nhiên, Lê V n T o, Nguy n H u V (2002), M t s b nh m i vi khu n Mycoplasma gia súc gia c m nh p n i bi n pháp phòng tr , Nxb Nơng nghi p Hà N i Bùi c L ng (2003), Nuôi th t công nghi p lông màu th v n n ng su t cao, Nxb Nông nghi p Hà N i Bùi c L ng, Lê H ng M n (2000), Th c n nuôi d ng gia c m, Nxb Nông nghi p, Hà N i Nguy n c L u, Nguy n H u V (2000), Thu c thú y cách s d ng, Nxb Nông nghi p, Hà N i 10 Lê H ng M n (2007), K thu t ch n nuôi th v Hà N i n, Nxb Nông nghi p, 63 11 Lê V n N m, Nguy n Th H ng (1996), 60 câu h i áp dành cho ng i ch n nuôi công nghi p, Nxb Nông nghi p, Hà N i 12 Lê V n N m (1999), i u tr m t s b nh ghép gà, Nxb Nông nghi p, Hà N i 13 Lê V n N m (2003), H ng d n i u tr b nh ghép ph c t p gà, Nxb Nông nghi p, Hà N i 14 Nguy n Xuân Thành, Nguy n Th Hi n (2007), Vi sinh v t h c nông nghi p, Nxb i h c S ph m 15 Hoàng Toàn Th ng, Cao V n (2006), Giáo trình sinh lý h c v t ni, Nxb Nông nghi p, Hà N i 16 Nguy n V n Thi n (2002), Ph ng pháp nghiên c u ch n nuôi, Nxb Nông nghi p Hà N i 17 Võ Bá Th (1996), K thu t ch n nuôi th t th ng ph m, Nxb Nông nghi p, Hà N i 18 Nguy n Quang Tính, Nguy n Th H i (2008), Giáo trình d c lý h c thú y, Thái Nguyên - 2008 19 oàn Xuân Trúc, Nguy n V n Xuân, Nguy n Th Ti p, Hoàng V n H i, Nguy n Huy t, Nguy n Thành ng (2008), Báo cáo khoa h c ch n nuôi thú y, B Nông nghi p Phát tri n nông thôn, H i ng khoa h c công ngh ban ch n nuôi thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 20 Nguy n Quang Tuyên, Nguy n Th Liên (1993), Giáo trình vi sinh v t thú y, Nxb Nơng nghi p, Hà N i 21 Nguy n H u V , Nguy n c L u (1999), Bí quy t thành công ch n nuôi gà, Nxb Nông nghi p, Hà N i 22 Nguy n H u V , Nguy n nghi p, Hà N i c L u (2001), B nh gia c m, Nxb Nông 64 23 Nguy n Thanh S n, Lê H ng M n (2004), K thu t ch n nuôi ri ri pha, Nxb Nông nghi p, Hà N i 24 H i ch n nuôi Vi t Nam (2002), C m nang ch n nuôi gia súc gia c m, Nxb Nông nghi p, Hà N i 25 B nông nghi p & Phát tri n nông thôn (2007), K thu t ch n nuôi nông h , Nxb Nông nghi p, Hà N i II Tài li u d ch t Ti ng Anh 26 Nh V n Th , Lê Th Th y, J Spergser, R Rosengarten (2002), PCR Based Detection of Avian Mycoplasma in the Respiratory Trac of Vietnammese Chicken, 14th International IOM congress, - 12/7/2002, Vienna - Australia, Abstract III Tài li u t Internet 27 http: //www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=1302 (Chu Minh Khôi, “ M t vài thi u sót d m c ph i ch n nuôi công nghi p”, c p nh t ngày 16/3/2001) 28 http: //vinhphucnet.vn/TTKHCN/TTCN/7/23/20/9/14523.doc (Hoàng Huy Li u, “ B nh viêm ng hô h p mãn tính gà”) 29 http: //www.thuy.ykhoa.net/?action=content…(H i bác s thú y “B nh Mycoplasma gia c m”) M TS HÌNH NH MINH H A nh 1: Linco - Spectin nh 2: Công tác chu n b úm nh 4: Th v n nh 3: Úm nh 5: 11 tu n tu i ...I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR - TR Tên - NG CÔNG HI U tài: SO SÁNH HI U L C C A HAI LO I THU C LINCO - SPECTIN VÀ TYLOSIN TRONG PHÒNG VÀ I U TR B NH CRD T I TR I GÀ TH NG... d n c a tài: So sánh hi u l c c a hai lo i thu c Linco - Spectin Tylosin phòng i u tr b nh CRD t i tr i gà th ng ph m, xã Khe Mo, huy n Do b th c hi n mong c ng H , t nh Thái Nguyên u làm quen... ti n hành nghiên c u tài: So sánh hi u l c c a hai lo i thu c Linco - Spectin Tylosin phòng i u tr b nh CRD t i tr i gà th ng ph m, xã Khe Mo, huy n ng H , t nh Thái Nguyên * M c tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay