Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp)

72 59 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:17

Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - TR N TH H NG GIANG Tên tài: NGHIÊN C U GÂY RA C I M B NH DO U TRÙNG CYSTICERCUS TENUICOLLIS Ê NUÔI T I M T S A PH NG C A T NH THÁI NGUYÊN XU T BI N PHÁP PHÒNG CH NG KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Thái Nguyên – 2014 I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - TR N TH H NG GIANG Tên tài: NGHIÊN C U GÂY RA C I M B NH DO U TRÙNG CYSTICERCUS TENUICOLLIS Ê NUÔI T I M T S A PH NG C A T NH THÁI NGUYÊN XU T BI N PHÁP PHÒNG CH NG KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n nuôi Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Gi ng viên h ng d n : GS.TS Nguy n Th Kim Lan Khoa Ch n nuôi Thú y - Tr ng Thái Nguyên – 2014 i h c Nông Lâm i L IC M N Trong su t n m h c t p v i n l c c a b n thân, em ã nh n giúp h ng d n t n tình c a nhi u cá nhân t p th , cs n em ã hồn thành b n khóa lu n t t nghi p Qua ây em xin bày t lòng bi t n chân thành sâu s c t i Ban giám hi u Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m Khoa Ch n nuôi Thú y, th y cô giáo Khoa, ã t n tình dìu d t, giúp su t trình h c t p nghiên c u t i tr em ng V i lòng bi t n chân thành, em g i l i c m n sâu s c t i cô giáo GS.TS Nguy n Th Kim Lan cô giáo Ths Nguy n Thu Trang ã ch b o, h ng d n giúp hoàn thành b n khóa lu n t t nghi p Em xin g i l i c m n t i t p th cán b nhân viên, ban lãnh b k thu t nhân dân huy n Nguyên ã t o i u ki n giúp o, cán ng H , Võ Nhai, Phú Bình, t nh Thái em trình th c t p t i c s Trong trình th c hi n tài em c ng nh n c s quan tâm, ng viên sâu s c c a gia ình b n bè Em xin bày t lòng bi t n chân thành tr c s giúp quý báu ó Em xin chúc th y giáo, cô giáo luôn m nh kh e, h nh phúc thành t cu c s ng, có nhi u thành cơng gi ng d y nghiên c u khoa h c Trong q trình vi t khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót Em kính mong s giúp , óng góp ý ki n c a th y khóa lu n c a em c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 n m 2014 Sinh viên Tr n Th H ng Giang ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 4.1 T l c ng nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis 34 B ng 4.2 T l c ng nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis theo tu i 37 B ng 4.3 T l c ng nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis theo tính bi t 39 B ng 4.4 T l c ng nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis theo tháng 40 B ng 4.5 Thành ph n s phân b lồi sán dây ký sinh ni t i m t s B ng 4.6 T l c B ng 4.7 T ng a ph ng c a t nh Thái Nguyên 43 nhi m sán dây Taenia hydatigena chó 45 ng quan gi a t l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis B ng 4.8 chó 46 Tri u ch ng lâm sàng ch y u c a b b nh Cysticercus tenuicollis 48 B ng 4.9 T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh kh i l B ng 4.10 B nh tích i th ng c a u trùng 49 khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh 51 iii DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Bi u ph t l nhi m u trùng Cys tenuicollis t i a ng 35 Hình 4.2 Bi u t l nhi m u trùng Cys tenuicollis Hình 4.3 Bi u t l nhi m u trùng Cys tenuicollis theo tính bi t 39 Hình 4.4 Bi u t l nhi m nhi m u trùng Cys tenuicollis theo tu i 38 theo tháng i u tra 41 Hình 4.5 Bi u ph Hình 4.6 t l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó t i a ng 45 th v tính t hydatigena ng quan gi a t l nhi m sán dây Taenia chó t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis 47 iv DANH M C CÁC T VI T T T STT : S th t Cs : C ng s Nxb : Nhà xu t b n KCTG : Ký ch trung gian Cys tenuicollis : Cysticercus tenuicollis T hydatigena : Taenia hydatigena v M CL C Trang L I C M N i DANH M C CÁC B NG ii DANH M C CÁC HÌNH iii DANH M C CÁC T VI T T T iv M C L C v U PH N 1: M 1.1 tv n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 M c ích nghiên c u 1.4 Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a tài 1.4.1 Ý ngh a khoa h c 1.4.2 Ý ngh a th c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a tài 2.1.1 c i m c a u trùng Cysticercus tenuicollis 2.1.2 c i m sinh h c c a sán dây ký sinh 2.1.3 c i m d ch t h c b nh u trùng Cysticercus tenuicollis b nh chó sán dây chó gây 17 c i m b nh lý lâm sàng b nh u trùng Cysticercus tenuicollis 2.1.4 gây 21 2.1.5 Ch n oán b nh sán dây chó b nh Cysticercus tenuicollis 23 2.1.6 Phòng, tr b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây 24 2.2.Tình hình nghiên c u ngồi n 2.2.1.Tình hình nghiên c u n 2.2.2 Tình hình nghiên c u PH N 3: 3.1 3.1.1 IT it it n c 25 c 27 NG, N I DUNG PH ng, v t li u, th i gian, c 25 NG PHÁP NGHIÊN C U 28 a i m nghiên c u 28 ng v t li u nghiên c u 28 vi 3.1.2 a i m th i gian nghiên c u 28 3.2 N i dung nghiên c u 29 3.2.1 Nghiên c u gây c i m d ch t b nh u trùng Cysticercus tenuicollis nuôi t i m t s a ph ng c a t nh Thái Nguyên 29 3.2.2 Nghiên c u b nh h c b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây 30 3.2.3 xu t bi n pháp phòng tr b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây 30 3.3 B trí thí nghi m ph ng pháp nghiên c u 30 3.3.1 B trí i u tra ph Cysticercus tenuicollis ng pháp xác nh tình hình nhi m u trùng 30 3.3.2 B trí i u tra ph ng pháp xác nh tình hình nhi m sán dây chó .31 3.3.3 Ph ng pháp nghiên c u xác trùng Cysticercus tenuicollis nh t ng quan gi a t l nhi m u t l nhi m sán dây Taenia hydatigena chó 33 3.3.4 Ph ng pháp nghiên c u b nh h c b nh Cysticercus tenuicollis 33 3.4 Ph ng pháp x lý s li u 33 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 34 4.1 Nghiên c u m t s tenuicollis gây c i m d ch t b nh u trùng Cysticercus t i m t s a ph ng c a t nh Thái Nguyên 34 4.1.1 Tình hình nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis ph a ng c a t nh Thái Nguyên 34 4.1.2 Nghiên c u m i t hydatigena s t i m t s a ph ng quan gi a t l nhi m sán dây Taenia chó t l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis t i m t ng c a t nh Thái Nguyên 42 4.2 Nghiên c u b nh h c b nh Cysticercus tenuicollis 48 4.2.1 Tri u ch ng lâm sàng ch y u c a b b nh u trùng Cysticercus tenuicollis 48 4.2.2 T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh kh i l ng c a u trùng Cysticercus tenuicollis 49 vii 4.2.3 B nh tích i th khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh 50 4.3 xu t bi n pháp phòng ch ng b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây cho 52 PH N K T LU N, T N T I NGH 54 5.1 K t lu n 54 5.2 T n t i 55 5.2 ngh 55 56 PH N M 1.1 U tv n Trong nh ng n m g n ây, phong trào ch n nuôi n c ta phát tri n m nh, nhu c u tiêu th th t ngày t ng Vi c nh p ngo i gi ng m i nh Jumnapari, Beetal, Saanen, Boer… ã làm t ng n ng su t àn n xu t, t c ta lên k , áp ng nhu c u cung c p gi ng t t cho s n ó thúc y phong trào ch n nuôi h ch n nuôi Thái Nguyên t nh có ngh ch n ni phát tri n, ch n ni ã góp ph n quan tr ng v xố ói gi m nghèo cho bà con, nhi u h gia ình n lên làm giàu t ngh ch n nuôi Do v n chu ng tr i có th t n d ng v t li u s n có r ti n lao ng nhàn r i nhiên, nhà nên ch n nuôi r t u t ban u th p, làm, t n d ng c c bà quan tâm Tuy thành công ngh c n ph i n m v ng k thu t ch n nuôi, chu n b th c n c bi t công tác thú y lo i gia súc n t p, d ni có s c y u t môi tr kháng cao Tuy nhiên, ng ngo i c nh, v i vi c ch m sóc, ni d úng k thu t làm cho m t s b nh th ng x y ng ch a àn dê, gây thi t h i l n cho ngành B nh u sán c nh m t nh ng b nh ph bi n Nguyên nhân gây nên b nh u sán c nh u trùng Cysticercus tenuicollis c a sán ng thành Taenia hydatigena, loài sán dây ký sinh dây tr ng tiêu hóa c a chó thú n th t khác Hi n nay, b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây ch a có thu c i u tr c hi u, ch y u ch i u tr tri u ch ng Ngồi ra, vi c ch n ốn b nh i v i v t s ng r t khó kh n tri u ch ng b nh khơng i n hình c bi t, khơng th tìm u trùng b ng cách xét nghi m phân u trùng ký sinh b m t khí quan xoang b ng 49 Qua theo dõi tri u ch ng lâm sàng c a nh ng nhi m b nh, nh n th y b nh th tri u ch ng ng th mãn tính, tri u ch ng khơng rõ ràng khơng có c tr ng Vì v y, vi c ch n oán phát hi n v t m c b nh u trùng sán dây r t khó kh n i v i v t ch t, có th m khám tìm u trùng b m t khí quan xoang b ng Nguy n Th Kim Lan (2012) [10] ã nh n xét: b b nh Cysticercus tenuicollis th ng g y y u, suy nh c, m t tính thèm n, hồng n r i lo n tiêu hóa Nh v y, huy n thành t nh Thái Nguyên v c b n c ng th hi n nh ng tri u ch ng lâm sàng nh tác gi ã mơ t 4.2.2 T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh kh i l ng c a u trùng Cysticercus tenuicollis M khám 30 b b nh t i huy n c a t nh Thái Nguyên, ã xác c t l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh nh K t qu c trình bày b ng 4.9 B ng 4.9 T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh kh i l Khí quan S b b nh (con) Màng treo ru t Màng m chài Gan 30 ng c a u trùng S có b nh tích (con) T l có b nh tích (%) Kh i l ng u trùng 17 56,67 32,5 ± 3,5 25 83,33 25,7 ± 1,65 6,67 25,57 ± 3,58 g 50 Qua k t qu m khám, ki m tra t l khí quan có u trùng ký sinh cho th y: khí quan khác m c ký sinh kh i l ng c a u trùng Cysticercus tenuicollis khác T l có u trùng ký sinh t p trung nhi u nh t màng m chài (chi m 83,33%), kh i l ng u trùng bình quân 25,7 ± 1,65; ti p ó màng treo ru t (56,67%), kh i l 3,5; t l th p nh t gan (6,67%), kh i l v t ni có s c ó m c ng u trùng 32,5 ± ng u trùng 25,57 ± 3,58 kháng cao h n so v i loài v t nuôi khác, nhi m b nh th p, u sán ch gây b nh m t s khí quan nh : màng m chài, màng treo ru t, gan Các khí quan khác chúng tơi ch a th y bi u hi n c tr ng c a b nh 4.2.3 B nh tích i th khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh Qua m khám xác ch t ho c v t s ng nghi b nh có th phát hi n nh ng bi n i b t th ng gây b nh Nh ng t n th c quan, t ng ph ng th y xét oán nguyên nhân c m khám nhi u ch th hi n m t ph n ho c m t giai o n ó c a q trình b nh ch khơng b c l tồn b ti n trình c a b nh, nên th ng không y , ho c nhi u khơng th t i n hình cho m t b nh Vì v y, i u ki n cho phép, có th m khám nhi u v t ch n ốn tìm nh ng b nh tích c tr ng cho b nh Tr ng h p i th khó kh n c n ph i có s ch n ốn h tr c a t ch c h c (Cao Xuân Ng c, 1997 [16]) Chúng ã m khám 30 nhi m b nh t i huy n c a t nh Thái Nguyên quan sát b nh tích K t qu xác i th nh b nh tích Cysticercus tenuicollis ký sinh i th c trình bày khí quan có u trùng b ng 4.10 51 B ng 4.10 B nh tích i th khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh S S có m b nh T l khám tích (%) (con) (con) 202 30 S T l Nh n (con) (%) Có nhi u u trùng sán dây kích th c khác ký sinh b m t gan, màng m chài, màng treo ru t 30 100 Trên b m t gan có u sán ký sinh, gan h i s ng, t huy t 6,67 Màng treo ru t xu t huy t, có nhi u u sán bám b m t 11 36,67 Có nhi u u sán bám b m t màng m chài, có hi n t ng xu t huy t 20 66,67 14,85 K t qu b ng 4.10 cho th y: Trong 202 m khám có 30 có b nh tích i th , t l có b nh tích 14,85% Các b nh tích ch y u là: có nhi u u trùng sán dây có kích th c khác ký sinh b m t gan, màng m chài, màng treo ru t (100% s có b nh tích này); b m t gan có u trùng sán dây ký sinh, gan h i s ng, t huy t (6,67%); 36,67% s có b nh tích màng treo ru t xu t huy t, có nhi u u trùng sán dây bám b m t; có nhi u u trùng sán dây bám b m t màng m chài, có hi n t (t l có b nh tích 66,67%) ng xu t huy t 52 Nguy n Th Kim Lan (2012) [10] cho bi t: trình ký sinh, u trùng rãnh, gây xu t huy t màng b ng gan, gây viêm gan c p tính, có gây viêm u trùng di hành chui qua m t gan vào xoang b ng, ký sinh màng treo ru t, màng m chài, ký sinh màng ng c S l b m t ph i gây viêm ph i, viêm ng nhi u gây r i lo n ch c n ng khí quan c a c quan tiêu hóa, gây hi n t ng hồng n S l ng u sán nhi u gây chèn ép khí quan xoang b ng, xoang ng c K t qu nghiên c u v b nh tích i th c a nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis phù h p v i nh ng mô t c a Nguy n Th Kim Lan (2012) 4.3 xu t bi n pháp phòng ch ng b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây cho Cysticercus tenuicollis dê, th y tác h i l n inh gây i v i dê: n, suy nh vàng, gan h i s ng c c th , r i lo n tiêu hóa, niêm m c Cysticercus tenuicollis , Do v y, vi c xây d ng bi n pháp t ng h p trùng Cys tenuicollis phòng ch n trùng Cys tenuicollis Taenia hydatigena i có bi n pháp Vì v y u trùng Cys tenuicollis ch ch t ch c bi t c K t h p nh ng k t qu nghiên c u c a tài v i nguyênphòng ch ng b nh giun, sán nói chung c a tác gi ngồi n c, chúng tơi khuy n cáo ng i ch n nuôi áp d ng m t s bi n pháp sau: 53 - Khi gi t m gia súc khác c n phát hi n u trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh b m t khí quan xoang b ng tiêu di t Khơng cho chó n khí quan có u trùng sán dây ký sinh - T y sán dây cho chó nh k t y sán dây cho chó l n/n m C n ý t y sán dây cho chó giai o n d i n m tu i - T ng c khác ng ch m sóc, ni d ng 54 PH N K T LU N, T N T I NGH 5.1 K t lu n Qua th c hi n tài, chúng tơi có m t s k t lu n sau: - T l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis c a huy n 14,85%; bi n ng t 13,04% - 17,05%, c ng nhi m t – 10 u trùng/con - T l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis t ng d n theo tu i - có t l nhi m cao h n c (15,56% so v i 14,28%) - T l nhi m u trùng Cysticercus tenuicollis cao nh t tháng 11 (17,86%), tháng khác t l nhi m th p h n - Có lồi sán dây c tìm th y a ph ng nghiên c u ó là: Spirometra erinacei-europaei, Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis Multiceps multiceps - T l nhi m sán dây Taenia hydatigena Nguyên qua m khám 24,71%; c ng chó t i huy n thu c t nh Thái nhi m dao - Gi a t l nhi m sán dây Taenia hydatigena trùng Cysticercus tenuicollis t có t ng t - 12 sán/chó chó t l nhi m u ng quan thu n ch t v i h s ng quan R = 0,992 - th ng b b nh y u, lơng xù, suy nh th mãn tính v i tri u ch ng ch y u là: g y c c th , n ít, b ng c ng to niêm m c vàng - T l khí quan có u trùng Cysticercus tenuicollis: màng m chài (83,33%), kh i l l ng u trùng 25,7 ± 1,65; màng treo ru t (56,67%), kh i ng u trùng 32,5 ± 3,5; gan (6,67%), kh i l ng u trùng 25,57 ± 3,58; gan h i s ng, t huy t, xu t huy t màng treo ru t màng m chài 55 5.2 T n t i Do th i gian th c t p, ph m vi nghiên c u kinh phí có h n nên k t qu thu 5.2 c m i ch b c u ngh - C n có nghiên c u sâu h n - nh k t y sán dây cho chó - T ng c ng ki m soát gi t m tránh phát tán t sán môi tr ng x lý úng theo quy nh 56 I Tài li u ti ng Vi t V ng c Ch t, Lê Th Tài (2004), B nh th ng g p chó mèo cách phòng tr , Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 80-83 Ph m c Ch ng, Cao V n, T Quang Hi n, Nguy n Th Kim Lan (2003), Giáo trình D c lý h c thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 235-239 , 4, tr 66 Ph m V n Khuê, Phan L c (1996), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghi p, tr 81-112 Nguy n Th K (1994), Sán dây (Cestoda) ký sinh ng v t nuôi Vi t Nam, T p I, Nxb khoa h c k thu t, Hà N i Nguy n Th K (2003), ng v t chí Vi t Nam, T p 13, Nxb Khoa h c k thu t, Hà N i Nguy n Th Kim Lan, Nguy n V n Quang, Nguy n Quang Tuyên (1999), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 72-76, 83-85 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n Th Lê, Ph m S L ng, Nguy n V n Quang (2008), Ký sinh trùng h c thú y (giáo trình dùng cho b c cao h c), Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 48 - 57, 103-113 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n Th Quyên, Ph m Công Ho t (2011), “Xác nh t thành ng quan gi a t l nhi m sán dây Taenia hydatigena tr chó t l nhi m u sán Cysticercus tenuicollis ng trâu, bò, l n - th nghi m thu c t y sán dây chó”, , t p XVIII, s 6, tr 65-68 10 Nguy n Th Kim Lan (2012), Ký sinh trùng b nh ký sinh trùng thú y (giáo trình dùng cho t o b c i h c), Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 108-111 57 11 Nam”, 2, tr 83-85 12 Ph m S L ng, Tr n Anh Tu n, Bùi V n oan, V ng Th Lan Ph ng (2006), K thu t ni phòng tr b nh cho chó, Nxb lao ng xã h i, tr 117-120 13 Ph m S L ng, Nguy n Th Kim Lan, Lê Ng c M , Nguy n Th Kim Thành, Nguy n V n Th , Chu b nh ký sinh trùng ình T i (2009), Ký sinh trùng v t nuôi, Nxb giáo d c Vi t Nam, tr 221-227 14 Nguy n Th Lê, Ph m V n L c, Hà Duy Ng , Nguy n V n Th Minh (1996), Giun sán ký sinh c, Nguy n gia súc Vi t Nam, Nxb khoa h c k thu t, Hà N i, tr 48 15 Lê H u Ngh , Nguy n V n Du (2000), “Tình hình nhi m giun sán c a chó ni t i thành ph Hu hi u qu thu c t y”, T p chí KHKT thú y, t p VII, s 4, tr 58-62 16 Cao Xuân Ng c (1997), Gi i ph u b nh i c ng thú y, Nxb Nông nghi p Hà N i, tr 83, 103-107 17 D ng Thái, Tr nh V n Th nh (1978), Cơng trình nghiên c u ký sinh trùng Vi t Nam, t p 2, Nxb khoa h c k thu t, Hà N i, tr 36, 58-61, 218-226 18 Nguy n Nh Thanh (2001), D ch t h c Thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 19 Nguy n V n Thi n (2008), Ph ng pháp nghiên c u ch n nuôi, Nxb Nông nghi p, Hà N i 20 Tr nh V n Th nh (1977), Ký sinh trùng b nh ký sinh trùng gia súc, gia c m, Nxb khoa h c k thu t, Hà N i, tr 106-107 21 Chu Th Th m, Phan Th Lài, Nguy n V n T (2006), Ph ng pháp phòng ch ng b nh giun sán v t nuôi, T sách khuy n nông ph c v ng ng, Hà N i, tr 103-110 i lao ng, Nxb lao 22 Phan Th Vi t, Nguy n Th K , Nguy n Th Lê (1977), Giun sán ký sinh ng v t Vi t Nam, Nxb khoa h c k thu t, tr 217-218, 222 58 III Tài li u ti ng Anh 23 Abidi S.M.A., Nizami W.A., Khan P., Ahmad M & Irshadullah M (1989), "Biochemical characterization of Taenia hydatigena cysticerci from goats and pigs", J Helminth., 63, 333-337 24 Blazek K., Kursa J., Schramlova J., Prokopic J (1985), “Contribution to the symptomatology of experimental bovin cysticercosis”, Folia Parasitol (Praha) 32 (4): 323-32 25 Dalimi A., Sattari A., Motamedi G (2006), “A study onintestinal helminths of dogs, foxes and jackals in thewestern part of Iran”, Veterinary Parasitology 142, pp.129-133 26 Islam A.W.M.S., Chizyuka H.G.B., Basa S.S., Ounkoyo A.B., Ezcocoli C.D (1983), “Circulation helminth parasites in dogs in some countries of Africa", Vet.Africa, 23(4), 182-215 27 Johannes Kaufmann (1996), Parasitic infections of domestic animal, Birkhauserr Verlag, Berlin, pp 281 28 Yotko Kamenov, Kostadin Kanchev, Mihail Mihailov, Milena Pancheva, Iva Nikolova, Aleksandar, Nikolov (2009), “Studies on distribution and epozootology of tenuicol cysticercosis on farm animals in northwest bulgaria” Proceedings of Conference of Faculty of Veterinary Medicine on University of Forestry (in Bulgarian) 29 Oryan A., Goorgipour S., Moazeni M., Shirian S (2012), “Abattoir prevalence, organ distribution, public health and economic importance of major metacestodes in sheep, goats and cattle in Fars, southern Iran”, Trop Biomed, 29(3),349-359 30 Pablo Junquera (2013), Cysticercus tenuicollis, parasitic tapeworm of sheep, goats, cattle, pigs and other liverstock Biology prevention and control (Last Updated on Tuesday, September 10 2013) 59 31 Pathak K.M., Sharma S.N (1982), “The pathology of Cysticercus tenuicollis infection in goats”, Veterinarians Parasitol, 11 (2-3), 131-139 32 Tuzer E., Bilgin Z., Oter K., Ergin S., Tinar R (2010), “Efficacy of Praziquantel injectable solution against Feline and Canine Tapeworms”, Turkiye Parazitol Derg, 34 (1), pp 17-20 33 Valerie Foss (2003), The untimate golden retriever, second edition, Wiley Pulishing Inc, pp 240-241 34 Woinshet Samuel & Girma G Zewde (2010)," Prevalence, risk factors, and distribution of Cysticercus tenuicollis in isceral organs of slaughtered sheep and goats in central Ethiopia", Trop Anim Health Prod 35 Xhaxhiu D., Kusi I., Rapti D., Kondi E., Postoli R., Dimitrova ZM., Visser M., Knaus M., Rehbin S (2010), “Principal intestinal parasites of dogs in Tirana, Albania”, Klinika Veterinare, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla II Jeshile, Ap 3, Tirana Albania, 108 (2), pp 341-53 M TS HÌNH NH TRONG QUÁ TRÌNH TH C HI N nh 1: Tìm u trùng Cys tenuicollis nh 3: u trùng Cys tenuicollis ký sinh màng treo ru t, gây xu t huy t TÀI nh 2: u trùng Cys tenuicollis ký sinh màng m chài, gây hi n t ng xu t huy t nh 4: u trùng Cys tenuicollis ký sinh gan, gan h i s ng, t huy t nh 5: B o qu n u trùng Cys tenuicollis c n 700 nh 7: Kh i l ng u trùng Cys tenuicollis (35,8gam) nh 6: Cân kh i l ng u trùng Cys tenuicollis nh 8: u sán dây bám vào màng b c u trùng Cys tenuicollis nh 9: M khám sán dây ký sinh ru t chó nh 10: B o qu n sán dây c n 700 nh 11: Sán dây Dipylidium caninum nh 12: Sán dây spirometra erinaceieuropacei nh 13: Sán dây Taenia hydatigena nh 14: Sán dây Taenia pisiformis nh 15: Sán dây Multiceps multiceps ... Cysticercus tenuicollis dê nuôi t i m t s a ph ng c a t nh Thái Nguyên 29 3.2.2 Nghiên c u b nh h c b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây dê 30 3.2.3 xu t bi n pháp phòng tr b nh u trùng Cysticercus. .. "Nghiên c u c i m b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây dê nuôi t i m t s a ph ng c a t nh Thái Nguyên xu t bi n pháp phòng ch ng" 1.2 M c tiêu nghiên c u - Nghiên c u m t s tenuicollis gây. .. nh dê nuôi t i m t s a ph u trùng Cysticercus ng c a t nh Thái Nguyên xu t bi n pháp phòng ch ng b nh u trùng Cysticercus tenuicollis gây dê 1.3 M c ích nghiên c u Có c s khoa h c xác nh bi n pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay