Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp)

81 26 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:19

Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp)Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp)Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp)Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp)Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp)Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG - I H C NÔNG LÂM - TR N XUÂN ÔNG Tên tài: M TS C I M D CH T H I CH NG B NH L N NÁI SINH S N T I CÔNG TY C NG H P PH N PHÁT TRI N BÌNH MINH, XÃ PHÙ L U T , HUY N M C, HÀ N I BI N PHÁP KH NG CH KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni - Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Thái Nguyên – 2014 I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - TR N XUÂN ÔNG Tên tài: M TS C I M D CH T H I CH NG B NH L N NÁI SINH S N T I CÔNG TY C NG H P PH N PHÁT TRI N BÌNH MINH, XÃ PHÙ L U T , HUY N M C, HÀ N I BI N PHÁP KH NG CH KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n nuôi - Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Gi ng viên h ng d n : PGS TS Thái Nguyên – 2014 ng Xuân Bình L IC M N Sau th i gian h c t p rèn luy n t i Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên c ng nh th i gian th c t p t i công ty c ph n phát tri n Bình Minh,Xã Phù L u T , huy n M c, Hà N i ã nh n nhi t tình quý báu c a th y ban giám hi u nhà tr c s giúp r t ng, ban ch nhi m khoa Ch n Ni thú y tồn b th y khoa ã giúp su t th i gian h c t p t i tr ng t y t lòng bi t n chân thành sâu s c n: Ban ch nhi m khoa Ch n Nuôi thú y-Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Ban lãnh o, k thu t công nhân t i t i công ty c ph n phát tri n Bình Minh Cùng t p th th y giáo tr ng i hoc Nông Lâm Thái Nguyên ã t o m i i u ki n cho tơi hồn thành khóa lu n úng th i h n c bi t, xin chân thành c m n s c quan tâm giúp c a th y giáo h ng d n: PGS.TS r t nhi t tình ng Xuân Bình Nhân ây tơi c ng xin b y t lòng bi t n t i gia ình, b n bè, i u ki n giúp , ng nghi p ã th ng xuyên t o m i ng viên su t th i gian h c t p, nghiên c u hồn thành m i khóa lu n Cu i xin chúc th y giáo m nh kh e h nh phúc, t nhi u thành tích gi ng d y nhi u thành công nghiên c u khoa h c Tôi xin chân ! Sinh viên Tr n Xn ơng L I NĨI U Th c t p t t nghi p khâu cu i c a q trình t o óng vai trò không th thi u n n giáo d c hi n Trong trình th c t p giúp sinh viên ti p c n n m b t th c t , c ng c ki n th c ã h c, d ng lý thuy t vào th c ti n s n xu t, t n m v ng ph ng th i áp ó nâng cao ki n th c chun mơn ng pháp nghiên c u khoa h c Ngoài th c t p t t nghi p c ng th i gian sinh viên rèn luy n, h c h i kinh nghi m c a ng i i tr c, nh m trang b nh ng ki n th c chuyên môn, nghi p v công tác qu n lý sau t t nghi p tr ng i cán b khoa h c trình ng th tr thành m t chun mơn, tay ngh v ng vàng Xu t phát t c s trên, theo nguy n v ng c a b n thân s nh t trí c a ban giám hi u khoa Ch n Nuôi thú y – Tr Nguyên s giúp h ng i h c Nông Lâm Thái c a công ty c ph n phát tri n Bình Minh, v i s ng d n t n tình c a th y giáo, k thu t tr i ã ti n hành nghiên c u tài: “ h i ch ng ng h p l n nái sinh s n t i công ty c ph n phát tri n Bình Minh,xã Phù L u T ,huy n M c,Hà N i bi n phát kh ng ch ” Tuy nhiên, th i gian th c t p h n trình h n ch nên b n thân nhi u tài th c t p t t nghi p c a không th tránh kh i nh ng thi u sót, kính mong c s b sung, góp ý c a th y b n bè th c t p t t nghi p c a tơi hồn thi n h n tài DANH M C B NG Trang B ng 1.1 Di n tích s n l ng m t s tr ng t n m 2011 n n m 2013 B ng 1.2 S l ng gia súc, gia c m c a xã n m 2011 - 2013 B ng 1.3 L ch sát trùng tr i l n nái 14 B ng 1.4 L ch phòng b nh c a tr i l n nái 15 B ng 1.5 K t qu công tác ph c v s n xu t 20 B ng 2.1: h p 52 B ng 2.3 55 B ng 2.4 tr ng v sinh 56 B ng 2.5 Nh ng bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m h i ch ng h p 58 B ng 2.6a 60 B ng 2.6b 60 B ng 2.7 T l tái nhi m h i ch ng h p l n nái hi u qu i u tr l n 61 KL STT UBND : U ban nhân dân M CL C Trang Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra c b n v xã Phù L u T , huy n M c, Hà N i 1.1.1 i u ki n t nhiên 1.1.2 i u ki n kinh t , xã h i 1.1.3 Tình hình s n xu t nông nghi p 1.1.4 Quá trình thành l p phát tri n c a Cơng ty CP Bình Minh 1.1.5 ánh giá chung 10 1.2 N i dung ph ng pháp th c hi n công tác ph c v s n xu t 10 1.2.1 N i dung công tác ph c v s n xu t 10 1.2.2 Bi n pháp th c hi n 11 1.2.3 K t qu công tác ph c v s n xu t 12 1.3 K t lu n ngh 20 1.3.1 K t lu n 20 1.3.2 ngh 21 NGHIÊN C U KHOA H C 22 Ph n 2: CHUYÊN 2.1 tv n 22 2.1.1 Tính c p thi t c a 2.1.2 M c tiêu c a tài 22 tài 23 2.1.3 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a tài 23 2.2 T ng quan tài li u 23 2.2.1 C s khoa h c c a 2.3 it tài 23 ng, n i dung ph ng pháp nghiên c u 48 2.3.1 it ng nghiên c u 48 2.3.2 a i m th i gian ti n hành 48 2.3.3 N i dung nghiên c u 48 2.3.4 Ph ng pháp nghiên c u 49 49 2.4 K t qu nghiên c u 52 52 2.4.2 l a i u tra tình hình nhi m h i ch ng ng h p c a l n theo 53 2.4.3 i u tra tình hình nhi m h i ch ng ng h p c a l n nái theo tháng 54 2.4.4 theo tình tr ng v sinh thú y 56 2.4.5 Bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m h i ch ng h p 58 60 2.4.7 K t qu theo dõi t l tái nhi m h i ch ng h p l n nái hi u qu i u tr l n 61 2.4.8 Bi n pháp ng nh h p t i tr i l n nái công ty c ph n phát tri n Bình Minh 62 64 2.5 K t lu n, t n t i ngh 65 2.5.2 T n t i 66 2.5.3 ngh 67 TÀI LI U THAM KH O 68 I Tài li u ti ng vi t 68 II Tài li u d ch t ti ng n c 69 III Tài li u ti ng anh 69 Ph n CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra c b n v xã Phù L u T , huy n M c, Hà N i 1.1.1 i u ki n t nhiên 1.1.1.1 V trí a lý Xã Phù L u T n m cách th tr n Vân a bàn huy n M c, thành ph Hà N i, ình 12 km v phía Nam Phù L u T xã n m ông B c c a huy n M phía c, ti p giáp v i: Phía Tây giáp xã Xuy Xá Phía Nam giáp th tr n i Ngh a Phía B c giáp xã Hòa Xá c a huy n ng Hòa Phía ơng giáp xã Phùng Xá 1.1.1.2 i u ki n a hình, Phù L u T tích t a hình t ng t t nhiên 6,71km2 Trong ó 47,45%, i b ng ph ng Tồn xã t ng di n t nơng nghi p 318,366 ha, chi m t phi nông nghi p 333,82 (chi m 49,75%), t ch a s d ng 18,81 ha, chi m 2,8% t a d ng, thích h p v i nhi u lo i l ng th c, th c ph m công nghi p 1.1.1.3 Giao thông v n t i Giao thông ng i dân c p ph i a ph ây phát tri n, thu n ti n cho vi c giao l u, i l i c a ng H u h t n ng ã thơn t xây d ng o n ang nâng c p n ng 430, o n ch y tr c c tr i nh a ho c r i ng t qu n Hi n nay, xã ng 21B i Hà Nam 1.1.1.4 i u ki n khí h u th i ti t Xã Phù L u T n m khu v c ng b ng B c B nên khí h u mang tính ch t chung c a khí h u mi n B c Vi t Nam, khí h u nhi t i gió mùa -L ng m a hàng n m cao nh t 2,157 mm, th p nh t 1,060 mm, trung bình 1,567 mm, l ng m a t p trung ch y u t tháng n tháng n m - m không khí trung bình hàng n m 82%, m cao nh t 88%, th p nh t 67% trung bình n m 21oC - Nhi t tháng n tháng Do nh h ng c a gió mùa ơng B c gió mùa ơng Nam nên s chênh l ch v nhi t - V ch n 23oC, mùa nóng t p trung vào trung bình gi a mùa n m gió, gió mùa mùa ơng B c th i t tháng 11 ông Nam th i t tháng n tháng 10, gió n tháng n m sau 1.1.2 i u ki n kinh t , xã h i 1.1.2.1 Dân s lao Tính n ng u n m 2013, dân s c a xã g n 9000 ng i thôn, t l t ng dân s qua n m 2012 1,47% n m 2011 1,5%, m t 1070 ng lao i/km2, s ng i ng nông nghi p Lao tu i lao Dân t c ng chi m 56% dân s , ch y u ng ch a chuyên môn k thu t chi m 80,2% Dân c xã phân b ch a g n tr c dân s ng ng giao thơng chính, m t u Các khu v c lân c n th tr n dân c ông, s ng t p trung h n ây ch y u dân t c Kinh (chi m 96%), bên c nh ó m t s dân t c ng i nh : M dân xã c n cù lao ng, Thái, H’Mông (chi m 4%) Ng i ng, sáng t o s n xu t, oàn k t n p s ng 1.1.2.2 C c u kinh t Phù L u T ch y u s n xu t l nuôi tr ng th y s n Nh c ng th c, ch n nuôi gia súc - gia c m, u t h th ng m ng máng t t mà ng i dân th tr ng hai v lúa m t v hoa màu m t n m Trong nh ng n m g n ây, xã ã tr ng chuy n i c c u kinh t theo h ng s n xu t 59 (Taylor,D,J, 2005) [26] Pasteurella multocida , h n Pasteurella multocida ng vi khu n Pasteurella multocida Th c p tính: Th th serotype B gây L n m c b nh bi u hi n khó th , s t cao 41 - 420C, nh ng v t tím th t l ch t cao Khi ch t th th y b ng Th c p tính: L n l n m c b nh th th b ng Ho ch tiêu xác Th mãn tính: ây th h th th nh m c nghiêm tr ng c a b nh ng g p nh t, v t m c b nh th nh tho ng xu t hi n ho ho c không L n m c b nh th + B nh tích: B nh tích th ng tri u ch ng ho ng xu t hi n ng thùy l a tu i l n) nh m t c a ph i, khí qu n nhi u b t khí s phân ranh gi i rõ ràng gi a vùng t ch c ph i b t n th ng s màu t n xanh xám Trong tr h p b nh n ng th xu t hi n viêm ph m c ho c apxe Khi m c m c vùng m m c ng khác th y ph m c dính ch t vào thành xoang ng c, ph c, khô ây b nh tích Pasteurella multocida c tr ng phân bi Actinobacillus 60 2.4.6 K t qu theo dõi i u tr c a hai lo i thu c Vetrimoxin La TyloGenta l n m c h i ch ng B ng 2.6a Phác STT Di n gi i i u tr c a hai lô VT S l n Thu c s d ng Li u l ng ml 1ml B ng 2.6b Hi u qu Di n gi i l n VT S l n i u tr Con Li u l Ml ng i u tr 36 Vettrimoxin LA Tylo-Genta 1ml/ 10kg th tr ng 1ml/ – 10kg th tr ng i u tr c a hai lo i thu c Vetrimoxin LA Tylo- Genta STT 36 Tiêm b p th t ngày Tiêm b p th t ngày l n l n ngày ngày liên t c MD ADE - B.Complex 1ml/ 10kg th tr ng Cách s d ng Thu c b tr m c h i ch ng h p I II Vetrimoxin LA Tylo-Genta 36 36 3 S l n ch a kh i Con 35 33 Con % 97,22 91,66 T l kh i b nh Th i gian kh i b nh ngày 61 Tơi th c hi n li u trình i u tr 3-5 ngày, sau 3-5 ngày i u tr nh ng ch a kh i b nh c coi khơng kh i b nh c a phác ó tơi dùng thu c khác i u tr Qua b ng 2.6b ta th y: Vi c s d ng phác cho k t qu khác Trong phác i u tr khác ã s d ng, phác kh i b nh cao nh t 97,22% Khi i u tr b ng phác th p h n t 91,66% Phác cho t l 2, t l kh i b nh hi u qu rõ r t h n phác K t qu phù h p v i nghiên c u c a (Nicolet.J, 1992) [25], t l l n ch t m c b nh ng h p không cao Nh v y thi t h i v kinh t b nh ng h p gây không ph i s l n ch t, mà b nh gây thi t h i ch t l m c b nh cao, l n m c b nh v n n u ng bình th tr ng ch m, tiêu t n th c n/kg th tr ng t ng cao d n ng nh ng sinh n hi u qu ch n nuôi th p Trên c s ó, m nh d n khuy n cáo s 2.4.7 K t qu theo dõi t l tái nhi m h i ch ng h p qu l n nái hi u i u tr l n B ng 2.7 T l tái nhi m h i ch ng h p l n nái hi u qu i u tr l n S S l n kh i i u b nh tr l n1 (con) (con) I 36 II 36 Lô S l n tái S l n nhi m i u tr l n2 S kh i b nh l n (con) Th i gian kh i b nh l n2 n % (con) n % (ngày) 35 04 12,5 4 100 33 06 18,75 6 100 62 2.4.8 Bi n pháp ng nh h p t i tr i l n nái công ty c ph n phát tri n Bình Minh B c 1: Chu n b sau u i l n xu ng chu ng b u - D n v sinh chu ng: Thu h t th c n th a sau u i l n, d n h t phân thô nên, chu ng, hành lang, máng n - C r a chu ng: c khung s t tr c c, tháo an r a an C r a máng n c t ngoài, c t xu ng, c r a khung s t c a máng, c r a a máng xung quanh a máng - V sinh s ch ph n l i c a n n chu ng máng n c - V sinh qu t: Dùng máy áp l c x t s ch cánh qu t, tr c, ch p,s t b o v - S a ch a nh ng h h ng q trình ni: Nh b t tr n chu ng ni, qu t hút gió chu ng ni, c u kính hai bên s máng n, ng n c, núm u ng, c u dao, dây i n, n chu ng, i n, song s t ng n gi a ô chu ng c a c a chu ng - Quét s n cho khung s t b o v máng n song s t ng n gi a ô chu ng c a c a chu ng - Quét vôi t ng hành lang ,quét vôi n n chu ng, máng n c lau s ch ô c a kính - Chu n b d ng c khác nh : Ch i, xô múc n c, bàn ch i, gáo, xe ch cám B c 2: Chu n b tr c u i l n t chu ng b u lên - Chu n b nhân l c + Ch tr i ho c qu n lý tr i: Nh n l n ghi s tai + K s : Giám sát trình giao nh n l n + Công nhân: u i l n lên ,S p x p v trí l n vào úng v trí chng, Trong q trình nh p l n t t c m i ng i ng ã c làm s ch i ph i m c qu n áo b o h 63 - Chu n b d ng c + Chu n b h th ng sát trùng: Nhà sát trùng xe, máy phun sát trùng, b ch a n c sát trùng c làm s ch pha thu c sát trùng + Chu n b khu nh n l n: Quét d n s ch s , phun thu c sát trùng toàn khu v c nh n l n + Chu n b m t s d ng c c n thi t khác: Biên b n giao nh n l n con, gi y, bút, + Chu n b chu ng nuôi: Quét s ch n n chu ng hành lang Phun sát trùng toàn chu ng, pha thu c sát trùng vào b ho c ch u sát trùng c a Lau s ch máng n , ki m tra l i núm u ng áp l c n thu c, lau s ch h p B c Chu n b ng thu c, ki m tra l p m i nhi t k c 3: Khi nh p l n h u b gây gi ng lên nái - Phun sát trùng k xe chuy n l n con, m c a thùng xe phun k bên - Xu ng l n, ki m tra l i l n tách nh ng m riêng m t khu, cân l i l n ghi l i s cân, ki m tra l i s l - u i l n bình th B ng l n ng vào ô chu ng, c 4: Ch m sóc l n m i v tr i - Pha i n gi i vitamin C bình cung c p n c u ng cho l n v a nh p l n B c 5: Ch m sóc ni d ng l n t t su t q trình ni Cho l n n theo úng kh u ph n n ã quy nh + Khi nhi t h nhi t chu ng nuôi t ng cao h n nhi t , n u nhi t chu ng v n cao h n nhi t thêm qu t hút t ng qu t t t + Khi nhi t theo t ng cho phép: B t giàn mát i u ch nh cho nhi t th p h n nhi t tiêu chu n ta b t thích h p tiêu chu n gi m s l ng qu t d n d n n vi qu t nh sau ó m i t t giàn mát Khi mùa ông ta th p thêm 64 bóng úm cho l n che giàn mát l i, che t 50 - 80% thu c vào nhi t gió bên ngồi - Trong q trình ni ph sát trùng k ph ng ti n vào tr i ph i i qua h sát trùng phun ng ti n Công nhân, k s tr c vào chu ng nuôi ph i t m sát trùng nh ng ng vào h sát trùng Th th hàng tu n v sinh, r c vôi xung quanh chu ng nuôi phun thu c sát trùng ngồi chng ni Th th hàng tu n thay n nghiên c u c a c chu ng ni.V i ng Xn Bình Cs (2007) [1].Nh v y t quy lu t phát tri n c a b nh ng h p, k ho ch s vaccine phòng b nh v màng ph i… c sát trùng tr d ng lo i ng h p ch y u: suy n, viêm ph i - l a tu i thích h p nh m t c hi u qu phòng b nh cao nh t làm t t cơng tác phòng b nh b ng v sinh cho àn l n Nh t tuân th nghiêm ng t quy trình phòng b nh c a công ty nh t i tr i l n công ty phát tri n Bình Minh B c 1: Theo dõi phát hi n l n b nh Hàng ngày, v i cán b k thu t c a tr i theo dõi, quan sát t t c ô chu ng, phát hi n nh ng bi u hi n b t th không bi u hi n tri u ch ng i n hình, th n, s t, l x p th i ho t ng n m B ng th y v t ng.Th y v t lơng xù, r , n ho c b m t nh , mơi khơ, hơng góc chu ng vùng ánh sáng gió c 2: Tách l n b nh vào ô dành cho l n b nh Nh ng l n nh ng b t th b nh ng Khi m i m c b nh, l n ng lùa vào ô chu ng dành cho l n ti n cho vi c ch m sóc, i u tr , theo dõi nh ng bi u hi n c a b nh cách ly tránh lây lan c ô chu ng Ô chu ng dành cho l n b nh ph i b trí cu i h B ng gió, theo thi t k c a tr i c sát v i qu t gió c 3: i u tr b nh Phát hi n l n b nh i u tr b nh cho l n b ng thu c Vettrimoxin LA 1ml/10kg th tr ng Tiêm b p th t ngày l n ngày 65 Tr ng h p l n b nh s t tiêm Anagine v i li u 5ml/con trình i u tr b sung vitamin b ng cách hoà vào n Tr c cho l n u ng ng h p sau ngày tiêm Vettrimoxin LA l n v n ch m ch p n hay khơng ch u n ta chuy n thu c Hitamox LA v i li u 1ml/10kg th tr ng/ ngày, Tiêm b p th t ngày l n - ngày Tr ng h p l n nhi m b nh v i s l ng nhi u k t h p tiêm thu c Vettrimoxin LA 1ml/10kg th tr ng v i cho l n n th c n tr n v i thu c CTC t ng hi u qu i u tr 2.5 K t lu n, t n t i ngh 2.5.1 K t lu n Qua th i gian th c t p t i tr i l n nái sinh s n t i cơng ty c ph n phát tri n Bình Minh v i “ tài: h i ch ng ng h p l n nái sinh s n t i cơng ty c ph n phát tri n Bình Minh,xã Phù L u t , huy n M c, Hà N i bi n phát kh ng ch ” K t qu i t i tr i l n Bình MinhPhù L u T , M + T l m c h i ch ng c, Hà N i cho th y: c a tr i x y v i t l cao 24,49% Trong ó cao nh t tháng chi m t l 26,09%, ti p tháng chi m t l 24,7% th p nh t tháng 10 chi m 15,71% +L n 21,77% + 12,92 36,05% n 66 + i u tr th nghi m cho th y: Phác hi u qu i u tr Phác s d ng Vetrimoxin LA cao nh t v i t l kh i 97,22% s d ng Tylo-Genta hi u qu i u tr b nh tiêu ch y th p h n v i t l kh i 91,66% + Khi phát hi n l n bi u hi n h i ch ng h p i u tr v i thu c Vettrimoxin LA ã t c hi u qu cao s l n ã kho l i chi m 97,22% + H u h t l n bi u hi n h i ch ng h p u th hi n tri u ch ng b nh tích r t rõ ràng -V tri u ch ng: Ho, lúc th i ti t thay u ho khan, khó th , th th b ng, c bi t i vào bu i sáng s m, chi u t i - V b nh tích: Ch y u c quan h p viêm lan r ng, màu h ng ho c nâu xám, hi n t s ng to, xoang ng c tích n c bi t ph i, ph i b ng nh c hóa, gan hóa, c, ph i b viêm dính vào thành ng c, ph i chuy n màu s m 2.5.2 T n t i h n ch nên k t qu thu V b n thân l n nghi m làm vi c, ph c ch a c nhi u c ch a áp ng c yêu c u nh mong mu n u tiên nghiên c u khoa h c nên ch a kinh ng pháp nghiên c u h n ch Do v y k t qu thu 67 2.5.3 ngh Qua th i gian th c t p, m nh d n -C n a m t s ngh nh sau: y m nh h n n a công tác tu s a chu ng tr i, công tác v sinh chu ng tr i, v sinh thú y Th ng xuyên phun thu c sát trùng c tr i khơng d ch - T ng c ng công tác qu n lý àn l n, gi m t i thi u vi c di chuy n àn nuôi nh t v i m t ông - ng th i ti p t c nh ng nghiên c u m i a phác i u tr phù h p h n n a - Th c hi n t t h n n a quy trình ch m sóc, ni d gi m t l m c b nh tiêm vacxin ng, v sinh thú y i v i àn v t nuôi Chú ý th c hi n t t quy trình 68 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng vi t (2007), Actinobacillus Pleuropneumoniae “ - , , (2), trang 56 - 59 Nguy n Xuân Bình (2005), (2007), Ph m S L ng, Phan L c, Tr ng V n Dung (2002), B nh ph bi n l n bi n pháp phòng tr Nxb Nông nghi p, Hà N i Ph m S L ng, Lê Th Tài (2006), Th c hành i u tr thú y Nxb Nông nghi p Hà N i (2006), Tr Tr nh Phú Ng c (1998), “Phân l p xác khu n h c c a Streptococcus gây b nh nh m t s tính ch t vi m t s t nh phía B c”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y (2), Nxb khoa h c k thu t, trang 23 - 32 Nguy n Ng c Nhiên, Nguy n Th N i (1991), M t s th ng g p b nh ho th truy n nhi m vi khu n l n, Cơng trình nghiên c u KHKT 1990 - 1991 Nxb Nông nghi p, Hà N i Nguy n Ng c Nhiên (1996), Vai trò c a m t s vi khu n h i ch ng ho th truy n nhi m ng h p l n bi n pháp phòng tr , Lu n án ti n s khoa h c nông nghi p 10 Cù H u Phú, Nguy n Ng c Nhiên, Nguy n Thu H ng, Âu Xuân Tu n Nguy n Bích Thu , V Ng c Thu (2002), K t qu xác nguyên nhân gây b nh ng h p nh l n nuôi t i m t s t nh phía B c Báo cáo khoa h c vi n thú y Nha Trang 69 11 Lê V n T o (2007), M t s b nh truy n nhi m phòng tr , Nxb Lao 12 l n bi n pháp ng - Xã h i Nguy n Nh (2001), Vi sinh v t thú y, Nxb Nông Nghi p, Hà N i 13 Nguy n V n Thi n (2000), Ph ng pháp nghiên c u thí nghi m ch n nuôi, Nxb Nông nghi p II Tài li u d ch t ti ng n 14 c Herenda.D,P.G, Chambers, Ettriqui, Soneviratna, I.J.P.Daislva , (119), trang 175 - 177 15 John Carr (1997), “Hai m i nguyên nhân d n n b nh viêm ph i l n” T p chí khoa h c k thu t thú y (3), trang 91 - 94 16 John carr (2001), “H i ch ng h p l n”, T p chí Khoa h c K thu t thú y, T p V (4), Trang 89-93 17 Laval.A (2000), D ch t h c thú y , C c thú y Hà N i 18 Stan Done VIII (3), trang 91 - 93 III Tài li u ti ng anh 19 Ahn D.C and Kim B.H (1994), Toxigenicity and capsular serotypes of pasteurella multocida isolated from pneumonic lungs of slaughter pigs, proc, int, pig vet, Soc Congr, page.165 20 Buttenschon (1991), The primary structure of Staphylococcal enterotoxin B3 The cyanogen bronmide peptides of reduced and aminoethylated enterotoxxin B, and the complete amino acid sequence 70 21 Carter (1952,1955), Type specific capsulars antigens of pasteurella multocida, Canadian Joural of Medical science 30 22 Clipton - Harlley.F,A Alexander T,T,L, and Enright.M,R (1986), Diagnosis of Streptococcus suis infection, Inproc Am Assoc swine pract 23 Haddleaton K,L, Reber P,A (1972), Fowl cholera: Cross - immunity imducesin Turkey with formalin - Killer in vivo propagated pasteurella multocida Avian Dis 2, page 249 - 252 24 Kielstein.P (1986), On the occurrences of toxin producing Pasteurella multocida Strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle, J vet med, page 418 - 424 25 Nicolet.J (1992), Actinobacillus pleuropneumoniae diseases of swine IOWA State University Press/ AMES, IOWA USA, 7th Edion 26 Taylor.D.J (2005),”Actinobacillus Pleuropneumoniae”, Bacterial Diseases, page 343 - 354 M TS HÌNH NH C A TÀI 11 : Ph - ... cơng ty c ph n phát tri n Bình Minh, v i s ng d n t n tình c a th y giáo, k thu t tr i ã ti n hành nghiên c u tài: “ h i ch ng ng hô h p l n nái sinh s n t i công ty c ph n phát tri n Bình Minh, xã... nh tr b nh Xu t phát t th c t ti n hành nghiên c u h i ch ng ng hô h p tài: “ l n nái sinh s n t i công ty c ph n phát tri n Bình Minh ,xã Phù L u T , huy n M c, Hà N i bi n phát kh ng ch ” 2.1.2... ÔNG Tên tài: M TS C I M D CH T H I CH NG B NH L N NÁI SINH S N T I CÔNG TY C NG HÔ H P PH N PHÁT TRI N BÌNH MINH, XÃ PHÙ L U T , HUY N M C, HÀ N I VÀ BI N PHÁP KH NG CH KHÓA LU N T T NGHI P H t
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp), Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay